Wanneer de Tegenwoordigheid van de Heer in de tabernakels een einde neemt…

Jezus Christus is tegenwoordig in het H. Sacrament. Ook in een geldige nieuwe Mis (van Paulus VI), waar de consecratiewoorden correct worden uitgesproken. Dit is een feit en wordt ons getoond door vele wetenschappelijk onderzochte Euchartistiche mirakelen (Lanciano, 750; Legnica, 2013: deze twee mirakels hebben precies dezelfde kenmerken na wetenschappelijk onderzoek). Daarom is de Heer nog tegenwoordig in de meeste tabernakels in kerken waar nog regelmatig een Mis wordt opgedragen. Maar het is pas als men vanuit het Vaticaan, wellicht na de Synode over synodaliteit, een nieuwe oecumenische Mis zal introduceren, dat de tegenwoordigheid compleet zal verdwijnen en de duisternis en demonische activiteit nog meer zal toenemen, waarna de Antichrist in de leeggemaakte Kerk van Bergoglio zal plaatsnemen. Bergoglio is de Valse Profeet -de voorloper van de Antichrist (die zich als de teruggekomen messias zal voordoen). En het is vooral om die reden dat wij aanmanen om – voor diegenen die kunnen – een tabernakeltje met pyxis en/of monstransje in huis te halen.

Het uiteindelijke doel van Bergoglio is het afschaffen van de Eucharistie. Bergoglio zijn Missen in Buenos Aires waren vaak hemeltergend: hij vierde zogenaamde ‘straatmissen’ als sociale acties: tegen de mensenhandel, tegen uitbuiting en zo verder. Dat is pure bevrijdingstheologie (waar zonde wordt beschouwd als de sociale onrechtvaardigheid). En zelfs als “paus” betoont hij uiteraard totaal geen eerbied voor het Allerheiligste Sacrament; hij geeft zelfs aan de H. Communie te willen uitreiken aan mensen die leven in staat van doodzonde (als vorm van “integratie”, waarbij “geval per geval wordt bekeken, aldus Bergoglio in zijn Exhortatie). 

Dit zijn de signalen die ons moeten duidelijk maken dat wanneer zo’n figuur op de Stoel van Petrus zit, het voortbestaan van de H. Eucharistie in gevaar is. En er is een reden waarom Bergoglio de Traditionele Latijnse Mis zoveel mogelijk inperkt, en priesters dwingt in de ritus van Paulus VI te celebreren: om ze later te kunnen dwingen de nieuwe oecumenische ritus te celebreren. En die komt eraan.

De oecumenische vereniging die door Wilkerson de ‘superwereldkerk’ wordt genoemd, zal onder de hoede van de Antichrist staan. Daar zal geen geldige H. Mis meer in worden gecelebreerd.

Dat het H. Misoffer zal afgeschaft worden werd ook vele malen voorzegd door verschillende zieners. Ook in de H. Schrift staat dit duidelijk weergegeven:

Daniël 12,8-13:

Ik hoorde het wel, maar begreep het niet; daarom vroeg ik: ‘Heer, waarmee eindigen deze dingen?’ Daarop antwoordde hij: ‘Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. Vanaf het ogenblik dat het dagelijks Offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verlopen (=+- 3,5 jaar). Gelukkig zijn diegenen die volharden en dertienhonderdvijfendertig dagen bereiken! En u, ga het einde tegemoet: u zult rusten en aan het einde van de dagen opstaan om uw lot te ontvangen.

Enkele sterke boodschappen van de Heer uit het profetische ‘Boek der Waarheid’ gegeven aan de Ierse zienster MDM:


Wanneer de Antichrist alle religies opslokt, zijn de Heilige Mis en de transsubstantiatie van het brood en de wijn in Mijn Lichaam en Bloed in de Heilige Eucharistie, de enige wapens waartegenover hij machteloos zal staan. Mijn Heilige Missen moeten aanhouden. Diegenen onder jullie die dit weten, moeten zich nu massaal verzamelen en de voorbereidingen aanvatten. Hoe eerder jullie je voorbereiden, hoe meer genaden jullie zullen krijgen om jullie gelederen overal ter wereld te laten aangroeien.

De Heer op 1 juni 2012

De dag dat de dagelijkse Misoffers afgeschaft worden, zal het begin worden van de gebeurtenissen die zich, zoals voorzegd aan Johannes de Evangelist, zullen ontvouwen. Het zal de tijd van de opkomst van het Beest zijn en zijn invloed zal groot zijn. Hij zal het hart en de ziel van veel priesters voor zich winnen. Zijn doel is om alle Missen op te heffen en de Heilige Eucharistie te ontheiligen.

De Heer op 23 december 2012

Omdat Mijn goddelijke Tegenwoordigheid – Mijn Lichaam en Mijn Bloed – zich in elk Tabernakel ter wereld bevindt, waren jullie in staat de zonde te bestrijden. Maar nu, zodra het plan om de Heilige Eucharistie te verwijderen tot stand komt, zullen jullie weerloos zijn. Dat is de reden waarom Ik jullie de waarheid openbaar, over wat er gaat komen, zodat jullie je kunnen voorbereiden. Het is enkel omdat Ik van jullie houd dat Ik nu tot jullie roep.

