Vergoelijking van de zonde

Nieuw lid van de Pauselijke Academie voor het Leven past Amoris Laetitia toe op Humanae Vitae: “Sommige omstandigheden vereisen contraceptie”

Dit jaar is het de 50ste verjaardag van de publicatie van Humanae Vitae. Vorig jaar berichtten we reeds over het bestaan van een geheime commissie, om Humanae Vitae te “herinterpreteren” in het licht van Amoris Laetitia. Nu heeft een nieuw lid van de Pauselijke Academie voor het Leven reeds de eerste stap gezet, waarbij hij het gebruik van contraceptie “in bepaalde gevallen” bij hertrouwde gescheidenen goedkeurt. We weten ook al langer dat Bergoglio niet tegen contraceptie is. Hij vergeleek het ooit met “een pleistertje voor op de wonde.”

De Italiaanse moraaltheoloog vader Maurizio Chiodi, gaf op 14 december een lezing in de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit in Rome, waar hij het had over Amoris Laetitia en Humanae Vitae. Hij bleef gedurende de hele lezing nogal vaag en dubbelzinnig, om dan op het einde recht voor de raap te zijn.

Vader Chiodi zei dat het vandaag normaal is geworden dat er in kerkelijke middens zo weinig wordt gesproken over contraceptie, en dat “de dringende noodzakelijkheid van deze kwestie om dit aan te kaarten gradueel aan het wegebben is.” Hij vertelt dat in de jaren 50 en 60 dit voor gelovigen een onderwerp van groot belang was, maar dat nu de grote meerderheid van de gelovige getrouwde koppels leeft alsof deze norm niet bestaat. Omdat de kerk hier bijna niet meer over praat is het “significant dat Amoris Laetitia er zo weinig over spreekt.”

Chiodi zegt dat Amoris Laetitia contraceptie in geen enkel geval aanhaalt als zijnde “intrinsiek slecht”, hoewel dit had gekund gezien de encycliek Veritatis Splendor van Johannes Paulus II. Dan zei hij: “Hoe kan men vorderen dat men Humanae Vitae herleest in het licht van Amoris Laetitia? Het lijkt alsof ik een onmogelijke taak heb gekregen.” Dit bewijst meteen dat Vader Chiodi een taak van bovenaf heeft gekregen om dit te doen, wellicht van Bergoglio zelf.

Dan gaat hij verder, en beweegt hij direct op een farizeesche manier richting de twee grote vraagstukken die in Hoofdstuk 8 van Amoris Laetitia oprijzen. “Het eerste vraagstuk is de objectieve relevantie van verzachtende omstandigheden en subjectieve verantwoordelijkheid van het geweten” en het tweede, “het grondwettelijke verband tussen norm en onderscheiding.” Hij draaide wat rond de pot, praatte op een ingewikkelde manier over geweten, daden, normen en onderscheiding, om dan te beweren dat morele normen onderhevig zijn aan verandering in de tijd.

Op het einde van zijn lezing bekende hij kleur, toen hij zei:

“Indien het waar is dat de verantwoordelijkheid in het verwekken is waar deze [natuurlijke] methoden op aansturen, dan kunnen we begrijpen hoe, in situaties waar natuurlijke methoden onmogelijk of ondoenlijk zijn, andere vormen van verantwoordelijkheid moeten gevonden worden. Dit zijn omstandigheden – ik verwijs naar Amoris Laetitia, Hoofstuk 8 – die precies omwille van de verantwoordelijkheid, contraceptie vereisen. In deze gevallen, doet een technologische interventie [d.i. kunstmatige contraceptie] de verantwoordelijkheid van de [nieuw leven] verwekkende relatie niet teniet. Het aandringen van het Magisterium van de Kerk op natuurlijke methoden kan in mijn opinie niet geïnterpreteerd worden als een norm die op zichzelf een doel is, noch als een loutere conformiteit met biologische wetten, want de norm wijst naar een antropologie, naar het goed van de echtelijke verantwoordelijkheid.

