De Orwelliaanse totalitaire Nieuwe Wereldorde: welkom in de wereld anno 2050

Een totalitaire Nieuwe Wereldorde met een Ene-wereldreligie, dat is de natte droom van de Illuminati-elite. Wij weten dat God het nooit zover zal laten komen: de dagen zullen verkort worden omwille van de uitverkorenen. Maar we willen een beeld schetsen van waar zij van dromen.

*Om op de hamvraag van ons eerder artikel te antwoorden: Maitreya is naar verluidt afkomstig uit de streek van de Himalaya (India-Pakistan). Toeval? Laat ons bovendien opmerken dat Maitreya (De zogenaamde “Christus”) volgens de teksten van de New Age zogezegd het hele “tijdperk van Aquarius” op de aarde zal blijven, dat is de komende 2350 jaar!

George Orwell publiceerde zijn boek “1984” in het jaar 1949. Naar verluidt zou hij heel wat elementen uit de toenmalige Sovjet-Unie hebben gehaald, zoals de gevangenenkampen waar ouders in zaten die door hun kinderen ‘aan het systeem’ verraden werden. Hij projecteerde een grimmig toekomstbeeld van een wereld die totaal gecontroleerd wordt. Gedrag wordt volledig voorgeprogrammeerd. Romantische krachten als liefde en tradities worden volledig uitgewist…

Laten we dit toekomstbeeld nu extrapoleren…


We zijn het jaar 2050. Maitreya staat aan het hoofd van een ene-wereldregering, en is tevens de opperleider, samen met Bergoglio, die intussen 114 jaar oud is, van de ene-wereldreligie. Bergoglio blijft gezond en in leven door toe te passen wat zijn Taoïstische dokter hem leerde. Die zei dat je met zijn medicijn wel 140 jaar kan worden… Het traditioneel katholicisme is verbannen en verboden. Kerken zijn van hun kruisen ontdaan, gesloten en verkocht, en diegenen die open bleven werden omgebouwd tot ‘wereldkerken’ waar er zogenaamde “wereldreligiediensten” in plaatsvinden: er wordt wierook gebrand en op de altaren aan afgodsbeelden geofferd. Andere kerken zijn een moskee geworden. Voor moslims is de Maitreya namelijk de teruggekeerde langverwachte Mahdi. Maitreya heeft een super AI robot in zijn centrale zetel staan in Rome, die het volk op feestdagen toespreekt en onderricht geeft (het zogenaamde beeld van het Beest).

Een katholieke Kerk ontdaan van z’n schatten en veranderd in een moskee.

Landen zijn samengevoegd en de wereld is onderverdeeld in regionen of ‘provincies’: de Europese provincie, de Amerikaanse, de Chinese, de Oceanische,… Afgelegen eilanden werden ontvolkt en worden gebruikt als pleziereilanden voor de elite. De ene-wereldregering past toe wat sinds lange tijd op de Georgia Guide Stones gegraveerd stond.

Iedereen heeft een RFID-chip in de hand, om in de supermarkten te kunnen betalen, en om zich te kunnen identificeren bij controle. Zo kan niemand nog zijn identiteits- en bankkaart verliezen en is iedereen verbonden met het ‘sprekende beeld van Maitreya’.

De straten staan vol camera’s met gezichtsherkenning, om iedereen bij elke stap te kunnen monitoren. Zelfs in huis worden verplicht camera’s opgehangen, om te zien of men de regels niet overtreedt… Wie de regels overtreedt, en bijvoorbeeld betrapt wordt met een een oude catechismus wordt naar een concentratie- of heropvoedingskamp gestuurd.

Moreel besef is in de maatschappij totaal verdwenen. Op tv worden niets anders dan propaganda en hardcore seksfilms getoond, veelal in een jasje van ‘actiethriller’ of iets in die genre, en op de kinderprogramma’s tekenfilms met ‘sekseducatie’ erin vervlochten. Seksrobotten worden aangeboden aan de jeugd om ‘te oefenen’ en als vorm van vermaak… In de straat staan her en der sekscabines met een robot in, om de seksuele behoeften van de burger te bevredigen. Bordelen bestaan enkel nog uit robotten. Kinderen worden vanaf de kleuterschool volledig gehersenspoeld op gebied van alles wat ook maar met seks te maken heeft.

Een vrouw met een mannelijke seksrobot

Baby’s worden steeds minder op de natuurlijke manier verwekt, door het algemeen en vaak verplicht gebruik van contraceptie of verplichte sterilisatie, om de wereldbevolking in te dijken… Meestal worden die in een labo bevrucht en genetisch gemanipuleerd, om het kind ‘te verbeteren’ en vervolgens in een synthetische baarmoeder opgekweekt. Zo worden er een soort genetisch gemanipuleerde supermensen gefabriceerd, zonder afwijkingen en ziekten. Er worden ook mensen gekloond, vooral rijke celebrities. Bovendien heeft reeds 1/3 van de bevolking zich laten ombouwen tot een ander geslacht, omdat ze niet tevreden waren met hun ‘genderidentiteit’.

