Valse barmhartigheid

Bergoglio roept priesters op om ‘samenwonende ongetrouwde koppels te verwelkomen’ in de stijl van het ‘Evangelie’

bergokoppel

Foto: insidethevatican.com

“De finale confrontatie tussen God en Satan zal gaan over het huwelijk en de familie.”

Zr. Lucia Dos Santos

Bergoglio riep parochiepriesters, die deelnamen aan een door het Vaticaan georganiseerde cursus genaamd “De Nieuwe Huwelijksprocedure”, op om samenwonende koppels die in zonde leven, die verkiezen om samen te leven zonder te huwen, te verwelkomen. Bergoglio vroeg de priesters uiteraard niet om zo’n koppels terecht te wijzen voor het leven in zware zonde, noch vroeg hij hen om zich in te zetten voor hun bekering en berouw.

“Maak jezelf tegelijkertijd nauw verbonden met de stijl van het Evangelie zelf, in de ontmoeting en de verwelkoming van die jonge mensen die verkiezen om samen te wonen zonder te huwen”, zo vertelde Bergoglio aan de priesters die aanwezig waren op het evenement. Bergoglio verwijst hier naar het Evangelie, uiteraard is dat een ander evangelie dan dat van Christus.

“Maar al zouden wijzelf of zelfs een engel jullie een ander evangelie verkondigen dan het welke wij aan jullie hebben gepredikt, hij zij vervloekt!” Gal. 1,8

“Op spiritueel en moreel vlak zijn zij onder de armen en de kleinen, voor wie de Kerk, in de voetstappen van haar Leraar en Heer, een Moeder wil zijn die niet in de steek laat, maar naderbij komt en zorg draagt. Deze mensen worden ook bemind door Christus’ hart. Deze zorg voor de laatsten, precies omdat het voortkomt uit het Evangelie, is een essentieel deel van jullie werk van promotie en verdediging van het Sacrament van het Huwelijk”, voegde hij eraan toe.

Bergoglio riep ook de priesters op om mensen te steunen die bij zichzelf ervan overtuigd zijn dat hun huwelijk ongeldig is, en die het willen laten nietig verklaren.

Vorig jaar nog zei Bergoglio dat samenwonende koppels in een “echt huwelijk” zijn en dat ze de genade van het sacrament ontvangen. De bekende pro-life activiste Gianna Jessen zei toen: “Wat de paus ‘samenwonen’ en ‘echt huwelijk’ noemt, noemt Jezus ‘hoererij'”

“Ik heb een vraag voor paus Franciscus. Is mijn maagdelijkheid dan van geen enkele waarde? Is de buitengewone inspanning om te vechten voor de ‘Epische Liefde’ en daarvoor belachelijk gemaakt worden, totaal niet belangrijk in zijn gedacht?”

“Ik heb een prijs betaald waarvoor geen woorden zijn, voor de echte trouw. Maar nee, deze lieden hebben niet dezelfde weg bewandeld. En om te gebaren alsof ze dat wel hebben gedaan is een zware belediging.

Later vertelde Jessen aan LifeSite: “Ik ben 39 jaar en maagd. Ik heb de Heer geëerd met mijn lichaam. Nu heeft de paus lichtzinnig een bespotting gemaakt van de zuiverheid, niet enkel tegenover alleenstaande mannen en vrouwen die nog steeds een partner zoeken die hun maagdelijkheid respecteert, maar ook tegenover de priesters die een leven lang seksuele onthouding zweren. Als ik een priester was, zou ik woedend zijn.”

Gianna Jessen eindigde met de woorden: “Wat de paus ‘samenwonen’ en ‘echt huwelijk’ noemt, noemt Jezus ‘hoererij’ in de Bijbel.

Inderdaad, want alle geslachtelijke gemeenschap buiten het huwelijk wordt als hoererij gezien.

Matt. 6,31-32: Ook is er gezegd: Wie zijn vrouw verstoot moet haar een scheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar ertoe een echtbreekster te worden; en wie een verstoten vrouw huwt, begaat echtbreuk.

of: 1 Kor 6,18-20: “Onthoudt u van hoererij. Elke andere zonde die een mens bedrijft, gaat buiten het lichaam om, maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam. Gij weet het, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en de prijs is betaald. Eert dan God met uw lichaam.”

1 Tess. 4, 3-8: In de eerste plaats wil God dat gij u heiligt door u te onthouden van hoererij. Ieder van u moet zich een eigen vrouw weten te verwerven in heilige tucht en eerbaarheid, zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heidenen, die God niet kennen. Laat niemand zich te buiten gaan en zijn broeder in deze aangelegenheid bedriegen. God heeft ons niet geroepen tot onkuisheid maar tot heiliging. Derhalve, wie deze vermaningen in de wind slaat, veracht niet een mens maar God, Hem die u zijn Heilige Geest schenkt.”

