Apostasie

Ierland begeeft zich met een rotvaart naar de afgrond van perversie en immoraliteit

De stemming om abortus te legaliseren in Ierland is nog niet koud of ruim 2500 Ierse vrouwen braken het wereldrecord naaktzwemmen in de zee… Het ooit meest katholieke land ter wereld lijkt zich met een rotvaart naar de afgrond van perversie en immoraliteit te begeven… Wat vooral bijzonder is aan Ierland is dat al de goddeloze wetten via een referendum door de bevolking ‘erdoor gestemd’ werden. Dit is uniek in de wereld.

Ierland is een land waar velen hun bloed vergoten hebben omdat ze niet wilden toegeven aan de eisen van Koning Hendrik VIII en diens ‘Kerk van Engeland’. Vele bisschoppen, priesters en gelovigen werden gevangen genomen of stierven de marteldood, omdat ze trouw wilden blijven aan het Katholiek Geloof en de Paus, iets wat als verraad werd bestempeld. De vervolging in Ierland kwam in golven, van 1533 (de excommunicatie van Hendrik VIII) tot pakweg eind de 19de eeuw. Er werden veel wetten opgelegd aan de katholieke Ieren, welke hen verbood om land te bezitten, in de politiek te gaan etc. Toen de aardappelziekte toesloeg en er hongersnood uitbrak van 1845-1852, werden in het bijzonder veel Katholieke Ieren zwaar beproefd. Er werden huizen opgericht waar de kinderen voedsel konden krijgen -maar ze moesten protestants onderricht krijgen. Velen weigerden. Diegenen die toegaven werden “soupers” genoemd. Later kwam de uitdrukking: “diegenen die de soep namen”. Er waren echter ook Anglicanen die “soephuizen” oprichtten zonder dat er werd ‘bekeerd’. Het straffe was dat Ierland toen grote hoeveelheden voedsel bleef exporteren. Er was voldoende voedsel, maar de prijzen werden kunstmatig hoog gehouden zodat de arme Ieren het niet konden betalen. Velen stierven daardoor van ontbering en uitputting door ziekte. Naar schatting stierven toen ruim 1 miljoen mensen.

In 1919 scheurde Ierland zich af van Engeland – en werd de verklaring van Onafhankelijkheid getekend. Tot 1995 was Ierland ‘oerkatholiek’ – de grondwet van het land, die in 1937 was aangenomen, was in perfecte overeenstemming met de Goddelijke Wet. Tot 1995… Toen werd een referendum gehouden om het verbod op echtscheiding uit de grondwet te schrappen. Het is beter bekend als het “Fifteenth Amendment of the Constitution Act 1995”. Er was reeds een eerste poging gedaan om dit artikel te wijzigen in 1989, maar toen stemde 63,5% tegen. Op 24 november 1995 echter, werd een nipte “overwinning” behaald: 50,28% stemde voor. Op 17 juni trad de nieuwe wet in werking. Satan had zijn eerste slag thuis. De eerste nederlaag.

Dan, 20 jaar later, in mei 2015 werd opnieuw een referendum gehouden, dit keer om het “homohuwelijk” te legaliseren. En opnieuw werd een “overwinning” behaald: 62,07 % stemde voor. Ierland was het eerste land ter wereld om het homohuwelijk via een referendum te legaliseren. Toen de resultaten van de stemming bekend waren, begonnen de mensen te feesten in de straten van Dublin, in het bijzonder in het homokwartier. De nieuwe wet trad in werking op 16 november 2015. De minister voor gelijkheid zei dat hij “trots” was op Ierland. Satan had zijn tweede slag thuis. De tweede nederlaag voor katholiek Ierland.

Vervolgens werd in mei 2018, drie jaar later, opnieuw een referendum gehouden, nu om het meest goddeloze van al te legaliseren: abortus. Bedoeling was om “The Eighth Amendment”, die in 1983 met ruim 67 % ja-stemmen aan de grondwet werd toegevoegd, en waarin staat dat het ongeboren leven bescherming geniet, uit de grondwet te schrappen. Weeral een “grote overwinning”: 66,4% stemde voor. Velen stonden te “wenen van vreugde”. Het artikel zal later dit jaar uit de grondwet worden geschrapt. Satan haalt opnieuw een slag thuis.

