Schisma

Het is eindelijk begonnen: professoren en geestelijken corrigeren Bergoglio publiekelijk, wegens het ‘verkondigen van ketterij’

Het heeft een hele tijd geduurd, maar het is officieel begonnen. Veertig katholieke geestelijken en lekenprofessoren hebben op 11 augustus een 25-pagina lange brief aan Bergoglio afgegeven. Omdat er geen antwoord kwam, hebben ze dit op 24 september publiek gemaakt. De brief, die open staat voor nieuwe handtekeningen, heeft nu de namen van 62 geestelijken en lekenprofessoren van 20 landen, die ook anderen representeren, die de vrijheid van meningsuiting niet hebben. Het heeft de Latijnse titel ‘Correctio filialis de haeresibus propagatis’ (letterlijk: Een filiale correctie betreffende de verkondiging van ketterijen). De brief stelt dat Bergoglio, door zijn Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia, en door middel van andere gerelateerde woorden, daden en nalatigheden effectief 7 ketterse standpunten over het huwelijk, het moreel leven en het ontvangen van de sacramenten heeft voorgehouden, en ervoor gezorgd heeft dat deze ketterse gedachten in de Katholieke Kerk zijn verspreid. Deze 7 ketterijen worden door de ondertekenaars in het Latijn weergegeven, de officiële taal van de Kerk. Doordat deze katholieke professoren en geestelijken nu een duidelijk standpunt innemen is het langverwachte schisma, de afscheuring van het ketters geworden Rome, dat er onvermijdelijk zat aan te komen, officieel in gang gezet. Nu moeten enkel nog Kardinalen Burke en Brandmüller hun formele correctie bekend maken betreffende hun vijf dubia. 

De brief met de correctie heeft drie grote delen. In het eerste deel leggen de ondertekenaars uit dat ze als gelovige en praktiserende Katholieken het recht en de plicht hebben om zo’n correctie uit te vaardigen aan de ‘opperste hogepriester’ (supreme pontiff). De kerkelijke wet vereist dat competente personen niet stil blijven wanneer de herders van de Kerk de kudde misleiden. Dit gaat niet in conflict met het Katholieke dogma van pauselijke onfeilbaarheid, omdat de Kerk leert dat een paus aan strikte criteria moet voldoen vooraleer zijn uitspraken als onfeilbaar kunnen beschouwd worden (eerst en vooral moet hij geldig gekozen zijn, wat bij Bergoglio al niet het geval is). Bergoglio heeft dus niet aan deze criteria voldaan. Hij heeft deze ketterse standpunten ook niet als definitieve leer van de Kerk verklaard, of gesteld dat Katholieken ze moeten geloven met de instemming van het geloof. De Kerk leert dat geen enkele paus kan beweren dat God een nieuwe waarheid aan hem heeft geopenbaard, die verplichten zou zijn voor Katholieken om te geloven.

Ze schreven: “Als onderdanen hebben we niet het recht om die vorm van correctie aan uwe heiligheid uit te vaardigen, waarmee een overste diegenen onder hem dwingt met de bedreiging of de toediening van straffen. We vaardigen deze correctie eerder uit om onze medekatholieken te beschermen, en diegenen buiten de Kerk van wie de sleutel van kennis niet mag weggenomen worden – hopende om verder verspreiding van doctrines die uit zichzelf neigen naar het profaneren van alle sacramenten en de omverwerping van de Wet van God.”

Het tweede deel van de brief is het meest essentieel, omdat het de ‘Correctie’ bevat. Het somt de passages van Amoris Laetitia op waarin ketterse posities worden geïnsinueerd of aangemoedigd, en dan somt het de woorden, daden en nalatigheden van Bergoglio die het meer dan duidelijk maken dat hij wenst dat de Katholieken deze passages op een manier interpreteren die in feite ketters is. In het bijzonder heeft Bergoglio direct of indirect het geloof gesteund dat de gehoorzaamheid aan Gods Wet onmogelijk of ongewenst kan zijn, en dat de Kerk soms overspel moet accepteren als compatibel met het zijn van een praktiserende Katholiek.

