Bergoglio verheft zijn interpretatie van Amoris Laetitia tot ‘magisterium’

Bergoglio heeft onrechtstreeks zijn antwoord gegeven op de dubia door een brief waarin hij zijn goedkeuring geeft aan de interpretatie van de Argentijnse bisschoppenconferentie in de officiële Akten van de Apostolische Stoel te publiceren en zo te verheffen tot “magisterium”.

In september 2016 stuurde Bergoglio een brief naar de Argentijnse bisschoppen om hun heterodoxe interpretatie van Amoris Laetitia te onderschrijven. De Argentijnse bisschoppen hadden een richtlijn voor priesters uitgevaardigd waarin staat dat hertrouwde gescheiden personen die more uxorio leven (als echtgenoten) de Communie mogen ontvangen. Bergoglio schreef toen: “Er zijn geen andere interpretaties”.

Uit ons artikel van toen:

Het document door de bisschoppen van de pastorale regio van Buenos Aires interpreteert voor de priesters hoofdstuk 8 van Amoris Laetitia over hoe men moet omgaan met koppels die hertrouwd zijn, nadat ze gescheiden waren, maar die geen nietigverklaring kregen van hun vorig huwelijk. Het volgt de taal van de meest controversiële delen van het document op de voet, inclusief de beruchte voetnoot 351, die de deur voor heiligschennis openzet.

Het bewuste fragment uit hoofdstuk 8 van Amoris Laetitia:

[…] Vanwege de vormen van conditionerende en milderende factoren, is het mogelijk dat in een objectieve situatie van zonde -die subjectief niet laakbaar kan zijn, of zelfs volledig onlaakbaar – een persoon in Gods genade kan leven, kan liefhebbben en ook kan groeien in het leven van genade en liefdadigheid, terwijl deze hiervoor hulp van de Kerk krijgt.” (351)

351: In sommige gevallen kan dit de hulp van de Sacramenten omvatten. Daarom “wil ik priesters eraan herinneren dat de biecht geen martelkamer mag zijn, maar eerder een ontmoeting met Gods barmhartigheid (Evangelii Gaudium, 4: AAS 105 [2013], 1038). Ik zou ook willen verklaren dat de Eucharistie “geen prijs voor de perfecten is, maar een krachtig medicijn en voedsel voor de zwakken” (ibid., 47:1039).

De richtlijn van de bisschoppen die “Basiscriteria voor de toepassing van hoofdstuk acht van Amoris Laetitia” wordt genoemd, zegt dat in “complexe situaties, wanneer een hertrouwd koppel geen verklaring van een nietigverklaring (van het vorig huwelijk) kan krijgen, de priester desalniettemin voorwaarts kan gaan en hen toelating kan geven tot de H. Communie. ” Als de priester erkent dat in “een bepaald geval er beperkingen zijn die de verantwoordelijkheid en de schuldigheid verminderen, in het bijzonder wanneer iemand oordeelt dat hij in een nieuwe fout zou vallen door de kinderen van de nieuwe vereniging schade te berokkenen”, aldus de richtlijn. “Amoris Laetitia opent de mogelijkheid voor de toegang tot de Sacramenten van de Verzoening en de Eucharistie (cf noten 336 en 351).”

Bergoglio bevestigt in zijn brief deze richtlijn met uitbundige lof voor het werk van de bisschoppen. Hij schreef: “Ik dank u voor het werk dat ze hiervoor hebben gedaan: een waar voorbeeld van bijstand voor de priesters.”

Hij voegde eraan toe: “Het document is zeer goed en legt volledig de betekenis van hoofdstuk VIII van Amoris Laetitia uit. Er zijn geen andere interpretaties. En ik ben er zeker van dat het veel goed zal doen. Moge de Heer deze inspanning van pastorale liefdadigheid belonen.”

[…]

Het gelekte document geeft voor het eerst de expliciete bevestiging dat Bergoglio Amoris Laetitia interpreteert als het toelaten van de H. Communie voor hertrouwde gescheiden ‘katholieken’, zonder de voorwaarde dat het koppel in deze onregelmatige situatie als broer en zus leeft zonder seksuele relatie, zoals altijd al door de Kerk werd geëist.

De bewuste brief:

De Vaticaanse journalist Marco Tosatti berichtte gisteren dat de toevoeging van de brief aan het AAS nu werd bevestigd:

De “private” brief van paus Franciscus aan de Argentijnse bisschoppen werd gepubliceerd in de editie van oktober 2016 van Acta Apostolicae Sedis, nadat ze richtlijnen hadden uitgevaardigd voor de toepassing van hoofdstuk 8 van Amoris Laetitia (het hoofdstuk met de beruchte voetnoot over het geven van Communie aan de hertrouwde gescheidenen). Richtlijnen, die zoals hier opgemerkt en benadrukt, allesbehalve duidelijk zijn.