De Catechismus van de Katholieke Kerk spreekt over samenwonen (nr. 2390):

Men spreekt van ongehuwd samenwonen, wanneer een man en een vrouw weigeren een juridische en publieke vorm te geven aan hun verbintenis die de seksuele intimiteit insluit. De uitdrukking “vrije liefde” is misleidend: wat kan de betekenis zijn van een liefdesrelatie, wanneer de personen zich niet aan elkaar binden en op die manier getuigenis afleggen van hun gebrek aan vertrouwen in de ander, in zichzelf of in de toekomst?

Ongehuwd samenwonen komt voor in zeer uiteenlopende situaties: het concubinaat, het afwijzen van het huwelijk als zodanig of het onvermogen om zich op lange termijn aan elkaar te binden. Al deze levenswijzen zijn in strijd met de waardigheid van het huwelijk: zij tasten de grondgedachte van het gezin aan; ze verzwakken de zin voor trouw. Ze zijn in strijd met de zedenwet: de huwelijksdaad mag uitsluitend plaatsvinden binnen het huwelijk; buiten dit kader is het steeds een zware zonde, die uitsluit van de sacramentele Communie

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Valse barmhartigheid

21 antwoorden »

 1. Als men volgens het Evangelie moet handelen dan moet men juist terechtwijzen en onderwijzen (geestelijke barmhartigheid).

  Men laat de samenwonende en hertrouwde mensen in de veronderstelling ( in de waan) dat ze goed leven en stuur ze zo gewoon naar de Hel.

  De eerste Sacrament wordt eigenlijk al veranderd namelijk die van het huwelijk.

 2. Is samenwonen nu ook al bijbels is het geen overspel. Over het huwelijk was Jezus duidelijk terug naar de wortels ( Mt19-9 Mc 10-11). Samenwonen is hetzelfde dan hoererij hoe lelijk dat woord ook klinkt maar er is geen tussenweg !. Alleen bij deze paus zijn er veel tussenwegen.Huwelijk is steeds tussen man en vrouw twee seksen naar Gods beeld geschapen en dat kan zelfs geen paus veranderen !

 3. Jammer, draad ONZEVader is gesloten en ik wil graag dit laten horen,

  svp luister en zeg of dit klopt of niet klopt………

  • De uitleg klopt niet,

   Onze Vader, die in de hemel zijt,
   uw naam worde geheiligd,
   uw rijk kome,
   uw wil geschiede
   op aarde zoals in de hemel.
   Geef ons heden ons dagelijks brood
   en vergeef ons onze schulden,
   zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
   en breng ons niet in beproeving. Volgens de oorspronkelijke Grieks/Latijnse tekst is het Correcter om te zeggen: Laat ons niet in verzoeking/bekoring vallen,
   maar verlos ons van het kwade. De Kwade
   Amen.

   De zinsnede ]vycn ydyl vnaybt lav V’al tevi’enu lidei nisayon (Herbreeuws)betekent inderdaad letterlijk “En leid ons niet in verzoeking/bekoring”. Maar waarom zou God ons in verzoeking/bekoring leiden? Dat doet Hij ook niet! Lees maar Jacobus 1:13-14. Daar staat duidelijk: “Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking!”
   Onze hemelse Vader leidt ons niet verzoeking/bekoring! Echt niet! Jacobus gaat hier in vers 15 verder: “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte!” Met andere woorden: Als iemand in verzoeking/bekoring gebracht wordt, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt.
   Maar als dat zo is, waarom bidden wij dan: “En leid ons niet in verzoeking/bekoring”? Waar slaat dat dan op?
   Het het Onze Vader is een Joods gebed en deze zesde bede in Mattheüs 6:13 is een Hebreeuws idioom waarin een actief werkwoord wordt gebruikt om daarmee uit te drukken dat het hierbij niet gaat om het daadwerkelijk doen van iets, maar om het toelaten daarvan. Een goed voorbeeld vinden we in Jeremia 4:10. Daar staat: “Adonai, de mensen in Jeruzalem hebt U bedrogen!” ofwel: “Mijn God, U hebt Jeruzalem en dit volk misleid!”, waarmee dus niet bedoeld wordt dat de God het volk daadwerkelijk bedrogen c.q. misleid heeft, maar dat Hij het toeliet dat dit gebeurde.
   Een ander voorbeeld vinden wij in Exodus 4:21, waarin God tegen Moses over de Farao zegt: “Maar Ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan!” ofwel: “Ik zal hem dan halsstarrig maken, zodat hij het volk niet laat gaan!”.
   Als men dit zo letterlijk zou opvatten dan zou dit betekenen dat de Farao in principe vrij uit gaat, want het is dan niet zijn schuld dat God hem halsstarrig gemaakt c.q. zijn hart verhard heeft. Maar zo wordt het niet bedoeld. Ook in dit geval lietGod het gewoon toe dat de Farao zo onverzettelijk bleef, maar Hij heeft hem niet zelf halsstarrig gemaakt. Wij moeten dus de passage in Mt. 6:13 als een Hebreeuws idioom zien en het op de manier begrijpen zoals in de geciteerde voorbeelden. Daarom bidden wij in het ‘Onze Vader’: “En leidt ons niet in verzoeking/bekoring, maar verlos ons van de boze/de kwade!”

