Nieuwe open brief aan bisschoppen, waarin Bergoglio van ketterij beschuldigd wordt, zal weinig zoden aan de dijk brengen

Recent werd opnieuw een open brief gepubliceerd, dit keer aan de bisschoppen, óver de ketterijen van diegene die zich paus Franciscus laat noemen. Het is een initiatief van dezelfde mensen die al eerder een broederlijke correctie deden van bepaalde dwalingen van Bergoglio. De nieuwe brief werd, zoals de ‘correctio filialis‘, ondertekend door leken en enkele priesters. Dat is het. Geen bisschop of kardinaal is hierbij betrokken. Als er iemand is die Bergoglio moet corrigeren, dan zijn het eerst en vooral de kardinalen. Enkel zij kunnen écht iets ondernemen. Deze nieuwe brief is, hoewel goed bedoeld, in ons opzicht dan ook een slag in het water. Rome zal het aan zich voorbij laten gaan, net zoals de dubia, de ‘correctio fillialis‘ en de brief van Mgr. Viganò, die men al lang lijkt te zijn vergeten.

Eerst en vooral zal deze nieuwe brief geen zoden aan de dijk brengen, vooral omdat men er nog steeds van uit gaat dat Bergoglio de paus is, en dát probleem wordt niet aangekaart. De website Restkerk.net bestaat enkel en alleen dankzij de profetieën van het Boek der Waarheid. De redactie geloofde deze profetieën (over de Valse Profeet, de “paus” na Benedictus) nog voordat ze in vervulling gingen. Toen ze één voor één in vervulling gingen, was dit een bevestiging voor ons. Vandaar dat wij het belang van deze profetieën in het licht van de hele situatie in de Kerk willen benadrukken. Zonder die profetieën en waarschuwingen loopt men tegen de muur. Het is dan ook enkel op grond van deze profetieën – en de bevestiging daarvan – dat wij de woorden en daden van “paus Franciscus” aan de kaak durven en willen stellen, want daar hebben wij normaal gesproken geen bevoegdheid toe. Een geldig gekozen paus is wél de plaatsvervanger van Christus hier op aarde.

De nieuwe brief gaat een stapje verder dan de ‘correctio filialis’ en beschuldigt Bergoglio nu van ketterij. Dat zijn zware bewoordingen en dat is ook wel pretentieus indien men (de ondertekenaars) er vast van overtuigd is dat Bergoglio de geldig verkozen paus is – de Vicaris van Christus. Vanuit die opvatting is de brief dwingend en weinig respectvol omdat het in de vorm van een open brief is. Ze schrijven in hun samenvatting als volgt:

De Open brief aan de bisschoppen van de Katholieke Kerk is het derde stadium in een proces dat begon in de zomer van 2016. Op dat moment schreef een ad hoc groep van Katholieke geestelijken en professoren een private brief aan al de kardinalen en Bizantijns-katholieke patriarchen, waarin de ketterijen en andere ernstige dwalingen die in de Apostolische Exhortatie van Paus Franciscus stonden of werden gepromoot. Het volgende jaar, nadat Paus Franciscus door woord, daad en nalatigheid veel van diezelfde ketterijen bleef verkondigen, werd een “Broederlijke Correctie” gericht aan de paus door veel van dezelfde mensen, alsook andere geestelijken en professoren. Deze tweede brief werd publiek gemaakt in 2017, en een petitie die deze brief steunde, werd ondertekend door zo’n 14.000 mensen. De auteurs van die brief verklaarden wel duidelijk dat ze er niet naar streefden om te oordelen of Paus Franciscus besefte dat hij de oorzaak was van de verspreiding van ketterij.

