Valse barmhartigheid

Bergoglio ontkent opnieuw het bestaan van de Hel en zegt dat op het einde iedereen toch zal gered worden, want Jezus is barmhartig

Die laatste optie bestaat volgens Bergoglio niet.

Bergoglio loochende de afgelopen maanden opnieuw een aantal keer het bestaan van de eeuwige verdoemenis in de Hel. Hij zei onder andere dat het Laatste Oordeel niet moet gevreesd worden omdat aan het eind van ons leven er de “barmhartige Jezus” is en dat alles zal gered worden (vermoed wordt: de hele schepping), waarbij ‘alles’ door de persdienst van het Vaticaan werd benadrukt. Enkele maanden eerder zei Bergoglio dat God op het einde de hele mensheid zal verwelkomen om te wonen bij hem in “Zijn Tent.”  Reeds in november vorig jaar zei hij dat de eeuwige verdoemenis “geen martelkamer” is en in maart 2015 zei hij in een interview dat de ziel die niet wordt gered ophoudt te bestaan. 

In de belangrijke krant “La Repubblica”, waarvan Eugenio Scalfari de stichter is, vertelde Scalfari op 9 oktober in volgende termen over wat hij ziet als een “revolutie” in dit ‘pontificaat’, in bewoordingen die afgeleid zijn van zijn frequente conversaties met hem:

Paus Franciscus heeft de plaatsen waar de zielen naartoe zouden moeten gaan naar de prullenmand verwezen: hel, vagevuur, hemel. Het idee dat hij heeft is dat zielen die door kwaad gedomineerd worden ophouden te bestaan, terwijl diegenen die van kwaad werden verlost in de zaligheid zullen opgenomen worden, God aanschouwend.”

Direct daarna merkte hij op:

Het universele oordeel dat in de traditie van de Kerk bestaat wordt daarom beroofd van z’n betekenis. Het blijft een eenvoudig voorwendsel dat aanleiding gegeven heeft tot prachtige schilderijen in de geschiedenis van de kunst. En niets anders. “

Bergoglio wil echter niet af van de uitersten van hel en hemel, maar hij verdraait de betekenis en geeft aan dat iedereen toch naar de hemel zal gaan.

Op woensdag 11 oktober zei Bergoglio tijdens de algemene audiëntie op het St-Pietersplein dat het Oordeel niet moet gevreesd worden, want “op het eind van onze geschiedenis is er de barmhartige Jezus“, en daarom “zal alles gered worden. Alles.” In de tekst die naar de journalisten werd verspreid door de H. Stoel, werd het laatste woord “alles” ook in vet benadrukt.

Tijdens een andere algemene audiëntie enkele maanden geleden, op 23 augustus, gaf Bergoglio voor het einde van de wereld een beeld die geheel en al geruststellend is: dat van een “immense tent, waar God de hele mensheid zal verwelkomen, om er met hen zonder ophouden te verblijven.” Een beeld dat niet zijn eigen is, maar ontleend aan hoofdstuk 21 van het boek Openbaring, maar waarvan Bergoglio zorgvuldig deze woorden wegliet: “Wie overwint zal dit alles krijgen en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon. Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.”

En opnieuw, in het becommentariëren van de parabel van het huwelijksbanket (Matt. 22-1-14) op zondag 15 oktober, vermeed Bergoglio zorgvuldig het aanhalen van de meest verontrustende delen, zowel dat van de koning die verontwaardigd werd en zijn troepen zond en de moordenaars ombracht en hun stad platbrandde als van dat waar één man geen bruiloftskleed aanhad en de koning zijn dienaren beval hem aan handen en voeten te binden en hem in de duisternis te werpen, “daar zal geween zijn en tandengeknars.”

Op 8 oktober, bij de parabel van de moorddadige wijnbouwers (Matt. 21:33-43) deed Bergoglio hetzelfde. Tijdens het Angelus, toen Bergoglio sprak over het evangelie vermeed Bergoglio de voor hem aanstootgevende passages, zoals “hij zal die ellendelingen een ellendige dood doen sterven” en over de hoeksteen (die Jezus is): “En wie op deze steen valt, valt te pletter, en op wie hij valt, hem zal hij verbrijzelen”. In plaats daarvan stond Bergoglio erop om God te verdedigen van de ‘beschuldiging’ dat hij wraakzuchtig zou zijn, alsof hij de “excessen van rechtvaardigheid” in de parabel wilde minimaliseren:

“Het is hier dat het geweldige nieuws van het Christendom wordt gevonden: een God die, ondanks hij teleurgesteld is door onze fouten en onze zonden, niet teruggaat op zijn woord, niet stopt en bovenal zich niet wreekt! Broeders en zusters, God wreekt zich niet! God bemint, en wreekt zich niet, hij wacht op ons om ons te vergeven, ons te omarmen.”

