Opmars naar de Eén-wereldreligie

De Orwelliaanse totalitaire Nieuwe Wereldorde: welkom in de wereld anno 2050

Een totalitaire Nieuwe Wereldorde met een Ene-wereldreligie, dat is de natte droom van de Illuminati-elite. Wij weten dat God het nooit zover zal laten komen: de dagen zullen verkort worden omwille van de uitverkorenen. Maar we willen een beeld schetsen van waar zij van dromen.

*Om op de hamvraag van ons eerder artikel te antwoorden: Maitreya is naar verluidt afkomstig uit de streek van de Himalaya (India-Pakistan). Toeval? Laat ons bovendien opmerken dat Maitreya (De zogenaamde “Christus”) volgens de teksten van de New Age zogezegd het hele “tijdperk van Aquarius” op de aarde zal blijven, dat is de komende 2350 jaar!

George Orwell publiceerde zijn boek “1984” in het jaar 1949. Naar verluidt zou hij heel wat elementen uit de toenmalige Sovjet-Unie hebben gehaald, zoals de gevangenenkampen waar ouders in zaten die door hun kinderen ‘aan het systeem’ verraden werden. Hij projecteerde een grimmig toekomstbeeld van een wereld die totaal gecontroleerd wordt. Gedrag wordt volledig voorgeprogrammeerd. Romantische krachten als liefde en tradities worden volledig uitgewist…

Laten we dit toekomstbeeld nu extrapoleren…


We zijn het jaar 2050. Maitreya staat aan het hoofd van een ene-wereldregering, en is tevens de opperleider, samen met Bergoglio, die intussen 114 jaar oud is, van de ene-wereldreligie. Bergoglio blijft gezond en in leven door toe te passen wat zijn Taoïstische dokter hem leerde. Die zei dat je met zijn medicijn wel 140 jaar kan worden… Het traditioneel katholicisme is verbannen en verboden. Kerken zijn van hun kruisen ontdaan, gesloten en verkocht, en diegenen die open bleven werden omgebouwd tot ‘wereldkerken’ waar er zogenaamde “wereldreligiediensten” in plaatsvinden: er wordt wierook gebrand en op de altaren aan afgodsbeelden geofferd. Andere kerken zijn een moskee geworden. Voor moslims is de Maitreya namelijk de teruggekeerde langverwachte Mahdi. Maitreya heeft een super AI robot in zijn centrale zetel staan in Rome, die het volk op feestdagen toespreekt en onderricht geeft (het zogenaamde beeld van het Beest).

Een katholieke Kerk ontdaan van z’n schatten en veranderd in een moskee.

Landen zijn samengevoegd en de wereld is onderverdeeld in regionen of ‘provincies’: de Europese provincie, de Amerikaanse, de Chinese, de Oceanische,… Afgelegen eilanden werden ontvolkt en worden gebruikt als pleziereilanden voor de elite. De ene-wereldregering past toe wat sinds lange tijd op de Georgia Guide Stones gegraveerd stond.

Iedereen heeft een RFID-chip in de hand, om in de supermarkten te kunnen betalen, en om zich te kunnen identificeren bij controle. Zo kan niemand nog zijn identiteits- en bankkaart verliezen en is iedereen verbonden met het ‘sprekende beeld van Maitreya’.

De straten staan vol camera’s met gezichtsherkenning, om iedereen bij elke stap te kunnen monitoren. Zelfs in huis worden verplicht camera’s opgehangen, om te zien of men de regels niet overtreedt… Wie de regels overtreedt, en bijvoorbeeld betrapt wordt met een een oude catechismus wordt naar een concentratie- of heropvoedingskamp gestuurd.

