Schisma

Kardinaal Eijk versus Kardinaal De Kesel: een hemelsbreed verschil

België en Nederland. Beide landen hebben een kardinaal, maar wat een tegengesteldheid! Beide kardinalen waren onlangs in het nieuws, maar om heel verschillende redenen.

Kardinaal De Kesel

Op 5 mei verscheen in het Nieuwsblad een artikel over Kardinaal Jozef De Kesel die in zijn bisschoppelijk paleis enkele vertegenwoordigers had ontvangen van de ‘Holebibeweging Mechelen’. In een privaat gesprek zei hij onder meer dat hij vindt dat de Kerk respect moet tonen voor sodomie: “De Katholieke Kerk moet homoseksuelen en lesbiennes meer respecteren, ook in hun seksualiteitsbeleving.” Tevens liet De Kesel optekenen dat hij dacht aan een gebeds- of dankviering voor homoseksuele koppels, eerder dan een inzegening. Hij verwees ook naar het gezegde van Bergoglio “Wie ben ik om te oordelen” in verband met homoseksualiteit.

Echter, in de Bijbel staat er iets heel anders:

Lev. 20:13 “Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad.

Romeinen 1:24-27 “Daarom heeft God hen [de ongelovige heidenen] prijsgegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam onteren. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd in plaats van de Schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen.

De Bijbel noemt sodomie “een afschuwelijke daad”, “tegennatuurlijke omgang” “onterende hartstochten” en “ontucht”. De Kesel wil dat de Kerk hier “respect” voor heeft. Moet er nog zand zijn?

De Kerk heeft altijd geleerd dat mensen met homoseksuele neigingen in kuisheid dienen te leven, net omdat zo’n handelingen intrinsiek slecht zijn.

Vandaar dat de catechismus van de Katholieke Kerk zegt:

Bij een niet gering aantal mannen en vrouwen is de homoseksuele neiging diepgeworteld. Deze objectief ongeordende neiging betekent voor de meesten van hen een beproeving. Men moet deze mensen met respect, begrip en fijngevoeligheid behandelen. Men moet iedere vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden. Ook deze mensen zijn geroepen om in hun leven de wil van God te volbrengen en – als zij christen zijn – de problemen die zij als gevolg van hun instelling ondervinden, te verenigen met het kruisoffer van de Heer. (nr 2358)

Homoseksuele mensen zijn tot kuisheid geroepen. Door de deugd van zelfbeheersing, die hen tot innerlijke vrijheid opvoedt, eventueel met steun van een belangeloze, vriendschappelijke begeleiding, door het gebed en de genade van de Sacramenten, kunnen en moeten zij geleidelijk en standvastig, voortgang boeken op de weg van de christelijke volmaaktheid. (2359)

Het is niet de eerste keer dat de Kesel zo’n uitspraken doet. Reeds bij zijn aanstelling als Aartsbisschop zei hij tijdens een tv-interview dat “respect voor de seksualiteitsbeleving van een homofiele mens belangrijk” is.

Kardinaal Eijk

Dan is er nog ander nieuws, dit keer van Kardinaal Eijk (kardinaal gecreëerd door Paus Benedictus XVI). Hij liet in een artikel van 7 mei op NCRegister verstaan dat hij de wens van Bergoglio dat de Duitse bisschoppen een unaniem akkoord moeten bereiken betreffende Communie voor protestanten “volstrekt onbegrijpelijk” vindt. “De praktijk van de katholieke Kerk, gebaseerd op haar geloof, wordt niet beslist en verandert niet statistisch wanneer een meerderheid van een bisschoppelijke conferentie vóór stemt, zelfs niet als ze unaniem is.” Eijk beschuldigt Bergoglio ervan “geen duidelijkheid te hebben geschapen“. Hij concludeert: “Er ontstaat grote verwarring onder de gelovigen en de eenheid van de Kerk wordt in gevaar gebracht”. De kardinaal wijst erop dat de truc van Bergoglio op vlak van individuele gevallen ertoe zal leiden dat alle protestanten de communie zullen ontvangen. “De algemene ervaring met dit soort aanpassingen is dat de criteria snel worden uitgebreid.”

Eijk zei eerder dit jaar ook al dat de dubia beantwoord moeten worden.

De Nederlandse katholieken mogen blij zijn met zo’n Kardinaal!

Categorieën:Schisma

14 antwoorden »

 1. Kardinaal Wim Eijk is uit het goede hout gesneden. Heeft eerste een artsenstudie gedaan en voelde toen een roeping waar zijn ouders in het begin heel triest om waren, want hij kwam niet uit een gelovig nest. Zijn mentor, toen hij op het seminarie zat, was mijn biechtvader, echt iemand van de oude stempel. Een eenvoudig man met een hoge intelligentie. Hij sprak nooit een woord te veel. En dat heeft Wim Eijk overgenomen.