In zijn homilie voor het Hoogfeest van Pinksteren, argumenteerde Bergoglio, zoals hij vaak doet, tegen “diegenen die oordelen.” En in het citeren van de woorden van de verrezen Jezus aan de apostelen en impliciet aan hun opvolgers in de Kerk, breekt hij ze opzettelijk halfweg af: “Ontvang de Heilige Geest, Wiens zonden gij vergeeft, ze zijn vergeven”, waarbij hij “diegenen die gij niet vergeeft, zijn ze niet vergeven,” wegliet.

En het feit dat de onderbreking opzettelijk was, werd bewezen door de herhaling ervan. Bergoglio deed krak hetzelfde op 23 april, tijdens het Regina Coeli van de eerste zondag na Pasen.

De H. Maagd van Fatima: volgens Bergoglio een Maria van eigen maaksel. (AP Photo/Riccardo De Luca)

Op 12 mei, toen hij Fatima bezocht, toonde Bergoglio dat hij Jezus wilde bevrijden van zijn reputatie als een onbuigzame Rechter op het Einde der Tijden. En om dit te doen waarschuwde hij tegen het volgen van een volgens hem vals beeld van Maria:

Een Maria van ons eigen maaksel: één die de arm van een wraakzuchtige God tegenhoudt; één zoeter dan Jezus de medogenloze rechter.

Met deze bewoordingen deed Bergoglio het Derde Geheim dan ook af als zijnde onzin, want daarin staat:

[…] Nergens heerst er nog orde. Zelfs op de meest verheven posten is het Satan die regeert en de gang van zaken beslist. Hij zal zich zelfs introduceren in de hoogste toppen van de Kerk. […] Als de mensheid zich hier niet tegen verzet zal ik genoodzaakt zijn om de Arm van mijn Zoon te laten vallen. Als diegenen die aan het hoofd van de wereld en het hoofd van de Kerk staan, zich niet verzetten tegen deze gevaren, is het ik die het zal doen en ik zal bidden tot God mijn Vader om zijn gerechtigheid op de mensen te laten komen. Het is dan dat God de mensen zal straffen, harder en zwaarder dan Hij ze heeft gestraft door de zondvloed. En de groten en de machtigen zullen vergaan net zoals de kleinen en de zwakken. […]

Paus Benedictus XVI schreef in zijn Encycliek Spe Salvi over Gods oordeel dat genade kwaad niet in goed verandert. “Het is geen spons die alles uitveegt, zodat wat iemand ook heeft gedaan op aarde op het eind van gelijke waarde is. Dostoevsky was juist om te protesteren tegen dit soort hemel en dit soort genade in zijn boek “de Broeders Karamazov.” Boosdoeners zitten op het einde niet aan de tafel van het eeuwige banket naast hun slachtoffers, zonder onderscheid alsof er niets was gebeurd.”

Eerste geheim van Fatima

De H. Zuster Faustina en Zr. Lucia van Fatima hadden een heel ander beeld van de hel, dan wat Bergoglio tracht te schetsen:

“Het eerste deel is het visioen van de hel. O.L.Vrouw opende de handen waaruit bundels licht schoten: zij doorboorden de grond en toonden ons een grote zee van vuur die zich onder de aarde scheen te bevinden. Ondergedompeld in dat vuur dreven de duivelen en de zielen rond als lichtende en bruine kolen in mensengedaante – nu eens omhooggejaagd door de vlammen die uit henzelf uitsloegen, samen met de wolken van rook, dan weer van alle zijden neerregenend, zoals het neervallen van vonken bij grote branden, zonder gewicht of evenwicht, te midden van kregen en gehuil van smart en wanhoop, die deden ijzen en beven van schrik. De duivelen onderscheidden zich door hun afschuwelijke en weerzinwekkende gedaante van monsterachtige en onbekende, maar doorschijnende en zwarte dieren. Dit gezicht duurde een ogenblik en wij moeten onze goede Moeder bedanken Die ons te voren beloofd had ons naar de hemel te brengen. Anders zouden wij gestorven zijn van ontzetting en schrik.”

