Hoed u voor de komende ‘nieuwe evangelisatie’

Zoals de meeste lezers nu al weten, werden er vele grote profetieën gedaan in de boodschappen van het Boek der Waarheid, die ongewoon en specifiek waren. Sommige hebben verreikende gevolgen of een grote impact. Herinner onder andere de profetie dat Benedictus zou aftreden en dat er een bedrieger in de plaats zou komen, die de Leer van de Kerk zou omgooien en een valse kerk vormen. Deze bedrieger zou een grote uiterlijke nederigheid aan de dag leggen, maar enorm arrogant zijn [cf. het boek ‘Dictatorpaus’]. Deze profetieën zijn één voor één uitgekomen, en niemand kan dat ontkennen. Een andere profetie gaat over een grote ‘Nieuwe Evangelisatie.’ Dit is echter niet de ‘nieuwe evangelisatie’ waar Pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI over spraken – ze hebben niet dezelfde betekenis, want “zijne heiligheid” Bergoglio heeft een andere agenda. Niets is voor ons een verrassing, alles werd voorzegd.

Velen zullen er helaas in trappen. Daarom is het goed om hier nog eens op in te gaan, zeker omdat het nu voor de deur staat. We werden hier reeds vele jaren geleden voor gewaarschuwd, en deze maand zal, onder de valse Profeet (Bergoglio) een hervorming van de Curie worden doorgevoerd, waarbij een Superdicasterie van Evangelisatie zal worden gevormd, en deze voorrang zal krijgen op de voorheen zo belangrijke Congregatie van de Geloofsleer. Kardinaal Müller heeft hierover reeds de alarmbel geluid.

Hier vraagt Müller de cruciale vraag: “Wat is dan het verschil tussen de Dicasterie voor Evangelisatie en de Dicasterie (of: Congregatie) voor de Geloofsleer, die ook de taak heeft om ‘de paus en de bisschoppen te dienen in de verkondiging van het Evangelie in de wereld? Is er enerzijds een evangelisatie zonder inhoud en aan de andere kant de verkondiging van het ‘Geloof in Christus, de Zoon van de Levende God?”

De ‘Nieuwe Evangelisatie’ van Bergoglio zal inderdaad een evangelisatie zijn zonder inhoud. Dit zal in stadia gebeuren, en in Australië bijvoorbeeld werd in dit kader reeds de Algemene Raad gelanceerd.

Mijn zeer geliefde dochter, wat er ook gebeurt, het ware Woord van God zal toch levend gehouden worden, ook al zal het slechts door een restant van Mijn Kerk gehandhaafd worden.

De voorzegde valse profeten zullen massaal opstaan om leugens te verspreiden door een bedrieglijke wereldwijde vorm van evangelisatie. Zij zullen de bevoegdheid krijgen van diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen om zo miljoenen te verleiden tot hun nieuwe, zogenaamd gemoderniseerde versie van Mijn heilige Kerk op aarde. O wat zullen zij er zo velen misleiden met hun verdraaide versie van Mijn Woord, dat veel ketterijen zal verbloemen. Enkel de scherpzinnigen zullen deze onwaarheden herkennen, want deze zullen zorgvuldig verborgen liggen in een valse leer, die als een verademing gezien zal worden.

Die vijanden van Mij, die in Mijn Kerk geïnfiltreerd zijn om deze op de komst van de Antichrist voor te bereiden, zullen met veel lof overladen worden. Zij zullen veel herrie maken in hun openbare bijeenkomsten, en terwijl zij Mij met hun leugens zullen vervloeken, zullen er ook onjuiste openbaringen over Mij gedaan worden – over wie Ik werkelijk ben, over Mijn relatie met Mijn Eeuwige Vader, over Mijn onderrichtingen en over Mijn Godheid. Uit angst dat ze gezien zullen worden voor wat ze zijn, zullen ze om de Christenen te misleiden de waarheid met leugens vermengen.

Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en er zal hun geleerd worden hoe te evangeliseren. Velen zullen gewillige werktuigen van het Beest worden, die hen zal vullen met de woorden uit de leer van de hel. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten alles in vraag stellen waarvan jullie verteld wordt om ernaar te luisteren en waarvan zij, Mijn vijanden, zullen zeggen dat het het Woord van God, opgenomen in de Heilige Schrift, nieuw leven gaat inblazen. Jullie zullen nieuwe gebeden krijgen van deze valse profeten, die Mij beledigen en tegen Mijn Godheid lasteren. Zoals er miljoenen zullen opstaan en deze nieuwe gebeden opzeggen, zo zullen dat ook die valse profeten. Zij zullen Gods kinderen leren hoe het Beest, door een nieuw soort religieuze ceremonie, te aanbidden. Deze nieuwe ceremonie zal al diegenen die opstaan om de valse profeten te volgen, naar de ene-wereldkerk voeren, die het Beest zal huldigen.

Diegenen van Mijn gewijde dienaren die vrij snel het slinkse lopende plan, om Mijn volgelingen te misleiden, zullen bevatten, zullen zich machteloos voelen. Velen zullen in de misleiding trappen omdat ze zo weinig geloof zullen hebben, dat zij nauwelijks de moeite zullen nemen om de nieuwe valse leer te lezen, en bijgevolg zal deze dus zonder veel tegenstand in de Kerken toegepast worden.

Wanneer Mijn Woord geschonden wordt, zal daar niets goeds uit voortkomen en zal het kwaad gedijen. Ik geef jullie deze waarschuwing voor het welzijn van jullie ziel en om jullie voor te bereiden op de grootste geloofsafval in de menselijke geschiedenis, die het Woord van God zal verslinden. (de Heer op 14 september 2014)

Opvallender is de volgende profetie:

Mijn zeer geliefde dochter, weldra zullen de veranderingen die Ik voorzegde, aangaande Mijn Kerk op aarde, onthuld worden. De seculiere sekten zullen binnenkort proberen om alles wat Mijn volgelingen als heilig beschouwen, weg te nemen en binnen de Kerk een nieuwe, moderne beweging introduceren. Dit modernisme, zo zullen ze zeggen, zal moeten helpen om nieuwe gewijde dienaren te werven en om meer aanvaardbare concepten om God eer te schenken, in te voeren zodat een opkomende jongere generatie terug naar de Kerken van God getrokken kan worden.

Wat zei Bergoglio ook alweer afgelopen maart, na publicatie van zijn exhortatie ‘Christus vivit’ naar aanleiding van de Jongerensynode? “De Kerk moet op concrete wijze veranderen” om de jongeren aan te trekken. Is dat niet EXACT wat hierboven staat voorzegd?

In zijn exhortatie ‘Christus vivit’ schrijft hij [Bergoglio] dat de Kerk op “concrete wijze moet veranderen” en roept hij op tot een Kerk die “bekrompen vooroordelen aan de kant schuift en zorgvuldig naar de jongeren luistert”, of anders het risico loopt een “museum” te worden. In de exhortatie doet Bergoglio oproepen voor een nieuwe “frisse liturgie”, het aan de kant schuiven van moralistische regels en het stoppen met benadrukken van de Leer. In zijn 67-pagina lange document, stelt Bergoglio een “open Kerk” voor, die de persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus op de eerste plaats stelt, en gelijk welk onderricht over de Leer op de tweede plaats.

Dit uit zich dan ook precies in de aanstaande Curiehervorming. Lezen we nu verder de boodschap:

Al deze nieuwe rituelen, gebeden en forums – die zij als een nieuwe en meer moderne interpretatie van Mijn heilig Woord zullen voorstellen – zullen een inhoudsloze leer maskeren en deze zal niet van Mij komen.

