Bergoglio bekrachtigt schorsing Afrikaanse priester die hem publiek terechtwees

In een audiëntie met Kardinaal Marc Ouellet, heeft Bergoglio de sancties goedgekeurd die door Opus Dei werden opgelegd aan vader Janvier Gbénou voor het hem publiek terechtwijzen omtrent zijn heterodoxe uitspraken en overtuigingen. De Afrikaanse priester mag nu zijn ambt niet meer uitoefenen, inclusief het publiek celebreren van de H. Mis. Hij is toegestaan de Mis privaat op te dragen, op voorwaarde dat hij zich weerhoudt van het verder schrijven van kritiek op Bergoglio (wat hij niet zal doen). In zijn kritiek op Bergoglio nam en neemt de priester echter geen blad voor de mond.

Vader Janvier Gbénou, beter bekend als vader Jesusmary (zijn pseudoniem op Twitter, waar hij intussen ook de mond wordt gesnoerd) en lid van Opus Dei in Ivoorkust, begon Bergoglio in 2020 te bekritiseren nadat die burgerlijke unies voor homoseksuelen had goedgekeurd. Bergoglio had in een documentaire gezegd:

“Homoseksuelen hebben het recht om deel van de familie te zijn. Ze zijn kinderen van God en hebben een recht op een familie. Niemand zou daarom buitengegooid moeten worden of ellendig gemaakt worden. Wat we moeten creëren is een wet voor burgerlijke unies. Dat is de manier waarop ze legaal gedekt zijn. Ik ben daarvoor opgekomen [in Buenos Aires].”

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij vader Gbénou. Daarna begon de priester ook Amoris Laetitia en andere teksten van Bergoglio publiekelijk te bekritiseren. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Onmiddellijk grepen zijn oversten van Opus Dei in en verboden hem nog kritiek op Bergoglio te geven, alsook de reeds gepubliceerde kritiek te verwijderen. De priester voelde in zijn geweten echter aan dat hij hier niet moest aan gehoorzamen. Daarna werd hij geschorst en verbannen uit Opus Dei, de organisatie waar hij reeds 25 jaar lid van was.

Kardinaal Ouellet beschuldigde in zijn drecreet van 30 mei, dat op 4 juni werd bekrachtigd door Bergoglio, de priester van een “koppige weigering om te gehoorzamen”, van het niet beoefenen van de “bijzondere gehoorzaamheid en respect tegenover de Roomse Paus” en van “ongehoorzaamheid aan zijn oversten.” De priester kreeg het bevel zich niet naar de media te begeven en een leven van “boete en stilte” te leiden. Indien hij niet gehoorzaamt, mag hij zich aan ernstiger represailles verwachten, zoals een excommunicatie of een laïcizatie.

Vader Gbénou heeft nog een keiharde brief geschreven aan Bergoglio, waar hij geen blad voor de mond neemt. Hij zegt dat Bergoglio zwaar gefaald heeft in zijn taak als ‘herder’, dat hij wellicht geëxcommuniceerd is en drukt hem met de neus op het feit dat hij prelaten promoot die publiek tegen de Kerkelijke Leer ingaan en vraagt zich af waarom hij “schuldig en ergernis gevend” zwijgt tegenover kardinalen die “ernstig gebrek aan respect en gehoorzaamheid tonen tegenover God en het Volk van God.” Vervolgens somde hij een reeks kardinalen op die ingaan tegen de Leer van de Kerk en die van Bergoglio gewoon hun gang mogen gaan.

Dit is de brief van de moedige priester:


Abidjan, 1 juli 2022

Aan paus Franciscus,

Beste Vader,

Ik heb zojuist het decreet van de Congregatie voor de Bisschoppen ontvangen, ondertekend door u en kardinaal Marc Ouellet, waarin u de sancties bevestigt die mij zijn opgelegd door de prelatuur van het Opus Dei omdat ik volgens het decreet gebrek had aan “respect en gehoorzaamheid aan de opperste paus” (Codex canoniek recht 273). Kortom, het is mij verboden om in het openbaar en privé de Mis te celebreren, te biechten en te prediken.