De huidige Open brief aan de bisschoppen van de Katholieke Kerk gaat een stap verder in het beweren dat Paus Franciscus schuldig is aan de misdaad van ketterij. Deze misdaad wordt gepleegd wanneer een Katholiek met het volle besef en aanhoudend iets ontkent waarvan hij weet dat de Kerk leert dat dit geopenbaard werd door God. De woorden en daden van Paus Franciscus bijeengenomen, komen neer op een uitgebreide afwijzing van de Katholieke Leer over huwelijk en seksualiteit, over de morele wet en over genade en de vergeving van zonden. […]

De auteurs beschouwen dat een ketters pausschap niet mag getolereerd of weggestoken worden om erger kwaad te vermijden. Het raakt aan het eigenlijke goed van de Kerk en moet gecorrigeerd worden. Om deze reden, besluit de studie met het beschrijven van de traditionele theologische en legale beginselen die toepasbaar zijn in de huidige situatie. De auteurs vragen eerbiedig de bisschoppen van de Kerk om deze beschuldigingen te onderzoeken, zodat indien ze oordelen dat ze gegrond zijn, ze de Kerk van haar huidige ellende kunnen bevrijden volgens het heilig gezegde “Salus animarum prima lex” (de redding van zielen is de hoogste wet). Ze kunnen dit doen door Paus Franciscus te vermanen deze ketterijen te verwerpen, en indien hij aanhoudend zou weigeren, te verklaren dat hij zich vrijwillig heeft beroofd van het pausschap. […]

De volledige brief is in het Nederlands te lezen op de website Fortes in Fide. Het zijn slechts een handvol lekengelovigen en twee of drie priesters die deze brief ondertekenden. Diegenen, en de enigen, die écht iets aan de situatie kunnen doen, en zouden moeten spreken, namelijk de kardinalen (niet de bisschoppen!), blijven zwijgen als een graf – en beschuldigen Bergoglio zéker niet van ketterij, hoogstens van het stichten van verwarring. De leken kunnen dan wel vermanen, maar hebben in principe de bevoegdheid niet om het “hoofd van de Kerk” (wat Bergoglio in hun ogen is) te gaan beschuldigen van ketterij; dat is weggelegd voor de kardinalen middels een canonieke rechtsprocedure. Bisschoppen zijn in geen enkele positie om iets te doen, enkel de kardinalen. Daarom is het vreemd te noemen dat de brief aan de bisschoppen is gericht, en niet rechtstreeks aan de kardinalen.

De situatie is uitzichtloos indien men het het profetische Boek der Waarheid links laat liggen – waarin duidelijk is dat Benedictus de laatste paus is en dat we op de rand van de komst van Christus en het 1000-jarig Vrederijk staan. Velen wuiven dat weg en geloven niet dat we in de eindtijd leven, maar dat we gewoon weer in een zoveelste crisis zitten, zoals er vroeger nog zijn geweest, zo zegt men, en dat hierna alles terug normaal zal worden. Niet enkel het Boek der Waarheid, maar ook de andere katholieke profetie – zoals we die reeds eerder op een rijtje zetten in een artikel – wordt opzij geschoven.

“Mijn lieve dochter, luister goed naar wat Ik je ga zeggen en geef het door aan je Overste. Zoals Ik het je gezegd heb gaat de Hemelse Vader, als de mensen geen berouw hebben en zich niet beteren, aan de gehele mensheid een verschrikkelijke kastijding toebrengen. Het zal een straf zijn erger dan de zondvloed, zoals men er nog nooit een heeft gezien. Vuur zal van de hemel vallen en een groot deel van de mensheid vernieti­gen; noch de priesters, noch de getrouwen zullen gespaard blijven. De overlevenden zullen zich in een dusdanige diepe droefheid bevinden, dat zij de doden zullen benijden. De enige wapens die u zullen overblijven zullen de Rozenkrans zijn en het Teken dat de Mensenzoon heeft nage­laten. Bid iedere dag de rozenkrans voor de Paus, bisschoppen en priesters.

De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen. De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar weldra geen vergeving meer voor zijn.” (Boodschap van O.L.Vrouw van Akita, 1973)

Deze boodschap werd goedgekeurd door Kardinaal Ratzinger, die zei dat dit “het Derde Geheim van Fatima is.”