Volgens de ondertekenaars omvatten de “woorden, daden en nalatigheden” van Bergoglio:

 1. Het weigeren van te antwoorden op de dubia (de vijf ja-nee vragen) die door de vier kardinalen (waarvan twee reeds overleden) werden ingediend, waarbij ze hem vroegen om te bevestigen dat Amoris Laetitia niet vijf leerstellingen van het Katholiek geloof omverwerpt.
 2. Het gedwongen optreden tijdens de Synode van de Familie in 2015, waarbij hij erop stond dat in het tussentijds verslag (dat niet voldoende stemmen kreeg) de Communie voor overspelers werd ingevoegd, alsook een voorstel dat herders de “positieve aspecten” zouden benadrukken van de levensstijlen die de Kerk als zwaar zondig beschouwt, inclusief het burgerlijk hertrouwen na echtscheiding en het voorhuwelijks samenwonen.
 3. Het onderschrijven van een interpretatie van Amoris Laetitia door Kardinaal Schönborn, die toelaat dat de H. Communie aan overspelers wordt gegeven.
 4. Het bevestigen van een verklaring van Amoris Laetitia door de bisschoppen van Buenos Aires die Communie voor overspelers toelaat, waarbij hij stelde dat “er geen andere interpretaties” zijn.
 5. Het aanduiden van figuren die publiekelijk afwijken van de katholieke Leer betreffende de sacramenten op invloedrijke posities, waaronder Aartsbisschop Vincenzo Paglia en Kardinaal Farrell.
 6. Het toestaan dat richtlijnen voor het bisdom van Rome onder zijn autoriteit worden uitgevaardigd, die toelaat dat overspelers de Communie mogen ontvangen onder bepaalde omstandigheden.
 7. Het ongecorrigeerd laten van de publicatie in L’Osservatore Romano, de officiële krant van de H. Stoel, van de interpretatie van de Maltese bisschoppen van Amoris Laetitia, die toestaat dat Communie aan overspelers wordt gegeven.

De katholieke geestelijken en lekenprofessoren gaan verder met het opsommen van 7 “valse en ketterse beweringen” waarvan ze zeggen dat Bergoglio dit “direct of indirect” verdedigt door zijn “woorden, daden en nalatigheden”.

 1. Een gerechtvaardigd persoon heeft niet de sterkte om met Gods genade de objectieve eisen van de goddelijke wet na te leven, alsof elk van de geboden van God onmogelijk zijn voor de gerechtvaardigden; of dat wil zeggen dat Gods genade, wanneer het rechtvaardiging in een individueel persoon teweegbrengt, dit niet onveranderlijk doet en uit z’n natuur bekering van alle ernstige zonden teweegbrengt, of het is niet voldoende voor bekering van alle zware zonden.
 2. Christenen die een burgerlijke echtscheiding verkregen hebben van de echtgenoot waarmee ze geldig getrouwd zijn en een burgerlijk huwelijk voltrokken hebben met een andere persoon tijdens het leven van hun echtgenoot, en die leven more uxorio (als man en vrouw) met hun burgerlijke partner, en die ervoor kiezen om in deze staat te blijven met volle kennis van de natuur van hun daad en de volle toestemming van de wil tot die daad, zijn niet noodzakelijk in staat van doodzonde, en kunnen de heiligmakende genade ontvangen en groeien in naastenliefde.
 3. Een Christelijke gelovige kan de volle kennis hebben van een goddelijke wet en vrijwillig ervoor kiezen om die te overtreden in een ernstige aangelegenheid, maar niet in staat van doodzonde zijn als gevolg van deze daad.
 4. Een persoon is in staat, terwijl hij een goddelijk verbod gehoorzaamt, om te zondigen tegen God net door die daad van gehoorzaamheid.
 5. Het geweten kan werkelijk en correct oordelen dat seksuele daden tussen personen die een burgerlijk huwelijk aangegaan zijn met elkaar, hoewel één of beiden van hen sacramenteel gehuwd is met een andere persoon, soms moreel juist of noodzakelijk kan zijn, of zelfs bevolen door God.
 6. Morele beginselen en morele waarheden die bevat zijn in de goddelijke openbaring en in de natuurlijke wet, omvatten geen negatieve verbodsbepalingen die bepaalde daden absoluut verbieden, aangezien deze altijd zwaar onwettig zijn op grond van hun doel.
 7. Onze Heer Jezus Christus wilt dat de Kerk haar eeuwigdurende discipline achterwege laat van het verbieden van de Eucharistie aan de hertrouwde gescheidenen en van het weigeren van de absolutie van hertrouwde gescheidenen die geen berouw tonen over hun levensstaat en een vast voornemen om dit te veranderen.