“Vervolgens sloegen wij de ogen op naar O.L.Vrouw die ons met goedheid en droefheid zei: ‘Gij hebt de hel gezien, waar de zielen van de arme zondaars naartoe gaan. Om ze te redden, wil God in de wereld de godsvrucht vestigen tot Mijn Onbevlekt Hart. (Lucia Dos Santos over het Eerste Geheim van Fatima)

 

Bron: L’ Espresso (Sandro Magister)


Enkele fragmenten uit de boodschappen van het Boek der Waarheid (voor wie het wil horen):

21 januari 2012:

Mijn kinderen, wees jullie er echter van bewust dat de Valse Profeet jullie zal doen geloven dat ook hij jullie voorbereidt op een soortgelijke paradijselijke plaats. Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal een wonderlijk en liefdevolle uiterlijke uitstraling vertonen en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn. Eén teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots zijn, verborgen achter een bedrieglijke uiterlijke nederigheid.

21 april 2013:

Het bestaan van de Hel zal door de Kerk openlijk als onzin verklaard worden. De mensen zullen in een vals gevoel van veiligheid gewiegd worden wanneer deze flagrante leugen door alle Kerken aangenomen wordt. Er zal aangehaald worden dat God nooit zou toestaan dat een dergelijke plaats bestaat. Dat Hij van iedereen houdt, en dat het bestaan van de Hel door de eeuwen heen verspreid werd door religieuze fanatiekelingen. En dus zullen de mensen zelfs het bestaan van de doodzonde vergoelijken.

12 januari 2014:

Geen van Mijn dienaren – zij die aangesteld werden om Mij te dienen – verwijst vandaag nog naar het bestaan van de Hel. De geringste vermelding van het woord Hel brengt Mijn gewijde dienaren van hun stuk, want zij vrezen de bespottingen waarmee zij zouden te maken krijgen vanwege een geseculariseerde maatschappij, die misleid werd. De Hel is de thuis van vele arme zielen en hoe pijnigt het Mij wanneer Ik niets vermoedende zielen in de afgrond van verschrikking zie duiken op het moment dat zij hun laatste adem uitblazen.

Er moet nu aan Gods kinderen gezegd worden dringend te bidden voor de zielen die blind zijn voor de Waarheid. Zeer spoedig zal de Hel formeel verklaard worden als een plaats die niet bestaat. Aan de zielen zal verteld worden dat al Gods kinderen, eens zij een schappelijk en waardig leven geleid hebben – ongeacht of zij nu geloven in God of niet, het Eeuwig Leven zullen ontvangen. Maar dat zal een leugen zijn. Er is geen terugkeer uit de Hel. Het is voor eeuwig.

Wie het ook is die jullie, in Mijn Naam, vertelt dat de Hel niet bestaat, die heeft geen belangstelling om jullie ziel te helpen redden. Wanneer jullie ervan overtuigd zijn dat de Hel niet bestaat, dan veronderstellen jullie ten onrechte dat de zonde zonder betekenis is.

 

 

Categorieën:Valse barmhartigheid

16 antwoorden »

 1. Beste Redactie,
  Ik hou er aan om u te feliciteren voor de goede berichtgevingen die u op uw website brengt. Voor hen die van goede wil zijn, is het een verlichting om de goede weg te volgen, te blijven volgen en de leugens van V2 en NWO kerk alsmede de NWO in het algemeen te mijden, tegen alle tegenstroming en vervolging in.
  Blijf dit doen en moge God u hiertoe de middelen, kracht en bescherming geven!

 2. Wat is een afgodsbeeld? Dat is een beeld dat wijzelf hebben geboetseerd naar onze heug en meug. Dat zie je hier ten voeten uit. Let wel, Bergoglio zou niet zo’n groot gevolg krijgen indien men zich hier niet in vond. Hier geldt het gezegde: «Het volk krijgt de leiders die het verdient.» maar de triestigheid wordt er niet minder om.

 3. Dus volgens Bergoglio zullen we eens aan dezelfde tafel zitten met Hitler, Stalin en Pol Pott ?? Een beetjekan gaan maar dit is er echt over, dit is geen paus maar een ramp !

