Kardinaal Eijk versus Kardinaal De Kesel: een hemelsbreed verschil

België en Nederland. Beide landen hebben een kardinaal, maar wat een tegengesteldheid! Beide kardinalen waren onlangs in het nieuws, maar om heel verschillende redenen.

Kardinaal De Kesel

Op 5 mei verscheen in het Nieuwsblad een artikel over Kardinaal Jozef De Kesel die in zijn bisschoppelijk paleis enkele vertegenwoordigers had ontvangen van de ‘Holebibeweging Mechelen’. In een privaat gesprek zei hij onder meer dat hij vindt dat de Kerk respect moet tonen voor sodomie: “De Katholieke Kerk moet homoseksuelen en lesbiennes meer respecteren, ook in hun seksualiteitsbeleving.” Tevens liet De Kesel optekenen dat hij dacht aan een gebeds- of dankviering voor homoseksuele koppels, eerder dan een inzegening. Hij verwees ook naar het gezegde van Bergoglio “Wie ben ik om te oordelen” in verband met homoseksualiteit.

Echter, in de Bijbel staat er iets heel anders:

Lev. 20:13 “Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad.

Romeinen 1:24-27 “Daarom heeft God hen [de ongelovige heidenen] prijsgegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam onteren. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd in plaats van de Schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen.

De Bijbel noemt sodomie “een afschuwelijke daad”, “tegennatuurlijke omgang” “onterende hartstochten” en “ontucht”. De Kesel wil dat de Kerk hier “respect” voor heeft. Moet er nog zand zijn?

De Kerk heeft altijd geleerd dat mensen met homoseksuele neigingen in kuisheid dienen te leven, net omdat zo’n handelingen intrinsiek slecht zijn.

Vandaar dat de catechismus van de Katholieke Kerk zegt:

Bij een niet gering aantal mannen en vrouwen is de homoseksuele neiging diepgeworteld. Deze objectief ongeordende neiging betekent voor de meesten van hen een beproeving. Men moet deze mensen met respect, begrip en fijngevoeligheid behandelen. Men moet iedere vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden. Ook deze mensen zijn geroepen om in hun leven de wil van God te volbrengen en – als zij christen zijn – de problemen die zij als gevolg van hun instelling ondervinden, te verenigen met het kruisoffer van de Heer. (nr 2358)

Homoseksuele mensen zijn tot kuisheid geroepen. Door de deugd van zelfbeheersing, die hen tot innerlijke vrijheid opvoedt, eventueel met steun van een belangeloze, vriendschappelijke begeleiding, door het gebed en de genade van de Sacramenten, kunnen en moeten zij geleidelijk en standvastig, voortgang boeken op de weg van de christelijke volmaaktheid. (2359)

Het is niet de eerste keer dat de Kesel zo’n uitspraken doet. Reeds bij zijn aanstelling als Aartsbisschop zei hij tijdens een tv-interview dat “respect voor de seksualiteitsbeleving van een homofiele mens belangrijk” is.

Kardinaal Eijk

Dan is er nog ander nieuws, dit keer van Kardinaal Eijk (kardinaal gecreëerd door Paus Benedictus XVI). Hij liet in een artikel van 7 mei op NCRegister verstaan dat hij de wens van Bergoglio dat de Duitse bisschoppen een unaniem akkoord moeten bereiken betreffende Communie voor protestanten “volstrekt onbegrijpelijk” vindt. “De praktijk van de katholieke Kerk, gebaseerd op haar geloof, wordt niet beslist en verandert niet statistisch wanneer een meerderheid van een bisschoppelijke conferentie vóór stemt, zelfs niet als ze unaniem is.” Eijk beschuldigt Bergoglio ervan “geen duidelijkheid te hebben geschapen“. Hij concludeert: “Er ontstaat grote verwarring onder de gelovigen en de eenheid van de Kerk wordt in gevaar gebracht”. De kardinaal wijst erop dat de truc van Bergoglio op vlak van individuele gevallen ertoe zal leiden dat alle protestanten de communie zullen ontvangen. “De algemene ervaring met dit soort aanpassingen is dat de criteria snel worden uitgebreid.”

Eijk zei eerder dit jaar ook al dat de dubia beantwoord moeten worden.

De Nederlandse katholieken mogen blij zijn met zo’n Kardinaal!