Religies en hun visie op de komst van een nieuwe messias

We bekijken de verschillende grote religies en hun visie op de komst van een messias, welke de eigenlijke Antichrist zal zijn.

Het Boeddhisme

buddha

Binnen het boeddhisme is Maitreya de toekomstige Boeddha. Maitreya zal op aarde geboren worden, verlichting bereiken en een pure ‘dhamma’ onderwijzen. Maitreya Bodhisattva wordt de opvolger van de historische Sakyamuni Boeddha. Hij werd het eerst benoemd in de Maitreyavyakarana, een tekst in het Sanskriet. De Maitreya zal in slechts zeven dagen de verlichting bereiken.

Opdat de wereld de komst realiseert moeten verschillende condities worden vervuld: geschenken moeten aan monniken worden gegeven, morele voorschriften moeten worden gevolgd en offers moeten worden gemaakt bij heiligdommen.

Volgens de profetie zal de komst van de tweede Boeddha een eind aan oorlog, hongersnood en ziekte maken en een nieuwe samenleving gebaseerd op tolerantie en liefde creëren.

De Islam

?? ??? ? ?? ??? ??? ????? ????? ??????

Binnen de Islam is er nogal onduidelijkheid omtrent wiens wederkomst men op aarde verwacht. Binnen heel wat Islamitische stromingen wordt de Imam Mahdi verwacht, de Islamitische bevrijder die voor zeven jaar zal regeren op aarde, voor de Dag van het Oordeel, en de wereld zal bevrijden van het kwaad. Sommigen verwachten tevens de terugkomst van Isa, of de “profeet” Jezus Christus die Mahdi zal helpen te strijden tegen een valse messias Masi Al-Dajjal (misschien de ware Christus?). Men zegt dat ze oorlog zullen voeren.

Binnen het Soennisme denkt men dat Mahdi de opvolger van Mohammed is, en dat hij zal terugkomen om over de wereld te heersen en rechtvaardigheid te herstellen, en dit alles voordat de Dag van het Oordeel komt.

Het Judaïsme (Jodendom)

jesus-as-maitreya

De verwachting van een messias bij het Judaïsme is in de afgelopen 2000 jaar nog altijd niet veranderd.  Het bestaan van Jezus Christus wordt vaak ontkend of hij wordt afgedaan als een onbelangrijk persoon, ofwel een lijdende dienstknecht zoon van Jozef, die nog niet de echte messias is, want in hun ogen is de echte messias de glorieuze. Alhoewel Hij expliciet voorkomt in de boeken die ten grondslag liggen aan het Jodendom, weten ze altijd weer argumenten te bedenken die weerspreken dat Jezus Christus hun lang verwachte messias is. Ze kijken daarom uit naar een tweede messias, die met grote luister en pracht tevoorschijn zal komen en een (zichtbaar) rijk op aarde zal komen stichten en de Derde Tempel zal bouwen.

Het Hindoeïsme

hinduism1

Binnen het Hindoeïsme wordt de incarnatie van de god Vishnu verwacht.  Men stelt dat deze god zich 10 keer zou incarneren op deze aarde, in de vorm van een avatar. De laatste twee incarnaties waren Krishna en Boeddha. De tiende en laatste incarnatie moet nog komen. Deze wordt Kalkin genoemd. Men stelt dat deze een einde zal maken aan het huidige tijdperk en de vrede zal bewerkstelligen en het kwaad verdelgen. Men verwacht dat hij dezelfde krachten zal hebben als de heer Krishna.  Hij wordt voorgesteld als een redder.

De New-Age

newage

De New Age kijkt uit naar de komst van de messias en wereldleraar Maitreya. In de New Age zijn er ook voorspellingen bekend over deze messias.

Maitreya zal verschijnen wanneer catastrofen zich in de wereld manifesteren, en wanneer er een grote verandering gebeurt in de wereldeconomie. Hij zal een Nieuwe Wereldreligie tot stand brengen.

De nieuwe wetenschap zal zijn goddelijkheid aantonen en dit zal leiden tot de Nieuwe Wereldreligie. Het aloude schisma tussen alle religies en wetenschap zal genezen worden.

