Het gebed tot St. Michaël, door Paus Leo XIII opgedragen om na elke gelezen H. Mis te bidden

29 september is klassiek de Feestdag van de H. Michaël, de H. Gabriël en de H. Rafaël – de drie bekende Bijbelse Aartsengelen. Vooral de H. Michaël is bekend als de verdediger van Gods Kerk op aarde.

Op 13 oktober 1883 kreeg Paus Leo XIII een visioen in zijn privékapel. Hij viel ter aarde neer, en toen hij weer opstond zei hij dat hij boven het Vaticaan zeer veel demonen had gezien, en dat de duivels van God 100 jaar tijd kregen om trachten zijn Kerk kapot te maken. Maar hij wist niet wanneer die 100 jaar een aanvang zou nemen.

Daarop pende de paus – door de H. Geest ingegeven – een exorcismegebed tot St. Michaël neer. Hij bepaalde dat na elke gelezen H. Mis een verkorte versie daarvan zou gebeden worden. Daarom is dit gebed standaard in alle volksmissalen van na die tijd te vinden.

Het gebed werd gebeden in elke gelezen H. Mis tot kort na het Tweede Vaticaans Concilie en daarna – op het meest kritische moment – afgeschaft (met alle gevolgen van dien). Paus Johannes Paulus II heeft de gelovigen echter aangespoord dit gebed vaak te bidden, ondanks dat het niet meer na de H. Mis werd gebeden.

“Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd;  wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig, en Gij, vorst van de hemelse legermachten, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de goddelijke kracht in de hel terug.  Amen.”

Heilige Michaël, kom de Kerk ter hulp!

Litanie ter ere van de H. Michaël (kan ten allen tijde gebeden worden)

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, aanhoor ons.

Christus, verhoor ons.

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.

Heilige Michaël, bid voor ons.

Heilige Michaël, aanvoerder van de negen engelenkoren, bid voor ons.

Heilige Michaël, aanvoerder van het paradijs, bid voor ons.

Heilige Michaël, prins van de hemelse heerscharen, bid voor ons.

Heilige Michaël, overwinnaar van Satan, bid voor ons.

Heilige Michaël, uitverkoren engel van God, bid voor ons.

Heilige Michaël, die dicht bij Gods troon staat, bid voor ons.

Heilige Michaël, verdediger van Gods eer, bid voor ons.

Heilige Michaël, verdediger van de engelen, bid voor ons.

Heilige Michaël, verdediger van de Maagd Maria, bid voor ons.

Heilige Michaël, verdediger van de Katholieke Kerk, bid voor ons.

Heilige Michaël, verdediger van onze Heilige Vader de Paus, bid voor ons.

Heilige Michaël, verdediger van de katholieke missies, bid voor ons.

Heilige Michaël, verdediger van de rechtvaardige zielen, bid voor ons.

Heilige Michaël, verdediger van de vrede, bid voor ons.

Heilige Michaël, bevrijder van de zielen uit het vagevuur, bid voor ons.

Heilige Michaël, vol goedheid tegenover de bekeerde zondaars, bid voor ons.

Heilige Michaël, trooster van de bedroefden en de verdrukten, bid voor ons.

Heilige Michaël, onze bemiddelaar bij God, bid voor ons.

Heilige Michaël, die alle mensen een engelbewaarder geeft, bid voor ons.

Heilige Michaël, die God onze gebeden aanbiedt, bid voor ons.

Heilige Michaël, die God onze goede werken aanbiedt, bid voor ons.

Heilige Michaël, groot door geloof en liefde, bid voor ons.

Heilige Michaël, die de stervenden helpt, bid voor ons.

Heilige Michaël, die voor de gelovigen de voorbestemming verkrijgt, bid voor ons.

Heilige Michaël, schrik van de duivels, bid voor ons.

Heilige Michaël, weerglans van de Godheid, bid voor ons.

Heilige Michaël, die gezag uitoefent over de Kerk en de wereld, bid voor ons.

Heilige Michaël, kracht van de apostelen en de missionarissen, bid voor ons.

Heilige Michaël, licht van de kerkleraren, bid voor ons.

Heilige Michaël, steun van de martelaren, bid voor ons.

Heilige Michaël, verdediger van de geloofsbelijders, bid voor ons.

Heilige Michaël, gesierd met alle genade en met alle deugden, bid voor ons.

Heilige Michaël, behoeder van de maagden, bid voor ons.

Heilige Michaël, weldoener van alle zielen, bid voor ons.

Heilige Michaël, overwinnaar van de hel, bid voor ons.

Heilige Michaël, onze gids en onze hoop, bid voor ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Heer ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Heer vergeef ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Heer verhoor ons.

Bid voor ons, Heilige Aartsengel Michaël, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laten wij bidden

Almachtige en eeuwige God, die ons de Heilige Aartsengel Michaël gegeven hebt als beschermer en verdediger; geef dat wij door onze gebeden mogen verkrijgen steeds behoed te worden voor alle kwaad en voor de vlammen van de hel.

Dit vragen wij U door Jezus Christus, Onze Heer.

Amen.

(Bron: Hetkatholiekgeloof.nl)