En hij voegde eraan toe:

“Technologie, kan het in bepaalde omstandigheden het mogelijk maken om de verantwoorde kwaliteit van de seksuele daad beschermen, zelfs in de beslissing om niet te verwekken, voor alle redenen die Paulus VI, en zelfs daarvoor Pius XII reeds aangaven als ‘plausibele redenen’ voor het vermijden van de conceptie van een kind. Technologie [kunstmatige contraceptie] kan volgens mij niet a priori afgewezen worden, wanneer de geboorte van een kind op het spel staat, omdat technologie een vorm van handelen is, en dus vereist dit onderscheiding op basis van deze omstandigheden, één echter die onreduceerbaar is tot een materiële interpretatie van de norm. In de bovenvernoemde omstandigheden zou een artificiële methode voor de geboorteregeling erkend kunnen worden als een daad van verantwoordelijkheid die uitgevoerd wordt, niet om het geschenk van een kind radicaal af te wijzen, maar omdat in deze situaties, verantwoordelijkheid het koppel en de familie oproept tot andere vormen van verwelkomen en gastvrijheid.”

Waar deze man het op laat neerkomen is dit: hertrouwde gescheidenen kunnen, om geen kinderen te hoeven verwekken, hun toevlucht nemen tot anticonceptie. Dit is zeggen tegen mensen die in zonde leven: doe maar nog meer zonde! Dit is het goedpraten van twee zonden tegelijkertijd, het aanmoedigen van mensen om het pad naar de Hel te kiezen, en dit door een zogezegd lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Hertrouwde gescheidenen mogen in geen geval seksueel contact hebben, anders begaan ze een doodzonde.

Bron: LifeSiteNews


Humanae Vitae:

PARAGRAAF 7 – Trouw aan het plan van God

Men wijst er immers terecht op, dat een huwelijksdaad die aan de partner wordt opgedrongen zonder met zijn situatie en zijn rechtmatige verlangens rekening te houden geen echte daad van liefde is en bijgevolg in strijd is met de eisen van een juiste morele orde in de betrekkingen tussen de echtgenoten. Evenzo zal men, als men er goed over nadenkt, moeten erkennen, dat de daad van wederzijdse liefde die schade toebrengt aan het vermogen tot voortplanting van het leven, dat de goddelijke Schepper volgens bijzondere wetten daarin heeft vastgelegd, in tegenspraak is zowel met het goddelijk plan waarnaar het huwelijk is gevormd als met de wil van de Oorsprong van het menselijk leven. Wanneer men daarom van dit geschenk van God gebruik maakt en, al is het maar gedeeltelijk, de betekenis en -doelstelling eraan ontneemt, gaat men in tegen de natuur van de man en de vrouw en tegen beider innige band en daarmee is men tevens in strijd met het plan van God en zijn heilige wil. […]

PARAGRAAF 8 – Ongeoorloofde middelen ter geboorteregeling

Steunend op deze grondbeginselen van de menselijke en christelijke huwelijksleer moeten wij dan ook opnieuw verklaren, dat de directe onderbreking van het reeds begonnen voortplantingsproces, en vooral de rechtstreeks gewilde abortus, ook als deze om therapeutische redenen wordt verricht, als geoorloofd middel ter geboortenregeling geheel en al te verwerpen is.

Evenzo moet, zoals het kerkelijk leergezag herhaaldelijk heeft verklaard, de rechtstreekse, hetzij blijvende hetzij tijdelijke, sterilisatie van de man of van de vrouw worden veroordeeld.
Is evenzo te verwerpen elke handeling die zich, hetzij voorafgaande aan de huwelijksgemeenschap, hetzij tijdens de voltrekking ervan, hetzij bij het verloop van haar natuurlijke gevolgen, het verhinderen van de voortplanting ten doel zou stellen of als middel zou aanwenden.

En om deze opzettelijk van hun vruchtbaarheid beroofde huwelijksdaden te rechtvaardigen, mag men niet als geldige reden het beginsel aanvoeren, dat een geringer kwaad te verkiezen is; en evenmin dat deze daden één geheel zouden vormen met de voorafgaande of nog volgende vruchtbare daden en zo met deze zouden delen in één en dezelfde morele goedheid. Want al kan het in werkelijkheid soms geoorloofd zijn een geringer moreel kwaad toe te laten om een groter kwaad te vermijden of om een hoger goed te bevorderen, nooit is het echter geoorloofd, zelfs niet om zeer ernstige redenen, het kwade te doen, opdat het goede daaruit zou volgen: dat wil zeggen, dat men niet positief mag willen, wat in zijn wezen een overtreding van de morele orde betekent en dus mensonwaardig is, ook al bedoelt men daarmee het welzijn van het individu, van het gezin of van de maatschappij te verdedigen en te bevorderen. Het is dus een volkomen dwaling te menen, dat de opzettelijk van haar vruchtbaarheid beroofde en daarmee van binnen uit onbetamelijke huwelijksdaad krachtens het geheel van een vruchtbaar huwelijksleven zou kunnen worden goedgevonden.