De geestelijken en geleerden stellen dat deze “voorstellen allemaal waarheden tegenspreken die goddelijk geopenbaard zijn, en dat Katholieken moeten geloven met de instemming van het goddelijk geloof.” Ze voegen eraan toe dat het “noodzakelijk” is dat zo’n ketterijen “veroordeeld worden door de autoriteiten van de Kerk”, op basis van het “grote en dringende gevaar” waar ze zielen aan blootstellen.

Het finale deel, ‘Opheldering’ genoemd, bespreekt twee oorzaken van deze unieke crisis. Eén oorzaak is het ‘Modernisme’. Theologisch gezien is Modernisme het geloof dat God een definitieve waarheden heeft geopenbaard aan de Kerk, die ze moet blijven onderrichten in exact dezelfde zin, tot het einde der tijden. Modernisten beweren dat God enkel tot de mensheid communiceert via ervaringen of gevoelens, waarop mensen kunnen reflecteren, en aldus verschillende verklaringen kunnen maken over God, het leven en religie. Modernisme werd door de H. Paus Pius X veroordeeld.

Vervolgens worden ook de ideeën van Luther die Bergoglio aanhangt veroordeeld. De brief toont hoe Luther ideeën had over het huwelijk, echtscheiding, vergeving en de goddelijke wet, en hoe die overeenkomen met de ideeën die Bergoglio heeft gepromoot.

Bij de ondertekenaars zitten bekende namen, o.a. Prof. dr. Roberto de Mattei; kerkjurist en pastoor Cor Mennen; professor Isebaert Lambert van de Katholieke Universiteit van Leuven; prof. Stéphane Mercier van de UCL in Louvain-la-Neuve (die in de Belgische media in opspraak kwam wegens zijn strenge veroordeling van abortus); Christoffer Ferrara; Dr. Anna Silvas en mgr. Fellay. Tot nu toe tekende nog geen enkele andere hoge geestelijke (bisschop of kardinaal).

Iedereen kan deze brief ondertekenen, maar ze zoeken vooral geestelijken en mensen met academische kwalificaties. Uiteraard zal Bergoglio nooit zijn ketterijen herroepen. Het enige dat hij zal doen is iedereen die tegen hem is excommuniceren (net zoals Dr. Galat al heeft moeten ondervinden). Een scheuring (tussen de ware Katholieke Kerk en Bergoglio en diens valse kerk) is dus onvermijdelijk. Men kan dus twee dingen doen: zich achter deze brief scharen en zich distantiëren van Bergoglio en zijn ketterij, ofwel zich achter Bergoglio scharen en in apostasie gaan. Aan u de keuze. 

Link naar de steunbetuiging voor de correctie van Bergoglio

Officiële website: http://www.correctiofilialis.org/

 

Bron: Rorate Caeli; LifeSiteNews


Uit de booschappen van het Boek der Waarheid:

“Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen. Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind! Houd jullie vast aan elkaar! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is.” (20 maart 2012)

“Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen. De eerste fase zal zich voordoen wanneer enkel diegenen, die Mij werkelijk kennen en de waarheid van de heilige Evangeliën bevatten, zullen beslissen dat zij de leugens in Mijn naam niet meer kunnen accepteren. De tweede fase zal tot stand komen wanneer aan de mensen de heilige Sacramenten, zoals deze horen te zijn, ontzegd worden.” ( 20 oktober 2013)

We zitten nu in de eerste fase.

Nogmaals, uit het Derde Geheim:

“Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht. De gruwel der gruwelen zal z’n hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette. “

Categorieën:Schisma

25 antwoorden »

 1. Als hij de paus dan openlijk van ketterijen is beschuldigd , is het voor hem dan geen tijd om te vertrekken ? Is het dan geen tijd dat de kardinalen in conclaaf bijeen komen in Rome om deze toestand te bespreken of gaat men alles weer in de doofpot steken. Wanneer gaat men in het Vaticaan eens reageren.

 2. Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is dat een paus ketters is. Immers, tijdens het concilie van 1870 is besloten dat een paus nooit ketters kan zijn. En wat op aarde gebonden is, is het ook in de hemel. Derhalve kan een paus sinds 1870 absoluut niet ketters zijn. Aangezien deze paus wel ketters is, is de enige mogelijke conclusie dat Benedictus niet werkelijk is afgetreden. Hij is wel uit het actieve ambt gestapt, zoals elders op deze site wordt uiteengezet wat op verscheidene argumenten is gebaseerd, onder andere op hetgeen Benedictus zelf naar buiten heeft gebracht.