Moreel besef is in de maatschappij totaal verdwenen. Op tv worden niets anders dan propaganda en hardcore seksfilms getoond, veelal in een jasje van ‘actiethriller’ of iets in die genre, en op de kinderprogramma’s tekenfilms met ‘sekseducatie’ erin vervlochten. Seksrobotten worden aangeboden aan de jeugd om ‘te oefenen’ en als vorm van vermaak… In de straat staan her en der sekscabines met een robot in, om de seksuele behoeften van de burger te bevredigen. Bordelen bestaan enkel nog uit robotten. Kinderen worden vanaf de kleuterschool volledig gehersenspoeld op gebied van alles wat ook maar met seks te maken heeft.

Een vrouw met een mannelijke seksrobot

Baby’s worden steeds minder op de natuurlijke manier verwekt, door het algemeen en vaak verplicht gebruik van contraceptie of verplichte sterilisatie, om de wereldbevolking in te dijken… Meestal worden die in een labo bevrucht en genetisch gemanipuleerd, om het kind ‘te verbeteren’ en vervolgens in een synthetische baarmoeder opgekweekt. Zo worden er een soort genetisch gemanipuleerde supermensen gefabriceerd, zonder afwijkingen en ziekten. Er worden ook mensen gekloond, vooral rijke celebrities. Bovendien heeft reeds 1/3 van de bevolking zich laten ombouwen tot een ander geslacht, omdat ze niet tevreden waren met hun ‘genderidentiteit’.

Alle diesel- en benzinewagens zijn verboden: er rijden enkel nog zelfrijdende elektrische wagens en bussen. De meeste grote steden zijn omgetoverd tot groene ‘eco-steden’. Er is de milieupolitie, die toezicht houdt dat mensen en bedrijven zich aan de milieuwet houden. Tevens is iedereen verplicht CO2-taks te betalen, om de aankoop van “schone lucht” en het planten van bossen te bekostigen.

En dat alles met de steun van het Vaticaan, de hoofdzetel van Maitreya’s superwereldkerk.


Dit is geen rooskleurig beeld van wat de toekomst ons zou kunnen brengen. Willen wij dit? Nee!! Zal dit gebeuren? Nee… want God zal ingrijpen!

Laten we daarom met nog grotere vurigheid en volharding de Rozenkrans, het Kroontje van de Barmhartigheid en de Kruistochtgebeden bidden! We mogen de moed niet verliezen, hoe slecht het nu ook gaat. Eerst komt de Waarschuwing. Tenslotte zal de Heer ingrijpen en de wereld kastijden als deze zich niet bekeert na de Waarschuwing, net om te verhinderen dat dit zich zou manifesteren. Bidt ook Kruistochtgebed 33 voor het Zegel van Bescherming.

Het gebed in het Latijn

Het gebed in het Nederlands

En Maria zal de Oude Slang neersmakken en verpletteren, ja vernietigen, en haar Onbevlekt Hart zal dan zegevieren. Hoe verlangen wij naar die dag!


Uit het Boek der Waarheid

De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. De toorn van God, Mijn eeuwige Vader, zal snel neerkomen op deze wereldwijde alliantie die uit eigen winstbejag ondergrondse organisaties op touw zal zetten om dood te zaaien in de rest van de wereld. Zij zijn verantwoordelijk voor het creëren van weelderige landbouwbedrijven en nieuwe technologieën die jullie in verrukking zouden brengen, mochten de doelstellingen ervan niet zo sinister zijn. Deze mensen uit elk wereldland zijn rijk, machtig, getalenteerd en controleren de banken, het leger, de humanitaire wereldorganisaties, de politiemachten, de regeringen, de energieleveranciers en de media. Niemand van jullie kan ontsnappen aan hun klauwen zonder dat Ik jullie vertel hoe.

Gebed, in het bijzonder het opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, zal bekering verspreiden, en door de heilige Rozenkrans te bidden, zal het werk van deze snode parasieten – van wie Satan het idool is – afzwakken. Het interessante is dit. Veel van deze fanatiekelingen die in dit bedrieglijke web verstrikt geraakt zijn, menen dat ze gewoon ambitieus zijn met een aangeboren verlangen naar rijkdom, en houden er geen enkele religieuze overtuiging op na. Wat zij niet weten, is dat zij door Satan misleid en dagelijks door hem beïnvloed worden in hun gedachten, streven, woorden en daden. Hoe blind zijn zij toch!