… Deze mensen zouden dan beseffen dat er slechts Eén Religie is en Eén Kerk en dat dezelfde God werkt door vele godsdiensten, vele rassen en vele kleuren van de mensheid. De volheid van de Waarheid zal enkel gerealiseerd worden door het finaal samenbrengen van deze godsdiensten in een Universele Kerk en de Eén Wereldreligie.

211164-bigthumbnail

Maitreya zal geholpen worden door de “Meester Jezus”, die binnenkort de controle in de Rooms Katholieke Kerk zal overnemen (Bergoglio?) en die het Christendom ertoe zal brengen om Maitreya te aanvaarden als de teruggekomen Christus. Hij zal een belangrijke rol spelen in het tot stand brengen van vrede in het Midden Oosten.

De Theosofie

images0ZBEOJ9Q

Theosofie, wijsheidsreligie of esoterische wijsbegeerte is een religieuze filosofie en metafysica die stelt dat alle religies pogingen van een goddelijke macht zijn om de mensheid tot grotere perfectie te brengen. Daarom stelt de theosofie dat elke religie een deel van de waarheid in zich heeft.

Binnen deze Satanische religie wordt er ook gehandeld over een soort messias.  De messias Maitreya verscheen al tal van keer aan de mensheid. Zo stelt men dat Maitreya reeds in het oude Atlantis leefde, dat hij verscheen als een Hierophant in het Oude Egypte, als de Hindu Krishna, als een hogepriester in het Oude Indië, en als Christus in Israël, tijdens de 3-jarige missie van Jezus. Dit zijn volgens de Theosofie allemaal één en dezelfde ‘messias’. En Maitreya wordt binnenkort terug op de aarde verwacht als een grote wereldleraar.

De concepten van een wereldleraar, een verborgen Spirituele Hiërarchie en van de Meesters van de Occulte Wijsheid, zoals beschreven in de Theosofische literatuur, blijven aanhangers hebben, vooral leden van de Theosofische Sociëteit, en in stijgende trend, aanhangers van de bijna-theosofische en niet-theosofische New-Age. Maar zelfs binnen kringen van de VN heeft dit aanhangers.

Lucis Trust binnen de VN

UN-flag

lucistrust

Lucis Trust is de uitgeverij die materiaal van de VN print en verspreidt. Het is een schrikwekkende indicatie van de New Age en heidense natuur van de Verenigde Naties.

Lucis Trust werd gesticht in 1922 als “Lucifer Trust” door Alice Bailey als het publicatiebedrijf om de boeken van Bailey en Blavatsky en de Theosofische Sociëteit te drukken en te verspreiden. Bailey veranderde de naam in Lucis Trust, omdat Lucifer Trust de ware natuur van de New Age beweging te duidelijk weergaf (Lucifer = Satan, de duivel). Een snel bezoek aan een New Age boekwinkel zal duidelijk tonen dat veel hard-core New Age boeken gepubliceerd werden door Lucis Trust. Op een gegeven moment was het kantoor van Lucis Trust in New York, gelegen op het Verenigde Natiënplein 666, en het is lid van de Economische en Sociale Raad van de VN onder een interessant en goed ogende agenda, namelijk “World Goodwill”: Wereld Welwillendheid.

worldgoodwill

Alice Bailey suggereerde in een boek ‘Educatie voor een Nieuw Tijdperk’, dat in het nieuw tijdperk, Wereldburgerschap het doel van de verlichten zou moeten zijn, met een wereldfederatie en een wereld ‘brein’. Met andere woorden een Eén Wereld Regering, of een Nieuwe Wereld Orde. De VN is lang één van de voorbodes geweest voor een Nieuwe Spiritualiteit en het bijeenbrengen van een Nieuwe Wereld Orde, gebaseerd op oude occulte en vrijmetselaarsprincipes.

