Aartsbisschop Viganò: “De universele maçonnieke broederschap vreest de kracht van de Heilige Rozenkrans”

Toespraak van Aartsbisschop Viganò voor de Mars voor Katholieken op het feest van de H. Aartsengel Michaël, waarin hij iedere gelovige waar ook ter wereld wenst te bemoedigen en in het bijzonder het Rozenkransgebed aanbeveelt:

Lieve vrienden,

De president van ‘Ons Oorlogspad’, Joseph Rigi, nodigde me uit om te spreken op deze eerste Nationale Mars voor Katholieken, georganiseerd op het feest van St. Michael de Aartsengel – die de Kerk op 29 september viert – om onder de vlag van het Kruis het leger samen te brengen van hen die krachtens het sacrament van het Vormsel soldaten van Christus zijn geworden. Mogen jullie daarom allemaal mijn groeten, mijn bemoediging en de zekerheid van mijn gebeden ontvangen.

In een samenleving die noch idealen heeft, noch het vermogen heeft om ergens voor te vechten, waarin het hypocriete pacifisme van lafaards zijn wapens afgeeft in het licht van het geweld van de tiran, wordt u als ware katholieken geroepen om te getuigen van het Evangelie en om de wereld dat Koninkrijk der Hemelen te tonen dat veroverd is door de heldhaftigheid van de deugd en door liefde voor God en de naaste. Houd in je handen die rozenkrans die sommigen beschouwen als een symbool van ‘religieus radicalisme’, en je aldus trachten te ontwapenen en je verdediging te verzwakken. Maar het is juist deze angst [van hen] voor de Heilige Rozenkrans die ons ertoe moet brengen om er met nog meer overtuiging aan vast te houden.

Zie, ze zijn er eindelijk. Zie, ze zijn eindelijk in de openbaarheid gekomen, de voorstanders van de universele vrijmetselaars-broederschap, om hun haat te spuwen voor de Allerheiligste Rozenkrans, die we in het gebed tot de Maagd van Pompeii een “toren van redding in de aanvallen van de hel” noemen, “veilige haven in de gemeenschappelijke schipbreuk.” En het kan niet anders: in een oorlog waarbij de spirituele en materiële werelden betrokken zijn, hebben we opnieuw de bevestiging dat de tirannie van Satan en zijn satellieten achter de globalistische luchtspiegeling schuilgaat. “De staat is seculier”, zeggen ze. Alsof het voor de hedendaagse mens mogelijk zou zijn om Gods gezag te ontkennen en te weigeren individuen, families, samenlevingen en naties aan Zijn heerschappij te onderwerpen. Maar deze staat, die zichzelf seculier noemt, is in werkelijkheid onreligieus en goddeloos, want hoewel hij ervoor kiest om atheïsme of religieuze onverschilligheid te belijden, beledigt hij in feite de Goddelijke Majesteit door Hem te verlagen tot het niveau van afgoden en bijgeloof; het doet de Waarheid geweld aan en plaatst het op hetzelfde niveau als leugens en dwaling; het bedriegt mensen kwaadwillig en laat hen geloven dat we privé kunnen belijden en in het openbaar seculier zijn, zonder de Ene te ontkennen die ons heeft geschapen om niet “onszelf te realiseren” of “samen te wandelen”, maar om onze Schepper en Verlosser te aanbidden, dienen, verheerlijken en gehoorzamen, aan Wie ieder van ons toebehoort en zonder Wie we niet zouden zijn geschapen en gered.