Overal waar zij zich verzameld hebben, zal dan ook de toorn van God met een angstaanjagende kracht neerkomen. Dat is al aan de gang. Ze zullen gestopt worden, maar dat zal een beetje tijd vergen. Het zal hen niet volledig tegenhouden, maar het zal de afschuwelijke impact die hun daden anders zouden hebben, afzwakken. De Allerheiligste Drie-eenheid is nu overal ter wereld actief in de communicatie met uitverkoren zielen. Gelovigen zullen dat al gemerkt hebben. Diegenen die niet in God de Vader geloven, denken dat deze mensen louter zonderlinge doemdenkers zijn. Hoewel veel mensen in de wereld van vandaag inderdaad valse beweringen kunnen doen, gelieve hen niet te negeren zonder eerst te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Bid altijd om leiding in deze moeilijke en verwarde tijden! Houd jullie aandacht te allen tijde op Mij, jullie goddelijke Redder, gericht! Ik zal jullie hand vasthouden en jullie in deze beproevingen bijstaan.

Zodra zij zien dat deze profetieën aan het licht komen, zullen veel mensen panikeren en in veel gevallen doodsbenauwd zijn. Maar het is niet nodig bang te zijn, want deze periode zal van korte duur zijn. En daarna zal de Nieuwe Hemel en Aarde komen waar jullie allemaal in vereniging met Mij een vredig, lang en gelukzalig leven zullen leiden.

Hoe meer mensen terugkeren en God de Vader om leiding vragen, hoe kleiner de impact van de snode heerschappij van de Nieuwe Wereldorde zal zijn. Ga nu in vrede! Bid om jullie geloof in Mij te versterken!

Jullie barmhartige Redder en rechtvaardige Rechter

(Jezus Christus, 17 april 2011)

 

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden. De oorlogen in het Midden-Oosten zullen versnellen en zich wijd verbreiden. Zij zullen het Westen alsook het Oosten omvatten. De onrust zal gestopt worden door de man van vrede, het Beest, de Antichrist. Velen zullen, na verloop van tijd, geloven dat hij God is, de Messias, zoveel macht zal hij lijken te bezitten. Zijn krachten werden hem verleend door de vader van het kwaad, Satan. Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn. Zij zullen tijdelijk van hun aandoeningen genezen worden en de mensen zullen geloven dat zijn krachten van de Hemel afkomstig zijn. Dat hij Mij is, Jezus Christus. Zij zullen geloven dat hij komt om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk en dat de Tweede Komst zich voor hun ogen afspeelt. Hij zal andere wonderen verrichten, maar deze zullen gewoon een illusie zijn. Sommige gewijde dienaren van Mij zullen voor hem neervallen en hem aanbidden. Politieke leiders zullen hem in het openbaar toejuichen. Hij zal beschouwd worden als de goede en nederige messias en hij zal al Mijn karaktertrekken trachten te evenaren. Jammer genoeg zal hij velen misleiden.Ik smeek jullie, Mijn leerlingen, om de mensen te waarschuwen dat Ik, Jezus Christus, niet in het vlees zal komen. Dat kan niet. Ik ben al in het vlees naar de aarde gekomen en dat kan geen tweede keer plaatsvinden. Wanneer Ik terugkom, zal dat gebeuren door de manier waarop Ik wegging en dan zullen de goddelozen verbannen worden en Mijn Nieuw Paradijs zal de plaats innemen van de aarde. Laat jullie niet misleiden! Wees waakzaam! Ik zal jullie blijven waarschuwen voor de Antichrist en de leugens die hij de wereld zal voorhouden. Zo kunnen jullie Mij helpen om die arme zielen te redden, die hem slaafs zullen volgen naar de krochten van de hel.(Jezus Christus, 30 december 2012)