En nu werd afgelopen weekend een wereldrecord naaktzwemmen gehouden in Ierland… 2505 Ierse vrouwen namen deel aan dit walgelijke “spektakel”…

Laten we bidden voor de resterende katholieken in Ierland, dat ze de hoop en de moed niet opgeven. Ook België was ooit een zeer katholiek land… zie wat er nu nog van overblijft: een puinhoop. Maar Maria’s Onbevlekt Hart zal overwinnen, hoe somber het er nu ook mag uitzien. Dat is de zekerheid die wij hebben.

Categorieën:Apostasie

10 antwoorden »

 1. Ik heb de beelden gezien van deze recordpoging naaktzwemmen. Het was doelbewust zo georganiseerd dat seksuele gedachten niet werden aangewakkerd. Het walgelijke ligt in het feit dat men hiermee een publieke aankondiging deed dat Ierland in de vaart der volkeren een progressief land is geworden waar God noch gebod telt — en het is dat wat mij uitermate triest stemt. Hoeveel meisjes zouden er nog in Ierland zijn die kunnen blozen, die schaamtegevoel hebben? Het is nu Ierland, de schaamteloze, wiens eerste liefde zij vergeten heeft. Vergeten zijn de martelaren en alle liefdeblijken Gods doorheen hun geschiedenis. Vergeten is ook Maria ons aller moeder. De allerheiligste Maagd Maria huilt om het kind dat zij liefheeft. Zij is als tijdens de verschijning in La Salette toen de kinderen een schreiende dame zagen, en dat bleek Maria te zijn, de Moeder der Smarten, wiens hart nu gebroken is.

 2. Ongekleed, dus bloot/naakt zijn in het openbaar is wel een zonde in de ogen van mensen, maar geen zonde in de ogen van God. Zie hiervoor ook mijn artikel op mijn website:

  http://www.cor-huizer.nl/bijbel/artikelen/openbaarbloot.htm

  Daarom is het record bloot zwemmen door vrouwen geen zonde en het walgelijke is hooguit dat er alleen vrouwen bloot zwemmen, zonder mannen erbij. Daarmee wordt dan gesuggereerd dat met beide geslachten het een seks partij wordt., terwijl (openbare) naturistenstranden, waar ook bloot wordt gerecreëerd en gezwommen, het tegendeel bewijzen.

  • Beste Cor, ik heb uw artikel gelezen. U haalt Adam en Eva aan die naakt waren, maar dat was vóór de zondeval. Na de zondeval kenden ze schaamtegevoel. Er staat: “Nu ontdekten ze dat ze naakt waren en daarom hechtten ze vijgebladen aaneen en maakten daar jurkjes van.” Ook uw citaat van Jesaja klopt niet. Die moest naakt lopen als een negatief beeld gericht tegen Egypte en Kush: “Zo voert de koning van Asjoer Egypte’s gevangenen weg, met de ballingen van Kush, jong en oud: naakt en barrevoets, het achterste ontbloot, tot schande van Egypte!” Het naakt zijn was hier dus een schande. En u zult wel gelijk hebben dat in herbergen naakt werd geslapen, …maar of dat tot voorbeeld moet strekken? Er gebeurde in die tijden wel meer dat geen navolging verdient. Waar het mij om gaat dat het schaamtegevoel na de zondeval een door God gegeven gave was. De Duitsers kregen in Frankrijk de verschrikkelijke scheldnaam “les bosch”, dat is Hebreeuws voor “de schaamteloze”. Wat die naaktmanifestatie in Ierland betreft word ik daar niet warm of koud van, en wat het nudisme betreft ook niet, maar ik weet wat zoiets doet bij jezelf als je vaak aan nudisme doet, dan slijt je schaamtegevoel steeds verder weg. Welnu, dat is voor de betrokkenen een kwade zaak. En laten we wel wezen, de mens is tot voyeurisme geneigd, en vindt u dat soms een goede zaak? Leviticus gebruikt ‘ontbloot de naaktheid van’ om incest aan te duiden (18:6-18; 20:11, 17-21). Dezelfde woorden worden elders in de Bijbel gebruikt voor prostitutie en overspel, en voor verkrachting en/of het publiekelijk bekendmaken van overspel. In Leviticus 20:17 wordt de uitdrukking ‘ziet zijn/haar naaktheid’ gebruikt voor incest tussen broers/zussen; in andere gevallen kan de zinsnede ‘ziet de naaktheid van’ duiden op een mogelijke gelegenheid voor verkrachting. En het is ook daarom dat voyeurisme in het huwelijk is af te raden: wend uw hoofd af als u uw echtgenote in naaktheid dreigt te zien. Dat zal ons ook behoeden om mooie vrouwen in onze gedachten, die we ergens tegenkomen, uit te kleden. Ik spreek als man, over hoe vrouwen denken heb ik geen mening. Het behoed ons er ook voor om onze eigen vrouw als lustobject te zien en haar te leren waarderen voor wie zij is als persoon …en als later in het leven het lichaam zijn aantrekkelijkheid verliest, zullen we daar geen acht op slaan.

