Stop de vertoning van de erotische film ‘Benedetta’ waarin de H. Maagd zwaar wordt beledigd

Graag willen wij even de aandacht vestigen op een petitie van Mijnonbevlekthart.nl om de vertoning van de film ‘Benedetta’ van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven tegen te houden.

De film ‘Benedetta’ gaat over het waargebeurde verhaal van een non (de abdis) in de 17de eeuw in een klooster in Toscane, die religieuze en daarna almaar meer erotische visioenen krijgt. Ze wordt geassisteerd door een andere zuster, en de twee krijgen een liefdesaffaire.

Een beeld van de Heilige Maagd Maria wordt bij smerige lesbische, seksuele scènes betrokken (er wordt namelijk een beeld van de H. Maagd Maria gebruikt als seksspeeltje).

De film, gebaseerd op een ‘waargebeurd’ verhaal, doorspekt met erbij verzonnen elementen, is een vreselijke belediging aan het adres van God en de Allerheiligste Maagd.

We tonen hier geen beelden of filmtrailer, omdat het gewoonweg te smerig is. Het is om van te huilen. De uiting van Satans haat tegen de H. Maagd wordt steeds grievender.

En uiteraard is gewoon de hele film een aanslag op ons Katholieken.

U kunt de petitie ‘Stop het beledigen van Onze Lieve Vrouw!’ tekenen op de website. Roep Pathé-directeur Jacques Hoendervangers op om ‘Benedetta’ te schrappen en de geplande vertoningen af te gelasten.

Hieronder kunt u ook een gebed bidden tot eerherstel.

Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria

Heilige Maagd Maria, Moeder van God, Koningin van engelen en mensen, wij danken de allerheiligste, aanbiddelijke Drie-eenheid om de glorievolle voorrechten waarmee Zij U bekleed heeft. Wij geloven al wat de H. Kerk ons leert omtrent uw grootheden, uw macht, uw goedheid en uw deugden. Wij geloven bijzonder dat Gij onbevlekt ontvangen zijt, dat uw goddelijk moederschap samengaat met een ongerepte blijvende maagdelijkheid; dat Gij door de volheid der genade die Gij ontvangen hebt, door de getrouwheid waarmee Gij daaraan beantwoord hebt, tot de hoogste trap der heiligheid zijt gestegen, en verheven werd boven alle schepselen, engelen en heiligen; dat Gij om uw medewerking aan de Verlossing der wereld terecht de Medeverlosseres van het mensdom genoemd wordt; dat Gij, door het aandeel in het uitdelen der genaden, hiervan de Schatbewaarster en de Deur des hemels geworden zijt; dat Gij, omdat Gij de genaden aan de zielen meedeelt, de ware Moeder der levenden geworden zijt; dat Gij eindelijk met de heerschappij over alle schepselen werd bekleed, en de Meesteres en Koningin van hemel en aarde zijt geworden.

Gaarne erkennen wij, dat Gij de smekende almacht bezit, en dat Gij deze grote macht slechts gebruikt voor het heil der zielen en de troost der bedroefden; dat Gij steeds bijstaat al wie u aanroepen en dikwijls de wensen voorkomt van diegenen die niet tot U bidden. O Moeder der goddelijke genade, toevlucht der zondaars en machtige hulp der christenen, aanvaard onze nederige dankbetuigingen voor de ontelbare genaden, die Gij aan de Kerk Gods en aan elk harer kinderen bezorgd hebt.

Vergeef ons, o Koningin en Moeder van barmhartigheid, al onze ongetrouwheden in uw dienst. Wij beloven, met de hulp der goddelijke genade, U meer dan ooit te vereren, te beminnen en na te volgen. Wij hernieuwen op dit ogenblik, in de geest van eerherstel, onze eeuwige opdracht aan U met al wat we zijn en al wat we bezitten. Wij zullen getrouw deze toewijding nakomen door te leven in afhankelijkheid van U en in een onophoudelijk streven naar uwe eer en glorie en naar uw rijk, dat het liefderijk verzekert van Jezus, uw geliefde en aanbiddelijke Zoon. Wij nemen aandeel ook, door het vermijden der zonde en der gelegenheden daartoe, in de onverzoenlijke vijandschappen die God in uw ziel tegenover Satan heeft gelegd.

Vergiffenis, o goede lieve Moeder, voor al de godslasteringen, die tegen uw naam en uw voorrechten in woord of geschrift worden geuit! Vergiffenis voor al de onteringen die uw godvruchtige beeltenissen worden aangedaan! Vergiffenis voor al de beledigingen en ondankbaarheden die uw moederlijk Hart hebben gekwetst! Vergiffenis voor de onwetendheid en de onverschilligheid van zoveel christenen tegenover U! Vergiffenis voor de ongetrouwheid aan uw genade van zoveel zielen die U toegewijd zijn! Op waardige wijze willen wij al deze beledigingen herstellen, en verenigen ons daartoe met de engelenkoren, met alle heiligen en alle rechtvaardigen die U beminnen en loven in de hemel en op aarde.

Aanvaard deze uitingen van onze kinderlijke liefde. Toon dat Gij onze Moeder zijt, en maak ons waardig steeds uw kinderen genoemd te worden. Amen.

(Imprimatuur J. NAULAERTS can. lib. cens. Leuven 1933