In navolging van Bergoglio’s uitspraak: afzonderlijke Duitse bisdommen beginnen met invoering van ‘Communie voor Protestanten’

Bergoglio’s woorden vanop het vliegtuig, tijdens zijn terugkeer uit Genève, zijn amper koud of enkele Duitse bisdommen geven er reeds gehoor aan.

We schreven op 25 juni in ons artikel ‘Juan Peron – over de intercommunie‘:

Op 21 juni, tijdens zijn terugvlucht van een oecumenische ontmoeting met de Wereldraad van Kerken in Genève, zei Jorge Bergoglio tijdens het bekende vragenuurtje op het vliegtuig dat “onder de Code van de Canonieke Wet, het aan de bisschoppen is om te beslissen onder welke omstandigheden Communie kan uitgereikt worden aan niet-katholieken”, en “niet de lokale bisschoppenconferenties”. Uiteraard weer een leugen, want de Canonieke Wet voorziet deze regel niét. Hij voegde er vervolgens aan toe dat indien bisschoppenconferenties zo’n kwestie behandelen, dit “snel universeel wordt”.

Nu kondigden twee Duitse bisschoppen, Gerhard Feige (Maagdenburg) en Franz-Jozef Bode (Osnabrück) dat ze de intercommunie in hun bisdom zullen invoeren. Feige liet verstaan dat hij er een hekel aan heeft dat in verschillende bisdommen verschillende normen gelden, maar hij zei dat “conflict” nodig kan zijn om de “juiste weg” te vinden. Ook het Aartsbisdom van Paderborn liet afgelopen zaterdag al weten dat ze de intercommunie zullen introduceren.

De invoering van deze intercommunie, weeral met bedekte goedkeuring van Bergoglio, is de eerste zet richting de “oecumenische mis” zonder transsubstantiatie. De algehele afschaffing van de het Misoffer nadert met rasse schreden.

De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen. De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar weldra geen vergeving meer voor zijn.” (Derde Geheim van Fatima – O.L.Vrouw te Akita, 1973)

Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht. De gruwel der gruwelen zal z’n hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette. De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten voor z’n misdaden. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen.” (Derde Geheim van Fatima).

Bergoglio knielt (of buigt zijn knieën) nooit voor het H. Sacrament.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven. Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen. Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. (Boek der Waarheid – De Heer op 20 maart 2012)

Bergoglio die diep door de knieën gaat bij de voetwassing van migranten op Witte Donderdag 2016.

“Jullie moeten trouw blijven aan de Heilige Mis en het dagelijks Offer handhaven. Want zeer spoedig zullen jullie gedwongen worden om een leugen te slikken. Het dagelijks Offer, ter ere van Mijn kruisiging, en de transformatie van de wijn in Mijn Bloed en het brood in Mijn Lichaam, zullen veranderd, verdraaid worden en Ik zal door het slijk gehaald worden door nieuwe wetten, ingevoerd door de Valse Profeet. Jullie mogen nooit iets aanvaarden wat niet de waarheid is. Jullie mogen nooit de ketterij binnen de muren van Mijn Heilige Stoel aanvaarden. Als jullie dat wel doen zullen jullie je van Mij verwijderen. Velen onder jullie zullen de Heilige Mis in het geheim moeten opdragen en jullie zullen al de moed, die jullie kunnen krijgen door tot Mij te bidden en Mij te vragen om jullie sterk te maken, nodig hebben. De veranderingen zullen beginnen bij de Heilige Eucharistie zelf. Er zal jullie weldra gezegd worden dat de Heilige Communie, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, in feite iets anders is. Er zal jullie gezegd worden dat het andere dingen inhoudt. Maar dat is een verschrikkelijke leugen. De Heilige Eucharistie is Mijn Lichaam en Bloed, aan jullie gegeven om Mij toe te laten jullie te vervullen met Mijn Heilige Geest, om jullie het voedsel te schenken dat jullie nodig hebben voor jullie ziel. Wanneer de tijd aanbreekt en jullie, Mijn gewijde dienaren, de nieuwe, moderne interpretatie wordt voorgelegd, dan zullen jullie weten dat het bederf reeds begonnen is. Dat is het moment waarop jullie je zullen moeten voorbereiden. Kom samen en verdedig de waarheid over Mijn kruisiging. Aanvaard de leugens, de veranderingen in de Heilige Mis en de Heilige Eucharistie niet! Want als jullie dat wel doen, zal Mijn Tegenwoordigheid verloren gaan voor al Gods kinderen. Volg Mij na! Dit is de grootste uitdaging die jullie ooit onder ogen zullen moeten zien maar Ik zal jullie de genaden schenken om de waarheid te onderscheiden van de heiligschennende fictie, waarvan jullie gevraagd zal worden om het in Mijn heilige naam te aanvaarden.” (Jezus Christus, Boek der Waarheid, 26 mei 2012)