Linkse Marxistische bisschop Enrique Angelelli (in de volksmond Satanelli genoemd) werd afgelopen weekend zaligverklaard

Afgelopen weekend gebeurde er iets ongelofelijk: samen met drie anderen werd Enrique Angelelli, bisschop van La Rioja, die stierf in een auto-ongeluk in 1976, “zaligverklaard als een martelaar.” Angelelli was een extreemlinkse bisschop, die het Marxisme naar de katholieke Kerk in Argentinië bracht. Hij had nauwe banden met de linkse terreurgroep ‘Montoneros’, waardoor hij door de lokale katholieken ook wel ‘bisschop Satan-elli’ genoemd werd. Met deze stap heeft paus Franciscus nu iemand die misschien in de Hel zit laten zaligverklaren – zonder dat er bovendien ook maar een mirakel aan te pas kwam.

De bekende Spaanse katholieke geleerde Luis Fernando Pérez Bustamante, schreef hierover het volgende:

“Een beruchte dag in de geschiedenis van de kerk. Een bisschop die dicht bij de terroristische ‘Montonerobeweging’ stond, zal zalig verklaard worden als martelaar. Zo’n belediging voor de nagedachtenis van de ware Martelaren kan niet en mag niet ongestraft blijven. Het is verbijsterend om als paus zo laag te vallen. In feite wordt dit pontificaat perfect samengevat met deze zaligverklaring. Het is het absolute tegengestelde van ware heiligheid, ware Traditie, de Katholieke moraal en het doctrinair en spiritueel fatsoen.”

Er waren veel radicale bisschoppen in de wilde jaren die het Tweede Vaticaans Concilie volgden. Maar Enrique Angelelli, bisschop van La Rioja, Argentinië, was wellicht één van de meest radicale. Hij was een Communist in alles behalve in naam, en steunde op doordringende wijze de terroristische organisatie “Montoneros”, de linkse terreurtak van de Peronistische beweging. Het kan zonder twijfel gezegd worden dat de vreselijke militaire dictatuur die regeerde in Argentinië van 1976 tot aan de Falklandoorlog, een gevolg was van een brutale overreactie op de terroristische aanvallen die gecoördineerd werden door Montoneros ten gunste van een socialistisch-Peronistische revolutie. Angelelli was zo links, zo radicaal links en zo politiek, dat de geschokte praktiserende gelovigen van zijn eigen bisdom hem tijdens zijn leven “Satanelli” noemden. Hij stierf in een auto-ongeluk in 1976.

“Angelelli stierf in een ongeluk”, zo luidde de krantenkop van El Sol op 5 augustus 1976.

Toch besloot Bergoglio om Angelelli zalig te verklaren als “martelaar”! La Nación, de oudste en meest respectabele krant in Argentinië schreef onderstaand editoriaal over dit verbijsterend nieuws. Het dient te worden gezegd dat La Nación in zekere mate “een bondgenoot” is van Bergoglio, dus het stuk is in geen geval geschreven uit een soort vijandelijke gezindheid tegenover ‘papa Francisco’.

La NACIÓN – EDITORIALA: Politiek-ideologische zaligverklaring

Bisschop Angelelli representeert op geen enkele manier het model van Christelijke voorbeeldigheid welke de Kerk vereist om een heiligverklaringsprocedure op te starten.

 -30 juli 2018 –

Op 4 augustus 1976 stierf bisschop Enrique Angeleli na het over de kop gaan van zijn voertuig waarin hij samen met vader Arturo Pinto, die het ongeval overleefde, aan het rijden was op de Nationale Route 38 in La Rioja. In het verslag dat onmiddellijk daarna werd opgemaakt, volgend op een uitgebreid onderzoek naar bewijzen – autopsie, samenvatting van een ongevalexpert, foto’s van de plaats van het ongeval en het getuigenis van Pinto die beweerde dat hij geheugenverlies had en in shock verkeerde – werd de procedure gearchiveerd onder de naam “Angelelli, bisschop Enrique A. verslag/dood.” Echter, vele jaren later diende broeder Antonio Puigjané, een guerrilla die deelnam aan de aanval op de militaire basis van La Tablada en de wapens opnam tegen de constitutionele (democratisch verkozen) regering van Raúl Alfonsín, een klacht in in Nueguén waarin hij de theorie naar voor bracht dat Angelelli werd vermoord. De krant La Prensa publiceerde daarentegen een verklaring door bisschop Bernardo Witte van La Roja, die bevestigde: “We waren verrast dat de mysterieuze dood van bisschop Angelelli werd gekenmerkt als een moord zonder afdoende bewijs.”

