Opmars naar de Eén-wereldreligie

Bergoglio vierde oecumenische “Pinksterwake” met charismatische vernieuwing en protestantse pinksterbeweging

Bergoglio tijdens de pinksterwake. Foto: CNS

Bergoglio vierde op 3 juni een oecumenische Pinksterwake met zo’n 50.00 Katholieke Charismatischen en leden van de Protestantse Pinksterbeweging vanuit meer dan 125 landen. Ze vergaderden voor lofprijzing en aanbidding in het oude Circus Maximus in Rome.

Bergoglio vervoegde het gezang, terwijl hij stond tussen Michelle Moran, president van de Internationale Katholieke Charismatische verniewingsdienst, en Patti Mansfield, getuige van de stichting van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Hij vertelde de massa dat de Charismatische Vernieuwing een “stroom van genade” is, en zei: “Is het een werk dat Katholiek werd geboren? Nee, het werd oecumenisch geboren”, met vergelijkbare resultaten in vele denominaties en met de Pinksterbeweging die steun en onderricht voorziet aan nieuwe Katholieke Charismatischen.

“Het werd oecumenisch geboren, omdat het de Heilige Geest is die eenheid creëert.” Bergoglio beweerde dat de Heilige Geest Katholieken en Protestanten samendreef om te belijden dat Jezus Heer is en om “samen de liefde van de Vader voor al zijn kinderen te verkondigen”. In zijn homilie tijdens de Mis zei Bergoglio dat Christenen eenheid in diversiteit kunnen verhinderen door te focussen op hun verschillen (zoals de H. Eucharistie, nvdr), eerder dan op wat ze delen . “Dit gebeurt wanneer we willen scheiden, wanneer we een kant kiezen en partijen vormen, wanneer we ruwe en luchtdichte posities aannemen, wanneer we opgesloten worden in onze eigen ideeën en onze manieren van doen, misschien omdat we denken dat we beter zijn dan anderen,” aldus Bergoglio. Hij zei nog dat we dan hoogmoedig zijn omdat we “Christenen van ‘rechts’ of ‘links’ zijn, vóór het zijn aan de zijde van Jezus.

In november 2015 bezocht Bergoglio de Evangelische Lutherse Kerk van Rome. Iemand vroeg toen of ze met haar Katholieke man de communie mocht ontvangen. Hij antwoordde toen: “Ik antwoord met een vraag: ‘wat kan ik doen met mijn man zodat het Avondmaal van de Heer mij vergezelt op de weg van mijn leven?’ Het is een probleem die iedereen moet beantwoorden. Maar een vriend van mij zei: ‘We geloven dat de Heer hier aanwezig is. Hij is aanwezig. Jij gelooft dat de Heer aanwezig is. Wat is het verschil?'” Vervolgens deed Bergoglio de Eucharistie af als een interpretatie: “Er zijn uitleggingen, interpretaties… Het leven is groter dan uitleggingen en interpretaties. Refereer altijd naar het Doopsel. Paulus zegt ons: ‘Eén geloof, één doopsel, één Heer.’ En vertrek van hieruit en trek daaruit de gevolgen.”

De Charismatischen beweren de Heilige Geest te “bezitten”, maar in werkelijkheid zien de meesten niet hoe slecht het er aan toe gaat in de Kerk. Volgens hen is Bergoglio de tofste en de beste paus tot nu toe. Ze beweren dat Vaticanum II werkelijk van de Heilige Geest kwam, en dat daar niets dan goed is uit voortgesproten, namelijk een ‘vernieuwing van de Kerk’, door de Heilige Geest zelf. Het ontstaan van hun beweging is daar volgens hen het antwoord op. Paulus VI zei echter in 1967 dat de “rook van Satan” de Kerk was binnengedrongen.

Charismatische vernieuwing neigt eigenlijk naar het protestantisme, en zodus zal het voor Bergoglio makkelijk zijn om de ‘pinksterprotestanten’ en de charismatischen te laten versmelten. Dan zal de H. Mis langzaam vervagen en uiteindelijk geheel vervangen worden door een protestants “avondmaal”. Bergoglio broedt al langer op plannen om de H. Mis om te vormen tot een nieuwe oecumenische “Mis”, beter bekend als een “heilige herdenking”.

