100 jaar Fatima

“Rome zal verwoest worden…”

Rome is een oord van verderf geworden, waar zonde en rebellie tegen God hoogtij viert. Maar God zal op het eind Rome met de grond gelijk maken.

De Allerheiligste Maagd sprak in Fatima op 13 oktober 1917:

Nergens heerst er nog orde. Zelfs op de meest verheven posten is het Satan die regeert en de gang van zaken beslist. Hij zal zich zelfs introduceren in de hoogste toppen van de Kerk. Hij zal erin slagen om verwarring te zaaien in de geesten van de grote geleerden die wapens zullen uitvinden waarmee ze het grootste deel van de mensheid binnen enkele minuten kunnen vernietigen. Hij onderwerpt de machtigen onder de mensen onder zijn invloed en bestuurt ze om deze wapens te maken in grote hoeveelheid. Als de mensheid zich hier niet tegen verzet zal ik genoodzaakt zijn om de Arm van mijn Zoon te laten vallen. Als diegenen die aan het hoofd van de wereld en het hoofd van de Kerk staan, zich niet verzetten tegen deze gevaren, is het ik die het zal doen en ik zal bidden tot God mijn Vader om zijn gerechtigheid op de mensen te laten komen. Het is dan dat God de mensen zal straffen, harder en zwaarder dan Hij ze heeft gestraft door de zondvloed. En de groten en de machtigen zullen vergaan net zoals de kleinen en de zwakken.

Maar er komt ook voor de Kerk een tijd van zware ontberingen. De kardinalen zullen opstaan tegen kardinalen, bisschoppen tegen bisschoppen. Satan houdt zich op in het midden van hun rangen. Ook in Rome zullen er grote veranderingen komen. Rome zal verwoest worden. Het is hetgeen rot is wat valt, en wat valt moet niet onderhouden worden. De kerk zal verduisteren en de wereld zal zich in de wanorde storten.

In ons artikel van 5 juli schreven we: Bergoglio is dus in geen enkel opzicht dé geldige paus. Hij is een illegitieme bezetter van de H. Stoel; iemand die zich heeft verkleed als paus. Indien de ware paus, Paus Benedictus, sterft, dan is de H. Stoel vacant. Daaruit volgt dan ook dat de profetie van de H. Malachias, een 12de-eeuwse Ierse monnik, in vervulling zal gaan. Hij profeteerde correct alle pausen in volgorde tot nu, en dat de  111-ste paus na de toenmalige paus de naam ‘Benedictus’ zou dragen; “Glorie van de Olijven”; verwijzend naar de Olivetanen, een tak van de Benedictijner orde. De laatste paus, nummer 112, zou “Petrus Romanus” zijn, die zijn kudde doorheen de beproevingen zal leiden. Dit kan onmogelijk Bergoglio zijn. Gezien de zetel dan Vacant zal zijn, zal die laatste paus meest waarschijnlijk de Apostel Petrus zijn (de eerste én ook de laatste paus, die dan Christus’ Kerk vanuit de Hemel zal begeleiden).

“In de finale vervolging van de Heilige Roomse Kerk, zal Petrus Romanus zitten, die zijn schapen zal leiden in vele beproevingen, en wanneer deze dingen zullen geëindigd zijn, zal de stad van de zeven heuvels (Rome) verwoest worden en zal de vreselijke Rechter zijn mensen berechten. Einde.

Dit staat ook zo in de profetieën het Boek der Waarheid (12 april 2012):

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI is de laatste ware Paus op deze aarde. Petrus de Romein (Petrus Romanus), is Mijn Petrus, de oorspronkelijke apostel die vanuit de Hemel Mijn Kerk zal besturen onder het bevel van Mijn Eeuwige Vader. […]

De profetie gaat verder en vertelt dan ook over de samenzwering van Sankt Gallen om Bergoglio aan de macht te krijgen, en de vele zelfverklaarde profeten die toen zeiden dat Bergoglio een door God uitverkoren man was:

Ik moet jullie waarschuwen dat veel nieuwe zelfuitgeroepen profeten, die Mijn heilig woord – aan jou, de ware eindtijdprofeet gegeven – zullen tegenspreken, nu zullen opduiken. Eerst zullen zij de gelovigen ervan overtuigen dat hun woorden van Mij komen. Hun woorden zullen zorgvuldig gekozen worden en hun betekenis zal vaag en enigszins verwarrend zijn. Velen zullen deze zwakte van zich afzetten en hun boodschappen omhelzen want zij lijken op één lijn te zitten met de Heilige Schrift. Zodra veel zielen verleid zijn, zal de aanval beginnen. Zij, Mijn dochter, worden gestuurd om Gods kinderen voor te bereiden om de volgende Paus, die na Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus komt, te aanvaarden.

Deze Paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn. Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen. Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden. Doe iets, kinderen, nu het nog kan! Spreek jullie afkeuring uit over de leugens die voorgesteld zullen worden door diegenen die trachten om jullie te overtuigen van de authenticiteit van de Valse Profeet.

St. Petrus is de eerste Paus van Rome, en vandaar wellicht de benaming ‘Petrus Romanus’ – vrij vertaald: Petrus van Rome. Na Benedictus XVI komt er dus geen echte paus meer. Dat is ook logisch, want geheel Rome zal in de apostasie gevallen zijn en de zetel van de Antichrist geworden zijn. Ook in Garabandal werd voorzegd dat het einde der tijden zou beginnen tijdens het leven van Paus Benedictus XVI:

Conchita, één van de zieners, zei dat na de dood van Johannes XXIII in 1963 er nog drie pausen komen voor het einde der tijden. Eigenlijk waren het er vier, maar één zou een heel korte regeerperiode hebben, zodus werd deze eigenlijk niet meegeteld door de Heilige Maagd, zo verklaarde Conchita.

Deze profetie is vervuld, want na Johannes XXIII kwam

1. Paus Paulus VI

Paolovi

2. Paus Johannes Paulus I (die 33 dagen heeft geregeerd, en dus eigenlijk niet meetelde)

Albino_Luciani,_1969_(3)

3. Paus Johannes Paulus II

johnpaul2

4. Paus Benedictus XVI

pope-benedict-stock

Als er dus grote theologen en kardinalen zijn die zeggen dat de toestanden in het Vaticaan “apocalyptisch” lijken, dan is dat om dat het ook zo is.

En in het Boek der Waarheid lezen we nog deze profetie (11 december 2013):

De Valse Profeet zal een indrukwekkend oecumenisch geloof introduceren, en dit zal elke ketter tevredenstellen. De meerderheid van diegenen in de Kerk van Mijn Zoon zal misleid worden, maar bijna de helft van de gewijde dienaren van Mijn Zoon zal weigeren om de uiteindelijke eed te zweren, die ten onrechte bestempeld zal worden als een eed aan de Heilige Eucharistie. De Heilige Eucharistie en de schending ervan zullen de kern vormen van alle ontevredenheid en onenigheid. Als hem dan de valse wonderen toegekend worden, zullen veel van ’s werelds beroemdheden de Valse Profeet omringen, in zijn gevolg zoekend naar begunstiging. Het zal in die tijd zijn dat Hij een erelijst zal opstellen, en er zullen hun eredoctoraten toegekend worden in de pas gerenoveerde kerk van de Valse Profeet, die slechts een geraamte van de vroegere Kerk zal zijn. Allen zullen hun prijzen voor de grote werken van liefdadigheid, waarover zij onder toezicht van de bedrieger de leiding hebben, aannemen. Zij zullen elk de ander lof toezingen, tot zij de Valse Profeet openlijk tot een levende heilige zullen uitroepen vanwege de zogenaamde wonderen die hij, naar men zeggen zal, als Gods dienaar voortbracht. En vervolgens zullen hij en de Antichrist een groot deel van de wereld beheersen, maar Rusland en Azië zullen er niet bij betrokken zijn, want deze twee imperiums zullen tegen het nieuwe Babylon opstaan totdat Rome vernietigd is.