Zeven jaar na de geboorte van de VN, werd er een boek gepubliceerd door de theosofe en stichtster van Lucis Trust, Alice Bailey, die daarin vertelde dat: “ Bewijs van de groei van de menselijke intelligentie langs de vereiste wegen in voorbereiding van het nieuw tijdperk, kan gezien worden in de planning van verschillende naties en de inspanningen van de VN om een wereldplan te formuleren. Van in het begin van deze ontvouwingen, hebben drie occulte factoren de ontwikkeling van deze plannen begeleidt.” [Alice B. Bailey, Discipleship in the New Age (Lucis Press, 1955), Vol. II, p.35.]

Alhoewel ze niet uitdrukkelijk de drie occulte factoren beschreef, onthulde ze aan haar studenten dat “Binnen de VN, de kiem en het zaad van een grote internationale en mediterende reflectieve groep is, een groep van denkende en geïnformeerde mannen en vrouwen in wiens handen de bestemming van de mensheid ligt.”

Lucis Trust startte dus een groep, genaamd “World Goodwill”, een officiële niet-gouvernementele organisatie binnen de Verenigde Naties. Het doel van deze groep is “om samen te werken in de wereld voor de voorbereiding van de wederverschijning van de Christus.”

Wat staat er op de website van Lucis Trust?

herverschijnen christus

Het terug verschijnen van de Christus

“Dit is een tijd van voorbereiding, niet enkel voor een nieuwe beschaving en cultuur in een Nieuwe Wereld Orde, maar ook voor de komst van een nieuw spirituele dispensatie.

De mensheid is niet een niet-in-kaart gebrachte weg aan het volgen. Er is een goddelijk Plan in de Kosmos waar we deel van zijn. Op het einde van een tijdperk blijken menselijke bronnen en verwezenlijkte instellingen inadequaat te zijn om tegemoet te komen aan de problemen van de wereld. In deze tijd wordt er uitgekeken naar de advent van een Leraar, een spirituele leider of Avatar, en hij wordt ingeroepen door de massa’s van de mensheid in alle delen van de wereld.

Vandaag wordt het herverschijnen van de Wereld Leraar, de Christus, verwacht door miljoenen, niet enkel door diegenen met het christelijk geloof, maar door diegenen van elk geloof die de Avatar onder andere namen verwacht – de Heer Maitreya, Krishna, Messias, Imam Mahdi en de Bodhisattva.

Glamour en vervorming omgeven dit centraal feit van een goddelijk antwoord aan de menselijke nood. Het feit van de overgang in een nieuw tijdperk is belangrijk. Voorbereiding door mannen en vrouwen van welwillendheid is noodzakelijk om nieuwe waarden voor het leven, nieuwe standaarden voor gedrag en nieuwe houdingen van samenwerking en niet-gescheidenheid te introduceren die leiden tot correcte menselijke relaties en een wereld in vrede. De komende Wereldleraar zal hoofdzakelijk bezorgd zijn, niet met het resultaat van de verleden fouten en onkunde, maar met de voorwaarden en noodzakelijkheden van een Nieuwe Wereld Orde en met de reorganisatie van het sociale structuur.

World Goodwill verspreidt educatieve en informatieve literatuur over deze thema’s. Een wereldgebed, de Grote Aanroeping, wordt verspreid op een wereldwijde schaal in veel talen en dialecten. World Goodwill werkt ook samen in het organiseren van de jaarlijkse Wereld-aanroepingsdag, die bijzonder focust op het gebruik van de Grote Aanroeping wereldwijd.”

De mens met het getal 666

Lezen we nu Apocalyps 13,15-17:

Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het begon te spreken. En het bewerkte dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht. En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal van die mens is 666.

Het getal van de Antichrist zal dus 666 zijn. Vaak is geprobeerd om het getal toe te passen op o.a. keizer Nero, op verschillende pausen, of op bijvoorbeeld Hitler. Alleen leverden de getalswaarde van die namen niet 666 op. Een eigenschap van de Hebreeuwse en de Griekse taal is dat elke letter daarvan ook een apart getal voorstelt. Elk woord in de bijbel heeft dus een getalswaarde. Zo is de getalswaarde 358 afgeleid van het woord Messias. Het Hebreeuwse Massiach is opgebouwd uit de letters met de waarden 8 -10 – 300 – 40. Dit is bekend als de gematria van een woord.

