Nieuwe gebedsvideo van Bergoglio: ‘In dienst van de broederschap’

Het Vaticaan geeft regelmatig video’s uit om de maandelijkse gebedsintentie van Bergoglio te ondersteunen. Er is al meer kritiek geweest op de weinig katholieke manier waarop deze video’s vorm worden gegeven. Naar aanleiding van Driekoningen is een video verschenen, geheel in lijn van de omstreden encycliek Fratelli tutti en de verklaring van Abu Dhabi, waarin alle godsdiensten en alle bidden op één lijn worden gesteld en waarin Christus wordt voorgesteld als de weg alleen voor de christenen. Iedereen komt op zijn eigen manier tot God. Van evangelisatie is geen sprake meer. De Amerikaanse site Church Militant heeft daar onderstaand stuk aan gewijd met medewerking van o.a. Mgr. Rob Mutsaerts.

Bergoglio lanceerde aan de vooravond van Driekoningen een video waarin hij de religieuze onverschilligheid promoot – en dat op het feest waarop de Kerk Jezus verkondigt als het licht van Gods definitieve openbaring aan de mensen van alle naties en religies.

In plaats van een oproep om mensen van andere religies te evangeliseren, vraagt de paus de katholieken om zich in het gebed te verenigen als “broeders en zusters” met mensen die andere godheden aanbidden. In de video van het “Pope’s Worldwide Prayer Network” stelt Franciscus dat zij onze “broeders en zusters” zijn die “bidden”, ongeacht hun geloofsovertuiging.

De video van de paus opent met een katholieke vrouw die de rozenkrans bidt. Er wordt snel overgeschakeld op een moslimvrouw met een hijab die op haar gebedsmatje knielt en haar gebed tot Allah richt. Vervolgens zoomt de video in op een jonge jood die een kippah en ṭallit draagt en an het bidden is.

“Als we tot God bidden in navolging van Jezus, komen we als broeders en zusters samen met hen die bidden volgens andere culturen, andere tradities en andere geloofsovertuigingen”, verklaart Franciscus in een voice-over. In een flagrante tegenstelling met de boodschap van Epifanie gaat de paus verder met het beperken van het evangelie tot de christenen – en hij laat door woord en beeld impliciet zien dat christenen weliswaar Jezus hebben, maar dat mensen van andere religies even goede wegen naar verlossing hebben. “De Kerk waardeert Gods handelen in andere religies, zonder te vergeten dat voor ons christenen de bron van menselijke waardigheid en broederschap in het evangelie van Jezus Christus ligt,” stelt Franciscus in de video getiteld “De gebedsintentie van de paus: Ten dienste van de menselijke broederschap.”

De video heeft katholieke en evangelische christenen geschokt. Ze zijn geschokt door de maçonnieke ketterij van religieuze onverschilligheid die door de Epifanieboodschap van de paus wordt gepropageerd.

In een exclusief interview met Church Militant reageerde de Nederlandse bisschop Rob Mutsaerts op de video, waarbij hij categorisch stelde dat “het uiteindelijke doel van de Kerk is om te evangeliseren, om God bekend te maken aan alle mensen en alle naties en om de waarheid, Gods waarheid, te verdedigen”.

“Niet een of andere god, maar de ene God die in de stal in Bethlehem is geboren. Niet een of andere waarheid of de waarheid van wat algemeen aanvaard is, maar de enige waarheid die volledig aanwezig is in Jezus Christus”, voegde de hulpbisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch eraan toe.

“Ik weet het, dat klinkt niet erg inclusief, maar dat is het wel,” benadrukte hij, waarbij hij opmerkte dat “het kind Jezus Christus nauwelijks wordt genoemd in Fratelli Tutti” – de recente encycliek van Franciscus, een werk dat het onderscheid tussen christenen en mensen van andere religies vervaagt.

Mutsaerts, bekend om zijn trouw aan het evangelie, sprak ook zijn bezorgdheid uit over het feit dat Fratelli Tutti en het initiatief Economie van Franciscus een “opvallende gelijkenis hebben met de seculiere agenda van onze tijd”.

“Je moet het de secularisten nageven. Terwijl ze wonderen verwerpen, stellen ze hun vertrouwen in het globalisme, de Grote Reset, duurzaamheid, Klaus Schwab en Bill Gates. Een vertrouwen dat men alleen in sprookjes vindt,” merkte Mutsaerts op, en betreurde “de verdediging van de paus van het ‘inclusieve kapitalisme’, samen met magnaten die abortus bevorderen en ondersteunen.

