Schisma

Prof. De Mattei: “Ik ben verbijsterd over de verklaring van Mgr. Schneider dat een paus zelfs omwille van ketterij zijn ambt niet kan verliezen”

Verdeeldheid en verwarring alom onder de overgebleven goede theologen, bisschoppen en kardinalen. In een recent schrijven, dat op 20 maart op Rorate Caeli werd gepubliceerd, beweerde Mgr. Schneider dat het niet mogelijk is om een ketterse paus af te zetten, en dat een paus die ketter wordt zijn ambt niet kan verliezen. Dit standpunt is diametraal tegengesteld aan dat van Kardinaal Burke, die in 2016 zei dat “indien een paus formeel een ketterij zou belijden, hij door die daad zou ophouden paus te zijn.” Prof. Dr. De Mattei, Katholieke historicus, zegt verbijsterd te zijn over de bewering van Mgr. Schneider.

Mgr. Schneider, nochtans een traditionele bisschop om U tegen te zeggen, krijgt omwille van zijn verklaring dat Bergoglio ongeacht wat er gebeurt de paus blijft en wij gewoon moeten wachten totdat God zelf ingrijpt, kritiek uit verschillende hoeken, waaronder van Prof. dr. Roberto De Mattei. In een interview met Rorate Caeli, op de vraag met welk deel van de verklaring van Mgr. Schneider hij niet akkoord ging, zei hij: “Ik ben min of meer verbijsterd door zijn verklaring: ‘Een paus kan niet afgezet worden op gelijk welke manier en voor gelijk welke reden, zelfs niet voor de reden van ketterij.’ Mgr. Schneider ontkent de mogelijkheid van het verlies van het pausschap, terwijl hij toegeeft dat deze stelling werd geuit door grote canonisten en theologen, zoals Kardinaal Cajetan en de H. Robert Bellarminus.

De Mattei gaat hier niet mee akkoord, maar zegt dan wat verder dat hij denkt dat de ketterijen van Bergoglio, zelfs als ze publiek beleden worden, niet resulteren in het verlies van het pausschap, omdat ze niet bekend zijn en zich niet manifesteren aan de Katholieke populatie, waarmee hij verwijst naar de kleine groep gedoopten die het Katholiek geloof in z’n integriteit bewaart. “Velen van hen interpreteren pro bono de woorden en de daden van paus Franciscus en bespeuren geen enkel kwaad. We kunnen dan niet zeggen dat zijn verlies van geloof evident en duidelijk is.”

Volgens de mening van de Mattei is de promotie en verspreiding van ketterij door Bergoglio publiek, maar niet ‘notoir’ in de canonieke zin van de term. “Omwille van deze reden moeten we hem erkennen als het Opperste Hoofd van de Katholieke Kerk. Zijn afzetting is voor mij ondoenlijk, niet in theorie, maar op dit concreet, historisch punt in de tijd. Alles kan echter veranderen van de ene dag op de andere. In deze zin, verlaat ik mij, net zoals Mgr. Schneider, op de Goddelijke Voorzienigheid, maar zonder toekomstige scenario’s uit te sluiten, zoals dat van een ketterse paus die mogelijks het pausschap verliest.”

Uiteraard gaat ook Prof. de Mattei hier de mist in, want zoals in ons eerder artikel duidelijk uiteengezet, is Benedictus XVI nog steeds de paus.

Bron: Rorate Caeli

Categorieën:Schisma

10 antwoorden »

 1. dat begrijp ik ook niet, maar er zal wel een kern van waarheid in zitten,wel kan volgens mij een paus worden afgezet wegens ketterij ?

 2. Hieruit blijkt maar weer dat iedereen in de R.K. kerk bang is om zijn eigen mening te geven, omdat er blijkbaar een dictatuur heerst. Natuurlijk is paus Franciscus niet de echte paus. Maar de vraag is of de R.K. kerk zichzelf kan reinigen, door paus Franciscus af te zetten, of dat er van buiten R.K. kerk moet worden ingegrepen in de organisatie van de R.K. kerk. Zonder het ingrijpen van de lekengelovigen zal de organisatie van de R.K. kerk niet worden gereinigd. Er zal van buiten uit een contrarevolutie op gang moeten komen om de R.K. te reinigen van al haar kwaad. God zal ons daarbij helpen, laten we hiervoor gaan bidden. Bidden is ons sterkste wapen.