Deze goddeloze en anti-katholieke “seculiere staat” beschouwt het gebed van de Heilige Rozenkrans niet als een “paaps bijgeloof” – dit zijn de algemene beschuldigingen van anti-klerikalen en “vrijdenkers” – maar als een echt wapen waarvan de macht hen angst aanjaagt . Het haat de katholieke mis, maar niet de conciliaire parodie. Het haat de katholieke leer, maar niet het ‘leergezag’ van [Casa] Santa Marta. Het haat de katholieke moraal, maar prijst Bergoglio voor zijn interventies ten gunste van sodomie, klimaat en immigratie. Het heeft een hekel aan het gebed, en in het bijzonder aan de Rozenkrans, die aan het hoofd van onze kleine formatie Onze Lieve Vrouw plaatst onder haar titel Nikopéia, Zij die de Overwinningsdrager is, Degene die – door het christendom aangeroepen als Koningin van de Heilige Rozenkrans – toeliet de vloot van Lepanto om de volgelingen van Mohammed te verslaan.

Deze “seculiere staat”, die alleen in naam seculier is, maar in werkelijkheid intrinsiek rebels is tegen Onze Lieve Heer, weet wat de bovennatuurlijke kracht van genade is, wat de kracht van gebed en vasten is, en kent de oneindige waarde van de Heilige Opoffering van de Mis. Dit is waarom het elke openbare manifestatie van religie wil voorkomen en als extremisten – “radicale traditionalisten” – katholieken wil brandmerken die het onoverwinnelijke wapen van de rozenkrans hanteren of die knielen voor God maar niet knielen voor Black Lives Matter.

Het is geen verrassing dat de dienaren van de vijand deze woedende afkeer van de Heilige Rozenkrans met hem delen: elk Weesgegroet dat naar de hemel opstijgt om de Moeder van God te eren en Haar vraagt ​​om te bemiddelen “voor ons zondaars”, voegt een pijl toe aan de siddering van de engelen en brokkelt de precaire macht af van de prins van deze wereld, die in werkelijkheid een usurperende prins is die zich de burgerlijke en kerkelijke autoriteit toe-eigent door middel van bedrog, goed wetende dat zijn einde nabij is en zijn tirannie dicht bij de nederlaag.

De wereld van de ‘Great Reset’ en de Agenda 2030, de wereld van Davos en de VN, de wereld van de WHO en woekerfinanciering lijken te hebben gewonnen. Na het aftreden van Benedictus XVI en de verkiezingsfraude van de Amerikaanse presidentsverkiezingen ontbraken twee figuren van de katèchon, de eerste een spirituele autoriteit en de laatste een tijdelijke autoriteit die de komst van de antichrist zou kunnen tegenwerken. In hun plaats werden twee mensen geïnstalleerd die totaal onverenigbaar zijn met de rol die ze spelen – om een ​​eufemisme te gebruiken – de een gekozen door de St. Gallen-maffia en de ander door de Amerikaanse diepe staat en de elite van de Nieuwe Wereldorde. Ze zijn ook verenigd door hun keuze voor corrupte en perverse vrienden en medewerkers. De katholieke kerk wordt vandaag overschaduwd door de diepe kerk en de Verenigde Staten worden overschaduwd door de diepe staat. Beiden gebruiken hun gezag tegen het doel waarvoor ze zijn ingesteld: de salus animarum voor de kerk en de bonum commune voor de staat. En we zien dat de leiders van de staat en de kerk een significante alliantie vormen bij de vernietiging van beide: ze ontmoeten, prijzen, kopen en verkopen elkaar, en prostitueren zich voor de elite in de hoop niet te worden weggevaagd wanneer ze niet langer nodig zijn . En om te laten zien dat ze toegewijd zijn aan de globalistische Leviathan, vernietigen ze alles wat herinnert aan de samenleving geboren uit de christelijke beschaving.