Alle diesel- en benzinewagens zijn verboden: er rijden enkel nog zelfrijdende elektrische wagens en bussen. De meeste grote steden zijn omgetoverd tot groene ‘eco-steden’. Er is de milieupolitie, die toezicht houdt dat mensen en bedrijven zich aan de milieuwet houden. Tevens is iedereen verplicht CO2-taks te betalen, om de aankoop van “schone lucht” en het planten van bossen te bekostigen.

En dat alles met de steun van het Vaticaan, de hoofdzetel van Maitreya’s superwereldkerk.


Dit is geen rooskleurig beeld van wat de toekomst ons zou kunnen brengen. Willen wij dit? Nee!! Zal dit gebeuren? Nee… want God zal ingrijpen!

Laten we daarom met nog grotere vurigheid en volharding de Rozenkrans, het Kroontje van de Barmhartigheid en de Kruistochtgebeden bidden! We mogen de moed niet verliezen, hoe slecht het nu ook gaat. Eerst komt de Waarschuwing. Tenslotte zal de Heer ingrijpen en de wereld kastijden als deze zich niet bekeert na de Waarschuwing, net om te verhinderen dat dit zich zou manifesteren. Bidt ook Kruistochtgebed 33 voor het Zegel van Bescherming.

Het gebed in het Latijn

Het gebed in het Nederlands

En Maria zal de Oude Slang neersmakken en verpletteren, ja vernietigen, en haar Onbevlekt Hart zal dan zegevieren. Hoe verlangen wij naar die dag!


Uit het Boek der Waarheid

De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. De toorn van God, Mijn eeuwige Vader, zal snel neerkomen op deze wereldwijde alliantie die uit eigen winstbejag ondergrondse organisaties op touw zal zetten om dood te zaaien in de rest van de wereld. Zij zijn verantwoordelijk voor het creëren van weelderige landbouwbedrijven en nieuwe technologieën die jullie in verrukking zouden brengen, mochten de doelstellingen ervan niet zo sinister zijn. Deze mensen uit elk wereldland zijn rijk, machtig, getalenteerd en controleren de banken, het leger, de humanitaire wereldorganisaties, de politiemachten, de regeringen, de energieleveranciers en de media. Niemand van jullie kan ontsnappen aan hun klauwen zonder dat Ik jullie vertel hoe.

Gebed, in het bijzonder het opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, zal bekering verspreiden, en door de heilige Rozenkrans te bidden, zal het werk van deze snode parasieten – van wie Satan het idool is – afzwakken. Het interessante is dit. Veel van deze fanatiekelingen die in dit bedrieglijke web verstrikt geraakt zijn, menen dat ze gewoon ambitieus zijn met een aangeboren verlangen naar rijkdom, en houden er geen enkele religieuze overtuiging op na. Wat zij niet weten, is dat zij door Satan misleid en dagelijks door hem beïnvloed worden in hun gedachten, streven, woorden en daden. Hoe blind zijn zij toch!

Overal waar zij zich verzameld hebben, zal dan ook de toorn van God met een angstaanjagende kracht neerkomen. Dat is al aan de gang. Ze zullen gestopt worden, maar dat zal een beetje tijd vergen. Het zal hen niet volledig tegenhouden, maar het zal de afschuwelijke impact die hun daden anders zouden hebben, afzwakken. De Allerheiligste Drie-eenheid is nu overal ter wereld actief in de communicatie met uitverkoren zielen. Gelovigen zullen dat al gemerkt hebben. Diegenen die niet in God de Vader geloven, denken dat deze mensen louter zonderlinge doemdenkers zijn. Hoewel veel mensen in de wereld van vandaag inderdaad valse beweringen kunnen doen, gelieve hen niet te negeren zonder eerst te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Bid altijd om leiding in deze moeilijke en verwarde tijden! Houd jullie aandacht te allen tijde op Mij, jullie goddelijke Redder, gericht! Ik zal jullie hand vasthouden en jullie in deze beproevingen bijstaan.

Zodra zij zien dat deze profetieën aan het licht komen, zullen veel mensen panikeren en in veel gevallen doodsbenauwd zijn. Maar het is niet nodig bang te zijn, want deze periode zal van korte duur zijn. En daarna zal de Nieuwe Hemel en Aarde komen waar jullie allemaal in vereniging met Mij een vredig, lang en gelukzalig leven zullen leiden.

Hoe meer mensen terugkeren en God de Vader om leiding vragen, hoe kleiner de impact van de snode heerschappij van de Nieuwe Wereldorde zal zijn. Ga nu in vrede! Bid om jullie geloof in Mij te versterken!