 3. Ik wil nog even aan toevoegen dat de grote apostel Paulus ook een correctie heeft gedaan betreffende het gedrag van apostel en primaat Petrus doen deze ook niet volgens het geloof handelde ( lees :GAL 2 : 11 ) dus het mag dus wel van God we moeten in eer en geweten handelen!!

 4. Er zit bij deze “Correctio filialis” wel een addertje onder het gras, want die wordt aan een paus gestuurd, wat in dit geval impliceert dat men Bergoglio erkent en bevestigt in zijn ambt als paus (wat hij dus niet is).

  • Dat klopt, maar dit is dan ook het enige initiatief dat genomen wordt om de ketterijen van Bergoglio nu openlijk te weerleggen. Het is dit of niks. Wij weten uiteraard beter, dat Bergoglio niet geldig is verkozen en dat hij zijn ketterijen niet zal herrroepen. Maar deze brief geeft de mensen de kans om zich uit te spreken: voor of tegen Bergoglio, ongeacht of ze hem nu erkennen als paus of niet. Als men denkt dat hij de paus is, maar men verzet zich tegen zijn ketterij, dan is dat ook goed. Ook de geestelijken zullen zich moeten uitspreken en kleur bekennen. Dit is de scheiding van het kaf en het koren; de bokken en de schapen. Later zullen ze wel inzien dat Bergoglio de paus niet is (als het nog veel erger wordt).

 5. Het is zeer oneerlijk van “de Restkerk” om deze brief met de “filial correction” te gebruiken om hun eigen opvatting, die gebaseerd is op de valse zieneres Mary Divine Mercy, kracht bij te zetten. Niet alleen erkennen de ondertekenaars van de brief onvoorwaardelijk de geldigheid van het pausschap van paus Franciscus, maar in de brief wordt ook duidelijk gesteld dat mensen er toe worden gebracht (ten onrechte!) om te twijfelen aan de geldigheid van het ontslag van emeritus paus Benedictus. Het feit dat paus Franciscus correctie behoeft en dat veel theologen, kerkhistorici, filosofen etc. deze zeer juiste correctie maken betekent dus op geen enkele wijze dat de ondertekenaars van deze brief op enigerlei wijze de visie van “de Restkerk” delen. Het getuigt dus van morele zwakte dat “de Restkerk” deze brief misbruikt voor haar eigen doeleinden. Het toont eigenlijk aan dat “de Restkerk” onbetrouwbaar is.

  • Beste,

   de zogezegde valse zieneres MDM voorspelde correct
   1. jaar op jaar, dag op dag, uur op uur dat paus Benedictus XVI zou aftreden.
   2. Dat zijn opvolger niet geldig zou verkozen worden (cf. Maffia van Sankt Gallen, waar Bergoglio zelf bij betrokken was, wat zijn verkiezing ongeldig maakt, zoals de H. Franciscus van Assisi reeds had voorzegd over de antipaus die in de eindtijd op niet-canonieke wijze tot het pausschap zou verheven worden). Vandaar wordt hij valse profeet genoemd.
   3. Dat die Valse Profeet zeer snel een grote aanhang zou krijgen, dat hij op korte tijd als een heilige zou beschouwd worden.
   4. Dat die Valse Profeet een ketter zou zijn.
   5. Dat er omwille van die ketterijen een scheuring zou komen.

   En als er profetieën niet zijn uitgekomen is het ofwel omdat er door gebed uitstel werd verleend, dat iets werd afgewend ofwel dat ze gewoonweg nog moeten in vervulling gaan. Het is door MDM dat wij van dag 1 wisten dat Bergoglio een ketter zou zijn; wij wisten door deze profetieën reeds toen al wat er zich nu aan het afspelen is. Wist u het toen ook? En doorheen deze boodschappen werd reeds lang voordat Paus B. aftrad gevraagd om intens te bidden voor de H. Kerk, omdat ze op het punt stond haar ergste beproeving te ondergaan.

   Wij misbruiken dus deze Filial Correction niet, want dit kadert in de profetieën die zeggen dat er een scheuring zou komen. Bergoglio zal zijn ketterijen niet herroepen, en dan zal de scheiding komen.