Reeds in 2014 zocht Bergoglio toenadering tot de ‘pinkstercongregatie’ van televangelist Kenneth Copeland:

 

Bron: Catholic Herald

David Wilkerson kreeg in 1973 een visioen van God over de eindtijd. Daarin zag hij o.a. het volgende:

Ik zie een superwereldkerk oprijzen. Ik zie de vorming van een superwereldkerkraad bestaande uit een vereniging tussen liberale oecumenische protestanten en de Rooms Katholieke Kerk die politiek hand in hand gaan om één van de krachtigste religieuze machten te vormen op aarde. En deze vereniging zal beginnen als een samenwerkingprogramma voor liefdadigheid en zal eindigen in een politieke vereniging. Deze zichtbare superwereldkerk zal enkel in naam spiritueel zijn, vrij de naam van Jezus Christus gebruikend, maar zal eigenlijk ‘antichrist’ zijn in politiek en veel van haar activiteiten. Deze vereniging zal diep betrokken zijn bij sociale acties, talloze liefdadigheidsprogramma’s en hulporganisaties. De leiders zullen verklaringen afleggen over het tegemoetkomen aan de menselijke noden. Ze zullen een oproep lanceren voor sociale acties, politieke inmenging en een grotere stem in de wereldpolitiek. Er zal een plotse mysterieuze opeenvolging van gebeurtenissen zijn. Net alsof het lijkt dat de oecumenische beweging bijna dood is zal een mysterieuze reeks van gebeurtenissen het fundament leggen voor deze vereniging. Rome zal erop aandringen en goedkeuringen krijgen van de protestante oecumenische leiders. De paus zal meer beschouwd worden als een politieke leider, eerder dan een spirituele leider in deze kerkvereniging.

En de Zalige A.K. Emmerick omstreeks 1823:

Zij bouwden een “grote kerk”, vreemd en buitensporig. Iedereen moest er binnengaan en er dezelfde rechten bezitten: lutheranen, katholieken, en sekten van allerlei aard. Het moest een ware “gemeenschap der ontheiligden” zijn, waar slechts één herder en één kudde zou zijn. Er moest ook een ‘paus’ zijn, maar die mocht niets bezitten en hij zou een salaris ontvangen. Alles was van tevoren voorbereid, en heel wat zaken waren al klaar. Maar op de plaats van het altaar was er alleen maar de “gruwel der verwoesting”. Ik zag alles wat overhelt naar het protestantisme steeds meer de overhand krijgen en ik zag de [katholieke] godsdienst steeds meer in verval raken. Er waren in Rome, zelfs onder de prelaten, heel wat personen met weinig katholieke gevoelens, die met succes aan deze zaak werkten (nl. aan de samensmelting der Kerken).

Uit de “Duivelbekentenissen” (blz 49):

“Zover is het gekomen, dat zekere priesters – zij noemen zich katholiek – maar sedert lang zijn zij het niet meer – lieden van zekere sekten in hun kerk uitnodigen, bijvoorbeeld de pentecotisten, om hun kermistoespraken te houden. Indien de Heilige Geest niet heerst, dan zijn wij het; en in zekere mate is het zwarte toverij. En de lieden zijn zodanig de kluts kwijt dat ze niet meer weten waar het oosten en het westen liggen.”

 

 

Op de dag dat de nieuwe ene-wereldreligie bekend gemaakt wordt, die zoals voorzegd door afdelingen binnen de Katholieke Kerk goedgekeurd zal worden, zal de lucht donker worden en een grote donderslag zal de aarde overvallen. Het zal zijn zoals het was op het ogenblik dat Ik aan het kruis Mijn laatste adem uitblies, toen de toorn van Mijn Vader op de Calvarieberg neergeworpen werd. Wanneer dat plaatsvindt én het teken dat Mijn ene ware Kerk weggenomen werd en een bedrieglijke heidense gruwel de plaats ervan ingenomen heeft, moeten jullie dit weten. Dat is het moment waarop overal de kastijdingen op het menselijk ras zullen neerregenen. Vanuit de Hemel zal elk mogelijk teken gegeven worden om diegenen, die de kant van de Valse Profeet en zijn toekomstige trawant – de Antichrist – kiezen, te waarschuwen dat hun dagen geteld zullen zijn. Er zal hun getoond worden hoe het zal zijn om de toorn van Mijn Vader mee te maken. (Het Boek der Waarheid – 15 juni 2013)

 

8 antwoorden »

 1. In de charismatische beweging is men blind en doof voor de vele problemen in de kerk het is in feite ontstaan binnen de schoot van de protestantse bewegingen en die hebben alleen maar interesse in zichzelf .

 2. Het is onjuist om alles wat de Charistmatische beweging betreft en het Protestantisme over één kam te scheren. Ze hebben tenslotte de Bijbel als richtsnoer en God zal niet nalaten ook hen te zegenen als ze Hem naarstig zoeken. Dat is echter niet het probleem. Het probleem is dat ik Bergoglio voor geen cent vertrouw, ja letterlijk. Wacht u voor het nobele motief, want de meest verschrikkelijke dingen worden altijd gedaan onder het nobele motief !!!!