De Heer op 24 maart 2013

Diegenen die denken dat zij sterk staan in hun geloof en die geloven dat zij dicht bij Mij staan, moeten zich ervan bewust zijn hoe snel zij zullen vallen wanneer Ik in de Tabernakels van de toekomst nergens meer te vinden ben. Zodra die verschrikkelijke dag van verlatenheid aanbreekt, zullen er wanhoopskreten zijn, en de macht van het Beest zal zodanig zijn dat veel zielen te zwak zullen zijn om Mijn heilig Woord te handhaven.

De Heer op 5 mei 2013

Mijn dochter, de wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden. Het zal zeer verwarrend zijn en velen zullen er niet in slagen de leugens te zien, die in de nieuwe gebeden opgevoerd zullen worden.
Mijn Tegenwoordigheid zal op de meest subtiele manier afgedankt worden, maar diegenen die de nieuwe opzet volgen, waarin Mijn ware Tegenwoordigheid geloochend zal worden, zullen niet in staat zijn het Offer aan God op te dragen zoals dat moet. Mijn dochter, deze ene openbaring zal ertoe leiden dat jij veracht wordt, maar je moet weten dat dit voorzegd werd. Er zal aan Mijn volgelingen verteld worden dat het bij de Heilige Communie erom gaat dat alle mensen – van overal – zich eensgezind verenigen om elkaar liefde te betonen. Langzaam maar zeker zal de Heilige Mis niet langer draaien om Mijn Heilig Offer. De ceremonie zal in het leven geroepen worden om in plaats daarvan de mens eer te betonen en jullie zullen, bij het aanschouwen van een confrontatie voor Mijn heilige altaren en al de tabernakels in de wereld, om de tuin geleid worden. De dag waarop de dagelijkse Offers zullen ophouden, is niet meer veraf. Weet dat Ik kom om jullie nu hiervoor te waarschuwen zodat jullie niet zullen verhongeren. Wanneer jullie beroofd worden van Mijn Tegenwoordigheid, zullen jullie zonder Mijn Geest zijn en zal het jullie moeilijk vallen om Mij nabij te blijven.
De woorden die gebruikt zullen worden om jullie te misleiden, zullen de volgende zinsnede omvatten: “voor het welzijn van allen – voor de eenwording van al Gods kinderen”. De Heilige Mis zal een nieuwe betekenis krijgen. Mijn kruisdood zal vergeten zijn en al de redenen daarvoor zullen geherdefinieerd worden. Herinner die dag Mijn woorden van nu aan jullie!
Jezus Christus

De Heer op 29 juni 2013

Mijn Kerk zal een periode van verschrikkelijke duisternis lijden en Mijn Kruisiging zal doorstaan worden door elke ziel die Mij trouw blijft. Mijn vijanden zullen verwoestende en radicale uitspraken doen, eisend dat alles wat beledigend is voor Mijn Heilige Naam, aanvaardbaar wordt verklaard in de ogen van Mijn Kerk. Zeer weinigen van de geestelijkheid zullen tegen de ontheiliging vechten als gevolg van de zonde van lafheid, maar weet dit. Indien zij deelnemen aan valse offers, valse sacramenten en valse onderrichtingen, die zij dan zullen proberen op te dringen aan Mijn trouwe volgelingen, zal Ik ze niet langer geschikt achten om voor Mij op te komen. Een groot deel van de schade die zal worden toegebracht aan de gewone mensen, zal gebeuren door de handen van diegenen die Mijn Kerk door valse middelen zijn binnengedrongen. Wanneer ze jullie vertellen dat Mijn Lichaam iets anders betekent dan Mijn fysieke Lichaam, weet dan dat de heilige communie, die jullie zullen ontvangen, niet van Mij zal zijn. Jullie mogen hen nooit in staat stellen om de betekenis van de Heilige Eucharistie te veranderen. Alleen wanneer de Heilige Eucharistie volledig is afgeschaft, zal de Antichrist Mijn Kerk binnentreden en haar overnemen. Dat is de dag waarop jullie zullen weten dat de wereld van de politiek zal versmelten met Christelijke kerken overal en dat Ik niet langer in hen Aanwezig zal zijn. Mijn Kerk echter kan nooit sterven en zo zal het Mijn Restkerk zijn die Mijn Licht zal laten schijnen en Mijn Aanwezigheid levend houden en velen zullen moeten zoeken naar verborgen Kerken en naar die gewijde dienaren van Mij die, bij de Genade van God, erin slagen om Mijn Kerk intact te houden.

De Heer op 15 maart 2014

Jezus spreekt in de boodschappen meerdere malen over toevluchtsoorden waar de H. Tegenwoordigheid van de Heer aanwezig blijft. Er worden geen specifieke richtlijnen gegeven, maar we kunnen ons baseren op wat de christenen in de Sovjet Unie deden, tijdens de Communistische vervolging: er werden huiskerken of huiskapellen opgericht. Deze overblijvende rest van trouwe gelovigen werd de catacombekerk genoemd, verwijzend naar de eerste christenen die ook in het verborgene bijeenkwamen.