Deze nieuwe beweging zal gepromoot worden als een onderdeel van de wereldwijde evangelisatie, waarbij de valse leer – die zorgvuldig geformuleerd zal worden zodat deze als theologisch perfect gezien wordt – er miljoenen zal verleiden. Zoveel mensen zullen in deze vorm van modernisme getrokken worden en daardoor zullen zij zich afkeren van het ware geloof. In wat als een radicale heropleving van het christelijk geloof gezien zal worden, zal deze de waarheid hekelen.

Velen zullen misleid worden en onder de evangelisten zullen er veel valse profeten opstaan. Deze valse profeten zullen een vals Christendom uitdragen dat de plaats zal innemen van de heilige Evangeliën, zoals die door Mij en Mijn apostelen vastgelegd werden. Terwijl de stemmen van afvalligheid in elk land, in verschillende talen en onder de verschillende rassen te horen zijn, zal het ware Woord van God vergeten worden. En, uit de mond van deze valse profeten en zelfverklaarde predikers van het geloof, zullen veel leugens stromen. Mijn Schrift zal als geen voeling hebbend met de noden van de mensheid en met de verlangens van mensen die in de 21e eeuw leven, bestempeld worden.

Voor veel mensen heeft hun gebrek aan geloof in Mij ertoe geleid dat ze tot nu toe geen interesse hadden in Mijn heilig Woord. Weldra zullen ze een keer nemen en enthousiast de grootste misleiding omhelzen, die de wereld ooit gezien zal hebben. En terwijl velen wat zij zullen geloven dat een verfrissende heropleving van het Christendom is, aan zullen pakken, zal alles waarmee zij gevoed zullen worden, gedicteerd zijn door de vijanden van God.

Laat het bekend worden dat de mens nooit kan teren op een valse leer en wanneer de zielen door godslastering opgeslokt worden, zal dat in het kielzog ervan totale ondergang bewerkstelligen. Dat wat niet van Mij komt, zal tot een wereldwijde groepering leiden, die overal door de mensen toegejuicht zal worden. Dan zal het moment gekomen zijn dat de nieuwe wereldreligie aangekondigd en in Mijn Kerk verwelkomd zal worden. Dat zal er dan vervolgens toe leiden dat de Antichrist, zoals voorzegd, zijn ereplaats in Mijn Kerk inneemt wanneer hij, door diegenen die in totale onderwerping aan Satan functioneren, als een eregast uitgenodigd zal worden.

Tot diegenen van jullie, die in de verleiding zullen komen om zich aan deze valse leer over te geven: Ik waarschuw jullie dat de mens niet van brood alleen kan leven, maar juist van het Woord dat uit de mond van God komt. (de Heer op 13 september 2014)

En:

Mijn zeer geliefde dochter, niet één mens onder jullie is zo rein van ziel dat hij over anderen in Mijn naam kan oordelen. Maar, diegenen van jullie die Mij trouw zijn en die Mijn Leer volgen, weet dit: jullie zullen veel leed moeten verdragen wanneer jullie de grootste verdorven gruwel moeten aanschouwen, die de wereld tegemoet treedt.

In naam van de sociale rechtvaardigheid en het sociaal mededogen zal de Valse Profeet een plan opvatten, waarvan de wereld zal geloven dat het ertoe dient om te evangeliseren en een moderne kerk te creëren. Er zal gezien worden dat deze kerk alle zondaars de hand reikt en die zondaars omhelst, van wie de zonden niet aanvaardbaar voor Mij zijn.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen gezien worden als een ketterse sekte omdat jullie de waarheid zullen blijven verkondigen. Alle pogingen om Mij trouw te blijven, zullen fors aangevallen worden. Jullie zullen verstoten en tot conservatieve dissidenten uitgeroepen worden. Elke poging om vast te houden aan de tradities van de heilige ceremonieën, zal genegeerd worden. (de Heer, 10 augustus 2013)

Hou u vast aan de Sacramenten, de Rozenkrans, en alle wapens die de Hemel ons heeft gegeven, want we zullen ze nodig hebben!

Bron: Remnant Disciples