Wij zijn de “controlegroep” van de traditionele wereld in een globalistische samenleving, net zoals degenen die niet onderworpen zijn aan genenserum de “controlegroep” zijn die het pandemische verhaal verwerpt. Wat is de controlegroep? Het is een groep proefpersonen die tijdens een experiment onder dezelfde omstandigheden worden gehouden als de onderzochte personen, maar niet de behandeling ondergaan die het onderwerp van de proef is. De functie van de “controlegroep” is om alternatieve verklaringen van de resultaten uit te sluiten en ervoor te zorgen dat de gegevens van de experimentele groep daadwerkelijk te wijten zijn aan de variabele die wordt getest en niet aan onbekende externe invloeden. Dit is waarom ze ons willen annuleren, ons onzichtbaar willen maken en ons willen censureren. Ons bestaan ​​is een vergelijkingspunt dat fraude aan het licht brengt en de boosdoeners aan de kaak stelt. Verzet u dus: als katholieken (en als Amerikanen)! Verzet u zoals u deed door de verplichte vaccinatie te weigeren, omdat uw gezondheidstoestand, het feit dat u geen myocarditis heeft, dat u niet steriel bent gemaakt en dat u niet aan plotselinge ziekten lijdt, het bewijs is van de correlatie tussen de inoculatie van het experimentele serum en de nadelige effecten.

Het Bergogliaanse Sanhedrin en het openbaar gezag zijn het opnieuw eens in het ter dood sturen van Onze Lieve Heer, voor dezelfde “misdaad” als lang geleden: voor het uitroepen van Zijn Koningschap. Degenen die Jezus Christus als Koning erkennen, zijn vijanden van de diepe staat en de diepe kerk, aangezien deze beiden weigeren zich aan Zijn rijk te onderwerpen en Zijn Wet te gehoorzamen, en ze weten heel goed dat waar Christus regeert, er geen plaats is voor één van beide slechte herders of slechte heersers.

Aan het einde van de Heilige Mis, na het Laatste Evangelie, wordt het gebed gereciteerd tot St. Michaël, hem aanroepend als “Prins van de Hemelse Legerscharen” en hem smekend Satan en de andere boze geesten die rondsluipen over de wereld op zoek naar de ondergang van zielen terug naar de Hel te drijven. In het gebed dat eraan voorafgaat, vraagt ​​de priester de tussenkomst van God pro libertate et exsaltatione Sanctæ Matris Ecclesiæ, voor de vrijheid en triomf van de Heilige Moeder Kerk. Om deze reden bidden we tot de glorieuze Aartsengel; daarom vereren we de Moeder van God met het gebed van de Heilige Rozenkrans en met vrome devoties; daarom vieren priesters elke dag de Heilige Mis en gieten ze over deze misleide wereld de oneindige genaden van het lijden van onze Heer.

Amerikanen! Amerikaanse katholieken! Als het burgerlijk recht het recht erkent om je vaderland met wapens te verdedigen, vereist de wet van de Heer dat je deze historische strijd voert met de geestelijke wapens die de Heilige Kerk je ter beschikking stelt: een onuitputtelijk arsenaal. Neem de Heilige Rozenkrans op, kniel neer – ook jullie, mannen en kinderen! – en toon uw kracht, uw moed en uw eer als christenen door te bidden. Het zullen niet onze menselijke krachten zijn die de vijand zullen overwinnen, maar de enorme slagorde van de engelen en heiligen, achter de banner van het kruis die wordt vastgehouden door de Aartsengel Michaël en onder de bescherming van de Maagd die Auxilium Christianorum is, Hulp van christenen. Er wordt ons alleen gevraagd om te kiezen aan welke kant we staan ​​en om onze plicht te vervullen in overeenstemming met onze staat. Bid, doe boete, vast. Leef in de genade van God door vaak uw zonden te belijden en de Heilige Communie te ontvangen. Houd nooit op nauw verbonden te zijn met Onze Lieve Vrouw door middel van de Heilige Rozenkrans: als in het verleden Europa werd gered van de mosliminvasie dankzij dit gebed, zal de wereld des te meer worden gered, als de eenvoudige en heilige woorden van het Gegroet Maria vanuit elk deel van de Aarde naar de Hemel blijft stijgen. Ik zegen jullie allemaal.

+ Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

Bron: LifeSiteNews


Graag promoten wij dit initiatief: