Kardinaal Eijk op conferentie van Voice of the Family: met abortus bezoedeld Covid-19 vaccin nemen “is morele verplichting”

The Voice of the Family is een lekeninitiatief opgericht om de Leer van de Kerk over de familie te verdedigen. Tot voor kort was ze een baken van authentiek katholicisme, waarbij figuren zoals Kardinaal Burke, Mgr. Schneider en zelfs Mgr. Viganò soms te gast waren op een conferentie. Ze lijkt echter te zijn vervallen in ‘The Voice of the New World Order‘, een spreekbuis die de agenda van de elites bevordert, met name de vaccinatiecampagne en de opklopperij rond de vermeende Covid-pandemie. Op 23 oktober laatstleden werd in Rome opnieuw een internationale conferentie gehouden, waarbij o.a. vaccinatievoorstanders Kardinaal Eijk, Prof. De Mattei en anderen kwamen spreken. Zij geloven nog allemaal dat het gaat om een ‘erg virus’ en een echte ‘pandemie’, waartegen enkel en alleen het (experimenteel) Covid-19-vaccin soelaas kan bieden.

Kardinaal Eijk, die ooit nog voor arts heeft gestudeerd, sprak op de conferentie dan ook volledig als een (wereldse) arts die volledig meedraait in het systeem en klakkeloos en zonder zich vragen te stellen alle ‘wetenschappelijke literatuur’ betreffende Covid en de vaccins voor waar aanneemt. Hij had geen écht kritische houding tegenover het vaccin. En dat het vaccin experimenteel is en er daardoor diverse bepalingen en codes worden geschonden, heeft hij zelfs niet eens vernoemd, en vindt hij dus klaarblijkelijk normaal. Als je de voetnoten van zijn lezing bekijkt, dan worden enkel mainstream bronnen vernoemd, van officiële instanties.

The Voice of the Family stelde in de introductie dat Eijk het dispuut omtrent de vaccinaties terugbrengt naar een gebrek aan een samenhangende morele vorming van katholieken, in plaats van een ongevoeligheid voor het kwaad van abortus. Daarmee wordt dus gesuggereerd dat bvb. Aartsbisschop Viganò of Mgr. Schneider niet voldoende moreel gevormd zou zijn!

In zijn verbijsterend betoog steunt Kardinaal Eijk onomwonden de vaccinatie, heeft hij “begrip” voor diegenen die het niet wensen ‘op basis van hun misschien dwalend geweten’, prijst hij de Covid-tests aan en vindt hij zorgmedewerkers ontslaan die niet gevaccineerd willen worden acceptabel. Eijk stond bekend als ‘conservatief’ en een regelmatige criticus van Bergoglio, maar daar is weinig van overgebleven. In zijn conclusie citeert hij Bergoglio, die de vaccinatie ‘een daad van liefde’ noemde.

Over de ‘pandemie’ zegt Eijk het volgende:

De ziekten veroorzaakt door Covid-19 zijn zeer ernstig en het sterftecijfer is vrij hoog. De zorg voor Covid-19-patiënten veroorzaakt enorme problemen voor de hele gezondheidszorg. De Covid-19-vaccins zijn effectief en zijn op dit moment het enige middel om de pandemie te vertragen of te stoppen.

En dit zegt hij omtrent het weigeren van het vaccin:

Een fundamentele ethische regel is dat niemand iets mag doen dat slecht is volgens zijn zeker, hoewel misschien dwalend geweten. Niemand mag worden gedwongen om iets te doen wat hij in geweten beschouwt als een slechte daad die hij niet zou mogen begaan. De gewetensbezwaren tegen het gebruik van het Covid-19-vaccin moeten zeer serieus worden genomen, vooral omdat ze betrekking hebben op de – zij het materieel, indirecte en afstandelijke – medewerking aan een ernstig kwaad, namelijk het feit dat het betreffende vaccin was ontworpen, ontwikkeld en/of geproduceerd en dat de effectiviteit ervan is bevestigd door gebruik te maken van cellijnen die zijn afgeleid van direct geaborteerde menselijke foetussen. Want hoewel de abortus tientallen jaren geleden is uitgevoerd, blijft het een ernstig intrinsiek kwaad. Men moet daarom hun gewetensbezwaren respecteren. Mensen die weigeren zich te laten vaccineren, moeten echter proberen een bepaalde afstand tot andere mensen te bewaren, hun handen regelmatig ontsmetten en regelmatig Covid-19-tests ondergaan.