 2. Jozef de Kesel heeft eens in een interview gezegd dat hij zijn ‘job’ vergelijkt met dat van een sociaal werker. Hij was jarenlang de rechterhand van Danneels, die dus ook een soort mentor van hem was. Ze delen de dezelfde gedachtenwereld. De Kesel komt uit een heel gelovig nest. In meerdere opzichten is hij dus het tegenbeeld van Wim Eijk.

 3. Wat zijn we blij dat de kardinaal zich uitspreekt in het geloof,zoals wij het ook beleven .Als het anders was ,zou ik van het geloof .dat de paus predikt, afvallen.
  Dank U wel.

 4. Kardinaal Eyk vertegewoordigd de mening van zeer veel Rooms Katholieken die het zuivere universel Rooms Katholieke beleiden. Kardinaal De Kesel vertegenwoordigd de Priesters, Bisschoppen, Kardinalen en de Paus die de Nationaal Socialistische en Communistische politiek, de infiltranten in het bestuur en de organisatie van de Rooms Katholieke kerk. Hierdoor is het bestuur en de organisatie in een langdurige en dipe crisis terechtgekomen. Kernvraag is, hoe krijgen wij, om de crisis in de R.K. Kerk op te lossen, deze infiltraten de uit het bestuur en de organisatie van de kerk. Dit kan, naar mijn mening, alleen door een opstand van de Rooms Katholieke gelovigen.

 5. Kardinaal Eyk verdient onze steun in zijn streven om het zuivere universele R.K. geloof te verkondigen. In zowel Nederland als Belgie zijn er veel te veel Bisschoppen en hulpbisschoppen. Als we van Nederland en Belgie een kerkprovincie maken met Kardinaal Eyk als hoofd van de nieuwe Belgische en Nederlandse kerkprovincie samen met de zes Bisschoppen en hulpbischoppen Nederland en Belgie die nog het zuivere en universele R.K geloof belijden.

 6. Ik heb ooit de gelegenheid gehad om de Nederlandse kardinaal te ontmoeten, en zijn geloof is nog intact wat men niet van die Belgische kardinaal hij wil zelfs een dankviering geven voor homo’s dus dat zegt volgens mij genoeg !!

 7. Hoe kun je een man als De Kesel nog serieus nemen? Moet je bij zo iemand te biechten gaan ? Een bisschop die geloofswaarheden en bijbelse aanwijzingen naast zich neerlegt kan niet gelovig zijn. De Kessel dwaalt, meer nog hij neutraliseert het inzicht geïnspireerd door de Heilige geest om goed en kwaad te onderscheiden, welke onmisbaar is om het kwade te kunnen bestrijden met gebed en geloof. Op deze manier bevestig je de mensen in hun zonden en laat ze denken dat het wel allemaal zal meevallen want God is toch oneindig barmhartig. Dus waarom zou je nog gaan biechten of vergiffenis vragen ? Waarom zou je alles nog geloven wat in de bijbelstaat? De opperherders hebben er lak aan en laten hun schapen met miljoenen het ravijn in lopen. Kortom gezegd, ik wordt hier niet goed van !

  • Beste sergeant Yves en alle schrijvers Je laatste zin is ook het mijne. Ik wordt hier niet goed van. Telkens ik woorden hoor die niet passen in de kerk wordt ik er niet goed van. Telkens ik dingen zien die afbreuk doen aan de geloof, wordt ik er niet goed van. Telkens er gezongen wordt “Lieve Vrouwke ik kom niet om te bidden” wordt ik er niet goed van. Hoe kan de hemel ons genaden geven!!!
   Laten we vooral bidden zoals O.L.Vrouw vraagt overal waar ze verschenen is en nog verschijnt. Dan zullen we ons zeker beter voelen en elkaar steunen in deze tijd. Moge God jullie allen zegenen en O.L.Vrouwke voor ons allen bidden. Jeanne

 8. Eijk moet gewoon keihard stelling nemen tegen de ketter Bergoglio. Maar bovenal eens opruiming houden in zijn eigen kerkprovincie. What a mess!!!!

 9. Kardinaal Eijk weerstaat in zijn eentje de usurpator paus …maar het schijnt een zooitje te zijn in zijn eigen kerkprovincie.
  Dan wordt het dus tijd dat hij daar ook helderheid verschaft.

  Daar wordt ik weer verward van.