Kerstboodschap van Aartsbisschop Viganò

De geboorte van onze Heer Jezus Christus

Op 25 december, op de 13e maan, toen ontelbare eeuwen hun loop hadden vanaf de schepping van de wereld, toen God in het begin Hemel en Aarde schiep en de mens vormde naar zijn eigen gelijkenis; toen eeuw na eeuw was verstreken vanaf de tijd dat de Almachtige zijn boog in de wolken had gezet na de zondvloed, als teken van verbond en vrede; in de 21e eeuw vanaf de tijd dat Abraham, onze vader in geloof, uit Ur der Chaldeeën kwam; in de 13e eeuw vanaf de tijd dat het volk van Israël door Mozes werd geleid in de uittocht uit Egypte; rond het 1000ste jaar vanaf de tijd dat David tot koning werd gezalfd; in de vijfenzestigste week van de profetie van Daniël; in de 195e Olympiade; in het jaar 752 vanaf de stichting van de stad Rome; in het 42e regeringsjaar van Caesar Octavianus Augustus, terwijl de hele wereld in vrede was, werd JEZUS CHRISTUS, eeuwige God en Zoon van de eeuwige Vader, die de wereld wilde heiligen door zijn meest liefdevolle aanwezigheid, verwekt door de Heilige Geest, en toen negen maanden waren verstreken sinds zijn conceptie, werd geboren uit de Maagd Maria in Bethlehem van Juda, en werd mens gemaakt. De geboorte van onze Heer Jezus Christus naar het vlees.

Martyrologium Romanum, 25 december.

Zoals elk jaar, in de cyclus van seizoenen en van de geschiedenis, viert de Heilige Kerk nu de geboorte naar het vlees van Onze Heer Jezus Christus, eeuwige God en Zoon van de eeuwige Vader, verwekt door het werk van de Heilige Geest door de Maagd Maria. Met de plechtige woorden van de liturgie dringt de Geboorte van de Verlosser zich op aan de mensheid door de tijd te verdelen in een “voor” en een “na”. Niets zal meer hetzelfde zijn als voorheen: vanaf dat moment incarneert de Heer zichzelf om het werk van de verlossing uit te voeren en rukt de mens, die ‘in Adam’ viel, definitief uit de slavernij van Satan. Dit, lieve kinderen, is onze “Grote Reset”, waarmee de goddelijke Voorzienigheid de orde herstelde die was verbroken door de oude slang met de erfzonde van onze eerste ouders… een reset waarvan afvallige engelen en hun leider Lucifer zijn uitgesloten, maar die alle mensen de genade heeft verleend om voordeel te kunnen halen van het offer van God, die mens werd, en om het eeuwige leven te herwinnen waartoe ze waren bestemd sinds de schepping van Adam.

Wat een prachtig gebaar van Barmhartigheid van de kant van de Schepper jegens schepselen die vanaf het begin opstandig waren. Wat een goddelijke Liefdadigheid, die aan de ongehoorzame mens de losprijs van zijn oneindige schuld schonk door het offer van Zijn goddelijke Zoon aan het kruis te aanvaarden. Wat een goddelijke nederigheid, die op de trots van de mens reageerde met de gehoorzaamheid van de Tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid, geïncarneerd “propter nos homines et propter nostram salutem” – voor ons mensen en voor onze Redding.

Dit is de ware “Nieuwe Orde”, door God gewild en voorbestemd om voor de eeuwigheid te duren, na de duizend veldslagen van een oorlog waarin de eeuwige Verslagene probeert te voorkomen dat de glorie van de goddelijke Majesteit met ons wordt gedeeld, arme sterfelijke wezens. Dit is de triomf van Degene die niet tevreden is met het scheppen van de mens met zijn volmaaktheden en het schenken van zijn vriendschap, maar nadat de mens Hem had verraden door zich als slaaf aan de Duivel over te geven, besloot hij hem terug te kopen – redemptio is precies de instelling van het Romeinse recht waardoor de slaaf wordt verlost en weer vrij wordt – tegen de prijs van het Kostbaarste Bloed van Zijn eniggeboren Zoon. En het is ook de triomf van de Moeder van God, die in het Mysterie van de Menswording het leven schonk aan de Verlosser, dat Heilige Kind dat voorbestemd was om voor ons te lijden en te sterven. Zij is het die in het Proto-evangelie werd beloofd als de overwinnaar over de slang, in de eeuwige vijandschap tussen haar afkomst en de vijand.