   • Beproeving
    Beproefd worden houd in dat je getest wordt, een juk/kruis te dragen krijgt en een kruisweg moet ondergaan.
    God test ieder van ons om te kijken of dat we standvastig en trouw blijven op de weg naar onze heiliging en eeuwig leven. Daarom krijgt ieder van ons een juk te dragen en moeten wij een kruisweg ondergaan. God laat ons hierin en geeft ons kracht om het te ondergaan.

    God, die Goed is, stelt op de proef. Maar Hij legt nooit een offer op dat de voorgeschriften van de gerechtigheid te boven gaat, hij leidt tot bijna te poorten van het offer en biedt dan bijstand aan, en is tevreden met de goede wil tot gehoorzaamheid van Zijn trouwe dienaar/dienares.

    Effect van beproevingen
    1. innerlijk sterker worden.
    2. De vijanden worden vernietigd.
    3. Brengt vrucht voort
    4. Brengt heiliging voort
    5. Brengt eeuwig leven voort
    .
    Reden tot vreugde?
    Broeders, acht uzelf heel gelukkig, wanneer u allerlei beproevingen overkomen, want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. 4En de standvastigheid moet zich ten volle verwerkelijken, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Jakobus 1, 2-4

    Zalig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Jakobus 1, 12

    Hoe kunnen we dan aan God vragen om niet beproefd te willen worden.
    Qf Willen we niet de toets doorstaan om de zegenkrans van het eeuwig leven te ontvangen?

 4. klinkt voor mij niet logisch. Men kan beproevingen niet ontlopen dus om te bidden dat Onze Lieve Heer je niet in beproeving zal leiden heeft geen zin want …kome wat komen moet. Gelukkig laat O L H het water wel tot aan de lippen komen maar nooit eroverheen. Je krijgt kracht na kruis,maar je moet het wel ff vragen natuurlijk. Ze hadden trouwens beter kunnen zeggen :” En maak ons waakzaam voor de bekoring ” I.p.v leid ons niet in bekoring ,omdat het de tegenstander is die dit doet en niet Onze Vader.

 5. @mjedine

  Het is en blijft een grote blunder dat nieuw Onze Vader …Ik heb ondertussen ook het Vaticaan aangeschreven (al besef ik dat ik weinig kans maak ontvangen te worden) .Blijf het Onze Vader bidden met “Bekoring “erin ,want het is een duivelse zet dit weg te laten ….Ik wacht nog op antwoord van Monseigneur Liesen ….Hij heeft mij beloofd te antwoorden op mijn tegenargumentatie ….

  • Ik bid dat u gehoor krijg van de Bisschop en dat u antwoord krijgt van Paus Franciscus.

 6. Dankjewel Dick, de uitleg op audio was hypnotiserend; derhalve extra fijn jouw uitleg. Werd Job niet door de boze/satan verzocht. Daar zat een element van beproeving in; maar al de ellende die Job te verstouwen kreeg was niet vanwege zijn Hemelse Vader. O Neen!

  Dag Magda, dank dat je mijn vervolg op de afgesloten draad zag en beantwoordde.

  m.v.g.

  • Inderdaad mjedine, God bekoord zeker niet. Maar God laat wel beproevingen toe. Zie uitleg:

   Jobs beproeving
   De samenhang tussen Gods beleid en de rol van de satan bij beproevingen is vaak een mysterie. In de geschiedenis van Job wordt een tipje van de sluier opgelicht en zien we dat de satan Job zoveel ellende wilde bezorgen dat hij God vaarwel zou zeggen (Job 1-2). Vreemd genoeg liet God het toe en moest Job zich door een bijna bovenmenselijk lijden heen worstelen. Liet God zich verleiden tot een ordinaire weddenschap ten koste van een van zijn trouwste volgelingen? Of had God verborgen redenen waarom Hij het toch toeliet?

   Het Bijbelboek Job kan ons veel inzicht geven over het omgaan met beproevingen. Het is een van de zogenaamde ‘wijsheidboeken’ uit de Bijbel. De centrale vraag van Job was: waarom moet ik zo lijden en wat is Gods plaats in dit alles? Het lijkt erop dat Jobs worsteling met deze vraag een dieper probleem was dan het lijden zelf. Die waaromvraag is heel herkenbaar voor gelovigen die ook met beproevingen worstelen.

