Traditionis Custodes: een monument voor hypocrisie en een uiting van haat voor wat heilig is

Een editoriaal artikel van de hand van advocaat Christopher Ferrara op Remnant Newspaper:

Dus hier zijn we, slechts 24 uur (op dit moment van schrijven) na de nucleaire ontploffing van de lachwekkend getitelde ‘Traditionis Custodes‘ (“Bewaarders van de Traditie”, TC). Ik moet denken aan de berichten die op de behuizing van de Fat Man-atoombom op Nagasaki waren gekrabbeld: “Hier voor jou!” schreef een Art Josephson uit Chicago. “Hier voor jou!” zei Bergoglio terwijl hij zijn bom liet vallen op een snelgroeiende liturgische heropleving, geleid door jonge mensen, die steeds duidelijker de terminale morbiditeit blootlegt van de enorme kerkelijke dystopie waarover hij de leiding heeft.

De Novus Ordo was al aan het uitsterven in ongeveer het tempo dat wordt voorgeschreven door menselijke sterftetabellen. Maar het proces van de dood werd snel versneld door Bergoglio’s oplegging van de Cultus van Covid bovenop alle andere beledigingen aan het Mystieke Lichaam sinds Paulus VI het proces van kerkelijke auto-sloop op gang bracht waardoor hij huilde in de Vaticaanse zalen over “een echte invasie van de kerk door werelds denken.” Bergoglio sloot de Sint-Pietersbasiliek af voor de gelovigen en eiste gehoorzaamheid aan de krankzinnige bevelen van de burgerlijke autoriteiten die in een tijdsbestek van een paar maanden het sociale weefsel aan stukken scheurden met een universele quarantaine die neerkwam op een virtuele staat van beleg in heel West-Europa en de meeste van de rest van de westerse wereld. Kerken die bijna leeg waren, waren nu verstoken van aanbidders; de Mis-verplichting werd voor meer dan een jaar opgeschort; donaties kelderden; en veel van degenen die door hun eigen voorgangers uit de Novus Ordo-parochies werden verdreven, komen nooit meer terug. De “stille geloofsafval” waarover Johannes Paulus II in Ecclesia in Europa klaagde, manifesteert zich nu institutioneel in nog meer verlaten heiligdommen van de “grote vernieuwing” in zijn post-COVID-fase.

Ondertussen blijft, volgens een soort kerkelijke wet van Gresham, de traditionele liturgie onweerstaanbaar de creatie van Bugnini verdringen, en de jonge zoekers van de Traditie, de oude ideologen van de conciliaire revolutie, inclusief die sluwe en kwaadaardige klerikale politicus uit Argentinië die denkt dat zijn loutere bezetting van de Stoel van Petrus hem eenvoudigweg een absoluut recht geeft op de goederen van de Kerk en zelfs de geopenbaarde waarheid zelf (zoals we zien bij zijn regelrechte afwijzing van goddelijke openbaring over de onontbindbaarheid van het huwelijk).

Zoals Mgr. Charles Pope gisteren toegaf in een interview met EWTN toe, de Latijnse Misbeweging is “een groeiend segment van de Kerk. Weet je, [in] de meeste delen van de kerk daalt ons aantal overal. Maar dit is een soort jong, levendig en groeiend deel van de Kerk.” Voor iemand die de kerk als La Cosa Mia beschouwt, is deze situatie ondraaglijk. Die “starre” jonge mensen, waaronder seminaristen en pas gewijde priesters, dreigen aan te tonen dat de “post-conciliaire kerk” een illusie is – een grote façade van kortstondige nieuwigheden die voorbestemd zijn om te verdwijnen ten gunste van wat altijd was en zal blijven. Zoals paus Benedictus het verwoordde in zijn brief waarin hij Summorum Pontificum uitlegde:

Wat eerdere generaties als heilig beschouwden, blijft ook voor ons heilig en groot, en het kan niet ineens helemaal verboden of zelfs als schadelijk worden beschouwd.”