Catechismus van de Katholieke Kerk (nr. 2366):

De vruchtbaarheid is een gave en een doel van het huwelijk, want de echtelijke liefde streeft er van nature naar vruchtbaar te zijn. Het kind komt niet van buitenaf als een toevoegsel aan de wederzijdse liefde van de echtgenoten; het ontstaat in het hart zelf van deze wederzijdse gave, waarvan het een vrucht en een voltooiing is. De Kerk “kiest partij voor het leven” en houdt voor “dat elke huwelijksdaad open moet blijven voor het doorgeven van het leven.” Deze leer, die herhaaldelijk door het kerkelijk leergezag werd uiteengezet, steunt op de onverbreekbare band, die God heeft gewild en die de mens op eigen initiatief niet mag verbreken: de band namelijk tussen de twee betekenissen van de huwelijksdaad: vereniging en voortplanting.”

4 antwoorden »

 1. Wat Bergoglio doet en schrijft is van nul en generlei waarde, want hij is niet canoniek gekozen en dus geen paus. Verder is Beroglio automatisch geexcommuniceerd door zijn ketterse uitspraken en lidmaatschap vrijmetselarij. Het echte probleem, dat zijn wij! Leken, diakens, priesters en bischoppen, die hem ‘paus’ blijven noemen en blijven steunen.

  Durft u niet op te staan? Doe dan tenminste wat OLMoeder vraagt: Rozenkrans bidden en Bruin Scapulier dragen! We zijn een Kerk van lauwen en lafaards.

 2. Toen de paus Humanæ Vitæ (Over het menselijk leven) in 1968 publiceerde, bleek de wereld te klein. Men was onthutst. Niet eerder werd een encycliek zo fel bekritiseerd en dat alleen omdat de ‘verouderde’ standpunten gehandhaafd bleven, zoals verwoord in de encycliek uit 1930, Casti Connubii geheten (over het Christelijk huwelijk). Toch toont een terugblik dat het verguisde standpunt juist was. Het gebruik van anticonceptie heeft de gewetens afgestompt. De gedooghouding, de ‘alles moet kunnen’ mentaliteit, heeft de weg geopend naar ongebreidelde seks, de legalisering van abortus en recent nog de geassisteerde zelfmoord, eufemistisch euthanasie genaamd. Het is een aaneenschakeling van wantoestanden, de lijst is nog lang niet uitgeput, waarbij vooral het gezin het moest ontgelden met in het zog een ontwortelde jeugd. De kwaal propageert zijn eigen oplossing: de eerste stap naar een leefbaarder samenleving ligt in maatregelen ter versterking van de traditionele waarden van het gezin, maar dat is met onze huidige paus aan dovemansoren gericht. In de ateliers van de Vrijmetselarij had men voorzien dat de aanvaarding van de anticonceptiewetten als rap gevolgd zou worden door de abortuswetgeving. Een vraag. Waarom doorzien onze tegenstanders beter de maatschappelijke verhoudingen en de moraal dan wij Christenen zelf. Als wij blind zijn geworden, zij zijn dat zeker niet!

 3. “Wie kan er dan nog gered worden?”
  Dat ligt niet in de macht van de mens….
  Dat ligt alleen in de Almacht van God!
  “God heeft het vermogen gegeven om kind van God te worden aan allen ,die het willen aanvaarden.”

  “Wie zonder zonde is werpt de eerste steen”
  “Sta op en zondig niet meer”
  Jezus veroordeelt de zonde :”zondig niet meer”
  Jezus heeft de berouwvolle zondaar lief met de gave van Zijn heilige Geest :Zijn eeuwig Goddelijk leven:Zijn Verlossende Goddelijke Bevrijdende,Vergevende ,Helende en Heiligende Liefde:de gave van Zijn Goddelijke Genade :
  “Sta op en zondig niet meer.”