   Job raakte vertwijfeld en verloor het juiste zicht op God. Ook zijn vrienden konden hem niet helpen. En wat zien we op de laatste bladzijden van de geschiedenis? Dat Job door dit alles God veel beter heeft leren kennen (Job 42:5) en meer zegeningen ontving dan ooit tevoren (Job 42:10-17). Talloze gelovigen, die hevige beproevingen hebben meegemaakt, hebben troost en bemoediging geput uit dit Bijbelboek.

   Jobs beproevingen en zijn eerste reacties
   God liet de satan toe om het geloofsvertrouwen van Job door beproevingen uit te testen. Dat gebeurde in twee fasen. In eerste instantie mocht de satan zijn bezittingen wegnemen (Job 1). God zei:

   “… Goed, alles wat hij heeft is in uw hand, alleen van hemzelf moet u afblijven…” (Job 1:11-12, WV1995
   De satan ging zo ver als hij maar kon gaan en daardoor raakte Job eigenlijk alles kwijt was hij bezat:

   Al het vee werd geroofd.
   Al het personeel werd gedood.
   Alle kinderen kwamen om het leven door een ongeluk.
   Maar weinig mensen hebben zoveel op één dag te verwerken gekregen en zoveel verloren. Maar Jobs geloofsvertrouwen hield stand. Hij reageerde als volgt:

   “Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn hoofd, viel in verering op de grond en zei: ‘… de HEER geeft, de HEER neemt. Gezegend is de naam van de HEER.'” (Job 1:20-21)
   In tweede instantie liet God het toe dat de satan een stap verder ging door zijn gezondheid aan te tasten. God zei:

   “… Goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven…” (Job 2:6)
   Weer ging de satan zover als hij kon gaan. Van top tot teen kwam Job onder de gemene zweren te zitten. Hij zag er niet uit, was totaal ontluisterd en de pijn en de jeuk waren niet om uit te houden. Wat overbleef was zijn vrouw, die hem toebeet: “Zeg God vaarwel en sterf!” Daar had hij dus ook niets aan. Hij was alleen overgebleven met zijn ongekend grote verlies. Hoe zou hij deze tweede beproeving doorstaan? Job deed enkele opmerkelijke geloofsuitspraken, waardoor we respect krijgen voor Jobs geloofskracht:

   “… zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?” (Job 2:10,)

 7. Magda, en toch hoop ik dat Mgr Liesen u een meer pakkend antwoord kan geven; want ik denk dat dat het probleem is -> er is over en weer argwaan. Dat is iets van deze tijd en heel on-katholiek. Dat we elkaar niet meer vertrouwen en dan ons in onze burchten gaan verschansen.

 8. Dankjewel Dick,

  Het Nl woord Beproeving omvat zowel bekoring (door het kwaad, de kwade) als de beproeving (door God of het leven) en is dus beter dan het beperkende bekoring.

  Als Mgr Liesen het naar verwachting en behoren aan Magda zou kunnen uitleggen, zou de argwaan misschien weg zijn.

 9. De huidige tekst van Onze Vader is nog steeds het meest aangewezen en dat bid ik dagelijks .Wat een paus ook mag uitvinden !

 10. En ik wil dit nog aan toevoegen dit gebed staats het meest en het dichts bij de Joodse gebeden vergeet niet Jezus was een Jood en werd de achtste dag besneden en werd opgedragen in de tempel het huis van zijn Vader!

 11. Waarom kunnen deze ongehuwd samenwonenden dan niet bekeerd worden? Dat is toch de bedoeling,dat de herders de schapen op het juiste spoor brengen?

 12. Ik vind het nogal wat om samenwonen hoererij te noemen ! Als gehuwden willen scheiden kan het jaren duren voordat je mag scheiden van de kerk. Dan moet je dat ” ongeldig” laten verklaren terwijl het huwelijk gewoon geldig was . Daarom vind ik het niet zo gek om eerst maar eens samen te gaan wonen. Het is wat anders als mensen met de een na de ander het bed in duiken gewoon om de lust. Dat is hoererij. Een hoer vraagt er tenminste nog geld voor. En wat dacht je van al die priesters die pedofiel zijn ! Dat is pas erg.

  • Wilt u soms de woordeb van Jezus en God verbeteren? Heeft u soms wat tegen de Kerk? En de priesters worden zelf door God gestraft als zij zich niet bekeren en gebiecht hebben.

 13. ik verneem dat volgens de bisschop van Mostar Mgr Ratko Peric hebben er nooit ‘geloofwaardige’ verschijningen van Maria in Medjugorge plaatsgevonden. Hij verwerpt duidelijk de authenticiteit van deze verschijningen bron : kerknet.