Hiervoor werden de Uitverkorenen verzameld; hiervoor werden ze naar het Beloofde Land geleid. Hiervoor inspireerde de Heilige Geest de profeten door de tijd en plaats van de geboorte van de Heiland aan te geven. Hiervoor zongen de engelen hun Gloria aan de grot, en de wijzen volgden de ster om het Kind te aanbidden, gewikkeld in doeken als de zoon van een koning. Hiervoor zong de Maagd haar Magnificat en sprong de kleine Johannes de Doper in de schoot van Sint-Elisabeth. Hiervoor sprak Simeon de Nunc dimittis uit met de beloofde Messias in zijn armen.

Veni, Emmanuel: captivum solve Israël. Kom, Emmanuel: bevrijd je gevangen volk. Bevrijd hen ook vandaag, zoals u hen hebt bevrijd met Uw Allerheiligste Geboorte en met Uw Passie en Dood. Bevrijd Uw Heilige Kerk door de valse herders en huurlingen te onthullen, zoals u de afgunst van de Hogepriesters en hun stilzwijgen met betrekking tot de Messiaanse profetieën, die verborgen waren voor de eenvoudigen, onthulde. Bevrijd de naties van slechte heersers, van corruptie, van de slavernij van macht en geld, van slavernij aan de Prins van deze wereld, van de leugen van valse vrijheid, van het bedrog van valse vooruitgang, van rebellie tegen Uw heilige Wet. Bevrijd ieder van ons van onze ellende, van zonde, van trots, van de aanmatiging in staat te zijn zichzelf te verlossen zonder U. Bevrijd ons van de ziekten die onze ziel teisteren, van de pest van de ondeugden die ons leven infecteren, van de illusie van het in staat zijn de dood te overwinnen, die net de beloning van onze rebellie [de zonde] is. Want U alleen, O Heer, bent de Ware Bevrijder, enkel in U, die de Waarheid bent, zullen we vrij zijn, zullen we de ketenen die ons binden aan de wereld, het vlees en de duivel, zien vallen.

Veni, o Oriëns. Kom, O Rijzende Zon: werp de schaduwen weg en verdrijf de duisternis van de nacht.

Veni, Clavis Davidica. Kom, Sleutel van David, open wijd ons Hemelse Vaderland; maak de weg naar de hemel veilig en sluit de deur naar de hel.

Veni, Adonai. Kom, o machtige Heer, die de wet van boven aan uw volk op de Sinaï heeft gegeven, in de majesteit van uw heerlijkheid.

Veni, Rex gentium. Kom, Koning der volkeren, om over ons te heersen, Vredevorst, Engel van de Grote Raad. Kom en daal af in tijd en geschiedenis, gooi deze helse Toren van Babel die we hebben gebouwd door U uit te dagen in Uwe Majesteit, om. Kom, Heer. Omdat we in deze twee jaar van pandemische waanzin hebben begrepen dat de hel niet zozeer bestaat in het lijden van het lichaam, maar in de wanhoop te weten dat U ver weg bent, in Uw stilte, door ons te laten wegzinken in de dove verschrikking van Uw afwezigheid. En gezegend zij uw Allerheiligste Moeder en onze Moeder, die U aan onze zijde hebt achtergelaten in deze verschrikkelijke dagen als onze Voorspreekster, want in het zicht van deze hel op aarde kunnen we het spirituele medicijn vinden dat ons in staat stelt U in onze ziel te verwelkomen, in onze families, in onze naties, om aan U die kroon terug te geven die we van U hebben afgenomen. Zegen, o Kindkoning, degenen die zich zullen laten overwinnen door Uw liefde, waarvoor U niet aarzelde om uzelf te incarneren en voor ons te sterven. Moge deze goddelijke Liefde met dankbare verwondering worden ontvangen door degenen die, dood in Adam, in U, de nieuwe Adam, herboren zijn; door hen die, met Eva gevallen, in Maria, de nieuwe Eva, weer zullen opstaan. Moge het zo zijn.

+ Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

Bron: LifeSiteNews