Open brief aan Kardinaal Eijk

Hieronder volgt een open brief gericht aan Kardinaal Eijk, die ondertekend en verzonden werd door een groep bezorgde katholieken. Wij mochten deze brief hier publiceren, maar zonder de namen van de ondertekenaars.

9 december 2020

 

Zijne Eminentie kardinaal Eijk,

Graag willen wij u vragen om voor het hele Nederlandse volk maar vooral alle katholieken in Nederland en andere landen, een heldere boodschap te verkondigen wat betreft de ernstige morele problemen en gewetensbezwaren rondom de vaccinaties tegen corona. Gisteren, op het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, is er een document op rkkerk.nl geplaatst waarin u antwoord gaf op de vraag of Nederlandse katholieken zich zouden moeten laten vaccineren.

Uw antwoord op die vraag luidt: “Ja, in het belang van het algemeen welzijn, waarbij de menselijk persoon centraal staat, raad ik vaccinatie aan. Mensen zijn dan niet alleen zelf beschermd tegen het virus, maar ook hun naasten worden beschermd en in die zin is vaccineren ook een daad van naastenliefde. Het bezwaar dat er kan zijn tegen het gebruik van bepaalde cellijnen die volgens een kwade handeling zijn verkregen, is daarbij afgewogen tegen de ernstige reden die er is om Covid-19 – en de ontwrichtende gevolgen daarvan voor de wereldwijde samenleving – een halt toe te roepen.”

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van het document van de Pauselijke Academie voor het leven: “Morele reflectie op vaccins geproduceerd op cellijnen van geaborteerde menselijke foetussen”. Dit document werd in 2005 geschreven.

In de conclusies waarmee het document eindigt staat onder andere:

“Er is een ernstige verantwoordelijkheid om alternatieve vaccins te gebruiken en gewetensbezwaren te maken met betrekking tot degene die moreel problematisch zijn”.

En de laatste conclusie luidt:

“Dergelijke medewerking vindt plaats in een context van morele druk uitgeoefend op het geweten van ouders, die gedwongen worden te kiezen om tegen hun geweten of anderszins te handelen, om de gezondheid van hun kinderen en van de bevolking als geheel in gevaar te brengen. Dit is een onrechtvaardige alternatieve keuze, die zo snel mogelijk moet worden geëlimineerd.”

Is er een alternatief, ethisch vaccin beschikbaar?

Ook in het document Dignitas Personae van de Congregatie voor de Geloofsleer uit 2008 wordt, vooral in de nummers 34 en 35 gesproken over de morele bezwaren tegen vaccins die geproduceerd en / of getest zijn met behulp van foetale cellijnen.

Er wordt hierin gezegd:

“Als de ongeoorloofde handeling goedgekeurd wordt door de wetten die de gezondheidszorg en het wetenschappelijk onderzoek regelen, is het noodzakelijk zich te distantiëren van de kwade aspecten van dat systeem om niet de indruk te wekken van een zekere tolerantie of stilzwijgende aanvaarding van handelingen die zwaar onrechtvaardig zijn [57]. Iedere schijn van aanvaarding zou in feite bijdragen tot de groeiende onverschilligheid ten opzichte van zulke handelingen, zo niet tot de goedkeuring ervan, in bepaalde medische en politieke kringen.”

Die groeiende onverschilligheid is naar onze inzichten enorm zichtbaar nu. Er wordt van hogerhand nauwelijks iets gezegd over de morele onaanvaardbaarheid van de manier van productie van de meeste vaccins. Wij geloven oprecht dat hoe ernstig en dodelijk een virus ook mag zijn; een vaccin produceren door gebruik te maken van foetale cellijnen is niet volgens Gods wil. Daar mogen we dus ook echt niet aan meewerken. Is het niet een knieval voor de wereld om dit oogluikend toch maar toe te staan onder het mom van het beschermen van de lichamelijk gezondheid van anderen?

Hadden de martelaren van de eerste eeuwen, die op de meest vreselijke manieren ter dood werden gebracht, ook maar moeten doen of zij niet in God geloofden en moeten buigen voor de eisen van de keizer? Dat was ook beter geweest voor hun eigen lichamelijke gezondheid en dat van anderen…

Dokter Plotkin heeft onder ede toegegeven dat er voor slechts één onderzoek in de aanloop naar de productie van vaccins, 76 baby’s zijn geaborteerd! Hieronder een heel klein stukje uit het uren durende verhoor van deze gruwelijke praktijken rondom het produceren van vaccins.

