Artikel in de Italiaanse krant La Verità: ‘Er is maar één Paus? Ja, Ratzinger!”

Op 7 maart stond een artikel in de Italiaanse krant La Verità dat bevestigde dat Paus Benedictus nog steeds paus is. Aan het woord was Dr. Silvana De Mari die het had over het meest recente boek over dit onderwerp, dat zopas is verschenen en waar wij ook reeds een artikel aan hebben gewijd. 

Dr. Silvana De Mari:

De waarheid ligt voor ons, naakt en onaangenaam, met zijn ruige schoonheid. De leugen is verfraaid, gekleed en veel fascinerender. Hoe kun je het weerstaan?

Het katholicisme is een eenvoudige religie. De paus is de plaatsvervanger van Christus. Christus was één; hij had geen tweelingbroers. De paus is één. De paus is de opvolger van Petrus, en Petrus was één. De paus is één. De eerste vereiste voor een geldige verkiezing voor het pausdom is dat de zetel vacant is. De vorige paus moet dood zijn, niet ziek, gewond in een medisch veroorzaakte coma, gewoon dood. Of hij moet afstand hebben gedaan van de troon, middels de gebruikelijke geldige troonsafstand. De paus treedt niet af, hij is geen CEO. De paus legt het ambt neer. Zijn troonsafstand moet de zin bevatten “die ik verzaak”, de afstand moet zowel betrekking hebben op het zijn van paus als op de functie van paus en mag geen enkele dubbelzinnigheid bevatten. Als het is geschreven, is het raadzaam dat het geen spelfouten bevat.

In een recent interview met de Corriere della Sera benadrukte Zijne Heiligheid Benedictus XVI nogmaals dat er maar één paus is, en benadrukte hij ook dat hij deed wat hij deed met grote zorg en geweten. Zijn troonsafstand mist de zin “die ik verzaak”.

De enige logische verklaring voor dit alles is dat Zijne Heiligheid Benedictus XVI wordt aangevallen en gechanteerd. Als hij acht jaar geleden werd aangevallen, toen hij aankondigde af te treden, wordt hij zelfs nu nog gechanteerd. Is de verkiezing van kardinaal Bergoglio tot paus geldig of niet? Er is maar één paus, wees Zijne Heiligheid Benedictus XVI erop in de Corriere della Sera. En Zijne Heiligheid Benedictus XVI ondertekent met Pontifex; Jorge Bergoglio heeft de symbolen van de pauselijke soevereiniteit, de rode mozetta, verworpen, heeft de benaming van plaatsvervanger van Christus verworpen en heeft zichzelf altijd tot bisschop van Rome verklaard. Naakt onaangenaam is de waarheid altijd voor ieders ogen geweest, sinds die dag in februari 2013 toen Zijne Heiligheid Benedictus XVI zijn troonsafstand aankondigde, de bliksem insloeg in het Vaticaan. Er is een verontrustend beeld van die verontrustende gebeurtenis.

In een 300 pagina’s tellend boek, ‘Benedictus XVI: Paus “emeritus” ?’, geeft Estefania Acosta, een Colombiaanse advocaat en voormalig universiteitsprofessor burgerlijk – en handelsrecht, antwoord op die vraag. De advocaat analyseert veel van het bewijs dat is aangevoerd door al degenen die geloven dat de verkiezing van kardinaal Bergoglio ongeldig is. Een deel van dit bewijs is relevant, andere niet relevant. Het definitieve bewijs, echter, dat geen twijfel laat bestaan, is de tekst waarmee Zijne Heiligheid Benedictus XVI zijn troonsafstand aankondigde. Ik herinner me dat ik er al over had gesproken in deze krant, hoe er in de originele versie twee flagrante fouten in de Latijnse spelling waren en dat er een fout in de datum zat: de troonsafstand zou geldig zijn vanaf 28 februari om 29:00 uur in plaats van 20.00 uur. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een tekst zoals een pauselijke troonsafstand op internet terecht zou komen zonder te zijn nagelezen en gecorrigeerd.

Ze beweert dat het hare “het eerste boek is dat, met academische nauwkeurigheid en op een systematische manier, het canonieke bewijs biedt dat Benedictus XVI nooit geldig afstand heeft gedaan van het ambt van paus, waardoor hij de enige echte Paus van de Katholieke Kerk blijft, waaraan  alle katholieken trouw en gehoorzaamheid verschuldigd zijn op straffe van schisma. Als gevolg van deze en andere onregelmatigheden voorafgaand aan en gelijktijdig met de verkiezing van kardinaal Jorge Mario Bergoglio in het conclaaf van 2013, is ‘Franciscus’ inderdaad een anti-paus, dat wil zeggen: hij bezet onrechtmatig de Stoel van Petrus en hem erkennen als paus is op zijn minst een objectieve ontkenning van de waarheid.”

De door Ratzinger geschreven Declaratio is zo geschreven dat de indruk wordt gewekt dat het een troonsafstand is, maar dat is het niet. Het is geschreven met ondenkbare spelfouten die de eerste aanwijzing zijn; de tweede: als je zorgvuldig leest, besef je dat de paus niet afstand deed van het Pausschap (Munus), maar afstand deed van de bediening van Pauselijk ambt (Ministerium), dat wil zeggen: het uitvoeren van enkele functies. Het antwoord van Zijne Heiligheid op de vraag waarom hij afstand deed, is belachelijk: hij zei dat de tijdzone hem te moe maakte en dat hij niet meer naar Brazilië zou kunnen gaan voor de Wereldjongerendagen (in de zomer van 2013). Een belachelijk antwoord. De troonafstand was “een steen” die op de Kerk werd gegooid. Een paus kan veel eenvoudiger de Wereldjongerendagen afschaffen of er niet meer heen gaan. Nog belachelijker is echter het antwoord op de tweede vraag: waarom keert hij niet terug naar de status van bisschop? Hij antwoordde dat hij “alleen witte gewaden in zijn kast heeft”.

Acosta legt uit dat de sleutel tot de ongeldigheid van het aftreden niet ligt in het feit dat Benedictus “gedwongen” was. Benedictus handelde vrij in de zin dat hij zeer goed wist wat hij aan het doen was, hij wist dat hij paus zou blijven, omdat hij niet verzaakte aan het paus ZIJN (Munus). En dit maakt zijn troonafstand ongeldig, zoals we [in het boek] zullen zien, omdat “zijn” en “uitvoeren” onafscheidbaar zijn voor de paus. Omwille van deze reden heeft Ratzinger correct verklaard aan de Corriere della Sera: “Acht jaar geleden maakte ik mijn keuze in volle gewetensvrijheid en ik heb mijn keuze juist gemaakt.” Wanneer Zijne Heiligheid verklaart dat hij alles gewetensvol en vrij deed, waarnaar verwijst hij dan? Naar de tekst. Hij schreef vrijelijk een extreem dubbelzinnige tekst die simultaan zijn troonafstand bevestigt en ontkent. Hij deed het met geweten, met absolute voorzorg. De troonafstand vond nooit plaats. Er is maar één paus: Zijne Heiligheid Benedictus XVI.

Bron: From Rome