 3. Beste Cor, en de naaktfoto’s in de Playboy? Ook geen zonde? Een knappe vrouw van 23 in haar blootje op het strand zet bij de tienerjongens aan tot zondige gedachten en handelingen. In Gods Woord staat: “Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren”, maar men moet daar ook geen aanleiding toe geven. De Heer zei dat al wie ergernis geeft (of: iemand ten val brengt) beter met een molensteen in zee kan worden geworpen. Schaamtegevoel spruit voort uit zonde. Wie de zonde niet meer kent, kent ook geen schaamte meer. Ik ga dus niet akkoord met uw stelling. Dat de profeet naakt was, dan was dat wellicht in de woestijn waar niemand hem kon zien. Bovendien zal Jesaja al een oude man geweest zijn, die voor een vrouw geen opwindende verschijning was. Dat is wat anders als het een gespierde, afgetrainde 20-er betreft… Het is niet voor niets dat Adam en Eva zich schaamden omdat ze naakt waren.

 4. Beste M, dat mensen opgewonden kunnen worden van een andermans lichaam is waar. In de Victoriaanse tijd werden vele mannen opgewonden van een blote enkel, want alles was verder bedekt. In Engeland ging men, soms, zover dat zelfs de tafelpoten werden bedekt, opdat er maar geen seksuele gevoelens in de gedachten zouden komen. Maar dat staat los van of bloot wel of geen zonde is in Gods ogen. Uit voorgaande voorbeelden kunnen wij leren dat,, voor sommige mensen, gedachten en seksuele opwinding altijd mogelijk is, ongeacht de hoeveelheid kleding. Seks buiten het huwelijk is altijd zondig, omdat deze slechts dient om een ander diens lichaam voor het gebruik van de eigen genotsbeleving, wat zelfzucht is en geen naastenliefde. Het bloot gebruiken om een ander te verleiden, kan daarom ook zondig zijn. Maar gewoon bloot zijn, zoals kinderen in hun onschuld bloot zijn, is geen zonde. Ook niet als andere mensen daar seksueel door opgewonden raken. Dat is echt hun probleem en niet het probleem van iemand die zonder kleding zich prettig voelt.

  Jesaja was niet afgezonderd in een woestijn, maar leefde gedurende deze drie jaar gewoon tussen de mensen in. Het is voor u misschien moeilijk te begrijpen, maar de huidige preutsheid en het huidige verbod op openbaar bloot is, hooguit, pas iets meer dan 200 jaar oud en dan alleen nog in West Europa. Ook de laatste tsaar van Rusland nam zijn bad nog, in gezelschap, dus in het openbaar, zonder kleding aan. Daar zijn nog filmpjes van gemaakt.

 5. |
  Een plaatje is duizend woorden — de_kerk, als geestelijke ruine — het geduld van Jezus, met dat soort instituties, loopt zeker ten einde — Jezus stuurt dus niet`alleen profeten & herders, doch blijkbaar evenzo … SLOPERS !?