Paus Benedictus XVI, Summorum Pontificum

Bergoglio zal die manier van denken niet hebben. De Kerk ‘is van hem‘, om zich ervan te ontdoen wanneer hij dat raadzaam acht, en hij zal voor niets stoppen om te krijgen wat hij wil van de zaak die onder zijn bevel staat. En wat hij wil is een einde aan de Latijnse Misbeweging. Maar dat zou niet alleen de afschaffing van Summorum Pontificum vereisen, en zelfs het eerdere indult-regime onder Ecclesia Dei, dat de beweging haar eerste impuls gaf, maar ook niets minder dan de afschaffing van de Traditionele Mis zelf. Alleen door deze maatregelen kon Bergoglio – dat hoopt hij tenminste – de beweging radicaal amputeren en laten sterven. En het zijn precies die onvoorstelbaar brute maatregelen die Bergoglio heeft aangekondigd:  Laat het zo geschreven worden, laat het zo gebeuren.

Dus, heel belachelijk, verklaart artikel 1 van TC dat de eeuwenoude, ontvangen en goedgekeurde Mis in de westerse Kerk, de Heilige Mis, het liturgische fundament van het christendom waarvan de Romeinse canon van Apostolische oorsprong is, is weggesneden uit de Romeinse Ritus, die bestaat nu alleen uit de Nieuwe Mis:

Art 1. De liturgische boeken die door de heilige Paulus VI en de heilige Johannes Paulus II zijn uitgevaardigd, in overeenstemming met de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie, zijn de unieke uitdrukking van de lex orandi van de Romeinse ritus.

Ronduit belachelijk. Dus, volgens Bergoglio, wat is nu de status van de Traditionele Latijnse mis, voor altijd gecodificeerd door paus Sint Pius V? Het is, zo wil hij ons doen geloven, afgeschaft, duidelijk en eenvoudig. Of op zijn minst opgeheven door vervanging via artikel 1. Zoals zijn begeleidende brief uitlegt:

In antwoord op uw verzoeken, neem ik het vaste besluit om alle normen, instructies, toestemmingen en gebruiken die aan het huidige Motu proprio voorafgaan af te schaffen, en verklaar dat de liturgische boeken die zijn afgekondigd door de heilige pausen Paulus VI en Johannes Paulus II, in overeenstemming met de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie, de unieke uitdrukking van de lex orandi van de Romeinse Ritus vormen. Ik put troost bij deze beslissing uit het feit dat St. Pius V na het Concilie van Trente ook alle riten afschafte die geen aanspraak konden maken op een bewezen oudheid, en voor de hele Latijnse Kerk één enkele Missale Romanum instelde.

Jorge Bergoglio

De schaamteloze leugenachtigheid van Bergoglio bereikt hier een nieuw hoogtepunt met de bewering dat door de eeuwenoude Misritus af te schaffen ten gunste van een liturgische nieuwigheid die de Kerk slechts vijftig jaar geleden werd opgedrongen, waarvan één van diens “eucharistische gebeden” werd opgemaakt in een trattoria [een Italiaanse eetgelegenheid], hij het voorbeeld volgt van de Heilige Pius V, die liturgische nieuwigheden afschafte ten gunste van de eeuwenoude Mis. Als Bergoglio echt de Heilige Pius V zou navolgen, zou hij de Nieuwe Mis afschaffen, en het beter doen dan Benedictus door de uniciteit van de Romeinse Ritus te herstellen en het elimineren van het nooit overtuigende, louter verbale verzinsel van een onderscheid tussen een “gewone” en een “buitengewone” vorm van de ene Ritus.

In zijn opperste arrogantie publiceert Bergoglio deze dubbelzinnigheid in de verwachting dat het serieus genomen zal worden. Maar het is natuurlijk volkomen nutteloos. Bergoglio heeft niet het recht om de ontvangen en goedgekeurde Ritus van de Mis in de Kerk af te schaffen, en dat is precies de reden waarom Benedictus XVI zich inspande om in Summorum duidelijk te maken dat Paulus VI dit nooit had gedaan. Zoals de toekomstige paus Benedictus schreef op de 10e verjaardag van Ecclesia Dei:

“De Kerk heeft in haar geschiedenis nooit orthodoxe liturgische vormen afgeschaft of verboden, die volkomen vreemd zouden zijn aan de Geest van de Kerk.”