Over het wettelijk verplichten van het vaccin stelde hij duidelijk dat hij ertegen is, maar hij maakte volgende kanttekening:

Een uitzondering vormt echter het personeel van zorginstellingen, dat zorgt voor mensen die kwetsbaar zijn voor Covid-19. Ethisch gezien is het niet onredelijk dat het bestuur van een zorginstelling werknemers die in contact komen met kwetsbare mensen vraagt zich te laten vaccineren en bij weigering van vaccinatie hun toestemming om daar te werken ontzegt. Hoewel dit om begrijpelijke redenen als dwang kan aanvoelen, is dit eigenlijk geen dwang. Hun vrije keuze om zich wel of niet te laten vaccineren wordt als zodanig gerespecteerd. Het houdt echter in feite een zeer sterke prikkel in om zich te laten vaccineren vanwege het verlies van hun baan en inkomen.

En hij vatte zijn presentatie als volgt samen:

De Covid-pandemie heeft het sociale leven over de hele wereld ondermijnd. In het Westen zijn de beschikbare vaccins effectief om het te beheersen en het eigen leven en dat van anderen te beschermen met slechts evenredige bijwerkingen (ernstige neveneffecten zijn in ieder geval zeldzaam tot zeer zeldzaam). Men kan het zich vaccineren tegen Covid-19 met vaccins die zijn geproduceerd met cellijnen die zijn afgeleid van een menselijke foetus die decennia geleden is geaborteerd, als er geen andere vaccins beschikbaar zijn, rechtvaardigen. Want dit impliceert een materiële, indirecte, verre, en vooral voor degenen die het vaccin krijgen een zeer verre, samenwerking op het gebied van abortus. Medewerking aan het kwaad is soms onvermijdelijk of zelfs verplicht, hoe tegenstrijdig dat ook mag lijken. Dit is het gevolg van het leven in een wereld die verminkt is door de erfzonde.

Medewerking aan het kwaad kan verplicht zijn? Hoe kan een kardinaal zo’n verbijsterende onzin uitkramen? En hij vervolgt:

Paus Franciscus heeft vaccinatie tegen Covid-19 beschreven als “een daad van liefde”. Hij zei: “Vaccinatie is een eenvoudige maar diepgaande manier om voor elkaar te zorgen, vooral de meest kwetsbaren.” Omdat mensen door zich te laten vaccineren ook hun medemensen beschermen, tonen ze respect voor hun recht op leven, men zou misschien ook kunnen concluderen dat het zich laten inenten door de rechtvaardigheid wordt geëist. Bovendien is het een proportioneel en daarom verplicht middel om iemands persoonlijk leven en gezondheid te beschermen. Vanuit dit perspectief zou je ook kunnen stellen dat vaccinatie tegen Covid-19 een morele verplichting is. Dit betekent echter niet dat het ook een juridische verplichting is. Het verplicht toedienen van vaccins is ethisch niet verantwoord. De beslissing om gevaccineerd te worden moet vrijwillig worden genomen door de persoon die het vaccin krijgt.

Kardinaal Eijk

Indien men zich echter verdiept in de materie, dan kan men slechts tot de vaststelling komen dat er helemaal geen sprake was van een pandemie, getuige de documentaire ‘Covid-land, the Lockdown’ en het artikel dat wij onlangs publiceerden over Covid en de griep: ‘Is Covid eigenlijk gewoon de griep?’ Het is slechts een dekmantel om het Nieuwe Wereldorde systeem van het Beest uit te rollen.

De vaccins echter zijn, zoals Mgr. Viganò, Kardinaal Burke en Mgr. Schneider reeds uiteenzetten, wel degelijk immoreel door die band met abortus, én ze zijn bovendien experimenteel. Sciensano gaf toe aan vzw Hippocrates dat een deel van de inhoud “geheim” is. Wetenschappers ontdekken er onder meer grafeenoxide in, en een klokkenluider in de VS getuigde dat collega’s toegeven dat de vaccins ‘vol sh*t’ zitten. Zeer veel bijwerkingen worden niet gemeld, omdat het melden zo moeilijk wordt gemaakt. Indien men een idee wil krijgen van wat zich momenteel afspeelt bij ons, kan men het Telegramkanaal van Artsen voor Vrijheid raadplegen. Daar kan men de ene gruwelijke getuigenis na de andere lezen. Talloze klokkenluider-wetenschappers, waaronder Dr. Mike Yeadon, ex-vicepresident bij Pfizer, hebben gewaarschuwd voor deze vaccinatie, dat ze onder meer mogelijks dienen om de wereldbevolking uit te dunnen.

In december vorig jaar werd door bezorgde katholieke leken nog een open brief gericht aan Kardinaal Eijk betreffende de ethische kant van de vaccins, die echter in dovemansoren is gevallen, zo blijkt nu.

De geloofsafval sleurt velen mee, en velen komen ten val. Godzijdank hebben we nog échte herders in de Kerk die stand houden en een klare kijk hebben op wat momenteel gebeurt, zoals Kardinaal Burke, Aartsbisschop Viganò en Bisschop Schneider.

Bron: Voice of the Family