Leugens en ketterij

Bergoglio tegen zijn goede vriend Scalfari: “Jezus was gewoon een mens van uitzonderlijke deugd, hij was niet echt een God”

In een nieuw explosief stuk dat verscheen in de Italiaanse krant La Republicca, schrijft Eugenio Scalfari dat Bergoglio hem zou gezegd hebben dat Jezus slechts een goed mens was, en God niet is. Het Vaticaan ontkende niet dat Bergoglio deze bewering heeft gemaakt. Deze bewering, indien ze echt door Bergoglio werd uitgesproken, komt neer op de oude ketterij van het Arianisme, of ook dat van de Jehova’s getuigen: dat Jezus God niet is. Scalfari houdt wel vaker interviews met Bergoglio, zijn goede vriend nota bene. In een eerder artikel beweerde Scalfari dat Bergoglio het bestaan van de Hel ontkende. Nooit is er vanuit het Vaticaan een correctie van zijn interviews gekomen, en Bergoglio gaf in het verleden zelfs meerdere malen – na het stuk van Scalfari nagelezen te hebben – zijn goedkeuring om het te publiceren. 

In het editoriaal, dat op 8 oktober werd gepubliceerd, staat:

Paus Franciscus heeft nooit gesproken over het Ego als het beslissende element van de mens. Ieder die, zoals ik reeds verschillende malen, het geluk heeft gehad hem te ontmoeten en met hem te spreken met het maximale culturele vertrouwen, weet dat Paus Franciscus Christus beschouwt als Jezus van Nazareth, mens, niet God geïncarneerd. Eens hij geïncarneerd werd (mens werd), houdt Jezus op God te zijn, en wordt hij mens tot aan zijn dood op het kruis. Het bewijs dat deze realiteit bevestigd, en die een Kerk creëert die compleet anders is dan andere wordt getoond door verschillende episoden die het waard zijn in herinnering te brengen.

Het eerste is dat wat gebeurde in de Hof van Gethsemane, waar Jezus naartoe ging na het Laatste Avondmaal. De Apostelen, die slechts enkele meters van hem verwijderd waren, hoorden hem bidden tot God met woorden die de loop van de tijd door Simon Petrus werden weergegeven: “Heer, zei Jezus, indien u deze bittere kelk van mij kan wegnemen, bid ik dat u het doet, maar indien u dit niet kan of niet wil, zal ik het uitdrinken tot de laatste druppel.” Hij werd gearresteerd zodra hij de tuin verliet, door de wachten van Pilatus.

Een andere episode die ook goed bekend is, vond plaats wanneer Jezus al gekruisigd was, en daar herhaalde hij nog één keer, en het werd gehoord door de apostelen en de vrouwen die knielden aan de voet van het kruis: “Heer, u hebt mij verlaten.” Toen ik de mogelijkheid had om deze zinsneden te bespreken met Paus Franciscus, zei hij tegen mij: “Zij zijn het bewezen bewijs dat Jezus van Nazareth, eens hij mens werd, gewoon een mens was van uitzonderlijke deugd, hij was niet echt een God.

De Italiaanse versie van deze laatste zin luidt letterlijk:

“Sono la prova provata che Gesù di Nazareth una volta diventato uomo, sia pure un uomo di eccezionali virtù, non era affatto un Dio.”

Indien Bergoglio hier erg onjuist werd aangehaald, zou hij dit gezegd hebben. Indien hij niets zegt, dan moet het zijn dat hij niet gelooft dat hij erg onjuist werd aangehaald. Er zijn twee opties: ofwel ontkende Bergoglio de goddelijkheid van Jezus Christus in zijn conversaties met Scalfari – wat zou neerkomen op ketterij en apostasie – ofwel werd hij “erg onjuist aangehaald.”

Indien hij onjuist zou zijn aangehaald, dan zou hij dat verslag moeten corrigeren. Scalfari is namelijk niet zomaar een “willekeurige blogger” die één of andere bewering maakt. Hij heeft Bergoglio al verschillende keren geïnterviewd, en de twee zien elkaar als vrienden. Bergoglio heeft echter nog nooit gezegd dat zijn vriend ergens zijn woorden onjuist heeft weergegeven.