 

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger (de Valse Profeet) luid roepen en trots zijn oplossing, om alle Kerken te verenigen, verkondigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt. De waarheid van Mijn Woord – dat aan jou, Mijn dochter, gegeven wordt – zal hen uiteindelijk langzaam beginnen dagen. Hoe zullen zij huilen van verdriet wanneer zij beseffen dat Ik het ben, Jezus Christus, die – met de zegen van Mijn Vader – aan jullie tot in detail de eindtijdprofetieën openbaart. Vervolgens zullen zij elk woord van Mijn heilige lippen verslinden terwijl Ik meer komende gebeurtenissen openbaar om de mensheid voor te bereiden. Het is essentieel dat men luistert en gehoor geeft aan Mijn oproep zodat Ik iedereen kan behoeden voor de greep van het Beest. Terwijl de Valse Profeet druk bezig is met zijn verheven ambities om de Katholieken in de wereld te imponeren, zal hij even aan de kant geschoven worden omdat de Antichrist, zoals voorzegd, het wereldtoneel zal betreden. Zodra jullie de mediaberichten over de nieuwe, veelbelovende, bedreven vredesonderhandelaar horen, zullen jullie weten wie hij is. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wie hij is – de zoon van Satan. (Jezus Christus, 25 februari 2013)

 

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd. Tegen die tijd zal Mijn Heilige Geest, uitgestort over Mijn volgelingen in al Mijn Christelijke Kerken, ervoor zorgen dat zij klaar zijn. Zij zullen, samen met Mijn leerlingen van deze missie, de Restkerk vormen. Hun kracht zal groot zijn en er zal diegenen met het Zegel van de Levende God, geen kwaad overkomen. Hun kracht zal komen uit de gebeden die hen door Mijn Moeder gegeven werden en uit de kruistochtgebeden. De Antichrist zal zijn heerschappij zachtjes beginnen. Niemand zal zijn bedoelingen vermoeden omdat een soort van vrede over de aarde zal neerdalen. In deze periode zal het voor jullie, Mijn restleger, zeer belangrijk zijn om in gebedsgroepen samen te komen. Ik beloof plechtig dat deze gebeden een groot deel van de verschrikkelijke daden zullen afzwakken die hij, de Antichrist, zal toebrengen aan naties die zich over de vier hoeken van de aarde uitstrekken. Ik zal genaden verlenen aan al die naties waar gebedsgroepen opgericht zijn. Het zal door jullie devotie zijn tot Mij, jullie geliefde Jezus, dat Ik zielen zal redden en meer gaven over de wereld zal uitstorten om Gods kinderen te beschermen tegen het lijden dat het Beest beraamt. Vertrouw op Mij! Wees in vrede, in de wetenschap dat jullie geleid en beschermd worden! (Jezus Christus, 21 mei 2013)

8 antwoorden »

 1. Als we Openbaring hoofdstuk dertien lezen zal dat ooit wel eens een feit worden, trouwens we zijn onder deze paus reeds in die richting aan het gaan!!!

 2. Wat het fokken van mensen betreft zal dit steeds meer gaan lijken op het fokken van honden en paarden waarbij verschillende rassen worden gecreëerd, maar niet in onze betekenis van het woord ras. Voor manuele arbeid moet de intelligentie tussen de 90 en 95 liggen. Als de borelingen daarvan afwijken worden ze omgebracht op de geselecteerde leeftijd waarbij het meeste geoogst kan worden voor de medische en cosmetische industrie. Niets gaat verloren, want wat overblijft is voor menselijke consumptie of voor de chemische industrie. Er worden ook politie/soldaten-rassen gecreëerd en nog veel meer. Men zal routinematig mensen met dieren kruisen gewoon omdat het kan en tot vertier van de massa’s. Oude niet productieve mensen, die niet tot de elite behoren, worden gewoon afgemaakt. They shoot horses, don’t they?