  Hoe moeilijk is het om de zonde te vermijden door de zondige-ik-gerichte neigingen door de erfzonde en hoe moeilijk is het om het gevaar te vermijden een prooi van de boze te kunnen worden…
  De boze ,die als een brullende leeuw voortdurend rondzwerft om een prooi te verslinden via de zondige destructieve hoogmoedige ,destructieve zelfbevestigende zelfverheerlijking van de mens en via die zondige egoïstische seksuele en diverse perverse zondige begeerten en via die zondige begeerten van genotzucht ,van machtswellust en van geldzucht en van alle ondige destructieve zelfzuchtige overheersende zondige -ik gerichte begeerten ….
  Door dit gevaarlijk vangnet van de boze en door die listige sluwe en venijnige valkuil van de boze: de vorst van deze goddeloze,antichristelijke zondige wereld :de boze ,het zijn bedoeling is zichzelf als afgod te laten aanbidden…
  Met de venijnige bedoeling van de boze om de mens met zijn voortdurende strijd in deze hevigste rusteloze en verwarrendste strijd in deze eindtijd tegen de boze met de antichrist en met hun volgelingen voortdurend door leugens en bedrieglijke beloften te verleiden en te misleiden…
  En door zijn venijnig misleidingen de boze de bedoeling heeft de mens door zijn toegeving aan de zonde, de mens van “de verboden vrucht ” te laten eten ….met deze venijnige bedoelingen van de boze om de mens te verleiden en te misleiden om zelf het criterium van goed en kwaad zelf te kunnen te bepalen:om kwaad als goed te kunnen bepalen en goed als kwaad te kunnen bepalen in opstand en in tegenstrijd met Gods geboden en Gods verboden,die alleen God kan bepalen want alleen God zelf is het criterium om goed en kwaad te bepalen en om over de mensheid en over de wereld te kunnen oordelen…
  “Wie is als God.”
  Alleen God is de Scheppende en Verlossende Liefde Zelf…
  “Zonder Jezus Christus kunnen we niets”
  De vorst van deze wereld :de boze zoekt heel de mensheid te domineren ,te overheersen en aan hem zelf te onderwerpen door hem zelf te laten verafgoden en hem zelf te laten aanbidden om de zielen van al zijn prooien en van al zijn slaven uiteindelijk voor eeuwig te kunnen scheiden van God in de hel.

  “Ga weg satan ,alleen God zult ge aanbidden en dienen.”

  Alleen Jezus Christus is het criterium om over de mensheid te oordelen.

  “Wie kan er dan nog gered worden?”

  “Dat ligt niet in de macht van de mens….Dat ligt alleen in de Almacht van God.”

  Trouw zijn aan Gods heilig Woord en aan Gods heilige Sacramenten :
  veelvuldige biecht
  centraal de Eucharistie”:Mysterium Fideï”
  “Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”
  In vertrouwen telkens wat er ook gebeurt onze persoonlijke wil te kunnen over te geven aan het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus om wat er ook gebeurt ontvankelijk te kunnen zijn en te kunnen blijven voor Gods Heilige Geest om ons te laten baren als een kind van God om Gods Wil op aarde als in de hemel te kunnen onderscheiden en te kunnen volbrengen nu en in het uur van onze dood, opdat onze vreugde volkomen kan zijn uiteindelijk door de eeuwige-nu-eenheid in God voor eeuwig verlost te worden van de boze.
  “Zalig de zuiveren van hart,want ze zullen God zien.”
  “O,Jezus vergeef ons onze zonden,behoed ons voor het vuur van de hel,breng alle zielen naar de hemel vooral degenen,die het meest Gods Barmhartigheid nodig hebben.”

  Dank aan allen die deze oproep beantwoorden om trouw verenigd te blijven bidden en te blijven waken voor bescherming van deze heilige missie voor alle zielen te kunnen redden….
  In de zekerheid dat het onmogelijke,mogelijk is voor God.
  Hoe en wanneer het God behaagt.
  Bekijk meer info:
  http://www.het boek der Waarheid.net

 4. Wie kan er nog gered worden?
  Dat ligt niet in de macht van een mens,dat ligt alleen in de macht van God.
  Jezus Christus is niet gekomen om de wereld te oordelen maar om de wereld te redden.
  Alleen Jezus Christus is het criterium om over de wereld ,over de mensheid te oordelen.
  “Wie zonder zonde is werpt de eerste steen.”
  “Sta op en zondig niet meer.”