Tot slot willen we enkele profetieën aanhalen uit het Boek der Waarheid. De Hemel wil ons toespreken en ons leiden, laten we onze oren niet dichtstoppen en onze ogen niet dichtknijpen:

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven. Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen. Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind ! Houd jullie vast aan elkaar ! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet ! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed : O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien en om trouw te blijven aan Uw Leer, ongeacht hoezeer Ik gedwongen word om U af te wijzen.
Houd nu stand en wees moedig, jullie allemaal, want Ik zal jullie nooit in de steek laten ! Ik zal samen met jullie de doornige weg bewandelen en jullie veilig naar de poorten van het Nieuwe Paradijs leiden. Alles wat jullie moeten doen, is volkomen op Mij vertrouwen. (Jezus Christus op 20 maart 2012)

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden. Ik doe een beroep op al Mijn kinderen, wijd en zijd, om te bidden voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden. Hij, de heilige Plaatsvervanger van de Katholieke Kerk, wordt in veel vertrekken binnen het Vaticaan gehaat. Een snode samenzwering, die reeds meer dan een jaar gepland wordt, zal binnenkort overal ter wereld gezien worden. Bid, bid, bid voor al de geheiligde dienaren van God in de Katholieke Kerk, die vervolgd zullen worden vanwege de grote kloof die weldra binnen de Kerk zal ontstaan. De hele wereld zal getuige zijn van het grote schisma maar het zal niet meteen zichtbaar zijn dat dit het geval is. De valse paus staat te wachten om zich aan de Kerk kenbaar te maken. Kinderen, laat jullie niet misleiden want hij zal niet van God komen. […]  (de H. Maagd, 20 maart 2012)

Deze Paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn. Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen. (de Heer, 12 april 2012)

De Katholieke Kerk staat op het punt om de ergste vervolging uit haar geschiedenis binnen te treden, en ze zal ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd worden. De aanval werd al decennialang gepland en zorgvuldig opgebouwd. Hoe wenen de heiligen in de Hemel om de catastrofale gebeurtenissen die zich nu zullen ontvouwen met een snelheid die zelfs diegenen zal schokken die niet in deze boodschappen geloven. Er zal verwarring uit voortvloeien aangezien veel gewijde dienaren machteloos zullen worden omdat alles wat hen dierbaar was in twijfel getrokken en vervolgens omvergeworpen zal worden. Zij zullen vanuit hun eigen rangen in Mijn naam aangevochten en geïntimideerd worden.Tot diegenen van jullie, die trouw zijn aan Mijn Kerk op aarde: Ik verzoek jullie dringend om waakzaam te zijn en Mijn Leer te handhaven als jullie Mij trouw willen blijven. Jullie mogen nooit iets anders aanvaarden dan de waarheid die jullie geleerd werd. Weldra zullen jullie je zeer eenzaam voelen en Mijn arme gewijde dienaren zullen verontrust raken omdat hun trouw aan Mij en aan de Kerk, die door Petrus vastgelegd werd, onder hen weggetrokken zal worden. Tot al diegenen die traditionele, trouwe Christenen zijn: jullie moeten standvastig blijven en jullie mogen geen enkele poging om jullie aan te zetten jullie geloof te verlaten, accepteren. Jullie zullen aan de kant geschoven worden en jullie zullen gedwongen worden akkoord te gaan om jullie kinderen in een valse leer, die niet van God is, te onderwijzen. Deze gebeurtenissen zullen nu een aanvang nemen en Ik waarschuw jullie daarvoor om jullie de weg te wijzen.  Ieder die Mij ervan beschuldigt door deze missie zielen aan te moedigen om Mijn Kerk op aarde te verlaten, begrijpt Mijn instructies niet. Ik vraag jullie gewoon om trouw te blijven aan Mijn Leer zodra jullie merken dat jullie gedwongen worden om een nieuwe versie van de Kerk te aanvaarden. Deze versie zal in de ogen van God nooit geaccepteerd worden. (de Heer, 13 april 2013)