Ik neem nota van uw besluit, dat ik niet goedkeur omdat het onrechtvaardig is. Bovendien kan ik in geweten geen afstand doen van mijn publieke kritiek op paus Franciscus, omdat u sinds 2016 zelf ernstig tekortschiet in “respect en gehoorzaamheid aan God en het volk van God”. Inderdaad, voordat u paus en bisschop bent, bent u priester en, volgens het Wetboek van Canoniek Recht, “zijn geestelijken bij het leiden van hun leven op een speciale manier verplicht om heiligheid na te streven, aangezien zij aan God zijn toegewijd door een nieuwe titel in het ontvangen van de wijding, zijn zij uitdragers van de mysteries van God in dienst van Zijn volk” (276). Verder heb je als bisschop en paus te maken met de volgende canons: een afvallige van het geloof, een ketter of een schismaticus loopt een latae sententiae excommunicatie op” (1364); “Iemand die in een openbare show of toespraak, in gepubliceerde geschriften of bij ander gebruik van de instrumenten van sociale communicatie godslastering uit, de goede zeden ernstig schaadt, beledigingen uitdrukt, of haat of minachting opwekt tegen religie of de kerk, moet worden gestraft met een terechte straf” (1369).

O Vader, laat me u vertellen dat u hebt gefaald in uw plicht van priesterlijke, bisschoppelijke en pauselijke heiligheid; en dat u ketterijen hebt gepropageerd en de goede zeden ernstig hebt geschaad. En in uw geval, meer dan voor een eenvoudige priester of bisschop, is dit zelfs zeer ernstig, want het goede voorbeeld van een paus kan veel goeds doen, terwijl zijn slechte voorbeeld grote schade kan aanrichten. Onthoud alstublieft de volgende woorden van Jezus Christus, onze Heer en Meester, ware Rechter van alle mensen en zelfs van paus Franciscus: “Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist, en wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.” (Lukas 12:48); “Maar als iemand een van deze kleinen die in Mij geloven aanstoot geeft, zou het beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals hing en hem liet verdrinken in het diepste van de zee… wee de mens door wie de ergernis komt!  (Matteüs 18:6-7). Maar u hebt de hele wereld verschillende keren geërgerd door de christelijke traditie tegen te spreken. Laat me u nu het bewijs geven…