Jullie barmhartige Redder en rechtvaardige Rechter

(Jezus Christus, 17 april 2011)

 

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden. De oorlogen in het Midden-Oosten zullen versnellen en zich wijd verbreiden. Zij zullen het Westen alsook het Oosten omvatten. De onrust zal gestopt worden door de man van vrede, het Beest, de Antichrist. Velen zullen, na verloop van tijd, geloven dat hij God is, de Messias, zoveel macht zal hij lijken te bezitten. Zijn krachten werden hem verleend door de vader van het kwaad, Satan. Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn. Zij zullen tijdelijk van hun aandoeningen genezen worden en de mensen zullen geloven dat zijn krachten van de Hemel afkomstig zijn. Dat hij Mij is, Jezus Christus. Zij zullen geloven dat hij komt om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk en dat de Tweede Komst zich voor hun ogen afspeelt. Hij zal andere wonderen verrichten, maar deze zullen gewoon een illusie zijn. Sommige gewijde dienaren van Mij zullen voor hem neervallen en hem aanbidden. Politieke leiders zullen hem in het openbaar toejuichen. Hij zal beschouwd worden als de goede en nederige messias en hij zal al Mijn karaktertrekken trachten te evenaren. Jammer genoeg zal hij velen misleiden.Ik smeek jullie, Mijn leerlingen, om de mensen te waarschuwen dat Ik, Jezus Christus, niet in het vlees zal komen. Dat kan niet. Ik ben al in het vlees naar de aarde gekomen en dat kan geen tweede keer plaatsvinden. Wanneer Ik terugkom, zal dat gebeuren door de manier waarop Ik wegging en dan zullen de goddelozen verbannen worden en Mijn Nieuw Paradijs zal de plaats innemen van de aarde. Laat jullie niet misleiden! Wees waakzaam! Ik zal jullie blijven waarschuwen voor de Antichrist en de leugens die hij de wereld zal voorhouden. Zo kunnen jullie Mij helpen om die arme zielen te redden, die hem slaafs zullen volgen naar de krochten van de hel.(Jezus Christus, 30 december 2012)

 

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger (de Valse Profeet) luid roepen en trots zijn oplossing, om alle Kerken te verenigen, verkondigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt. De waarheid van Mijn Woord – dat aan jou, Mijn dochter, gegeven wordt – zal hen uiteindelijk langzaam beginnen dagen. Hoe zullen zij huilen van verdriet wanneer zij beseffen dat Ik het ben, Jezus Christus, die – met de zegen van Mijn Vader – aan jullie tot in detail de eindtijdprofetieën openbaart. Vervolgens zullen zij elk woord van Mijn heilige lippen verslinden terwijl Ik meer komende gebeurtenissen openbaar om de mensheid voor te bereiden. Het is essentieel dat men luistert en gehoor geeft aan Mijn oproep zodat Ik iedereen kan behoeden voor de greep van het Beest. Terwijl de Valse Profeet druk bezig is met zijn verheven ambities om de Katholieken in de wereld te imponeren, zal hij even aan de kant geschoven worden omdat de Antichrist, zoals voorzegd, het wereldtoneel zal betreden. Zodra jullie de mediaberichten over de nieuwe, veelbelovende, bedreven vredesonderhandelaar horen, zullen jullie weten wie hij is. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wie hij is – de zoon van Satan. (Jezus Christus, 25 februari 2013)

 

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd. Tegen die tijd zal Mijn Heilige Geest, uitgestort over Mijn volgelingen in al Mijn Christelijke Kerken, ervoor zorgen dat zij klaar zijn. Zij zullen, samen met Mijn leerlingen van deze missie, de Restkerk vormen. Hun kracht zal groot zijn en er zal diegenen met het Zegel van de Levende God, geen kwaad overkomen. Hun kracht zal komen uit de gebeden die hen door Mijn Moeder gegeven werden en uit de kruistochtgebeden. De Antichrist zal zijn heerschappij zachtjes beginnen. Niemand zal zijn bedoelingen vermoeden omdat een soort van vrede over de aarde zal neerdalen. In deze periode zal het voor jullie, Mijn restleger, zeer belangrijk zijn om in gebedsgroepen samen te komen. Ik beloof plechtig dat deze gebeden een groot deel van de verschrikkelijke daden zullen afzwakken die hij, de Antichrist, zal toebrengen aan naties die zich over de vier hoeken van de aarde uitstrekken. Ik zal genaden verlenen aan al die naties waar gebedsgroepen opgericht zijn. Het zal door jullie devotie zijn tot Mij, jullie geliefde Jezus, dat Ik zielen zal redden en meer gaven over de wereld zal uitstorten om Gods kinderen te beschermen tegen het lijden dat het Beest beraamt. Vertrouw op Mij! Wees in vrede, in de wetenschap dat jullie geleid en beschermd worden! (Jezus Christus, 21 mei 2013)