Maar dan is het hele “pontificaat” van Bergoglio volkomen vreemd aan de geest van de kerk.

De rest van TC is een reeks voorschriften om ervoor te zorgen dat de Latijnse Misbeweging wordt verstikt en uiteindelijk ter dood wordt gebracht. Na de bisschoppen in artikel 2 te hebben geïnformeerd dat zij de leiding hebben over de liturgische vieringen in hun bisdommen, inclusief het gebruik van het Romeins Missaal van 1962, deelt hij hen in artikel 3 mee – met de gebruikelijke leugenachtigheid dat zij niet de leiding hebben, maar veeleer alles moeten doen wat hij beveelt om de Traditionele Mis zo snel mogelijk uit te doven. Dit omvat de volgende maatregelen die niet alleen Summorum, terwijl Benedictus nog leeft, omverwerpt, maar zelfs een groot deel van het Ecclesia Dei indult-regime:

  • een eed van trouw aan de Nieuwe Mis van alle groepen die de Traditionele Mis bijwonen (§ 1);
  • het bijeendrijven van Latijnse Misgroepen naar nieuwe locaties die geen parochiekerken zijn, waardoor een einde komt aan alle Traditionele Latijnse missen in reguliere parochies die door de gelovigen in het algemeen worden bijgewoond (§ 2);
  • geen nieuwe persoonlijke parochies gewijd aan de Latijnse Mis, waardoor een absolute limiet werd gesteld aan de groei van het aantal mensen dat aangetrokken werd door de traditionele liturgie (§ 2);
  • de vieringen van de Traditionele Mis beperken tot bepaalde dagen en niet alleen vereisen dat de lezingen in de volkstaal zijn, maar dat ze de afschuwelijke “vertalingen van de Heilige Schrift gebruiken die zijn goedgekeurd voor liturgisch gebruik door de respectieve Bisschoppenconferenties” (§ 3);
  • het aanstellen van een priester die “belast” is met alle vieringen van de Traditionele Mis in het bisdom en de “pastorale zorg” van degenen die ze bijwonen – met andere woorden, een opzichter die de gehoorzaamheid aan de wil van Bergoglio moet verzekeren (§ 4);
  • heroverwegen of speciale parochies opgericht voor Latijnse Misgroepen “effectief zijn voor hun spirituele groei … om te bepalen of ze al dan niet behouden blijven” – met andere woorden, ze beginnen te sluiten (§ 5);
  • geen oprichting van “nieuwe groepen” – dat wil zeggen, elke groei in de Latijnse Misbeweging verbieden (§ 6).

Vervolgens komt artikel 4, dat Bergoglio’s dodelijke greep versterkt op elke priester gewijd na de datum van TC (16 juli 2021) die de Traditionele Mis zou willen opdragen. Nieuw gewijde priesters moeten een formeel verzoek indienen bij de diocesane bisschop, die de Apostolische Stoel zal raadplegen vooraleer deze machtiging te verlenen.” Niet alleen de bisschoppelijke maar ook de Vaticaanse toestemming is nu vereist voor elke jonge priester om het missaal van 1962 te gebruiken.

Artikel 5 vereist dat zelfs priesters die al de Traditionele Mis opdragen nu om “toestemming te vragen om van dit vermogen te blijven genieten” – een uitnodiging aan vijandige bisschoppen om te beginnen met het intrekken van die “faculteiten”, die het inherente recht van elke priester vervangen om zijn toevlucht te nemen tot de Traditionele Mis zoals verzekerd door Summorum.

De artikelen 6 en 7, gericht op de Broederschap van Sint-Petrus, het Instituut van Christus Koning en de andere Latijnse Misapostolaten “opgericht door de Pauselijke Commissie Ecclesa Dei”, plaatsen ze allemaal onder de jurisdictie van de Congregatie voor Instituten van Godgewijd Leven en Sociëtenten voor Apostolisch leven gelijktijdig met de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, die beide onder de controle staan van de trawanten van Bergoglio, die allemaal vijandig staan ​​tegenover de Traditionele Mis. Het lot van de Franciscaner Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis is nu potentieel en misschien binnenkort, min of meer, het lot van de Broederschap en de andere priestergemeenschappen van de Latijnse Mis, met inbegrip van hun seminaries.

