Aartsbisschop van Palermo publiceert decreet dat excommunicatie van Don Minutella bevestigt

Het Aartsbisdom van Palermo, Sicilië, heeft een formeel decreet gepubliceerd betreffende de zogenaamde excommunicatie van de Italiaanse Priester Alessandro Minutella, voor de vermeende misdaden van ketterij en schisma. Reeds in november 2017 werd Don Minutella op de hoogte gebracht dat hij een dubbele excommunicatie onder ogen zag, indien hij geen trouw zwoer aan Bergoglio en diens zogenaamde “magisterium”.

Diegenen die geëxcommuniceerd zijn, zijn verboden om deel te nemen aan de Eucharistie of andere ceremonies om God te eren, het toedienen en ontvangen van de sacramenten; het uitoefenen van kerkelijke ambten, apostolaten of functies, of bestuurlijke daden te verrichten.

Het Aartsbisdom verspreidde de volgende mededeling:

Op 13 november 2018 werd Vader Alessandro Maria Minutella op de hoogte gebracht van het Decreet van 15 augustus 2018 (Prot. No. 046/18) waarbij de Aartsbisschop Corrado Lorefice de automatische excommunicatie VERKLAART, die diezelfde priester heeft opgelopen voor de misdaad van ketterij en voor de misdaad van schisma, zoals vereist door de canonieke wet (cf. can.1364 §1 CIC), met alle gevolgen die rijzen uit diezelfde maatregel.

De Aartsbisschoppelijke Kanselier

Vader Vincenzo Talluto

Don Minutella, een felle Bergoglio-criticus, besefte reeds in 2017 dat de eventuele excommunicatie die hij kon krijgen, nooit geldig kon zijn, maar dat dit de trofeeën zijn die God aan hem wenste te overhandigen. In een interview in december 2017 noemde hij de toen dreigende excommunicatie “eremedailles”, en hij was verbaasd dat hij tot nog toe de enige was in Italië die daarmee geconfronteerd werd. Hij begrijpt zeer goed dat indien gehoorzaamheid betekent dat men zonde doet, of zelfs gewoon een fout, men niet moet gehoorzamen, want zo’n gehoorzaamheid is geen gehoorzaamheid, maar valse gehoorzaamheid, omdat het niet het doel heeft van het vervullen van de gerechtigheid, maar de vervulling van de zelfzucht en de hoogmoed. Minutella maakte duidelijk dat onze trouw aan God moet zijn, en niet aan een man die zijn positie gebruikt om de Kerk te misleiden.

De trouw van Mintuella aan de Katholieke Kerk is gegrond in zijn ware en diepe devotie tot de H. Maagd zoals onderwezen door de H. Louis de Montfort, die hij doorheen zijn getuigenis meerdere malen vermeld heeft. Minutella zei in november vorig jaar dat het de H. Maagd zelf is die hem opdraagt om verder te gaan en zijn stem te verheffen in de verdediging van het Katholiek Geloof. De H. Maagd is zijn kracht, en het is dankzij haar dat hij de lange maanden van vervolging overeind is kunnen blijven.

Minutella maakte ook duidelijk dat hij geen traditionalist is, en dat hij niet heeft gestudeerd aan een seminarie van SSPX of de FSSP, maar hij celebreert wel de H. Mis op Tridentijnse wijze.

Op 27 juni 2017 werd Don Minutella verwijderd uit zijn parochie van St. Johannes De Doper in de wijk van Romagnolo, in Palermo. De verwijdering gebeurde volgens Minutella als een soort van “pastorale coup”. Hij moest zijn parochie verlaten direct op het moment dat hij de brief van zijn ontslag ontving. “Vele zielen leden en waren ontmoedigd door deze methoden van de ‘kerk van barmhartigheid’. Het leek zoals de zuivering van een regime. Wie niet denkt zoals de autoriteiten moet gemarginaliseerd en buitengegooid worden.”

Op de televisie werd Don Minutella in verschillende riool-tv-programma’s belachelijk gemaakt, en op Rai 1 werd hij bestempeld als de stichter van een “sekte”. “Het gaat zo. De persoon die ervoor kiest om standvastig Katholiek, Apostolisch en Rooms te blijven is nu sektarisch.”

Minutella maakte toen ook duidelijk dat hij reeds zijn trouw had gezworen aan de “Roomse paus” – wie dat mocht zijn, moest men zelf uitmaken – maar steevast weigerde zijn trouw aan “paus Franciscus” uit te spreken. Reeds hebben Kardinalen Burke en Sarah hem in privé aangemoedigd. Hopelijk zullen ze hem blijven steunen, nu hij officieel zogezegd geëxcommuniceerd werd verklaard.

Bron: Vaticannews.va


‘Wee’ de priesters, bisschoppen en kardinalen die het wagen om het Woord van God te verdedigen, want zij zullen het meeste te lijden hebben. Terwijl sommigen geëxcommuniceerd zullen worden en beschuldigd van ketterij – hoewel ze het alleen maar zullen opnemen voor het ware Woord van God – zullen anderen te zwak zijn. Veel arme gewijde dienaren zullen zwichten voor de druk om de Wetten van God te hekelen. Als ze er niet mee instemmen de leer van leugens te omhelzen, zullen ze voor de leeuwen gegooid worden. Diegenen van wie het geloof al verzwakt zal zijn, die van wereldse dingen houden en die in hun ziel een felle eerzucht kennen, zullen de eersten in rij zijn om trouw te zweren aan de nieuwe ‘gelofte’.

(Profetie uit het Boek der Waarheid, Jezus Christus, 16 januari 2014)

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – staat klaar om de kleren te dragen die niet voor hem gemaakt werden. Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en zal Mijn Kerk in tweeën delen, en daarop nog eens halveren. Hij zal zich inspannen om die trouwe volgelingen van Mijn geliefde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, die door Mij aangewezen werd, af te danken. Hij zal al diegenen uitroeien die trouw zijn aan Mijn Leer, en hen voor de wolven gooien. Iedereen die hem durft aanvechten, zal opgespoord en gestraft worden. Die priesters, bisschoppen en kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd worden en ontdaan van hun titels. Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor veel priesters moeten gaan onderduiken. […]

(Profetie uit het Boek der Waarheid (8 maart 2013 (5 dagen voordat Bergoglio werd verkozen!))