Het Vaticaan ontkende ook dit keer niet dat Bergoglio verkeerd geciteerd werd:

“Zoals reeds aangegeven bij andere gelegenheden, kunnen de woorden die Dr. Eugenio Scalfari in aanhalingstekens toekent aan de Heilige Vader, tijdens gesprekken met hem, niet beschouwd worden als een getrouwe weergave van wat werkelijk gezegd werd, maar ze vertegenwoordigen een persoonlijke en vrije interpretatie van wat hij hoorde, zoals volledig evident schijnt in wat vandaag werd geschreven met betrekking tot de goddelijkheid van Jezus Christus.” – Matteo Bruni, directeur van het persagentschap van de H. Stoel.

Merk op: het Vaticaan persagentschap doet aan “damage control”, maar ontkent niet dat Bergoglio die uitspraken zou gedaan hebben en zegt ook niet dat Bergoglio zelf ontkend heeft dat hij dat gezegd heeft. Het Vaticaans persagentschap KAN NIET zeggen: “Paus Franciscus ontkent in alle toonaarden dat hij dit gezegd heeft.”

OnePeterFive

Categorieën:Leugens en ketterij

12 antwoorden »

 1. Dit is wel heel schokkend ! Weer een aanloop naar de nieuwe wereldreligie. Als ontkend wordt dat Jezus God is degradeer je Hem tot een van de grote meesters zoals Boeddha. Als dat mensen wordt ingeprent,komt de weg vrij naar de wereldreligie, want een mens heeft toch behoefte aan spiritualiteit. Velen hebben dat gevonden bij New Age, vooral nadat de kerken leeg liepen door het verdwijnen van mystiek en het op de voorgrond zetten van ‘ kerk-zijn-met-elkaar.’ M.a.w.de mens centraal i.p.v. Christus centraal. Vaticanum 2 heeft daar in de zestiger jaren al de voorzet gegeven. Nu met deze Bergoglio wordt het roer helemaal omgegooid. En o, wat zou hij genieten als we allemaal zijn Lucifer aanbidden.

 2. Als Paus Franciscus zelf eigenlijk niet echt gelovig is,dan is hij niet geschikt voor zijn functie vind ik.

 3. Reeds meer dan 15 jaar geleden zei een deken tegen mij : Jezus is wel mens maar niet God. Heb toen scherp gereageerd en bij het ter communie gaan bij hem de volgende zondag is er ook iets gebeurt.
  We moeten niet zwijgen als God wordt aangevallen. God gaat altijd met ons mee als we de waarheid zeggen.

  • |
   @jeanne,
   wat … is er de volgende zondag gebeurt ??
   |
   ook mijn ervaring zegt, dat Jezus direct naast je staat, zodra je de (volle) waarheid zegt ….
   |
   PS > het Evangelie leert ons, dat Jezus zowel mens als god is — en Stafanus zag Jezus, ter rechterhand van God …

  • Dag Jeanne, mag ik weten wat er die volgende zondag gebeurde? Met die deken of met jou iets?

   • Wat er gebeurde is het volgende: De priester wou met de hand naar de kelk gaan maar werd precies verschillende malen aan de arm of mouw getrokken zo reageerde hij, toen hij wederom naar de kelk wou gaan gebeurde hetzelfde maar keek ook omlaag alsof er een kind aan zijn arm/mouw trok daarna kreeg ik de communie. Later vernam ik dat Agatha (een vrouw uit Papoea Nieuw gwinea gehuwd met een nederlander die lekehelper was) wonende in Valkenswaard en verschijningen en zelfs lijden van Christus heeft gehad. Zij zag langs de priester een engel staan die haar gebood te knielen en haar handen te vouwen. De handen kon zij niet meer losmaken en ontving dus de communie op de tong. Volgens mij staat er langs elke priester die communie uitdeeld een engel en heeft deze aan zijn arm/mouw getrokken. De dag dat de deken dit zei was op een donderdag wat voor mij ook betekenis vol is.

 4. ‘WEE DE ZORGELOZEN IN SION’

  Bergoglio staat niet boven de kerkelijke wet. Deze ontkenning is ontkenning RK-leer. Daarom de zoveelste grond voor automatische excommunicatie van Bergoglio. Kerk wordt al vanaf 2013 geleid door een apostaat. Maar RKCn vinden alles best. ‘Wee de zorgelozen in Sion’ (Amos).

  BIDT DAGELIJKS DE MIGHTY HOLY ROSARY!
  Maar hebben 99% RKCn ook geen zin in.

  (RKC=RK-christen)

 5. https://www.deroerom.nl/pagina/101/wat_is_excommunicatie_

  Wat is excommunicatie?
  20

  Waar gaat het om?