 3. Dit gebeurt alles langzamerhand, om te zeggen onopgemerkt (door de hersendode massa). U kent toch het verhaal van de kikker in de kookpot, nietwaar? Als hij in het kokend water wordt gedompeld, dan springt hij uit de kookpot, maar als hij in koud water terecht komt, laat hij zich geleidelijk aan tot het kookpunt brengen zonder eruit te springen.
  Wel dat is het probleem. De massa wordt langzamerhand in de criminele slavenpot aan de “kook” gebracht en niemand die het merkt. Alles is om “bestwil” en omwille van de “vooruitgang”.
  Dat oudere mensen nu reeds in bejaardentehuizen “passief” geëuthanaseerd worden door uithongering en verbod op drinken, en de hierdoor ontstane verschrikkelijke pijnen, onderdrukt worden door morfine- spuitjes en -patches, is iets dat weinigen weten. Ik heb het meegemaakt met een familielid. Afschuwelijk!
  Maar niemand die daar over bericht. Als men kon, zou men u vanaf een bepaalde leeftijd bij het grof vuil buiten zetten. Medisch personeel dokters die daar onverschillig aan meewerken gaat alle verbeelding te boven.

 4. |
  NB > het FUTURISME, is een ge`cultiveerd spookbeeld — ooit als kind reeds, ik was toen #6 jaar oud, hoorde ik op de radio, een professor spreken, die ’t volgende beweerde >
  |
  “”” wij mensen zullen straks opgedeeld worden, in zgn : alpha, beeta, en gamma mensen — de alpha mensen, zijn hoog intelligent + opgeleid, zij bedenken alles, en beslissen alles — de beeta mensen, zijn ahw de technici, welk uitsluitend opdrachten uitvoeren — doch helaas de gamma mensen, zullen langzaam worden vervangen door machines, waarna hun de uitroeiing dreigt, ja omdat ze nergens meer nuttig voor zouden wezen “””
  |
  gelukkig weet ik nu -( sinds mijn bekering in 1982 )- dat God betere plannen heeft — immers wij gaan zoals de bijbel zegt, weder primitief & low`tech leven : ezeltje rijden & olielampjes branden -(( die hoge wolkenkrabbers op de afbeelding bij ’t artikel, kunnen dan weer gesloopt, bij gebrek aan electrische stroom voor de liften ))- en omdat het straks opnieuw, zoals ooit in de ijstijd, weer gaat regenen in de woestijn, trekken vele miljoenen mensen naar de nieuwe woongebieden, om aldaar DUURZAAM te gaan leven & werken — ja zolang het duurt ?

 5. De onderstaande link toont de reële Joodse verwachting van de verwachte ben David (de grote Monarch in Jesaja 32) ..onder de feitelijke Messias Ben Jozef, Jezus Christus …de Bijbelse vermelding van ben David (de grote Monarch).. zien we heel duidelijk in Jeremia 33:15-16>> in die dagen en in die tijd ..zal Ik David een rechtvaardige Spruit doen ontkiemen.

  Dat het hier NIET Jezus betreft is dan duidelijk want die persoon zal dan pas ontspruiten ..in de eindtijd, vóór en den tijde van het 6e zegel, de context maakt dat ook duidelijk en de katholieke profetieën tonen aan dat het onze betreft.

  Houden we de uitleg over Jeremia 33:15 in ons geheugen als we Ezechiël 17:22-24 lezen dan zien we daar ook een verwijzing naar de grote Monarch.
  De Petr.Can.vert. spreekt daar zelfs van een tenger twijgje want hij is inderdaad afhankelijk van drie vrouwen in een verduidelijking bij Teresa Higginson betreffende de heilige Hoofd devotie, de drie hebben hun rol, taak.. (naar Jeremia 31:22 de vrouw zal de man omgeven ..omdat de man deel heeft aan de vrouw).. als zijn ziel afdaalt in de hel, opstijgt door het vagevuur en de hemel…man en vrouw zal dan in even-wicht zijn, in harmonie zijn.