 6. |
  By the way — de stad Rome in de middeleeuwen, was beroemd — maar niet vanwege het Vaticaan, doch vanwege (schrik niet) “””de blankheid der maagden””” — de vijvers waren ook toen reeds, een toeristische attractie ? — achtereen volgende pausen, hebben dit niet verboden …

 7. Beste Lunsius, ik heb uw commentaar gelezen. Mij ging het er niet om waarom God Jesaja drie jaar geheel bloot heeft laten rondlopen, maar dat Hij dit gedaan heeft. God is immers onveranderlijk en zo zijn ook Zijn morele Geboden. God zal ook nooit iemand bloot lagen rondlopen, indien dit een zonde zou zijn. Noch Adam en Eva, noch Jesaja, noch wie dan ook. Nergens in de Bijbel kunt u echter iets vinden wat erop duidt dat bloot zijn, ook publiekelijk bloot, een zonde zou zijn. Wel aanduidingen dat er toen mensen waren die inderdaad bloot liepen, al staat dat er, buiten Jesaja, volgens mij, er niet letterlijk in. Wel, wat u zelf heeft aangehaald, dat onzedelijk gedrag een zonde is. Maar ik heb dit al in mijn antwoord aan M aangeduid, toen ik beweerde dat seks buiten het huwelijk om een zonde is.

  Dat voor veel mensen bloot zijn als iets schandelijks wordt ervaren, is helemaal waar. Maar dat komt, naar mijn mening, door de zonde die, net als bij Adam en Eva, schaamte geeft en daarom moet het lichaam worden bedekt. Kinderen, welke nog geheel onschuldig zijn en, indien mensen hen niet hebben misbruikt, pas seksueel wakker worden met de pubertijd, hebben alleen moeite met bloot zijn, indien hun ouders dit volstrekt afkeuren. Anders niet! Uw analyse dat het schaamtegevoel weg slijt, als er veel bloot wordt rondgelopen, deel ik niet. Wel wordt gemakkelijk geaccepteerd dat iemand anders jezelf bloot ziet en daar wordt jezelf niet hysterisch van. Dat ik mijn vrouw heel vaak zonder kleding heb gezien, toen zij nog op aarde leefde, heeft bij mij geen lustopwekking gegeven ten opzichte van andere vrouwen. Ik had aan haar genoeg en mij is het ook nooit om haar schoonheid gegaan, wel om onze wederzijdse liefde. Ook heb ik haar nog nooit als lustobject behandeld, maar wel als een vrouw met wie ik gaarne kinderen had gedeeld, een gave die God ons nooit heeft gegeven. Ik zie uw bezwaren daarom niet.

  Dat mensen, die in zonden leven, vooral in deze oversekste tijd, van andere mensen seksueel opgewonden kunnen worden is waar. Mar dat worden zij ook van mensen met kleding aan, die zij soms met de ogen aan het uitkleden zijn. Bovendien is dat hun probleem. Mij gaat het er enkel om dat bloot zijn, ook niet in het publieke domein, een zonde is in Gods ogen. Dat wij mensen ons moeten aanpassen aan de ons omringende samenleving is overigens normaal en goed, zolang wij hun zonden maar niet delen. En de ons omringende samenleving is volgens alle Geboden van God zeer zondig, omdat zij alle Geboden van God zwaar overtreden, daarbij is het algemene verbod door de mensen opgelegd op bloot zijn nog het minst erge, er zijn veel ergere zonden, die wij ook moeten verdragen, omdat deze soms zware zonden zelfs ‘wettelijk’, dus ‘legaal’ zijn. Helaas wel tegennatuurlijk.

 8. |
  @beste mensen,
  laten wij toch volwassen zijn > bloot, heeft niets om het lijf_!?
  |
  NB > en toch zegt de apostel Paulus, dat wij geen! aanstoot behoren te geven … {2-Corinthiers_6:3}

 9. De geest lijkt wel uit de fles, ongelofelijk in welk een vaart Ierland naar zijn ondergang holt…