  De laatste weken valt het woord excommunicatie nogal eens, zonder dat wordt uitgelegd wat dit begrip precies betekent. Katholieknederland.nl heeft aan de kerkjurist Ruud Huysmans (foto) gevraagd dat eens toe te lichten. Met dank aan deze site die altijd de moeite van het raadplegen waard is, nemen we dit artikel hier over.

  Kort
  Excommunicatie is een ernstige kerkelijke straf die de gestrafte uitsluit van deelname aan het volle sacramentele en liturgische leven van de kerk.

  Verbeteringsstraf
  Excommunicatie is in de Rooms-Katholieke Kerk een van de drie zogenaamde censuren of verbeteringsstraffen, die gericht zijn op ‘genezing’ (de berouwvolle bekering) van de gestrafte. De excommunicatie heette vroeger ook wel anathema, vervloeking, uitbanning ofwel het overlaten van iemand aan de duivel. Deze betekenis wordt door de Kerk echter niet meer gebruikt.
  Twee soorten excommunicatie
  Het canonieke recht (katholiek kerkelijk recht) maakt onderscheid tussen twee soorten excommunicatie:

  1. De excommunicatie van rechtswege (excommunicatio latae sententiae).
  Deze vorm van excommunicatie treedt ‘automatisch’ in werking door bepaalde misdrijven of daden van ongeloof, zoals geloofsafval, ketterij, schismatieke activiteiten, simonie, ontwijding van de eucharistie, uitoefening van geweld tegen de paus of medewerking aan abortus provocatus. Een bekend voorbeeld van excommunicatio latae sententiae is de excommunicatie van de Franse bisschop Marcel Lefebvre in 1988 wegens het wijden van vier priesters tot bisschop zonder mandaat van de paus.

  2. De opgelegde of later verklaarde excommunicatie (excommunicatio ferendae sententiae).
  Deze wordt voltrokken op basis van een uitspraak van het bevoegd gezag. Deze vorm van excommunicatie is een ingrijpen van het kerkelijke gezag, waarbij de basis van veroordeling door de ernst van het delict of misdrijf wordt bepaald.

  Strafinhoud
  In geval van excommunicatie is het verboden “enige bediening te vervullen in de viering van het Offer van de Eucharistie of in welke andere cultusplechtigheden ook” (Codex van Canoniek Recht, 1983). Verder is het verboden om “sacramenten of sacramentaliën te vieren en sacramenten te ontvangen”. Ten slotte verbiedt de excommunicatie het om “kerkelijke ambten of bedieningen of gelijk welke taak uit te oefenen of handelingen van bestuur te stellen”.

  Ongeoorloofd, niet ongeldig
  Excommunicatie is in de kern een verbod om aan sommige handelingen in de Kerk deel te nemen of om bepaalde daden te stellen. Zij neemt niet het recht of de bevoegdheid daartoe weg, maar verbiedt de uitvoering daarvan. Het verbod omvat de ongeoorloofdheid van het handelen, niet de ongeldigheid ervan. Deze kan in een eventuele volgende fase volgen.

  Misverstand
  Het is een wijdverspreid misverstand dat excommunicatie een katholiek buiten de Kerk zet. Dit idee werd gevoed door het kerkelijk wetboek van 1917 dat excommunicatie omschreef als “een censuur, waardoor iemand van de gemeenschap (…) van de gelovigen wordt uitgesloten”. Het wetboek van 1983 weerspiegelt echter de benadering van Tweede Vaticaans Concilie die in graden van kerkelijke gemeenschap denkt en niet meer in termen van alles of niets.

  Nooit levenslang
  Iemand kan nooit voor het leven geëxcommuniceerd zijn. Censuren gelden namelijk slechts voor onbepaalde duur, totdat de gestrafte van zijn halsstarrigheid is teruggekeerd. Omdat deze straffen geacht worden van voorbijgaande aard te zijn, bevatten zij in hun kern een verbod tot handelen, zodat de betreffende katholiek, wanneer de straf voorbij is, weer volledig kerkelijk actief kan worden.

  Doop blijft geldig
  De excommunicatie als door de kerk wettelijk geconstrueerde straf verwijdert niemand uit de kerk. Een geëxcommuniceerde katholiek blijft dus persoon in de kerk, maar de straf, zolang als die duurt, verbiedt de uitoefening van sommige plichten en rechten, eigen aan de christenen. Hij tast niet het behoren bij de Kerk door het doopsel aan maar de actieve uitoefening ervan.