   Zie ook https://pausfranciscus.net/.

   Met christelijke groet.

  • Wanneer de Restkerk de brief van de 62 wetenschappers en priesters geloofwaardig vindt, dan sluit dit ook in de erkenning van paus Franciscus als de legitieme paus en de erkenning dat het geloof dat em.paus Benedictus XV ‘de ware paus’ zou zijn, een dwaling is. Dat stellen de schrijvers namelijk ondubbelzinnig in hun brief. Wanneer alleen de elementen gebruikt worden die passen in de eigen overtuiging dan heet dat vriendelijk gezegd ‘ideologisch gebruik’ van een tekst. Of in normaal Nederlands: misbruik van een tekst.
   Mensen hebben natuurlijk de vrijheid om te geloven waarin en in wie ze willen. Maar als herder moet ik zeggen dat mensen die in MDM geloven groot gevaar lopen.

  • Verkondigt MDM een vorm van pseudo-messianisme op grond van waarzeggerij/necromantie waarbij mensen gelokt worden met een mengsel van stroop en gif, dan mag je ervan uitgaan dat de valkuil inderdaad zeer diep is.

 6. de boek der openbaring komt uit,benedictus is nog steeds paus onder de ogen van god,en die bergoglio is de anti paus zoals al voor zegt is,en het klopt,we zitten nu echt in der einde der tijden,kijk maar om je heen in de wereld,de wereld staat in brand,er staat de mensen in de wereld een hoop te wachten,nog even en god grijpt in,dat is de waarheid.

 7. Een exorcisme of duivelbezwering is een van de sacramentalia in de Katholieke Kerk. Men spreekt van exorcisme, wanneer de Kerk in naam van Jezus Christus vraagt dat een persoon of een voorwerp beschermd mag worden tegen de greep van de Satan en aan zijn macht onttrokken zal zijn. Het exorcismegebed gaat terug op Jezus zelf die het heeft toegepast (Marcus 1,23-28). Ook de macht en de taak van de Kerk om exorcisme toe te passen zijn gebaseerd op de woorden van Jezus zelf (Marcus 3,15; 6,7-13; 16,17).
  Ze kunnen me altijd bellen

 8. Ik bind hem wel vast aan een verankerde stoel ,ik ben Jezus niet

 9. “Het ware pauselijk leergezag (Magisterium) van de Rooms-Katholieke Kerk kan nooit dwalingen verspreiden, dus moeten de pausen sinds Pius XII, volgens het sedisvacantisme, op een of andere manier het pontificaat verloren of nooit op geldige wijze aanvaard hebben. Beroep wordt door de voorstanders van deze buitengewone Sede Vacante-positie gedaan op de bul Cum Ex Apostolatus Officio van paus Paulus IV (1556). De 16e-eeuwse Paulus IV was bang, dat een protestant tot paus gekozen zou kunnen worden. Ook wordt in het sedisvacantisme St. Robertus Bellarminus’ werk De Romano Pontifice aangehaald, waarin deze kerkleraar verklaart, dat een ketterse paus automatisch zijn ambt verliest en, dat een publieke ketter nooit paus kan worden. In de Codex Iuris Canonici (kerkelijk wetboek) van 1917 verklaart canon 188, lid 4, dat “wie publiekelijk van het katholiek geloof afvalt” automatisch en zonder enige verklaring door een rechtbank zijn kerkelijk ambt en zijn kerkelijke rechtmatige ambtsuitoefening verliest.”

  (Bron wikipedia; sedisvacantisme)

  • Zonder dit te willen bekritiseren moet ook gezegd worden dat wikipedia dikwijls niet blindelings te vertrouwen en/of onvolledig is.

  • …Vandaar ook de bronvermelding bij dit citaat. Dit is overigens slechts één alinea uit het volledige wikipedia-artikel. De Engelse versie (met referenties) is nog uitgebreider:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Sedevacantism

   Verder is het natuurlijk bij alles op het internet verstandig om niks voor zoete koek te slikken.

  • Sinds het dogma uit 1870 van de pauselijke onfeilbaarheid zijn de leerstukken van voor die tijd niet opportuun. Een geldig gekozen paus kan niet dwalen: Punt uit! Alle pausen tot aan Bergoglio zijn geldig gekozen. En nog steeds is er geen sede vacante want Benedictus is nog paus al heeft hij de sleutel om te binden en te ontbinden aan de Hemel teruggegeven. Ook vrij logisch want hij werd door de kerkelijke Vrijmetselarij op alle fronten tegengewerkt. Het werken werd hem onmogelijk gemaakt. En God heeft dit toegelaten. Waarom? Om de bokken van de schapen te kunnen scheiden.