Ten slotte verklaart artikel 8 dat “eerdere normen, instructies, toestemmingen en gebruiken die niet voldoen aan de bepalingen van het huidige Motu Proprio, worden opgeheven.” Met “gebruiken” bedoelt Bergoglio duidelijk de eeuwenoude gewoonte van de Traditionele Latijnse Mis.

Om de patina van een pastorale grondgedachte te geven om te verbergen wat eenvoudigweg haat is tegen hetgeendat hij wil vernietigen, onthult Bergoglio alleen maar de grenzeloosheid van zijn overmoed. Met walgelijke neerbuigendheid jegens zijn twee directe voorgangers, verklaart Bergoglio dat zijn onderzoek onder bisschoppen betreffende Latijnse misgemeenschappen – een duidelijke oefening in vooringenomenheid in bevestiging voorafgaand aan de uitgifte van TC – laat zien dat Johannes Paulus II en Benedictus XVI zich vergist hadden in hun bezorgdheid jegens al de slechte mensen die het Missaal van 1962 hebben uitgebuit voor hun snode doeleinden:

“Een kans geboden door St. Johannes Paulus II en, met nog grotere grootmoedigheid, door Benedictus XVI, bedoeld om de eenheid van een kerkelijk lichaam met verschillende liturgische gevoeligheden te herstellen, werd benut om de lacunes te vergroten, de verschillen te versterken en meningsverschillen aan te moedigen die de Kerk schaden, haar de weg versperren en haar blootstellen aan het gevaar van verdeeldheid.”

Jorge Bergoglio

Na een voorbijgaande verwijzing naar de afschuwelijke toestand van de nieuwe liturgie, waaraan hij absoluut niets wil doen, citeert Bergoglio vage schuld door even vage associatie als de enige rechtvaardiging voor zijn bevel om de traditionele liturgie strikt in quarantaine te plaatsen in afwachting van haar langzame dood:

Maar ik ben niettemin bedroefd dat het instrumentale gebruik van het Missale Romanum uit 1962 vaak wordt gekenmerkt door een verwerping van niet alleen de liturgische hervorming, maar ook van het Tweede Vaticaans Concilie zelf, met ongegronde en onhoudbare beweringen dat het de Traditie en de “ware kerk” heeft verraden. Het pad van de kerk moet worden gezien binnen de dynamiek van de traditie “die voortkomt uit de apostelen en voortgaat in de kerk met de hulp van de Heilige Geest” (DV 8). Een recent stadium van deze dynamiek werd gevormd door het Tweede Vaticaans Concilie, waar het katholieke episcopaat samenkwam om te luisteren en het pad voor de Kerk te onderscheiden dat door de Heilige Geest werd aangegeven. Twijfelen aan het Concilie is twijfelen aan de bedoelingen van diezelfde Vaders die hun collegiale macht op een plechtige manier cum Petro et sub Petro hebben uitgeoefend in een oecumenisch concilie, en uiteindelijk twijfelen aan de Heilige Geest zelf die de Kerk leidt

Jorge Bergoglio

De Latijnse mis moet dus worden beperkt en uiteindelijk gedoofd, omdat sommige mensen die de mis bijwonen – het maakt niet uit wie of wie velen – “aan het Concilie twijfelen”. Geen specifieke leerstelling van het Concilie, want dat kan nooit echt worden gespecificeerd, maar eerder “het Concilie” als historische gebeurtenis waarvan de essentie op gnostische wijze moet worden aangevoeld als “het pad voor de Kerk, aangegeven door de ‘Heilige Geest’”

[…]

Men mag dus niet “aan het Concilie twijfelen”. Omdat Bergoglio twijfel aan “het Concilie” associeert met het Missaal van 1962, dat hij veracht, moet de Latijnse Mis alleen al om die reden via een korte weg naar afschaffing worden gestuurd, zodat de Kerk kan doorgaan op de lange weg van “het Concilie”, dat is niets anders dan het voortdurend “dicteren van de Heilige Geest”. Ketterij wordt dus geherdefinieerd als de hardnekkige twijfel na de doop van “het Concilie” in plaats van afwijking van enig artikel van goddelijk en katholiek geloof. En de eenheid van de Kerk is uitsluitend een functie van blinde aanhankelijkheid aan “het Concilie”, zoals geïnterpreteerd door degenen “die het weten”.

