Waarom de Covid-vaccinatie de opstap is naar het merkteken van het Beest

De Covid-19-vaccins beginnen aardig te lijken op wat voorzegd is in de H. Schrift omtrent het merkteken van het Beest.

En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal van die mens is 666.

Apoc. 13,15-17

Het vaccin is uiteraard het merkteken zelf nog niet, omdat het niet in de hand of op het voorhoofd wordt ingebracht, maar in de bovenarm; en omdat het niet gepaard gaat met een eed van trouw aan de Antichrist, om van hem afhankelijk te willen zijn voor onderdak en voedsel (noodzakelijk om onder zijn hypnotische invloed te komen). Maar wel worden diegenen die niet gevaccineerd zijn meer en meer beperkingen opgelegd.

Maar het valt wel op dat de wereldleiders kost wat kost willen dat zoveel mogelijk mensen (lees: iedereen dus) geïnjecteerd worden met die experimentele Covid-19-vaccins, waarvan eigenlijk niemand weet wat er echt in zit. En de niet-gevaccineerden zullen steeds meer beperkingen opgelegd krijgen en almaar meer uit de maatschappij gebannen worden door allerlei regels en wetjes. In Frankrijk kan iemand zonder ‘sanitaire pas’ niet meer de supermarkt in!

In Australië willen ze de niet-gevaccineerden uit de economie bannen: dat wil zeggen: geen aankopen, betalingen en transacties meer…

De mogelijkheid bestaat erin dat dit vaccin, dat uiteraard zeer schadelijk is en zeer veel doden tot gevolg kan hebben, ook de mensen (die de injectie overleven) – naast op psychologische manier, door met z’n allen naar een vaccinatiecentrum af te zakken – op één of andere lichamelijke manier voorbereidt op het ontvangen van het merkteken van het Beest. Er kan een soort voorbereidende stof in zitten (bvb. dat grafeenoxide?). Ook opvallend is dat men derde en vierde zogenaamde “boosterinjecties” wil opdringen, waarvan de inhoud nog minder zal gecontroleerd zijn. Hier bij ons nog niet, maar na de “vierde golf” dit najaar zullen ze die wel beginnen aanprijzen. Verder bestaat ook de kans dat ze het vaccin zullen verplichten voor iedereen. 100% verplichten zullen ze nooit kunnen, omdat er steeds een zekere graad van vrijheid blijft bestaan. Maar men zal dan het leven onmogelijk gemaakt worden, of er zullen boetes opgelegd worden… Dan rest ons één ding: ons compleet aan God toevertrouwen en zijn Voorzienigheid.

Zwichten mogen we nooit. Als we nu zwichten, hoe zullen we dan stand houden als de Antichrist zijn merkteken aan de wereld oplegt (en zijn handlanger Bergoglio het in een nieuwe videoboodschap aanprijst)?

Zeker is dat de gevaccineerden zich meestal lieten vaccineren om hun zogezegde “vrijheid” terug te krijgen, om hun job te behouden, om te kunnen reizen, etc. Dat zal ook het argument zijn om dat merkteken aan te nemen. Zij zullen dan zogezegd hun dan beroofde “vrijheid” terug krijgen, om weer in meer of mindere mate te kunnen functioneren in de maatschappij, om bvb. toegang te krijgen tot hun bankaccount met digitale cryptoportefeuille (met crypto-Euro’s). De Covid-19-vaccinatiepas zal er ongetwijfeld ook in verwerkt worden. In het Boek der Waarheid werden vele boodschappen gegeven omtrent dat merkteken:

Deze mensen zullen nu ieder van jullie controleren door een wereldmunt en de schuldenlast van jullie land. Geen enkel land zal ontsnappen aan hun klauwen. Neem Mijn Woord alsjeblieft ter harte! Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie toegang tot voedsel en andere noodwendigheden zal enkel mogelijk zijn door het Merkteken, de identificatie waarover Ik sprak. Alsjeblieft, aanvaard dit Merkteken alsjeblieft niet want dan zullen jullie voor Mij verloren zijn! Dit merkteken zal jullie niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk doden. Blijf buiten dit gezagsgebied! Begin nu met jullie voedselvoorraden, dekens, kaarsen en water te regelen als jullie het ontvangen van het merkteken, het teken van het Beest, willen vermijden! Hij, de Antichrist, die aan het hoofd zal staan van deze nieuwe wereldregering, gelooft dat hij de zielen van het menselijk ras zal stelen. Maar dat zal hij niet. Net zoals velen onder zijn invloed vallen, zullen ook Mijn volgelingen Mij, hun goddelijke Redder, onwrikbaar trouw blijven. Jullie allen, die deze profetieën zullen verachten, luister nu! Val onder de invloed van deze wereldmacht en jullie zullen verloren gaan! Jullie zullen een sterk geloof nodig hebben om te overleven. De gebeden die jullie storten, zullen verhoord worden. Ik zal jullie tijdens deze angstaanjagende periode op aarde beschermen. Tref nu voorbereidingen voor groepsbijeenkomsten waar jullie in alle rust en in het geheim zullen kunnen bidden!