Vele religies geven hun messias de naam Maitreya. Als Maitreya naar het Hebreeuws en het Grieks wordt vertaald en de getalswaarden worden opgeteld dan bekomt men het getal 666.

Hebreeuws:

maitreyahebr

Grieks (hier wordt altijd een sigma toegevoegd op het einde, messiah: messias, maitreya: maitreyas)

maitreya grieks

Gods openbaringen over de Antichrist

Als we het boek Apocalyps even buiten beschouwing laten, kunnen we stellen dat de vroegst bekende profetieën over de Antichrist komen uit de geschriften van Hildegard Van Bingen. Omstreeks halverwege de 12de eeuw ontving zij van God een visioen over de Antichrist en de eindtijd, welke zij neerpende in haar boek ‘Scivias’.

In de uitleg van het visioen wordt het volgende beschreven:

‘Zijn vader is Satan, maar die blijft onbekend totdat hij ontmaskerd wordt op de Jongste Dag. De moeder van de Antichrist werd bekend gemaakt als een ‘publieke’ vrouw, die als jong meisje in een afgelegen woestijn met duivelskunsten is opgevoed door zeer goddeloze mensen. Haar ouders wisten niet waar zij was en diegenen met wie zij samenleefde kenden haar niet. Zij had in het geheim gemeenschap met enkele mannen, maar de ‘oude slang’, die zich voordeed als een engel, bevruchtte haar. Zij wist zelf niet van welk zaad de zoon was die zij baarde. Zij leerde hem de duivelskunsten waarmee zij zelf was opgevoed. Toen deze ‘Zoon van het Verderf’ volwassen geworden was, ging hij ten strijde tegen de kinderen van Ecclesia. En zoals Lucifer aan het begin van de schepping riep: ‘Ik zal gelijk zijn aan de Allerhoogste!’, zo roept ook de Antichrist: ‘Ik ben de Verlosser van de wereld!’ Vele christenen zullen hem geloven en hem navolgen.

Deze profetie komt exact overeen met wat de H. Maagd in 1846 in La Salette zei tegen de kinderen Maximim en Melanie:

In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een onechte maagd, die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester der onzuiverheid. […] Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden. […] Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. Hier is het Beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt. Hij zal zich hoogmoedig in de luchten verheffen om tot aan de hemel te stijgen maar hij zal gewurgd worden door de adem van de aartsengel Michaël.

Tussen 1909 en 1919 gaf God ook visioenen aan weeskinderen in de Adullam-zendingspost in Yunnanfu in de Yunnan provincie van China. Zij werden opgetekend door A.H. Baker.

De jongens van Adullam zagen deze “supermens”, die door de wereld gewenst wordt; het grote voorwerp van aanbidding, die Boeddhisten, Theosofen, Mohammedanen, en andere godsdiensten verwachten. De kinderen zagen deze door de duivel bezetene, als een mooie sterke man, met de schoonheid en kracht van een jongeling. Ook zagen zij het beeld dat deze godloochenaar, die de Antichrist zelf is, volgens de profetieën te zijner tijd zal oprichten als een voorwerp van aanbidding, het beeld dat spreken kan en de wereld verleidt. Ik vroeg de kinderen hoe zij wisten dat deze mooie sterke man de Antichrist was. Zij zeiden dat een leger van demonen hem overal volgde en zijn bevelen gehoorzaamde, op zijn woord voor hem uitgingen of achterbleven.

 

Bron: De Opkomst van de Antichrist


Uit het Boek der Waarheid:

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden. De oorlogen in het Midden-Oosten zullen versnellen en zich wijd verbreiden. Zij zullen het Westen alsook het Oosten omvatten. De onrust zal gestopt worden door de man van vrede, het Beest, de Antichrist. Velen zullen, na verloop van tijd, geloven dat hij God is, de Messias, zoveel macht zal hij lijken te bezitten. Zijn krachten werden hem verleend door de vader van het kwaad, Satan. Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn. Zij zullen tijdelijk van hun aandoeningen genezen worden en de mensen zullen geloven dat zijn krachten van de Hemel afkomstig zijn. Dat hij Mij is, Jezus Christus. Zij zullen geloven dat hij komt om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk en dat de Tweede Komst zich voor hun ogen afspeelt. Hij zal andere wonderen verrichten, maar deze zullen gewoon een illusie zijn. Sommige gewijde dienaren van Mij zullen voor hem neervallen en hem aanbidden. Politieke leiders zullen hem in het openbaar toejuichen. Hij zal beschouwd worden als de goede en nederige messias en hij zal al Mijn karaktertrekken trachten te evenaren. Jammer genoeg zal hij velen misleiden. Ik smeek jullie, Mijn leerlingen, om de mensen te waarschuwen dat Ik, Jezus Christus, niet in het vlees zal komen. Dat kan niet. Ik ben al in het vlees naar de aarde gekomen en dat kan geen tweede keer plaatsvinden. Wanneer Ik terugkom, zal dat gebeuren door de manier waarop Ik wegging en dan zullen de goddelozen verbannen worden en Mijn Nieuw Paradijs zal de plaats innemen van de aarde. Laat jullie niet misleiden! Wees waakzaam! Ik zal jullie blijven waarschuwen voor de Antichrist en de leugens die hij de wereld zal voorhouden. Zo kunnen jullie Mij helpen om die arme zielen te redden, die hem slaafs zullen volgen naar de krochten van de hel. (Jezus Christus, 30 december 2012)

 

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger (de Valse Profeet) luid roepen en trots zijn oplossing, om alle Kerken te verenigen, verkondigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt. De waarheid van Mijn Woord – dat aan jou, Mijn dochter, gegeven wordt – zal hen uiteindelijk langzaam beginnen dagen. Hoe zullen zij huilen van verdriet wanneer zij beseffen dat Ik het ben, Jezus Christus, die – met de zegen van Mijn Vader – aan jullie tot in detail de eindtijdprofetieën openbaart. Vervolgens zullen zij elk woord van Mijn heilige lippen verslinden terwijl Ik meer komende gebeurtenissen openbaar om de mensheid voor te bereiden. Het is essentieel dat men luistert en gehoor geeft aan Mijn oproep zodat Ik iedereen kan behoeden voor de greep van het Beest. Terwijl de Valse Profeet druk bezig is met zijn verheven ambities om de Katholieken in de wereld te imponeren, zal hij even aan de kant geschoven worden omdat de Antichrist, zoals voorzegd, het wereldtoneel zal betreden. Zodra jullie de mediaberichten over de nieuwe, veelbelovende, bedreven vredesonderhandelaar horen, zullen jullie weten wie hij is. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wie hij is – de zoon van Satan. (Jezus Christus, 25 februari 2013)

 

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd. Tegen die tijd zal Mijn Heilige Geest, uitgestort over Mijn volgelingen in al Mijn Christelijke Kerken, ervoor zorgen dat zij klaar zijn. Zij zullen, samen met Mijn leerlingen van deze missie, de Restkerk vormen. Hun kracht zal groot zijn en er zal diegenen met het Zegel van de Levende God, geen kwaad overkomen. Hun kracht zal komen uit de gebeden die hen door Mijn Moeder gegeven werden en uit de kruistochtgebeden. De Antichrist zal zijn heerschappij zachtjes beginnen. Niemand zal zijn bedoelingen vermoeden omdat een soort van vrede over de aarde zal neerdalen. In deze periode zal het voor jullie, Mijn restleger, zeer belangrijk zijn om in gebedsgroepen samen te komen. Ik beloof plechtig dat deze gebeden een groot deel van de verschrikkelijke daden zullen afzwakken die hij, de Antichrist, zal toebrengen aan naties die zich over de vier hoeken van de aarde uitstrekken. Ik zal genaden verlenen aan al die naties waar gebedsgroepen opgericht zijn. Het zal door jullie devotie zijn tot Mij, jullie geliefde Jezus, dat Ik zielen zal redden en meer gaven over de wereld zal uitstorten om Gods kinderen te beschermen tegen het lijden dat het Beest beraamt. Vertrouw op Mij! Wees in vrede, in de wetenschap dat jullie geleid en beschermd worden! (Jezus Christus, 21 mei 2013)