Mijn Vader beloofde de wereld het Boek der Waarheid voor de eindtijd. Hij vervult altijd Zijn belofte. Geen mens kan de inhoud van het Boek der Waarheid kennen, want het was niet aan jullie om dat te weten. De inhoud ervan werd enkel aan de profeet Daniël gegeven, maar er werd hem door Mijn Vader opgedragen om de geheimen ervan niet prijs te geven. Nu, Mijn dochter, wordt de inhoud ervan aan jou, als de eindtijdprofeet, gegeven en naar het Woord van God zal deze veel vrucht dragen. Het Boek der Waarheid wordt aan de wereld gegeven om het menselijk ras te redden van een gewisse dood. Het is een levensreddend geschenk voor de ziel. Het brengt buitengewone genaden met zich mee. Het brengt jullie de waarheid, niet alleen om jullie te herinneren aan Mijn Leer, maar ook om jullie voor te bereiden op de aanvallen op Mijn Kerk, die zullen leiden tot het verderf van de zielen. Het Boek der Waarheid zal bovendien aan jullie, Mijn geliefde volgelingen, het plan van Mijn Vader openbaren om jullie te helpen de gepaste voorbereidingen te treffen die nodig zijn om het Nieuw en Glorieus Paradijs op aarde te betreden. Zonder het Boek der Waarheid zouden jullie, Mijn leerlingen, als lammeren zijn die naar de slachtbank geleid worden, want jullie moeten weten dat jullie geloof in God aangevochten zal worden en er zullen veel pogingen ondernomen worden om elk spoor van Mij, Jezus Christus, van de aardbodem te vegen. (de Heer, 3 april 2013)

En tot slot:

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen. Zij zullen proberen jou aan te vallen en zullen diegenen kleineren die Mijn stem erkennen terwijl Ik probeer om Mijn boodschappen aan de wereld mee te delen. De omvang van de haat die betoond wordt tegenover deze boodschappen – die overgebracht worden door jou, de eindtijdprofeet – zal blijven escaleren. Al diegenen die zeggen dat ze Mij kennen, luister nu naar Mij! Ik bereid de mensheid voor op Mijn Tweede Komst. Als jullie in Mij en in Mijn Leer geloven en zeggen dat jullie Mij kennen, begrijp dan dat Ik Mijn eindtijdprofeet stuur, samen met andere profeten, om jullie waardig te maken Mijn Koninkrijk binnen te treden. Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam. Schenk aandacht aan en luister naar Mijn roepen want Ik heb jullie nodig om Mij te helpen de zielen van Mijn kudde voor te bereiden voordat het grote wonder plaatsvindt. Dachten jullie dat Ik Mijn profeten niet zou sturen om jullie te waarschuwen? Dachten jullie dat Ik zomaar Mijn Wederkomst zou inluiden zonder jullie voor te bereiden en de zielen zou laten omkomen? Diegenen onder jullie, die Mijn Tweede Komst hekelen en toch beweren Mijn belofte aan de mensheid te begrijpen, schaam jullie! Jullie gebrek aan nederigheid heeft tot gevolg dat jullie niet gereinigd kunnen worden door de Heilige Geest. Jullie moeten Mij vragen om deze gave van onderscheidingsvermogen anders lopen jullie van Mij heen. Jullie hebben Mij in de steek gelaten. Jullie brengen Mij uit frustratie aan het huilen, want jullie zijn Mijn dienaren die de verantwoordelijkheid gekregen hebben om de zielen te redden, wat jullie dienstwerk is. Nu Ik jullie vanuit de Hemel toeroep, smeek Ik jullie om gehoor te geven aan Mijn oproep. Ik heb veel uitverkoren zielen, die met Mij samenwerken, om Mij de zielen te brengen waar Ik naar dorst. Het is jullie plicht om op te staan uit jullie sluimering en alert te zijn op Mijn roep. Enkel diegenen onder jullie die oprecht van Mij houden, zullen Mijn stem herkennen. Zoals een kind zijn eigen moeder zal herkennen, zo moeten jullie, Mijn geliefde dienaren, Mij als een kind roepen om te vragen om de geruststelling dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die jullie wenkt om Mijn hand aan te nemen. Ik zal jullie de weg wijzen doorheen een warboel van doornen, waar jullie overheen zullen moeten stappen, om de poorten van Mijn Nieuw Paradijs te bereiken. Heb Ik jullie niet gezegd dat Ik zou weerkeren? Om de levenden en de doden te oordelen? Wel, Ik zal spoedig komen en Ik heb jullie nodig om Mij te helpen al Gods kinderen eendrachtig samen te brengen. (De Heer, 24 april 2012)

Lees meer op detweedekomst.be  of hetboekderwaarheid.net of de website jezustotdemensheid.wordpress.com waar dagelijks een boodschap op verschijnt.