Prof. De Mattei: “Ik ben verbijsterd over de verklaring van Mgr. Schneider dat een paus zelfs omwille van ketterij zijn ambt niet kan verliezen”

Verdeeldheid en verwarring alom onder de overgebleven goede theologen, bisschoppen en kardinalen. In een recent schrijven, dat op 20 maart op Rorate Caeli werd gepubliceerd, beweerde Mgr. Schneider dat het niet mogelijk is om een ketterse paus af te zetten, en dat een paus die ketter wordt zijn ambt niet kan verliezen. Dit standpunt is diametraal tegengesteld aan dat van Kardinaal Burke, die in 2016 zei dat “indien een paus formeel een ketterij zou belijden, hij door die daad zou ophouden paus te zijn.” Prof. Dr. De Mattei, Katholieke historicus, zegt verbijsterd te zijn over de bewering van Mgr. Schneider.

Mgr. Schneider, nochtans een traditionele bisschop om U tegen te zeggen, krijgt omwille van zijn verklaring dat Bergoglio ongeacht wat er gebeurt de paus blijft en wij gewoon moeten wachten totdat God zelf ingrijpt, kritiek uit verschillende hoeken, waaronder van Prof. dr. Roberto De Mattei. In een interview met Rorate Caeli, op de vraag met welk deel van de verklaring van Mgr. Schneider hij niet akkoord ging, zei hij: “Ik ben min of meer verbijsterd door zijn verklaring: ‘Een paus kan niet afgezet worden op gelijk welke manier en voor gelijk welke reden, zelfs niet voor de reden van ketterij.’ Mgr. Schneider ontkent de mogelijkheid van het verlies van het pausschap, terwijl hij toegeeft dat deze stelling werd geuit door grote canonisten en theologen, zoals Kardinaal Cajetan en de H. Robert Bellarminus.

De Mattei gaat hier niet mee akkoord, maar zegt dan wat verder dat hij denkt dat de ketterijen van Bergoglio, zelfs als ze publiek beleden worden, niet resulteren in het verlies van het pausschap, omdat ze niet bekend zijn en zich niet manifesteren aan de Katholieke populatie, waarmee hij verwijst naar de kleine groep gedoopten die het Katholiek geloof in z’n integriteit bewaart. “Velen van hen interpreteren pro bono de woorden en de daden van paus Franciscus en bespeuren geen enkel kwaad. We kunnen dan niet zeggen dat zijn verlies van geloof evident en duidelijk is.”

Volgens de mening van de Mattei is de promotie en verspreiding van ketterij door Bergoglio publiek, maar niet ‘notoir’ in de canonieke zin van de term. “Omwille van deze reden moeten we hem erkennen als het Opperste Hoofd van de Katholieke Kerk. Zijn afzetting is voor mij ondoenlijk, niet in theorie, maar op dit concreet, historisch punt in de tijd. Alles kan echter veranderen van de ene dag op de andere. In deze zin, verlaat ik mij, net zoals Mgr. Schneider, op de Goddelijke Voorzienigheid, maar zonder toekomstige scenario’s uit te sluiten, zoals dat van een ketterse paus die mogelijks het pausschap verliest.”

Uiteraard gaat ook Prof. de Mattei hier de mist in, want zoals in ons eerder artikel duidelijk uiteengezet, is Benedictus XVI nog steeds de paus.

Bron: Rorate Caeli