 4. http://www.het boek der Waarheid.net
  1289 -Moeder van verlossing :Mijn zoon heeft mij de macht verleend om de kop van het serpent te verpletteren
  Maandag 8 december 2014,17.30 u
  “Ik zeg jullie dat ik,jullie geliefde Moeder ,de Onbevlekte Maagd Maria,Moeder van God,jullie een bijzondere genade aanbied.Mij is de genade gegeven om de beschermvrouwe te worden van de mensheid.Onder mijn bescherming moeten jullie je toevlucht zoeken in tijden van strijd.Ik zal ieder van jullie ,die tot mij roepen,beschermen tegen de boosaardigheid van de duivel.Onder mijn bescherming zal jullie verlichting gegeven worden voor de aanvallen ,die hij zal uitvoeren tegen elke Christen ,die probeert trouw te blijven aan mijn Zoon in de beproevingen ,die voor jullie liggen “

 5. Bergoglio brengt het alsof het er niet toe doet hoe je leeft en dat heeft grote verschrikkelijke gevolgen. Blijkbaar is het zijn stellige overtuiging en vreest hij blijkbaar niet voor zijn eigen zieleheil. Wat ik niet snap is dat hij nog een mis opdraagt en bidt want waarom zou je dat doen als toch iedereen in de ” grote tent ” mag ? En waarom heeft hij dan de drie zienertjes heilig verklaard als zij getuige zijn geweest van het beeld van de hel ? Het wordt mij steeds duidelijker dat deze Bergoglio deel uitmaakt van de agenda van Deep State. Maar wie ziet dat nog in deze drukke maatschappij waarbij ieder bezig is met hypotheeklasten, rondkomen, enerzijds , en anderzijds meedoen in de mode van erbij te horen door dure vakanties etc. Kortom in de ban van het geld. Een echt zorgelijke tijd waarbij ik mijn hart vasthoudt voor mijn kinderen en kleinkinderen. Gelukkig heb ik mijn geloof en bidt. Pas nog een boek geleend van de kerk met titel ” Biddende ouders ” en dat is mijn laatste strohalm in deze dramatische tijd. Op alle fronten zie je het misgaan : Kerk, btw verhoging op levensmiddelen ,wat de kas van Big Pharma weer kan spekken, vaccinaties die je stiekem opgedrongen worden door Staatsmedia, tegenwerking van de zogeheten alternatieve geneeskunde , de media gecontroleerd, tv programma’s ongeschikt voor wie dan ook en dat op prime time. Houvast is voor mij de boodschappen van Maria en laat Bergoglio maar de hik krijgen. Veel dank voor deze website die mij de ogen geopend heeft op het vlak van kerk.

 6. @ Marrie, maar kunt u dan huur en boodschappen bekostigen zonder recht op toeslagen? Ik heb daar (ook) geen recht op en moet me dus wel bezig houden met overleven
  en ben dus in de ban van het geld………
  maar dan vice versa en niet uit vrije wil.

 7. Dat is niet wat de bijbel ons leert of de kerktraditie ook is het in strijd met wat de kinderen van Fatima konden zien door een visioen. het is duidelijk dat deze paus in feite een heidense ketter is die onzin verkoopt om mensen gerust te stellen. Het is duidelijk dat de hel geen fictie maar een feit!!

 8. B is niet canoniek gekozen en dit betekent dat alles wat B zegt, besluit en schrijft van nul en generlei waarde is. Helaas trappen velen erin en verliezen zo hun ziel. Alleen hierom al staat B zelf met een been in de hel. Ik gun dit niemand, ook B niet, maar dan piept hij wel anders.

  • Beste, kunt u mij de stukken aantonen in het Canoniek Wetboek m.b.t. de verkiezing van een paus (minstens 15 dagen na het leegkomen van de Stoel en max 2 conclaven per dag)? Dan kan ik dat ook op de site publiceren. Mvg.