Deze Dr. Plotkin geeft ook nog toe dat hij vervolgens bepaalde vaccins heeft getest op wezen, gehandicapten, kinderen van gedetineerde moeders en op mensen uit de Belgische Kongo. Dat is natuurlijk ook verre van ethisch verantwoord.

Het huidige testen en produceren van corona-vaccins, wordt gekenmerkt door een ongelofelijke snelheid en een nog veel grotere concurrentiestrijd door de verschillende farmaceutische bedrijven. Sommige van hen hebben überhaupt nog nooit een vaccin geproduceerd!

Verder vinden we het ook zorgwekkend dat er in de meeste corona-vaccins bestanddelen zullen zitten, die nog bijna nooit gebruikt zijn in medicijnen en vaccins, bijvoorbeeld mRNA en lipide nanopartikels. Naast morele bezwaren zijn er dus ook nog een hoop andere bezwaren tegen de coronavaccins aan te voeren. Denk aan de enorme problemen achteraf rondom bijvoorbeeld de middelen Thalidomide (Softenon) en de Diane -35 pil.

Gezien het grote aantal rechtszaken en daaruit voortvloeiende boetes voor farmaceutische bedrijven inzake (ethische) overtredingen, is het één van de meest corrupte bedrijfstakken die er zijn. En juist deze bedrijfstak en het produceren van vaccins wordt gesponsord door mensen die geloven dat er sprake is van een enorme overbevolking.

We weten en beseffen dat er documenten geschreven zijn door de Congregatie voor de Geloofsleer en de pauselijke Academie voor het Leven waarin wordt gesteld dat men die vaccins dus toch mag accepteren. En zoals u zelf concludeert:

“Maar deze medewerking kan in sommige gevallen worden gerechtvaardigd, namelijk als degene die medewerking verleent niet instemt met de kwade handeling als zodanig en de handeling waarmee men medewerking verleent niet nabij is aan, maar los staat van de kwade handeling.”

Dit lijkt ons in strijd met de druk op ouders die “gedwongen worden te kiezen om tegen hun geweten of anderszins te handelen” en iets verder “Dit is een onrechtvaardige alternatieve keuze, die zo snel mogelijk moet worden geëlimineerd.”

Aangezien er nauwelijks ethische vaccins voorhanden zijn, zal de strijd zich daarop moeten richten. En dat overstijgt de keuze en de gewetensplicht van de individuele katholiek.

Als er om solidariteit gevraagd wordt, ligt die daar: solidair zijn met de gewetensbezwaarden. Bieden kerk en overheid straks ruimte aan gewetensbezwaarden die zich niet willen laten vaccineren? Of komt er een ‘indirecte’ vaccinatieplicht? U heeft in het interview dat op 8 december jl. op de website van rkkerk.nl werd geplaatst helemaal niets gezegd over het strijden voor een ethisch vaccin of de katholieke ouders op het hart gedrukt hun geweten te onderzoeken.

Er klinken steeds meer stemmen wereldwijd, om veeleer het geestelijke welzijn oftewel het zielenheil, boven het lichamelijke welzijn te plaatsen. Zoals God altijd al van ons gelovigen heeft gevraagd. Bijvoorbeeld bisschop Schneider en bisschop Strickland, zoals u hieronder kunt lezen.

We willen u heel graag verzoeken uw visie en communicatie rondom het gebruik van foetale cellijnen bij de productie en het testen van vaccins te herzien. Vecht en strijd voor vaccins die ethisch wél verantwoord zijn. Roep katholieken alstublieft op tot waakzaamheid en tot het getuigen van hun gewetensbezwaren bij de huisartsen en consultatiebureaus wat betreft de onethische vaccins.

Als namelijk vaccins niet geproduceerd kunnen worden zonder gebruikmaking van deze foetale cellen en cellijnen, behoren vaccins eenvoudigweg niet tot de medische mogelijkheden voor gelovigen.

We wensen u van harte een gezegende adventstijd toe en een goede gezondheid. Moge God de Vader u zegenen en kracht schenken bij de uitvoer van uw taken als zielenherder. Dat God de Zoon, onze Heer Jezus Christus, u mag leiden in uw strijd tegen het kwade en vóór het goede. Ook willen we u inspiratie en wijsheid van God de Heilige Geest toewensen.

Hartelijke groeten en in afwachting op een antwoord,

Een groep bezwaarde katholieken