 3. Het is al is de slechte vrucht van Vat II .

  De 2000 jarige geschiedenis van de H. Katholieke Kerk heeft het in haar geschiedenis al meegemaakt dat het jarenlang verkeerd kon gaan ( doctrinaal zoals bijvoorbeeld ten tijde van het Arianisme en Jansenisme/ ook zoals ten tijde van de Avignon-pausen / ook ten tijde van de perverte pausen zoals de Borgia’s ; etc etc )

  Steeds valt de H Kerk terug op zijn poten. Maar dat kan soms jarenlang duren.

  Ratzinger heeft van de Cathechismus anno 2000 ook een allegaartje gemaakt nietwaar. Men noemt het de Frankenkirche – naar een samenraapsel van traditionele en moderne elementen – net zoals het menselijk monster Frankenstein gecreëerd werd. Steeds worden er artikeltjes gewijzigd, nietwaar ( In Vlaanderen en Holland land de voorlaatste zin van het Onze Vader bijvoorbeeld waaruit blijkt dat het nu ineens niet meer bekoring maar beproeving is ! ). Nochthans in de Frankenstein Cathechismus van Ratzinger wordt het verschil heel duidelijk uitgelegd tussen bekoring en beproeving . Nu ineens niet meer dus.

  Ooit zal de de gehele mensheid hunkeren naar de ware, klare, maar vooral naar de heilige katholieke en universele catechese. Om zo aangenaam en zo zuiver mogelijk te zijn tegenover de Ene Ware Trinitaire God.

  Maar heden moeten we nog door de modder . Door de modder van de homosexuele ( en pedofiele ) kerkelijke hiërarchie en door de modder van de verkapte vrijmetselarij binnen de kerkelijke hiërarchie en door de modder van de financiële kerkelijke hiërarchie – want dat is ook niet schoon, nietwaar.

  Ten laatste zal het Onbevlekt Hart van Maria – die door de wil van de goede ware God veel en talrijk verschijnt op vele plaatsen – triomferen.

 4. Al die wijze goedwillende mensen schrikken terug voor de logische consequentie van hun conclusies en daarom lijken ze als een beschonkene voort te gaan, geen richting gevend aan zichzelf dus ook niet voor een ander. De Kerk is in een crisis zonder weerga gedompeld. Het is intriest. Oorzaak is onder andere dat de moderne profetieën, zoals van Franciscus van Assisi, Birgitte van Zweden en de herdertjes van La Salette niet serieus genomen worden, alsof God doofstom is geworden. Waarom zou God alleen in het Oude Testament hebben gesproken en dat niet meer doen in onze bedeling? Door die opstelling worden de profetieën aan de eindprofetes Maria Goddelijke Barmhartigheid ook niet serieus genomen.

 5. Inderdaad, ze weten niet meer van welk hout nog pijlen te maken, omdat ze zich vastgereden hebben in het ‘Bergoglio is paus’- moeras. Katholieke profetie + alle evidentie wijst in de andere richting, maar dat wordt straal genegeerd. Jammer.

 6. Ach, meeste katholieken blijven Bergoglio ‘netjes’ steunen. Als niemand dat deed, was Bergoglio allang weg uit het Vaticaan. Helaas.

  ROZENKRANZEN – ROZENKRANZEN – ROZENKRANZEN – ROZENKRANZEN – ROZENKRANZEN!

 7. |
  wij zouden dat bijna vergeten : Jezus Christus, als zijnde koning der koningen, heeft in`beginsel, alle macht in hemel & op aarde — dus zodra onze verwarring te`groot wordt, kunnen wij wel weer eens, ja om zijn-! mening gaan vragen — want het is zeker niet uitgesloten, dat Jezus een PLAN heeft, een plan wat wij nog niet begrijpen …!?

 8. Wie kan even het enige echte en juiste OnzeVader hier doorgeven? Dank.

  • Gebruik gewoon de latijnse tekst. Sinds de aanpassing gebruiken wij deze altijd in onze kerk. Thuis bidden wij het Onze Vader zoals wij het hebben geleerd van onze ouders:

   Onze Vader

   Onze vader, die in de hemel zijt,
   Uw Naam worde geheiligd,
   Uw Rijk kome,
   Uw wil geschiede
   op aarde zoals in de hemel.

   Geef ons heden ons dagelijks brood
   en vergeef ons onze schuld,
   zoals ook wij aan anderen
   hun schuld vergeven
   en leid ons niet in bekoring,
   maar verlos ons van het kwade.

   Amen