Zolang er geen twijfel bestaat over “het Concilie”, is er eenheid en is de Kerk in orde. Dienovereenkomstig moeten alleen de starre aanhangers van de Latijnse liturgische traditie en hun onduldbare twijfel aan “het Concilie” streng worden aangepakt:

“Ter verdediging van de eenheid van het Lichaam van Christus ben ik genoodzaakt de bevoegdheid in te trekken die door mijn voorgangers werden verleend.”

Maar er zal geen “verdediging van de eenheid van het Lichaam van Christus” zijn tegen degenen die de fundamenten van het Geloof aanvallen, die Bergoglio weinig interesseren, zoals hij duidelijk heeft gemaakt in zijn eindeloze stroom van scheldwoorden tegen “starheid”. Inderdaad, Bergoglio ziet helemaal geen verband tussen kerkelijke verdeeldheid in de Kerk en de Nieuwe Mis, onder wiens afnemend aantal aanhangers, waaronder Biden en Pelosi, er een wijdverbreide afwijkende mening bestaat over tal van kerkleringen over geloof en moraal, waaronder de meest basale principes van de natuurwet.

De vervolging van de Latijnse Misaanhangers die Bergoglio van plan was te lanceren, is al begonnen in minder dan een dag, zoals we hier en hier zien, met veel erger dat zeker zal komen van vijandige bisschoppen en Bergoglio’s zorgvuldig uitgekozen medewerkers in het Vaticaanse apparaat. Maar er is goede reden om te hopen dat deze brute daad van een wraakzuchtige despoot averechts zal werken, zoals despotisch overreageren zo vaak doet. Om te beginnen zijn er vroege tekenen dat sympathieke bisschoppen passief verzet zullen aangaan tegen een tiran die de afgelopen acht jaar de spot heeft gedreven met het ambt van Petrus en zijn macht uitoefent als de dictator van een bananenrepubliek. Zij hebben, net als de gelovigen, genoeg van hem.

Bergoglio kan er zelfs spijt van krijgen dat hij ooit ‘Traditionis Custodes’ heeft afgekondigd. Want door de oorlog te verklaren aan de Mis der Eeuwen, een oorlog die hij niet kan winnen, heeft hij niet alleen de oorlog verklaard aan de gelovigen op aarde, maar ook aan de Gemeenschap der Heiligen die op haar altaren is verheven, waaronder niemand minder dan de heilige paus met wie Bergoglio zichzelf durfde te vergelijken door te kennen te geven de Mis af te schaffen die de grote paus versterkte tegen de aanvallen van profane indringers:

Op grond van onze apostolische autoriteit staan wij toe en verlenen wij voor altijd dat, voor het zingen of lezen van de Mis in welke kerk dan ook, dit missaal hierna absoluut moet worden gevolgd, zonder gewetensbezwaren of angst voor het oplopen van enige straf, oordeel of afkeuring, en vrij en rechtmatig mag worden gebruikt …. We verklaren en ordenen ook dat niemand die wordt verplicht of gedwongen om dit missaal te wijzigen, en dat dit huidige document niet kan worden ingetrokken of gewijzigd, maar altijd geldig blijft en zijn volledige kracht behoudt, niettegenstaande de eerdere grondwetten en decreten van de Heilige Stoel …

Daarom mag niemand deze kennisgeving van onze toestemming, statuten, verordening, bevel, voorschrift, toekenning, indult, verklaring, wil, decreet en verbod wijzigen. Zou iemand zich echter aan zo’n daad wagen, dan zou hij moeten weten dat hij zich de toorn van de Almachtige God en van de gezegende apostelen Petrus en Paulus op de hals zal halen.

St. Pius V

Heilige Paus Pius V, bid voor ons. Heilige Petrus en Paulus, bekrachtig de hemelse afkeuring!

Bron: Remnant newspaper