Al deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden, en wanneer jullie hen de kerken zien gebruiken als plaatsen waar zij trots hun grootsheid, hun werken van naastenliefde, zullen verkondigen, dan zullen jullie duidelijk zien hoe hoogmoed hun bedoeling dicteert. Zodra Rome gevallen is, zullen er meer beproevingen komen, maar deze zullen van korte duur zijn. Daarna zal de tijd rijp zijn voor de terugkeer van Mijn Zoon, Jezus Christus.

Uit de H. Schrift: Lucas 21, 5-19:

En toen sommigen van de tempel zeiden, dat hij met schone stenen en wijgeschenken versierd was, sprak Hij: Wat gij daar aanschouwt – er zullen dagen komen, waarin geen steen op de andere zal gelaten worden, alles zal verwoest worden. En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het teken, dat deze dingen zullen gebeuren? Hij zei: Ziet toe, dat gij u niet laat misleiden. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde.

Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen aan de hemel. Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden omwille van mijn Naam. Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden omwille van mijn Naam. Doch geen haar van uw hoofd zal verloren gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.

De Heilige Harten van Jezus en Maria zullen zegevieren!

 

Categorieën:100 jaar Fatima

7 antwoorden »

 1. Waarom laat God deze geloofsafval in de Kerk toe? Het dient om het kaf van het koren te scheiden. Het dient ook om iedereen tot een keuze te dwingen: voor of tegen God. Door de schokkende gebeurtenissen zullen de schellen van de ogen vallen en vele lauwen zullen dan alsnog voor God kiezen. In het Boek der Waarheid staat dat als vandaag het Vrederijk begon maar weinigen zouden worden toegelaten. Dat is het spel, op hoog niveau: dat er velen zullen worden toegelaten tot het Vrederijk met instandhouding van ieders vrije wil. Bedenk wel dat de vrije wil teniet wordt gedaan door openbaring van de geestelijke werkelijkheid achter de materiële. Als iedereen dat kon zien, als iedereen de demonen en de hel kon zien, zou iedereen voor God kiezen, niet uit liefde maar uit angst. Dat is geen echte keuze.

 2. Jezus zegt, dat we ons bij het horen van al deze dingen niet moeten laten verontrusten. Want deze dingen moeten gebeuren, alvorens Hij kan terugkeren. Tijdstip bepaalt God YHWH de Vader.

 3. de geloofsafval is volop bezig ook in het Vaticaan ! Het is mogelijk dat er een einde komt aan Rome als eeuwige stad en hoofdplaats van de kerk. We verwachten het vrederijk dat vanuit de hemel zal komen en waar alles vernieuwd zal worden de zonden van de mens zijn als Babel tot aan de hemel opgestegen . We leven in zeer kritische tijden waarop de mens geen antwoord op heeft dan alleen God .

 4. Niemand weet er inderdaad antwoord op. Ons kennen is stukwerk en alle kennis zal verdwijnen. Zie 1 Kor.13:8-13 | Mochten we allen ooit bij God moge zijn voor eeuwig. Dan valt alles weg, alle narigheid, alle pijn en verdriet. Er zullen geen vragen meer zijn.

  Het is dan alleen goed en vrede en wellicht nog veel meer wat wij niet kunnen bevroeden. ‘Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: “Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben.” ‘. 1 Kor.2:9 , De tussen haakjes uitspraak van Paulus staat ook nog cursief gedrukt in de Willibrordvertaling van 1978 en met drie verwijsteksten ernaast in hetzelfde vers Jes. 64,3; Jr. 3:16 en Sir. 1,10.

  Mijn tante bracht deze tekst van 1. Kor. 2:9 altijd naar voren als we spraken over de dood en wat erna komt. Zij had een sterke hoop en verwachting op een eeuwig leven bij God. Op haar grafsteen stond: “Want mijn Herder is de Heer.” stukje van refrein tekst van Kerklied n.a.v. Psalm 27.

  Helaas hebben ze op het R.K. Kerkhof verschillende graven geruimd, waaronder die van mijn tante. De steen is daardoor ook verdwenen. Hoewel ik niet vaak op het Kerkhof kom, vond ik dit heel erg pijnlijk, misschien vooral voor mijzelf. Ik was meer aan haar gehecht dan de rest van mijn familie. Maar tante Marie was ook degene die zij: “Je kan niets meenemen in het graf.”
  Maar ze hebben daardoor ook de steen weggehaald. Ik dacht dat de doden mochten rusten. Nu ligt ze, oneerbiedig gezegd, op één hoop samen met anderen en met een algemene grafsteen.
  Zo lang lag ze daar nou ook weer niet (20 jaar). Er leven nog genoeg mensen die haar nog hebben gekend. Ik hoef alleen maar aan mijn eigen familie te denken en wat dorpsgenoten. Bovendien blijven anderen veel langer liggen, terwijl ze veel langer geleden overleden zijn. Protesteren hielp niet. Ik was ook de enige van de familie die hiertegen geprotesteerd heeft.

  Op een gegeven moment wordt je dus op één hoop gegooid. Alsof je niets te betekenen bent geweest voor een ander. Het doet toch weer pijn als ik er aan denk. Dit loslaten vind ik moeilijk, ook al kwam ik niet zo vaak op het kerkhof. Maar als ik kwam vond ik het waardevol en ik bad daar soms nog aan mijn rozenkrans en je kon vlakbij zitten op een bankje. De tekst was voor mij een tekst van vertrouwen, ooit door David uitgesproken en die voor mij, juist met weinig vertrouwen in het leven, toch belangrijk is als meditatiepunt en te leren vertrouwen op God en op Christus Jezus.

 5. Eigenlijk komt de verschijningen van Maria van La Salette 1846 bijna overeen met de protestantse visie op Rome m.b.t. de Hoer van Babylon. Het lijkt wel of Maria hier in de al die profetieën van zeer orthodoxe protestanten in de kaart speelt of juist andersom. Rome die zal worden verwoest, de zetel van de Antichrist wordt. De Bijbelse voorspelling dat Damascus gaat vallen. Vandaag ook een stuk in de krant betreffende Damascus. Dat is misschien ook niet zomaar. Er gaan zelfs geruchten dat Damascus dit jaar nog zal vallen i.v.m. het komend Joods/Hebreeuwse Nieuw Jaar in September. De vraag is wel door wie wordt Damascus dan aangevallen? Wie heeft daar belangen bij?

 6. Het christendom heeft Rome al lang verwoest.Het Vaticaan is bv opgebouwd met o.a.stenen van het Colosseum,een echte schande!!!

 7. Het is inderdaad een schande dat het antieke Rome gedoemd was doordat het geen mogelijkheid meer had nog meer omliggende gebieden in te palmen en dat het bovendien zijn macht in twee gesplitst zag door heidense goddeloosheid. Wortelde de antieke Romeinse schande niet in haar heidense mythologie hetgeen niets anders is dan de geestelijke macht van de duivel, nietwaar? Blijkbaar hebt u voor dit laatste meer respect. Voor zover ik Christus meen te begrijpen stelt Hij geen belang in nutteloos geworden stenen maar wel in het heil van alle zielen, ook van uw ziel! Het nu al 2000 jaren bestaande Katholieke Rome groeit nog steeds enorm door specifieke vervolging door heidense leiders die nog steeds diezelfde oude duivelvereerders zijn. De allergrootste schande is dan wel dat juist een door duivelaanbidders binnengeloodste valse Bergoglio door vervolging de Kerk grondig aan het zuiveren is waardoor haar toekomstige en grotere bloei meer dan ooit voorheen verzekerd wordt want dat is de aard van het Christendom sedert Jezus’ geboorte. Uiteindelijk heeft het antieke Rome de apostelen een machtig missioneringsgebied aangeboden dat de hele planeet omhelst. Dat is geen mensenwerk maar daarin ziet men de hand van een Waarachtige God die zich bekommert om het heil van alle zielen. De kers op de taart is dan ook nog dat Michelangelo brandhout maakte van de duivelse mythologie zodat u nog veel bitterheid te verteren hebt indien u zich niet aan Gods werkelijke en waarachtige barmhartigheid onderwerpt.