In een toespraak tot Church Militant sprak pater Athanasius St. Michel zijn verbijstering uit over de timing en het thema van de video.

“Er is een diepe pathos in de paus die de figuur van Christus relativeert als slechts één van de vele figuren in het pantheon van de wereldreligies aan de vooravond van het feest van de Driekoningen, dat erop gericht is de wereld naar Christus te trekken … als de unieke en enige Verlosser”, aldus de in Frankrijk wonende theoloog en cultuurcriticus.

“Paus Franciscus lijkt een visie op de menselijke natuur te hebben die meer ontleend is aan Rousseau en de 18e eeuw dan aan Genesis en de evangeliën,” waardoor “zijn waarnemingen niet te onderscheiden zijn van die van een humanist en van de grote vrijmetselaarstraditie,” merkte hij op.

“De mensheid kan alleen worden gered door berouw en vertrouwen in het kruis, niet door de ontdekking van middelen van menselijke welwillendheid waarvan het bestaan nooit is bewezen”, benadrukte pater Athanasius.

De eminente evangelische dominee en apologeet David Robertson zegt dat hij ” bidt voor mijn katholieke broeders en zusters dat jullie te midden van een dergelijke ketterij trouw zullen blijven”.

“De katholieke kerk zit diep in de problemen als deze video het denken van de paus weerspiegelt, omdat het ver afstaat van de katholieke leer – en van de leer van zijn voorganger en, nog belangrijker, van de Bijbel”, waarschuwde Robertson, in een commentaar aan Church Militant.

“Onze Heer Jezus leerde dat Hij de weg, de waarheid en het leven was; niet een weg, een waarheid of een leven”, aldus de auteur van Magnificent Obsession: Why Jesus is great.

De populaire auteur diaken Nick Donnelly legt uit: “Het is in strijd met het evangelie om te beweren – zoals Paus Franciscus doet – dat mensen van alle religies broeders en zusters van de Vader zijn omdat we allemaal ‘bidden”.

“Alleen door het geloof in de naam van Jezus en het sacrament van het doopsel geeft Hij ‘kracht om kinderen van God te worden’”, aldus Donnelly, die Johannes 1:12 aanhaalt.

“Een katholieke theologie van de menselijke broederschap zou erkennen dat mensen van verschillende godsdiensten door de Schepper naar het beeld en de gelijkenis van God zijn gemaakt,” beaamde Donnelly, “maar door te stellen dat God in andere godsdiensten aan het werk is, vermindert Paus Franciscus de absoluut unieke en onvervangbare rol van de Kerk – extra ecclesiam nulla salus”.

De katholieken die ondanks een sombere toekomst voor het Westerse katholicisme een boodschap van hoop uitdragen, benadrukte mgr. Mutsaerts. De oplossing ligt in een “reset”, maar dan wel een reset van een heel andere soort”. “De katholieke kerk in het Westen neemt snel af. Is dat slecht? Ja, dat is het. Maar als dit de Kerk is die zich nu manifesteert, hoe eerder ze verdampt, des te beter”, zei hij. Het is beter om opnieuw te beginnen zoals de jonge Kerk begon in plaats van te modderen zoals we al meer dan een halve eeuw doen. Het heeft ons alleen maar van Christus verdreven. De toekomst van de Kerk zal afhangen van heiligen, zoals dat altijd het geval is geweest. Ze zal zeker overleven zoals altijd. Ze zal klein zijn. Ze zal een kerk zijn die gebaseerd is op persoonlijke betrokkenheid.”

De bisschop beschreef hoe de herstelde Kerk “het heilige centraal zal stellen – niet het milieu, niet inclusief kapitalisme of valse oecumene wat lijkt te zeggen dat het niet echt uitmaakt wat je gelooft of in wie je je vertrouwen stelt, zolang we elkaar maar broeders en zusters noemen”.

“Nee, ik bevorder geen exclusieve kerk. Wat ik wel bepleit is terug naar de basis,” voegde Mutsaerts eraan toe, en riep op tot “een tijdelijke terugtrekking om te kunnen herbronnen om  zodoende sterker terug te komen.” “De kerk zal weer geloofwaardig worden,” bevestigde Mutsaerts.

In zijn encycliek Mortalium Animos uit 1928 veroordeelt Paus Pius XI de religieuze onverschilligheid als een ketterij die is gebaseerd “op die valse mening die alle religies min of meer goed en prijzenswaardig vindt”.

“Verkeerd is deze mening; en die haar aanhangen, dwalen; erger: zij wijzen de ware godsdienst af, welks begrip zij verdraaien,” verkondigde Pius XI.

Bron: Fortes In Fide.