  Auteur dr. Ruud. G.W. Huysmans

 6. De goddelijke natuur van Jezus lijkt een effectieve verspreiding van de Abu Dhabi-verklaring (alle religies zijn één pot nat) in de weg te staan. Jesus Christ Superstar valt immers gemakkelijker te promoten dan al dat dogmatisch gedoe rond de ‘ongescheiden en onvermengde’ goddelijke natuur van Christus.

  Wederom heeft Eugenio Scalfari, de atheïstische sparringpartner van Franciscus, van zich laten horen en wéér is er heibel, wéér is de ‘ontkenning’ vaag en wéér komt die negatie van zijn entourage en NIET van Franciscus zelf, die zich zoals gebruikelijk en ondanks zijn – excusez le mot – gewauwel over dialoog in stilzwijgen hult.

  Wat gelooft de bisschop van Rome nu écht, wie is Jezus voor hem, waar staat hij voor? Dat komt in de ontwijkende reacties van het Vaticaan maar niet uit de verf. Inmiddels heeft ook Mgr. Viganò de opperherder opgeroepen om het achterste van de tong te laten zien en kleur te bekennen.

  “I try to understand the person I am interviewing, and after that, I write his answers with my own words,” liet Eugenio Scalfari eerder weten. Welnu, als een doorgewinterde journalist, oprichter van de enige krant die Franciscus stelt te lezen en zijn persoonlijke vriend, er telkenmale zózeer naast zou zitten als het Vaticaan beweert, hoe kan het klootjesvolk dan nog chocola maken van wat de bisschop van Rome in zijn ambiguïteit allemaal uitkraamt? Waarom blijft bij babbelen met iemand die zijn woorden telkenmale verdraait en vervolgens oproer veroorzaakt? Dat is toch volstrekt ongeloofwaardig.

  Het zou zomaar eens kunnen zijn dat Franciscus via zijn maatje Scalfari juist zeer doelgericht en goed getimed proefballonnetjes oplaat, zoals het een echte politicus bij het afwerken van zijn verkiezingsprogramma betaamt.

  Jusqu’au moment où la Vièrge sera forcée de laisser aller la main de son Fils..

 7. Johannes schrijft in zijn eerste brief (2:22): “Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.” God zelf noemt Jezus zijn Zoon (Matt. 17:5 en 2Petr.1:17-18). Ik heb lang gedacht dat een paus niet de antichrist kon zijn, maar nu begin ik te twijfelen. Hij uit zich als een valse profeet.
  Vers 5:17 van de Koran luidt: “Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah.”” Ook 9:30 geeft iets dergelijks. Franciscus is dan misschien niet de antichrist, maar hij papt wel aan met de islam, waaruit de antichrist waarschijnlijk zal voortkomen. Openb. 20:4 spreekt over de onthoofden, de favoriete manier van doden in de islam; Koran 8:12 : “.. Slaat daarom hun hoofd af …” .

 8. LS.
  Hoe is dat mogelijk,
  Dat is een belediging tegenover de H.Drie eenheid en simpelweg een domme opmerking Waarom?
  Jezus is toch uit de Maagd Maria geboren.
  Geen ene vrouw zal dat geschiede, maar , dat wonder trof Maria.
  Als men niet geloof in dat Hemelswonder, dan kan ik me zo,n uitspraak me wel voorstellen.
  Maar van een opvolger van Petrus.nee…,dan geloof ik dat de Antichrist aan het woord is. Vergelijk, de slang die Eva benaderde

  Jezus kwam wel als mens op aarde, maar is de Zoon van God……..Dus Jezus is terdege wel God.
  Daar kan bv. een Mohamed.of een Boedha of wie dan ook niet tegen op

  Datgene wordt al vaker verkondigd.
  Later moet men de genoemde personen zien als God, terwijl we nu al van deze Paus moeten vernemen, dat Jezus geen God is, maar slechts een(goed) mens
  Dat is nu precies, wat de satan wil, dat we dat zouden moeten geloven.
  Neen hoor, ik geloof in de Vader, de zoon en de H. Geest,
  Jeus als God/ mens en Maria als Moeder van God en
  Moder voor ons
  Zoals mij het altijd is voorgehouden, en daar ben ik heel gelukkig in
  Groet Jan Redegeld

  ,