  1. Is het moreel juist voor een christen, een priester of een bisschop om het initiatief te nemen om homoseksuele coëxistentiewetten te vragen? God en de Katholieke Kerk hebben altijd ‘nee’ gezegd. Paus Johannes Paulus II en Paus (emeritus) Benedictus XVI hebben ons eraan herinnerd dat elke Christen de “plicht heeft om van de waarheid te getuigen” en om “absoluut persoonlijk verzet tegen dergelijke wetten” te tonen, anders begaat hij een “zeer immorele” daad (Document van de Congregatie voor de Geloofsleer, 3 juni 2003). Helaas heeft u ‘ja’ geantwoord. Inderdaad, op 21 oktober 2020 en 15 september 2021 riep u publiekelijk op tot de goedkeuring van homoseksuele burgerlijke unies (zie mijn eerste open brief): “Wat we moeten doen is een burgerlijke unie; zij hebben het recht om wettelijk gedekt te worden. Ik heb dit verdedigd.” Laat me u wijzen, Vader, waar uw fout ligt: ​​u verwart “coëxistentiewetten” met “beschermingswetten”. Coëxistentiewetten zijn gerelateerd aan LGBTQ-ideologie, terwijl beschermingswetten gerelateerd zijn aan menselijke discriminatie. Er zijn beschermingswetten voor kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een handicap, migranten, gevangenen, enz. Al deze mensen hebben recht op humane behandeling en behandeling, maar ze vereisen geen speciale homoseksuele coëxistentiewetten.
  2. Is het moreel juist om het sacrament van de eucharistie te geven aan publiekelijk pro-abortus politici die abortus niet afzweren? God en de katholieke kerk hebben altijd ‘nee’ geantwoord (vgl. Wetboek van Canoniek Recht 915-916). Helaas heeft u ‘ja’ geantwoord. Inderdaad, op 15 september 2021 stemde u publiekelijk in, met de ongelooflijke steun van kardinalen Ladaria, Peter Turkson, Wilton Gregory, aartsbisschoppen Paglia en Michael Jackels, enz. (zie mijn 4de open brief). Op 29 juni 2022 heeft u, zeker bewust en met voorbedachten rade, Nancy Pelosi, publiekelijk bekend om haar steun aan abortus, de Heilige Eucharistie laten ontvangen in het Vaticaan, tijdens een door u opgedragen Mis, terwijl u heel goed wist dat dit publiekelijk verboden was om haar door haar bisschop-resident. Zo leidt u de Katholieke Kerk ertoe haar eigen wetten, gegeven in het Wetboek van Canoniek Recht, niet te respecteren en u respecteert God en het Katholieke volk niet.
  3. Is het moreel juist om een ​​hysterectomie (verwijdering van de baarmoeder) uit te voeren met instemming van medische experts, maar zonder medisch noodgeval voor de gezondheid van de moeder? God en de katholieke kerk hebben altijd ‘nee’ gezegd. Paus Johannes Paulus II en Paus (emeritus) Benedictus XVI hebben duidelijk gemaakt dat als een groep medische experts aan een vrouw bevestigt dat haar toekomstige zwangerschappen geen bedreiging voor haar gezondheid of leven zullen vormen, ze haar baarmoeder niet kan laten verwijderen met het excuus dat haar toekomstige zwangerschappen nooit zullen voleindigd worden (vgl. Document van de Congregatie voor de Geloofsleer; 31 juli 1993). Helaas hebben u en de Congregatie voor de Geloofsleer ‘ja’ geantwoord. Op 10 december 2018 opende u inderdaad samen met kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.J., (prefect) en aartsbisschop Giacomo Morandi (secretaris) de deur naar directe sterilisatie, de eerste anti-natalistische maatregel van de Katholieke Kerk en de eerste fout van de Congregatie voor de Geloofsleer (vgl. mijn 3e open brief).
  4. Is het moreel juist om te zeggen dat “de verplichting om in kuisheid te leven kan worden voorgesteld” aan christenen en “een optie” is? God en de katholieke kerk hebben altijd ‘nee’ geantwoord. Alle katholieken met een minimum aan orthodox-christelijke vorming (en zelfs niet-christenen die ernaar streven de natuurlijke morele wet na te leven) weten dat kuisheid nooit een optie is, maar een serieuze morele plicht voor ieder mens (vgl. Catechismus van de Katholieke Kerk 2331- 2400). Helaas heeft u ‘ja’ geantwoord. Inderdaad, op 5 september 2016 hebben u en de bisschoppen van de Pastorale Regio van Buenos Aires verklaard dat “de verbintenis om in kuisheid te leven kan worden voorgesteld. Amoris laetitia negeert de moeilijkheden van deze optie niet… de genoemde optie is misschien niet haalbaar”. Bovendien heeft u op 5 juni 2017 bevolen dat deze drie zinnen worden gepubliceerd als “Magisterium authenticum” (Acta Apostolicae Sedis 108; blz. 1071-1074; http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2016/acta-ottobre2016.pdf). In 2000 jaar katholieke geschiedenis is dit de eerste pauselijke leerstellige morele dwaling die aldus in de Vaticaanse archieven is vastgelegd (zie mijn 2e open brief), met de verbazingwekkende steun van verschillende kardinalen, bisschoppen en priesters: Parolin, Kasper, Schönborn, Coccopalmerio , Vallini, Cupich, Grech, Paglia, Forte, Scicluna, Fenoy, McElroy, Spadaro, Bordeyne, enz.