  • Beste Lunius. Als je schrijft dat het onjuist is wat de charismatische beweging betreft en het protetantisme over één kam te scheren, kan ik je zeggen dat de charismatische beweging juist is ontstaan door het oprichten ervan vanuit het pentecotisme, door… ja niet minder als Kardinaal Seunens (vrijmetselaar).
   Als je beweert dat die beweging behoort tot de Katholieke Kerk, dan zeg ik neen, het heeft de allures ervan, maar heeft niets met de Traditie en de leer van de Katholieke Kerk te maken, zoals de Kerk ons de waarheid steeds heeft voorgehouden. Slechte dingen goed spreken is ook een zonde, vergeet het maar niet.

 3. De zaak ligt gecompliceerder dan dat. Immers, de eerste beweging in de Kerk was charismatisch (de uitstorting van de Geest met het eerste Pinksteren) maar dat heeft niet beklijfd net zo min als alle charismatische bewegingen nadien. Tenslotte ontsporen deze bewegingen of de opwekkingen waaruit ze zijn ontstaan en gaan ze telkens als een nachtkaars uit. Dat heeft niks met het Protestantisme an sich te maken maar met de wetmatigheid die eigen is aan het charismatische. Er zijn ook charismatische bewegingen die al van den beginne fout waren, dat wel. Suenens wist daar raad mee.

  Lees maar mijn recensie van het boek “Oorlog tegen de Heiligen”: https://www.scribd.com/document/268064695/Oorlog-tegen-de-Heiligen-Recensie

  • Bij de apostelen en de eerste christenen zelf zal de H. Geest / het charismatische toch wel beklijfd hebben. Zeker de eerste tot en met de tweede, misschien ook nog derde eeuw lijkt mij. Dat de Christelijke Kerk een Staatskerk werd, dus de officiële Rooms-Katholieke Kerk zijn er volgens sommige Bijbelonderzoekers foute leerstellingen ingeslopen, toen al dus! Paulus waarschuwde er al voor (staat zelfs nog in de Bijbel vermeld!) wel dat verkeerde leerstellingen de Kerk binnen zouden kunnen sluipen.

   Is dat ook niet wat er is gebeurd? Bijvoorbeeld dit: De Drieëenheid. Verjaardagen vieren zou God niet welgevallig zijn. Kerstmis? Sinterklaas? Pasen (In het Engels: Easter wat volgens sommigen met Astarte (godin/afgod) te maken heeft. De Mijter van de bisschop zou een symbool zijn van een vissegod doordat het lijkt op de staart van een vis. Er bestaan Bijbelstudies die bar weinig heel laten van het Rooms-katholicisme en de Getuigen van Jehovah zijn daar niet (meer) de enigen in. Zelfs ‘Ichtus’ betekent Vis, en zou dan toch het symbool van heidenen zijn geweest. Het is maar net welke kant je op redeneert soms. Wie heeft er nu gelijk? Er bestaan heel veel heidense symbolen. Er zijn websites die beweren dat zelfs het Kruis zelf een heidens symbool is. Dat gebruikten heidenen om mensen te kruisigen. Denk aan het spelletje Kruis en munt. Het kruis heeft, zeker in Nederland, vaak een dubbelzinnige betekenis, dat ontgaat ook vrouwen niet als zij naar mannen luisteren. Of dat probleem opgelost door Jezus te laten sterven aan een paal weet ik niet. Ook daar bestaat een dubbelzinnig mopje over.

   Ik bedoel maar. Alles heeft twee kanten.

   Ondertussen geloven beide soorten christenen van elkaar dat ze ketters zijn en dat de ander het verkeerde gelooft. In beide gevallen worden ze dan volgens hun eigen opvattingen niet gered.

   Hoe lossen we dit op? Sluit vrede met God en met elkaar! En heb elkander lief. Was dat niet de opdracht van Jezus? In plaats van elkaar te blijven verketteren?

   God plaatst nu eenmaal niet iedereen in een katholiek wiegje.

 4. Als men het vervelend vindt dat er Getuigen van Jehova aan de deur komen, getuig dan van je eigen katholieke geloof en wees net zo vasthoudend. Dan gaan ze op een gegeven moment wel uit hun eigen weg. Goed idee?

 5. Lunsius, bedankt voor de link. Ik ga het boek zeker bestellen. als het van toepassing is op een artikel dan hou ik me aanbevolen voor literatuur over het betreffende onderwerp.