Jongerendelegaat op de Jeugdsynode: “Veel niet-katholieken willen een meer open, multiculturele en meer inclusieve Kerk”

De Jeugdsynode is zijn derde week ingegaan, en de agenda die achter deze synode steekt, wordt niet langer verscholen. Nu wordt zelfs geluisterd naar hoe “niet-katholieke jongeren” de Kerk willen veranderd zien.

Silvia Teresa Retamales Morales, een ‘jongerendelegaat’ op de synode, zei dat het voor haar “een groot voorrecht en een grote verantwoordelijkheid” was om op de synode aanwezig te zijn. Vervolgens zei ze dat ze gekomen was om “een stem te geven aan al de jongeren” die naar Rome hadden willen komen, waaronder “velen die niet-katholiek waren”. Ze vertelden haar dat ze deze boodschap moest meedelen: Ze willen een multi-culturele Kerk die open is voor iedereen, niet een Kerk die veroordelend is. Ze willen een Kerk waar ieder zich thuisvoelt, een Kerk die de boodschap van Jezus Christus weerspiegelt. En de Kerk mag minderheidsgroepen niet discrimineren – in het bijzonder mensen met andere seksuele geaardheden en de armen.

Morales ging vervolgens dieper in op het onderwerp van homoseksualiteit, en zei dat jonge mensen geloven dat homoseksuele mensen dezelfde rechten hebben als ieder ander, en dat ze ook hun geloof in de Kerk willen beleven. Ze zegt dat ze discriminatie ziet, mensen die niet open zijn voor homo’s. Ze zegt dat het eerste mandaat van de Kerk liefde is. Homoseksuelen moeten ten volle als broeders en zusters aanvaard worden.

“Het gaat allemaal over de liefde, man.”

Morales zei tevens dat de jonge mensen ook willen dat vrouwen een grotere rol en verantwoordelijkheid krijgen in de Kerk. In Chili, zei ze, worden vrouwen zowel in de Kerk als in de maatschappij steeds machtiger, ze moeten meer verantwoordelijkheid gegeven worden.

Enkele Generaal-Oversten van kloosterorden aan het woord

De Dominicaanse Generaal-Overste, Pater Bruno Cadoré, zei dat de Kerk, doorheen de synode, wil verschuiven van luisteren naar dialogeren. Hij zei dat de voorbereiding voor de synode accuraat en gedetailleerd was, en dat naar jonge mensen binnen én buiten de Kerk werd geluisterd.

Vader Sosa, de Generaal-Overste van de Jezuïeten, zei dat hij persoonlijk geloofde dat Vaticanum II een kerkelijk model introduceerde die nog geen werkelijkheid geworden is. Hij zei dat we wat vooruitgang maakten, en dan wat stappen terug namen. De kern van dit model is dat de mensen van God in het centrum staan. Dit model moet volgens hem nu verwezenlijkt worden.

Vader Cadoré zei ook nog dat een waarmerk van de Kerk is dat ze open staat voor verandering, georiënteerd naar de toekomst.

Bij de briefing verklaarde Paolo Ruffini, Prefect van de Dicasterie voor Communicaties, dat op zaterdag 27 oktober, bij het finale document, de synodevaders paragraaf per paragraaf zullen stemmen. Elke paragraaf heeft een 2/3 meerderheid nodig. Maar dan werd de vraag gesteld of vrouwelijke toehoorders ook zouden mogen stemmen. Vader Sosa zei dat Bergoglio een diep synodale Kerk wil, en dat veranderingen er misschien aankomen. Hij zei dat de ontevredenheid hierover belangrijk is, en dat dit niet juist is en moet aangepakt worden.

Leer van de Kerk

Nog even kort. De Katholieke Kerk is niet tegen homoseksuele geaardheid, maar ze verbiedt wel de immorele seksuele “beleving” met mensen van het zelfde geslacht: omdat seksualiteit door God enkel en alleen werd bedoeld om binnen een huwelijk kinderen te verwekken: een gezin te stichten. Homoseksuelen zijn geroepen te leven in kuisheid.

