Mgr. Viganò over de nieuwe encycliek ‘Fratelli tutti’ van Bergoglio: “Precies geschreven door een vrijmetselaar”

Op 3 oktober ondertekende Bergoglio in Assisi zijn nieuwste encycliek “Fratelli tutti” (allemaal broeders). Aartsbisschop Carlo Maria Viganò is niet mals voor deze nieuwste tekst van Bergoglio, en zegt dat het precies “door een vrijmetselaar” is geschreven. Hij noemt het “Bergoglio’s ideologische manifest”, zijn “Professio fidei masonicae” [zijn belijdenis van het maçonnieke geloof] – en “zijn kandidatuur voor het presidentschap van de Universele Religie, dienstmaagd van de Nieuwe Wereldorde.”

In zijn laatste encycliekFratelli tutti citeert Bergoglio opnieuw meestal zichzelf. Hij citeert ook het fameuze Abu-Dhabi-document dat hij samen met de Groot Imam El-Tayeb ondertekende, en in nr. 219 vernoemt hij het motto van de Franse Revolutie, en van de Groot-Oriënt en de Grootloge van Frankrijk, beiden vrijmetselaarsloges:

“Vrijheid, gelijkheid en broederschap kunnen verheven idealen blijven, tenzij ze toegepast worden op iedereen.”

En in nr. 274:

“Wij, de gelovigen van de verschillende religies, weten dat ons getuigenis van God, onze samenleving bevoordeelt. De inspanning om God te zoeken met een oprecht hart, gegeven dat het nooit bezoedeld is door ideologische of zelfzuchtige doelen, helpt ons ons te herkennen als reisgenoten, waarlijk broeders en zusters.”

In 279:

“Het getuigt ook van het feit dat, sinds de belangrijke dingen die we delen, zo vele zijn, het mogelijk is om een manier van serene, geordende en vredevolle coëxistentie te vinden, waarbij we onze verschillen aanvaarden en ons verheugen in het feit dat we als kinderen van de éne God, allen broeders en zusters zijn.”

De Groot-imam van Al-Azhar, El-Tayeb, zei over deze encycliek het volgende:

“Wanneer paus Franciscus de verschillende religies uitnodigt om zich ten dienste van de broederschap te stellen voor het welzijn van de hele mensheid, kondigt hij een nieuw tijdperk aan. Onze gezamenlijke reis opent ons voor nieuw licht en nieuwe creativiteit, die het hart van elke religie uitdaagt. Bovendien kan broederschap ook de weg worden voor religieuze overtuigingen.”


Religies moeten zich dus eerst en vooral in dienst stellen van de menselijke broederschap.
Paus Leo XIII leerde echter in zijn encycliek Humanum Gerus (20 april 1884):

De valse leer dat universele vrede mogelijk kan worden gemaakt door het vaderschap van God, de broederschap van de mens is, een leerstelling die wordt onderwezen door de vrijmetselarij, de organisatie die het koninkrijk van Satan leidt of bijstaat.”

Commentaar van Mgr. Viganò

Ook Mgr. Viganò had één en ander te zeggen over deze encycliek. Hij publiceerde een commentaar op de blog van zijn bevriende Italiaanse journalist Aldo Maria Valli, naar wij hij ook het eerst zijn brief over het misbruikschandaal van McCarrick zond in 2018. Hij zegt dat “een bovennatuurlijke dimensie totaal afwezig is” in deze encycliek. De “vervalsing van St. Franciscus” is “beschamend.”

Hij schrijft:

Bij een vluchtige lezing van de tekst van de encycliek Fratelli, zou iedereen ertoe worden gebracht te geloven dat deze was geschreven door een vrijmetselaar, niet door de plaatsvervanger van Christus. Alles erin is geïnspireerd door een vaag deïsme en een filantropisme dat niets katholiek in zich heeft: Nonne et ethnici hoc faciunt? Doen zelfs de heidenen niet hetzelfde? (Mt 5, 47).

Macroscopisch en beslist beschamend is de historische vervalsing van de ontmoeting van Sint Franciscus met de sultan: volgens de schrijver van de encycliek voerde de Poverello ‘geen dialectische oorlog door doctrines op te leggen’; in werkelijkheid klinken de woorden van de heilige Franciscus die de kroniekschrijvers rapporteren heel anders:«Als u mij wilt beloven, in uw naam en in de naam van uw volk, dat u overgaat naar de religie van Christus, als ik ongedeerd uit het vuur kom, zal ik alleen het vuur ingaan. Als ik verbrand word, zal het de schuld zijn van mijn zonden; als, aan de andere kant, de goddelijke kracht ervoor zorgt dat ik veilig en wel naar buiten ga, zul je Christus erkennen, de kracht van God en de wijsheid van God, als de ware God en Heer, Redder van alles ».

De bovennatuurlijke dimensie is totaal afwezig, net zoals afwezig is de verwijzing naar de noodzaak om tot het Mystieke Lichaam van Christus, de Heilige Kerk, te behoren om eeuwig heil te bereiken. Integendeel, er is een zeer ernstige verdraaiing van het concept van ‘broederschap’: voor de katholiek is het alleen mogelijk in Christus als men God als Vader heeft door de doop (Joh. 1:12), terwijl het voor Bergoglio alleen gerealiseerd zou worden door de mensheid.

Het katholieke concept van “vrijheid van godsdienst” wordt vervangen door het concept van “godsdienstvrijheid”, getheoretiseerd door het Tweede Vaticaans Concilie, waarbij het goddelijke recht van de Kerk op vrijheid van aanbidding, prediking en regering wordt geruild met de erkenning van het recht op dwaling, om zich niet alleen in het algemeen te verspreiden, maar zelfs in christelijke landen. De rechten van de waarheid kunnen niet worden geruild door rechten op fouten te verlenen. De kerk heeft het inheemse recht op vrijheid, terwijl valse religies het niet hebben.

De afvlakking van de encycliek over het Covid-verhaal is onthutsend en bevestigt de ondergeschiktheid aan één gedachte en de globalistische elite. Evenmin verrassend is het obsessieve aandringen op universele eenheid en broederschap, samen met de veroordeling van het legitieme recht van de staat om zijn identiteit niet alleen van cultuur maar ook en vooral van geloof te beschermen.

Deze encycliek vormt Bergoglio’s ideologische manifest – zijn Professio fidei masonicae – en zijn kandidatuur voor het presidentschap van de Universele Religie, dienstmaagd van de Nieuwe Wereldorde. Dit getuigenis van ondergeschiktheid aan het gangbare denken is misschien het applaus van de vijanden van God waard, maar het bevestigt het onverbiddelijke opgeven van de evangelisatiemissie van de Kerk. Aan de andere kant hebben we het al gehoord: “Proselytisme [zieltjeswinnen] is plechtige onzin”.

Bergoglio is een vervalser van de werkelijkheid. Hij liegt met een onbeschaamdheid die zijn gelijke niet kent. Aan de andere kant is de belangrijkste expert in het vervalsen van de waarheid precies die Chinese dictatuur die de zondaar door Onze Lieve Heer laat stenigen. (Het communistische regime heeft op scholen een boek verspreid met een aantal episodes uit verschillende religies, waaronder dat van de overspelige vrouw, die door Jezus wordt gestenigd. Een volledige vervalsing van de tekst.) Blijkbaar beperkt de nabijheid van het Communistische regime tot de Bergogliaanse kerk zich niet tot de overeenkomst, maar omvat het ook de modus operandi zelf.

+ Carlo Maria Viganò

Bron: Vatican.va; Aldo Maria Valli