Mijn sanctie vanmorgen maakt duidelijk dat u, en Bisschop Fernando Ocáriz, en Kardinaal Marc Ouellet, nog steeds het vermogen hebben tot moreel oordeel. Waarom dan uw schuldig en schandalig stilzwijgen tegenover kardinalen die ernstig tekortschieten in “respect en gehoorzaamheid aan God en het volk van God”? Kardinaal Hollerich, S.J. (die publiekelijk heeft gezegd dat “de leer van de Kerk dat homoseksualiteit zonde is, onjuist is”), kardinaal Marx (die publiekelijk heeft gezegd dat “homoseksualiteit geen zonde is”), kardinaal Matteo Maria Zuppi (die pater Gabriele Davalli toestond een homoseksueel paar te zegenen tijdens een Mis op 11 juni 2022), kardinaal Blase Cupich (die pater Joe Roccasalva toestond een homoseksueel paar toe te staan de homilie te geven tijdens een Mis op 19 juni 2022, op Vaderdag), enz.

Welke sanctie voor deze aan de traditionele Leer van de Katholieke Kerk ontrouwe kardinalen ? Geen. Integendeel, verantwoordelijke posities en publieke lof van paus Franciscus, terwijl priesters die trouw zijn aan de christelijke traditie, worden gesanctioneerd. O Vader, wat is deze onrechtvaardige gerechtigheid van paus Franciscus en het Vaticaan? Weet u zeker dat God zulk onrecht kan accepteren? Waarom vandaag deze wind van dictatuur in de Katholieke Kerk tegen degenen die liever de absolute Goddelijke Wet gehoorzamen in plaats van uw flagrante ongehoorzaamheid aan deze eeuwige Goddelijke Wet te volgen? Denkt u met dit alles echt dat u het respect van Christenen verdient, wanneer u hen ertoe brengt God te beledigen en Zijn eeuwige wet te verachten?

Ten slotte is de veroordeling, die ik in het decreet van vanmorgen heb ontvangen, onrechtvaardig omdat er geen rekening wordt gehouden met de volgende woorden van Jezus Christus (die, ik zeg het met respect, goed zou zijn voor u en Bisschop Ocáriz en Kardinaal Ouellet om rustig over te mediteren) : “Waarom zie je de splinter in het oog van je broer, maar niet de houten balk in je eigen oog? Hoe kun je tegen je broer zeggen: ‘Laat me die splinter uit je oog verwijderen’, terwijl de houten balk in je oog zit? Hypocriet, haal eerst de houten balk uit je oog; dan zul je duidelijk zien om de splinter uit het oog van je broer te verwijderen.” (Matteüs 7:3-5) Wat zijn mijn fouten (splinter) vergeleken met de fouten van paus Franciscus (houten balk)? Ik hoop dat katholieke intellectuelen de moed zullen hebben om deze waarheid te verdedigen, uit liefde voor Jezus en zijn Kerk.

Wat is de grootste misdaad van de Afrikaanse priester die nu wordt gesanctioneerd? Hij heeft het lef gehad om paus Franciscus en zijn Congregatie voor de Geloofsleer in het openbaar tegen te spreken. Deed Jezus (30 jaar oud) echter niet hetzelfde met de religieuze leiders van zijn tijd (60, 70, 80 jaar oud) omdat Hij diegene was in de waarheid? Helaas gaven ze hem over om gekruisigd te worden. Toch was het uit dit offer dat God zijn overwinning ontleende: het licht van de Waarheid scheen op de duisternis van dwaling en leugens. Liefste Vader, ik zoek mijn toevlucht in de open zijde van de Gekruisigde Jezus en in de tranen van de Maagd Maria aan de voet van het kruis…

Uw zoon in Jezus, Maria en Jozef.

Abbé Janvier Gbénou (schrijfnaam: Vader Jesusmary Missigbèto)

Bron: LifeSiteNews