Bergogliaanse dictatuur: professor die zegt dat Bergoglio niet de geldige paus is, wordt “geëxcommuniceerd”

De bisschoppen van Colombia tolereren blijkbaar geen enkele kritiek op Bergoglio. Enige tijd geleden was er reeds het geval van een priester die zich verzette tegen Amoris Laetitia en die daardoor geschorst werd. Nu werd een professor, die een eigen televisieprogramma heeft, geëxcommuniceerd omdat hij de geldigheid van de verkiezing van Bergoglio in vraag stelde.

Het geval van de priester, Don Uribe, is echter opgelost ten goede, de schorsing van de priester werd opgeheven en de bisschop van zijn bisdom verdedigt nu ook ten volle de Katholieke Leer over het huwelijk. Echter, de andere bisschoppen zijn nog niet bekeerd. Nu werd in een nieuwe zaak Professor José Galat, vroeger rector van de La Gran Universiteit van Colombia en eigenaar van het televisiestation Teleamiga, geëxcommuniceerd voor zijn beweerde schismatieke houding. Meer specifiek werden hij en zijn eigen wekelijks tv-programma ‘Un Café con Galat’ beschuldigd van niet voldoende gehoorzaam te zijn aan Bergoglio.

Opmerkelijk genoeg was het Galat zelf die in de tijd van het geval van Don Uribe, de priester in zijn praatprogramma uitnodigde en hem de tijd gaf om zijn standpunt de verdedigen. Galat deed zelf onlangs verklaringen in zijn eigen televisieshow, waar hij de “Mafia van Sankt Gallen” aanhaalde, waar Kardinaal Danneels onder de meest beruchte leden was, en hij beweerde dat Bergoglio ongeldig werd verkozen. Hij zei ook dat Bergoglio vele aspecten van de fundamentele leer van de Katholieke Kerk verdraait.

Omwille van deze verklaringen – en in het bijzonder in het licht van het nakende bezoek van Bergoglio aan Colombia in september – hebben de bisschoppen van Colombia canonieke stappen ondernomen tegen Professor Galat. Eén van de meer ongewone stappen is dat op 26 juli, Mgr. Pedro Mercado, president van het Kerkelijk Tribunaal van Bogotá volgende verklaring op Twitter postte: “Omwille van hardnekkige ongehoorzaamheid aan de paus, heeft José Galat zichzelf buiten de gemeenschap met de Kerk geplaatst. Hij kan de sacramenten niet ontvangen.” Diezelfde dag postte hij nog een foto van zichzelf samen met Bergoglio met de tekst:” Ik ben Katholiek en ik ben in gemeenschap.”

De bisschoppen riepen de priesters, religieuzen en lekengelovigen op om enige steun de ze geven aan zijn programma stop te zetten. Ze zeiden: “Teleamiga representeert noch reflecteert de leer van de Katholieke Kerk; daarom kan het zichzelf niet een “Katholiek kanaal” noemen. De bisschoppen ondertekenden een verklaring waarbij ze Galat bekritiseerden en excommuniceerden. Ze laakten zijn “schadelijke argumenten” en “houding van afscheiding en twijfel betreffende de geldigheid van het pontificaat van paus Franciscus.” De bisschoppen zeiden vervolgens dat “hij niet mag toegelaten worden tot de sacramenten totdat hij duidelijke tekenen vertoont van bekering.” Volgens Bisschop Mercado worden “ketterij en schisma getypeerd als canonieke overtredingen die gestraft worden met excommunicatie latae sentitae.”

Vermeldenswaardig is ook dat het Aartsbisdom van Bogotá in Colombia een conferentie zal organiseren over Amoris Laetitia, gegeven door Mgr. Pio Vito Pinto, deken van de Romeinse Rota. Pinto staat bekend omwille van zijn aanval op de vier dubiakardinalen. Hij zei toen dat ze Bergoglio “een klap in het gezicht” hadden gegeven.

De bisschoppen van Colombia hebben echter geen enkele basis waarop ze Galat kunnen excommuniceren. De bisschoppen zelf stellen zich buiten de Kerk vanwege hun blinde gehoorzaamheid aan Bergoglio, die overigens ook geëxcommuniceerd is. Galat zelf verdedigde zich en daagde het Colombiaanse episcopaat uit om met behulp van bewijs uit de H. Schrift en de traditionele Leer van de Kerk aan te tonen wat zijn zogezegde misstappen zijn, die hun ‘oppervlakkige en ongezonde’ boosheid hebben veroorzaakt. Hij besloot: “Waarom vervolgen ze diegenen die het Geloof van de Kerk verdedigen?”

Omdat ze niet katholiek zijn natuurlijk…

Bron: OnePeterFive