  • “Er bestaan ook Sedisvacantisten die beweren, dat de keuze van Angelo Roncalli tot paus in 1958 ongeldig was vanwege de dwang die voor het opgeven van de pauselijke troon uitgeoefend werd op kardinaal Giuseppe Siri († 1989). Siri, van wie bekend was dat hij de beschermeling van Pius XII was, zou met een meerderheid gekozen zijn. Door tussenkomst in het Conclaaf van een organisatie van buiten het Conclaaf, zouden met name de Franse kardinalen besloten hebben Siri tot troonsafstand te dwingen. Siri zou reeds gereed gestaan hebben om het volk op het Sint-Pietersplein hem toe te laten juichen. De jure zou hij nooit geldig, want onder dwang, afstand gedaan hebben van het pontificaat. Tot zijn dood in 1989 zou hij dit geheim bij zich gedragen hebben. Tegen een zekere pater Khoat schijnt Siri echter rond 1987 inderdaad toegegeven te hebben de jure (formeel) paus te zijn. Tijdens de conclaven van 1963 en 1978 (2x) zou Siri wederom gekozen zijn en wederom zijn teruggetreden onder diplomatieke druk. Kardinaal Siri heeft altijd alom bekendgestaan als een anti-modernist en hij verklaarde tegenover de media meermaals dat het eeuwen zou duren om te herstellen wat het Tweede Vaticaans Concilie had aangericht.

   Gezien het feit dat Siri de nieuwe pausen na 1958 wel opzocht en gewoon bleef fungeren in zijn functie als aartsbisschop van Genua, lijkt deze these uiterst onwaarschijnlijk.

   De Siri-these is relatief nieuw en werd vanaf midden jaren 90 binnen sedisvacantistische kringen steeds bekender. In de VS is de these een hot topic, sinds er in 2003 een boek van de hand van een niet-katholieke, gepensioneerde FBI-agent verscheen, die eveneens beweert dat Giuseppe kardinaal Siri gekozen werd en de naam Gregorius XVII aannam.”

   (Bron: wikipedia; sedisvacantisme)

 10. Het is een heel bijzondere situatie, dat Paus Benedictus ook na 2013 nog bij ons is. De Glorie van de Olijf.

 11. Misschien moeten wij in de toekomst op zoek gaan naar de Ware Kerk. Waar is de Kerk? Ik heb geleerd dat de Kerk gebaseerd is op de getuigenis van de apostelen en traditie. Belangrijke kenmerken zijn de Maria verering, de rozenkrans, sacramentalien. (Ben ik iets vergeten?) Als een van die zaken ontbreken is het de Ware Kerk niet.

 12. Nog nergens in de Bijbel gelezen dat een Hostie onder voorwaardes moet genomen worden. Hij zei slechts: Blijf dit doen om mij te gedenken. Dus vindt ik eigenlijk dat de Kerk al fout zat, en dit gehannes met de petitie enzo en de brief, onzin is. Oordeel niet, dat denk dan eerder over de mensen die anderen de Hostie weigeren. Maar goed, hoe simpel de Ware Leer ook is, mensen maken er een puinhoop van. Heb elkander lief…het lijkt me een duidelijke Leer. Maar velen Kerk rechtelijke boeken en instituten, en mensen die daar dan in trappen, of zoals hier, mensen die zich er weer tegen verzetten( lol) zijn het gevolg van de Simpele Leer. Arme Jezus, hij wilde ons juist verlossen van de ingewikkelde Joodse strukturen, en nu bakken we zelf er een puinhoop van. Zou er echt nooit gehuild worden in de hemel?? Baruch Hashem.

  • Misschien wil u wel zo goed zijn de moeite te doen om te begrijpen wat de feitelijke daden van Jezus en Maria zijn?

   Voor eenvoudige zielen is het misschien voldoende dat zij gewoon even een hostie “aannemen” en verder nergens over piekeren? U bedoelt toch niet dat het alleen maar om structuren gaat? Uw engelbewaarder zou wel eens heel erg verdrietig over u kunnen zijn.