De publicatie van deze brief in de Acta gaat vergezeld van een korte noot van de Staatssecretaris Kardinaal Pietro Parolin, samen met een officiële aankondiging van een pauselijke audiëntie in juni 2017, die zei dat de paus zelf wilde dat de twee documenten – de richtlijnen en de brief – gepubliceerd zouden worden op de website van Acta Apostolicae Sedis.

Het bewuste document kunt u hier raadplegen. (Opgelet: het is een zware pdf van bijna 1200 bladzijden).

De bewuste passage in de Akten van de Apostolische Stoel, inclusief de noot van Kardinaal Parolin met het citaat van Bergoglio. Bron: Vatican.va.

Specialist in Magisteriale autoriteit Dr. John Joy zegt dat dit betekent “dat het een officiële daad van de paus is, eerder dan de daad van de paus als een privaat persoon. Zodus kan het niet afgedaan worden als maar een private onderschrijving van hun toepassing van AL. Het is een officiële onderschrijving.” Dr. Joy legde ook uit dat het toevoegen van de brief aan het AAS de mogelijkheid tot het interpreteren van Amoris Laetitia op een orthodoxe manier elimineert.

Hiermee maakt Bergoglio dus nogmaals duidelijk dat de zogenaamde “orthodoxe” interpretatie dus te verwerpen is, en de heterodoxe interpretatie dé correcte interpretatie is. Dit is wat Bergoglio met Amoris Laetitia ons wilde vertellen: het 6de gebod hoeft niet altijd nageleefd te worden – overspel is niet altijd een zonde. Punt andere lijn.

Hiermee heeft Bergoglio ook onrechtstreeks een antwoord gegeven op de dubia van de vier (ondertussen twee) kardinalen. Kardinaal Burke zal nog lang mogen wachten om van Bergoglio het (voor Burke) juiste antwoord te krijgen. De Formele correctie is dan ook een noodzaak. En dan zal een schisma onvermijdelijk worden.  In maart verscheen in de London Times een artikel waarin stond dat sommige kardinalen die Bergoglio aan de macht hielpen nu willen dat Bergoglio aftreedt uit angst dat zijn agenda een schisma zou kunnen veroorzaken dat “erger is” dan deze dat door Maarten Luther werd veroorzaakt, en dat de Kerk bijgevolg als instituut “aan diggelen wordt geslagen”. Dit verhaal toonde aan dat tenminste sommigen van die groep geïnteresseerd waren in het vervangen van Bergoglio door Kardinaal Pietro Parolin.

Belangrijk is ook om op te merken dat één van de leden van de Bisschoppenconferentie van Argentinië, die de richtlijnen betreffende AL uitvaardigden, en dewelke Bergoglio heeft onderschreven, Aartsbisschop Victor Fernández is, een topadviseur en trouwe bondgenoot van Bergoglio. Hij zou naar verluidt mee Amoris Laetitia helpen schrijven hebben en was tevens één van de schrijvers van het finale verslag van de synode over de familie in 2015. In een interview in mei 2015 zei Fernández nog over Bergoglio dat hij doelt “op een hervorming die onomkeerbaar is”.

 

Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen. De schapen zullen tevergeefs naar hun herders zoeken. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht. De gruwel der gruwelen zal z’n hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette. De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten voor z’n misdaden. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen. (O.L.V in het Derde Geheim van Fatima)


Uit het Boek der Waarheid:

Aan die gewijde dienaren van Mij, die Mijn stem nu herkennen: luister a.u.b. naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden. Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. Wat jullie niet mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn Leer is. Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit: Deze periode gaat bij jullie diepe pijn teweegbrengen, en het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn dood aan het kruis.” (Jezus Christus op 8 maart 2013)

Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen. Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind! Houd jullie vast aan elkaar! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. (Jezus Christus op 20 maart 2012 )

Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen. De eerste fase zal zich voordoen wanneer enkel diegenen, die Mij werkelijk kennen en de waarheid van de heilige Evangeliën bevatten, zullen beslissen dat zij de leugens in Mijn naam niet meer kunnen accepteren. De tweede fase zal tot stand komen wanneer aan de mensen de heilige Sacramenten, zoals deze horen te zijn, ontzegd worden. (Jezus Christus op  20 oktober 2013)