Verklaringen door een ooggetuigen van de gebeurtenis, Raúl Alberto Nacuzi, bevestigt dat de bestuurder niet de bisschop was, maar Pinto, die diegene was die een versie van het verhaal bracht waarin een voertuig hen volgde, en zich vervolgens wegstak achter zijn zogenaamd geheugenverlies. Nadat een rechtbank verklaarde dat er onvoldoende rechtsbevoegdheid was voor deze kwestie, en volgend op de verzameling van nieuw bewijsmateriaal en de nieuwe analyse van vorig bewijsmateriaal, besliste de Federale Hof van Beroep van Córdoba in 1990 dat, de onderzoeken en het bewijs in overweging nemend, het onmogelijk was om te vast te stellen dat het ongeval veroorzaakt werd door een criminele daad. Andere ooggetuigen verklaarden dat ze geen ander voertuig op die plaats gezien hebben, noch wegvluchtend van het ongeval. Toen het onderzoek voorbij was, besloot het Hof dat “gezien de gegevens van het verzamelde bewijsmateriaal niet voldoende zijn om het plegen van een misdaad aan te tonen, dit Hof in overeenkomst met wat naar voor werd gebracht door de aanklager vóór deze Kamer, het verblijf van de huidige procedure passend vindt.”

In juli 2014 bereikte het Federale Tribunaal van Criminele Zaken in La Rioja, het [de dood van Angelelli] als een Misdaad tegen de Mensheid beschouwend, een tegenovergestelde conclusie, welke niet verrassend is omdat het geleid werd door overheersende opinie – nu, net zoals toen – dat zo’n misdaden kunnen geoordeeld worden buiten wat werd bepaald door de constitutionele en criminele wet. Generaal Luciano Benjamín Menéndez en Commandant Luis Estrella werden tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de “misdaad” van bisschop Angelelli, waarbij ze beschuldigd werden als “indirecte” plegers – een legale constructie die misbruikt werd in dit soort rechtszaken. In deze zaak liet het de veroordeling toe van hoge bevelhebbers van een misdaad die nooit werd bewezen, en waar er helemaal geen “directe” plegers van die misdaad zijn. Het verdict beschouwde dat het over de kop gaan van de auto waarin Angelelli reisde z’n oorsprong had in een opzettelijk maneuver van een ander voertuig dat bevelen volgde van de militaire bevelhebbers.

Zelfs indien het, hypothetisch gezien, moord was geweest, zou Angelelli geen martelaar geweest zijn voor het verdedigen van het geloof. De La Rioja-bisschop had een actieve en bewezen band met de terroristische organisatie Montoneros. In de foto die deze tekst vergezelt, kan hij gezien worden terwijl hij de Mis celebreert, met een spandoek van deze organisatie achter zich, terwijl hij in zijn homilieën sprak ten voordele van een opstand en voorstelde om jonge mensen te bewapenen. Met een zaligverklaring of heiligverklaring, verkondigt de kerk de Christelijke voorbeeldigheid van het leven van een persoon en wordt de toestemming gegeven voor de verering van zijn persoon. Een gewelddadig en sectarisch model mag nooit voorgesteld worden. Om deze reden denken we dat de woorden van de huidige bisschop van La Rioja, en de tweede Vice-president van de bisschoppenconferentie, Marcelo Colombo niet juist zijn, die toen hij het nieuws van de zaligverklaring vernam, bevestigde: “Het is een erkenning van de moedige getuigen van het Koninkrijk van God.”

Het is goed geweten hoe streng de zaligverklaringsprocedures zijn, hoe streng en langdradig het presenteren van bewijs is om een zaak te bevestigen. Deze strengheid werd in dit geval niet toegepast.

Wat is de volgende zet, de rehabilitatie en heiligverklaring van Judas Iskariot?

Bron: Rorate Caeli