De Heer op 17 april 2011

De Heer zei duidelijk dat geen enkel land zal ontsnappen aan deze wereldwijde overheersing. Dit is nu wel heel duidelijk geworden met deze zogenaamde ‘coronacrisis’. Hij maande ons duidelijk aan (10 jaar geleden reeds!) om ons grondig voor te bereiden indien we het merkteken willen vermijden. Hij zei duidelijk dat dit merkteken diegenen die het nemen lichamelijk én geestelijk zal doden: dat wil zeggen: hun ziel zal verloren gaan. Een andere boodschap:

Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-wereldmerkteken van verbondenheid te aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle mensen moeten deelnemen. Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot voedsel en hoe jullie leven. Voorschriften, veel voorschriften, zullen ertoe leiden dat jullie gevangenen worden. De sleutel van jullie cel, die jullie onder hun controle houdt, zal het merkteken van het beest zijn. 666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie. Eenmaal ingeplant, zal dit niet enkel jullie geest en ziel vergiftigen maar ook jullie lichaam. Want het zal een plaag veroorzaken, ontworpen om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien.

De Heer op 1 juni 2012

Het is duidelijk dat die voorschriften die ons gevangen houden de ‘coronamaatregelen’ en in de nabije toekomst mogelijk ook ‘klimaatmaatregelen’ zullen zijn. Verder staat dat we gedwongen zullen worden om dit merkteken te aanvaarden, zoals elke vaccinatie. Die voorgaande vaccinaties waarnaar verwezen worden zijn de covid-19-vaccins en de boosters, en we zullen “gedwongen” worden omdat ze ons dan ALLES zullen ontzeggen (toegang tot geld, supermarkt, toegang tot nutsvoorzieningen,…).

Maar we mogen dat teken in geen geval nemen, omdat het ons zal stellen onder de hypnotische invloed van de Antichrist en dus de duivel, en we onze ziel aan hem zullen verspelen. Ieder die dat merkteken zal nemen, zal als het ware zijn ziel verkopen aan Satan in ruil voor toegang tot geld en voedsel.

Hij zal grote schade aanrichten in de wereld en zal velen vermoorden. Zijn terreurdaden zullen voor iedereen duidelijk te zien zijn. Hij zal jullie onafhankelijkheid vernietigen en hij zal instrumentaal zijn bij het voeren naar het teken – het teken van het Beest. Jullie, Mijn kinderen, zullen sterk moeten zijn. Aanvaard het teken niet want als jullie dat doen, zullen jullie onder zijn kwaadaardige, hypnotische invloed komen.

De Heer op 15 november 2010

In een andere boodschap staat er:

Satan zal gebruik maken van het vermogen tot bezetenheid bij die zielen die het merkteken aannemen en het zal zeer moeilijk worden om hen te redden.

De Heer op 20 juli 2012

Wie niet conformeert aan de Nieuwe Wereldorde en de vaccins en uiteindelijk dat merkteken, dat als een zoveelste injectie in de rij zal komen (weliswaar na het verschijnen van de Antichrist), wordt een complete paria, een outlaw, compleet buitengesloten uit de maatschappij… We hoeven hier echter niet bang voor te zijn, want de Heer verzekert ons dat Hij ons zal beschermen en onze voorraad die we in huis hebben vermenigvuldigen (zodat we nooit meer naar de winkel hoeven):

Jullie mogen het merkteken niet aanvaarden. In plaats daarvan zal Ik jullie opdragen wat te doen. Velen zullen het merkteken aanvaarden omdat zij zich weerloos voelen. Het Zegel van de Levende God, Mijn kruistochtgebed (33), is jullie reddingslijn. Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, aan jullie gegeven door Mijn Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden. Er zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden, niet gezocht worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de ogen van Satans leger. Jullie zullen voedsel, dat enkele jaren goed blijft, verborgen moeten houden. Jullie zullen jullie eigen gewassen moeten telen, jullie eigen water moeten opslaan en allerhande heilige voorwerpen in jullie buurt houden. Mijn Restkerk zal groeien en zich uitspreiden en er zal jullie onderdak gegeven worden als dat nodig is. Er is nu veel planning nodig. Diegenen die lachen om wat jullie doen, of die zeggen: Jezus zou jullie toch niet vragen om dat te doen? Bevoorraadt Hij al Zijn volgelingen niet in hun tijd van nood? Zelfs één brood en één vis kunnen vermenigvuldigd worden. Het maakt dus niet uit, als jullie maar een beetje voedsel hebben, want Ik zal jullie beschermen en jullie zullen veilig zijn. Bid intens voor die zielen die niet in staat zullen zijn om het merkteken te vermijden.

De Heer op 1 juni 2012

En Hij roept ons duidelijk op te bidden voor diegenen die uit zwakte toch zullen zwichten en het merkteken zullen aanvaarden… Wij mogen hen nooit veroordelen.

Maar bereid u erop voor om als een ‘gevangene’ te leven in uw huis… Hoewel wij het zullen zijn, die écht vrij zullen zijn, en geen slaaf van de Antichrist en de Nieuwe Wereldorde. Dit zal van korte duur zijn, want dan zal de hele wereld in drie dagen duisternis gehuld worden, waarna de bazuin zal klinken en de Heer zal terugkomen.

Aanstonds na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisteren en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen in verwarring geraken. Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen; alle stammen der aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met macht en grote heerlijkheid. Hij zal zijn engelen uitzenden met luid trompetgeschal om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere.

Matt. 24, 29-31

De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij.’ 

Luc. 21, 26-28

Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen, want hij zal komen over allen waar ook ter wereld. Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.’

Luc. 21, 34-36