 9. Oproep voor te waken en te bidden en te strijden en te lijden in liefde-offerdienst om de vreugde God te behagen om trouw en sterk te blijven in onze menselijke zwakheid en in ons menselijk onvermogen door te vertrouwen alleen op Gods Genade om Gods wil te kunnen onderscheiden en Gods Wil te kunnen volbrengen in de voortdurende strijd tegen de zondige ik-gerichte neigingen van de mens door de erfzonde.Hoe moeilijk is het om zonde te vermijden om geen prooi te worden van de boze….
  Want als een brullende leeuw zwerft de boze rond om een prooi te verslinden….
  En als de machtige vorst van de wereld overheerst de boze via :de hoogmoedige egoistische destructieve zelfbevestiging en zelfverheerlijking van de goddeloze zondige mens die door toe te geven aan de verleidingen en de misleidingen van de boze :de vijand van God ,slaaf wordt van de boze door de zonde, met de bedoeling van de boze zichzelf te laten aanbidden via de wereldse afgoden van genotzucht,geldzucht,zelfzuchtige machts wellust en totale zondige overheersing door onderwerping,met de bedoeling van de boze de ziel van de mens voor eeuwig te scheiden van God.
  Dringend oproep voor gebed om de Waarheid van Gods Woord te handhaven en te beleven door trouw te zijn aan Gods Sacramenten :Gods Bevrijdende,Vergevende,Helende en Heiligende Liefde Zelf ,de veelvuldige biecht en centraal de Eucharistie:de Gave vanJezus Zelf voor ons door het kruisoffer vanJezus Zelf Zijn Heilig Lichaam en Zijn Heilig Bloed voor ons allen,vooral voor diegenen die Gods Barmhartigheid het meest nodig hebben ,om allen te redden van de zonde en van de boze.
  “Blijf in Mij dan Blijf Ik in u.”
  want wie zijn Mijn Moeder Mijn Broeders en Mijn Zusters ? Mijn Moeder,Mijn broeders en Mijn zusters zijn diegenen,die naar Gods Wil Luisteren en Gods Wil volbrengen.”Gods Woord
  In Christo per Mariam om nu en in het uur van onze dood geestelijk herboren te worden als een kind van God.

 10. Beste redactie,
  Hierbij vindt u de veranderingen die Paus Benidictus XVI heeft aangebracht i.v.m. een conclave en de aantal dagen die voorgeschreven zijn onder nr. 37;
  MOTU PROPRIO – NORMAS NONNULLAS OF THE SUPREME PONTIFF BENEDICT XVI ON CERTAIN MODIFICATIONS TO THE NORMS GOVERNING THE ELECTION OF THE ROMAN PONTIFF.
  No. 37. “I furthermore decree that, from the moment when the Apostolic See is lawfully vacant, fifteen full days must elapse before the Conclave begins, in order to await those who are absent; nonetheless, the College of Cardinals is granted the faculty to move forward the start of the Conclave if it is clear that all the Cardinal electors are present; they can also defer, for serious reasons, the beginning of the election for a few days more. But when a maximum of twenty days have elapsed from the beginning of the vacancy of the See, all the Cardinal electors present are obliged to proceed to the election.”
  https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20130222_normas-nonnullas.html

  De vooropgestelde dagen in APOSTOLIC CONSTITUTION UNIVERSI DOMINICI GREGIS van JP II m.b.t. de verkiezing van de paus onder nr. 37 luidt als volgt:
  37. I furthermore decree that, from the moment when the Apostolic See is lawfully vacant, the Cardinal electors who are present must wait fifteen full days for those who are absent; the College of Cardinals is also granted the faculty to defer, for serious reasons, the beginning of the election for a few days more. But when a maximum of twenty days have elapsed from the beginning of the vacancy of the See, all the Cardinal electors present are obliged to proceed to the election.
  https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis.html

  Zodus Paus Benedictus XVI heeft op 22 februari 2013 (een week voor zijn aftreden – 28 februari 2013)
  deze clausule verandert in zijn Moto proprio – dat inhoud dat de dagen voor de start van een conclaaf mogen ingekort worden, ‘indien alle Kardinalen aanwezig zijn, en eveneens verlengt met een paar dagen voor ernstige redenen.

  Ik hoop dat u hieraan wat hebt.
  Groetjes in Christus Jezus en Maria.

 11. Leg uit, in weke zin heeft u als Restkerk hier iets aan? Ik leer graag wat bij.

  • Zo weten we dat de 15 dagen geen noodzakelijke vereiste was, indien alle kardinalen voordien al aanwezig waren kon het conclaaf beginnen. Het conclaaf was dus niet ongeldig op gebied van dit criterium. Dat was mijn vraag.