  ..Op een hoge en verheven berg zal Ik het planten.. de drievoudige zieletocht doet hem deze berg beklimmen vanaf het dal, de hel.
  Die verheven berg zien we in Hebreën 12:22–in Psalm 48–in Jesaja 14:13–in Ezechiël 28:13-16 en elders verdere passages over de berg Sion..bv. Jesaja 11:9, of 25:6-7.

  ..Op Israëls hoogste toppen het zetten ..dat wil zeggen de keizer over de koningen naar Jesaja 32.
  Daaronder zullen alle vogels rusten ..dat wil zeggen al diegenen die hun geest van de aarde kunnen verheffen in het hemelse, zoals is beschreven bij oa. Vassula Ryden.
  En alle bomen van het veld zullen erkennen enz. wil zeggen..de bomen zijn de machthebbers cq. Koningen of wie dan ook in hoge posities.

  ..Een dorre boom tot bloei heb gebracht.. de dorre boom is de grote toekomstige Monarch ben David, want hij komt tot bloei door zijn 3 voudige zieletocht tot in de hemel, om eerst koning te worden over het Rijk van zijn eigen ziel ..en dat is billijk.

  En als we dan naar Jesaja 11:3 kijken dan moeten wij ons afvragen of de vrees voor Jahweh.. de Heer, Hem zal vervullen, Hem zou dan Jezus moeten zijn, volgens de vertalers.. het lijkt mij aannemelijker dat in de Monarch de vrees voor De Heer hem zal vervullen, maar ieder trekt maar zijn conclusie want ik weerspreek hier de vertalers.

  Kijken we dan ook oa. naar Jesaja 9:5 dan verwijzen de vertalers ook daar naar Jezus …of is daar de Monarch ben David bedoeld.. of beiden ..want in Jezus zijn alle werken.. of woorden in die strekking, zoals de Schrift leert.
  Op 4 april 1997 verwijst (impliceert) Maria bij Vassula Jesaja 9 en heeft ze het over de ziel die Hij tooit met ZIJN Majesteit en waar ook Hubert Luns over schrijft.

  Daar betreft het ook weer het Messiaans tijdperk met de komst van de Waarschuwing in het oordeel van het 6e zegel.
  Het volgende kunnen wij dan lezen bij Vassula:: op HEN die LEEFDEN in een land van schaduw zal een licht schijnen ..dat wil zeggen dat de Monarch en die 3 vrouwen dan niet meer in dat land leven en dat land betreft de stam Zabulon-Nederland want deze 3 vrouwen zullen uit-gaan om de mensen het 6e zegel te verkondigen. Als dat Kind in vers 5 dan de Monarch zal zijn dan wil dat zeggen dat hij in Nederland is geboren omdat daar de stam Zebulon is gesitueerd.
  St Hilarion situeert hem in het land tussen de Rijn en de Noordzee en dat is dus Nederland.

  http://tradcatknight.blogspot.nl/2015/06/saint-hilarion-prophecy-comet-war.html?m=1

  Kijken we dan ook nog eventjes naar Zacharia 6:8-15 en mogen we ook daar veronderstellen dat daar ook naar de toekomstige grote hogepriester-Paus en Monarch wordt verwezen, want ook daar betreft het het Vrede tijdperk na de Waarschuwing en het koningschap van de grote Monarch.

  En wie woont bij de dochter van Babel ((Zacharia 2:11(7)-17(13))..dat Brussel de EU is, de NWO drijvers van de illuminati/vrijmetselaars en fans …dat is de dochter van Sion, de stam Zabulon-Nederland..
  In vers 12(8) wordt over de prins-monarch gesproken.

  Dat is wat de prins in Nederland zegt en zoals hij spreekt zo schrijf ik (in mijn woorden).