Vandaar dat de catechismus van de Katholieke Kerk zegt:

Bij een niet gering aantal mannen en vrouwen is de homoseksuele neiging diepgeworteld. Deze objectief ongeordende neiging betekent voor de meesten van hen een beproeving. Men moet deze mensen met respect, begrip en fijngevoeligheid behandelen. Men moet iedere vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden. Ook deze mensen zijn geroepen om in hun leven de wil van God te volbrengen en – als zij christen zijn – de problemen die zij als gevolg van hun instelling ondervinden, te verenigen met het kruisoffer van de Heer. (nr 2358)

Homoseksuele mensen zijn tot kuisheid geroepen. Door de deugd van zelfbeheersing, die hen tot innerlijke vrijheid opvoedt, eventueel met steun van een belangeloze, vriendschappelijke begeleiding, door het gebed en de genade van de Sacramenten, kunnen en moeten zij geleidelijk en standvastig, voortgang boeken op de weg van de christelijke volmaaktheid. (2359)

Maar dat is net wat de “jongeren”, de afvallige “bisschoppen” en Bergoglio willen veranderd zien: actieve homoseksualiteit moet worden aanvaard. Zo willen de actieve homoseksuele kardinalen wellicht ook hun eigen zonden vergoelijken.

Wat zei onze “kardinaal” De Kesel ook al weer? “De Katholieke Kerk moet homoseksuelen en lesbiennes meer respecteren, ook in hun seksualiteitsbeleving.

David Wilkerson profeteerde in 1973 over de Katholieke Kerk:

Ik zie homoseksuelen en lesbiennes verwelkomd worden in deze superkerkvereniging. Ik zie deze superwereldkerk, onder het mom van ‘verkeerd begrepen zijn’, homoseksuelen en lesbiennes aanvaarden als leden. Homoseksuele en lesbische ‘liefde’ zal vergoelijkt worden door het leiderschap van deze kerkvereniging. Homoseksuelen zullen niet enkel verwelkomd worden, maar ze zullen aangemoedigd worden om verder te doen met hun homoseksuele daden. Homoseksuelen zullen niet enkel gewijd worden en plaatsen van leiderschap krijgen, ze zullen toegejuicht worden als een nieuwe wind van baanbrekende evangelisatie.

Bron: Vaticannews


Profetieën uit het Boek der Waarheid:

In de naam van sociale rechtvaardigheid en sociaal medeleven, zal de Valse Profeet zich inzetten voor de evangelisatie en de creatie van een moderne kerk. Althans, dat zal er toch zo op lijken voor de buitenwereld. Deze kerk zal toenadering zoeken tot alle zondaars en ze zal de zondaars omarmen die in Mijn Ogen onaanvaardbare zonden begaan. (10 augustus 2013)

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger [de Valse Profeet] luid roepen en trots zijn oplossing, om alle Kerken te verenigen, verkondigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. (25 februari 2013)

Jullie moeten niet enkel getuige zijn van de zonde, kinderen, jullie moeten vervolgens ook nog toekijken hoe de zonde jullie voorgehouden wordt waarbij jullie gedwongen worden om deze, als mensen, te aanvaarden. Ik verwijs in het bijzonder naar één zonde, het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, dat als een natuurlijk recht voorgesteld wordt. Er wordt dus van jullie verwacht dat jullie deze gruwel aanvaarden als deze in een Kerk voor de troon van Mijn Vader ingesteld wordt. Het is voor deze mensen niet genoeg om het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht wettelijk te tolereren. Zij willen bovendien God de Vader dwingen om hen Zijn Zegen te geven. Hij zal dit nooit kunnen omdat het een zware zonde is in Zijn ogen. Hoe durven deze mensen te denken dat het aanvaardbaar is om deze afschuwelijke daad in de Kerken van Mijn Vader te laten plaatsvinden. Kinderen, Ik houd van elke ziel. Ik houd van de zondaars. Ik verafschuw hun zonden maar houd van de zondaar. Seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn onaanvaardbaar in de ogen van Mijn Vader. (16 maart 2012)

Zij, de vijanden van God, willen dat de Christenen het huwelijk tussen koppels van hetzelfde geslacht accepteren, maar zij mogen dat nooit accepteren omdat het Mijn Vader beledigt. Het is niet aanvaardbaar in Zijn ogen. (5 augustus 2013)

 


Advertentie