Mgr. Schneider: ‘De devotie tot O.L.Vrouw van Fatima in tijden van verdrukking’

Een brief van Mgr. Athanasius Schneider over de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Fatima in tijden van vervolging en verdrukking:

De mensheid en vooral de katholieke gelovigen beleven momenteel een tijd van verdrukking. Voor christenen is er een atmosfeer van catacomben en vervolging van het geloof. Uit de feiten blijkt echter dat onder het voorwendsel van de Covid-19-epidemie de onvervreemdbare rechten van burgers werden geschonden, waardoor hun fundamentele vrijheden onevenredig en ongerechtvaardigd werden beperkt, en in de eerste plaats de uitoefening van vrijheid van aanbidding.

Op 12 en 13 mei zal het omheind terrein van de Cova da Iria, in het Heiligdom van Fatima, sinds de eerste verschijning van Onze-Lieve-Vrouw voor het eerst bijna leeg zijn. Dit feit onthult al een buitengewone dimensie en kan in zekere zin worden gezien als een voorbode van tijden van vervolging en martelaarschap, waarover O.L.Vrouw sprak in het derde deel van het Geheim van Fatima. Daar wordt gezegd dat ‘verschillende bisschoppen, priesters en religieuze mannen en vrouwen een ruige berg hebben beklommen, waarop een groot kruis stond. Bisschoppen, priesters en religieuze mannen en vrouwen en verschillende seculiere mensen, heren en dames van verschillende sociale klassen en posities, stierven de een na de ander ”.

Tegenwoordig ervaren ware katholieken niet zozeer het fysieke, maar het psychologische en spirituele martelaarschap, vanwege de ontneming van het recht en de mogelijkheid om in het openbaar daden van aanbidding en toewijding te stellen. Het is bijzonder pijnlijk voor Portugese katholieken dat ze op 12 en 13 mei de pelgrimstocht naar het heiligdom van Fatima niet mogen maken.

Alle toegewijden van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima kunnen en moeten zich echter organiseren om een ​​spirituele pelgrimstocht te maken naar het heiligdom van Fátima. Zo’n spirituele bedevaart kan gemaakt worden volgens de voorwaarden en mogelijkheden van ieder. De pelgrimstocht kan individueel worden gemaakt, of bij een familiebijeenkomst, of in een groep gelovigen die in een huis bijeenkomen, zoals het was in de dagen van de catacomben of de communistische vervolging, bv. in de Sovjet-Unie of in China vandaag of in andere landen. Een heilig uur van gebed kan worden gehouden ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima voor haar beeltenis, terwijl men de Rozenkrans bidt, dit jaar speciaal voor het einde van de wereldgezondheidsdictatuur, de volledige vrijheid van aanbidding, het weerhouden van de apocalyptische kwalen van slavernij door gedwongen vaccinatie en verplichte “chipping”. Een speciale intentie kan ook de volmaakte toewijding van Rusland zijn, zoals Onze-Lieve-Vrouw verlangt, want alleen uit zo’n volmaakte toewijding zal de ware bekering van Rusland komen en krijgt de mensheid een tijd van vrede. Een andere belangrijke bedoeling zou zijn om de afschuwelijke heiligschennissen tegen de Allerheiligste Eucharistie, die de afgelopen decennia binnen de Kerk is gepleegd, door onwaardige communies en de trivialisatie van de communie-ritus, te verlichten. De belangrijkste bedoeling is echter de overwinning van het Onbevlekt Hart van Onze-Lieve-Vrouw.

Hoe meer de  zonde en de beproevingen toenemen, des te overvloediger zal God, door de handen van Maria, speciale genaden en effectieve hulp verlenen. Mogen alle toegewijden van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima op 13 mei (of de dag ervoor) geestelijk verenigd zijn en met tranen en kinderlijk vertrouwen die aanwezig zijn bij God, door tussenkomst van het Onbevlekt Hart van Maria, de smeekbeden en vooral het gebed van de heilige Rozenkrans met de genoemde intenties. ‘Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen en naar wie Hij genadig luistert?’ (Lc 18, 7).

Onze-Lieve-Vrouw beloofde dat het geloof in Portugal altijd behouden zou blijven, dus het ware katholieke geloof. Het behoud van het geloof is geen kwestie van aantallen en percentages. Ook in deze dagen van verdrukking en verlatenheid, van het opgeven van de integriteit en zuiverheid van het geloof en de liturgie, heeft Onze Lieve Vrouw in Portugal en in andere landen Haar getrouwen, Haar kleintjes. Deze getrouwen, deze kleintjes van Onze-Lieve-Vrouw zijn die leden van de katholieke geestelijkheid en mensen, van alle leeftijden en sociale posities, die in hun ziel het pure geloof van de heilige herders van Fatima, de vurige en eerbiedige liefde voor de Heilige Eucharistie en de kinderlijke overgave en toewijding aan Onze Lieve Vrouw en Haar Onbevlekt Hart hebben behouden.

Door de mysterieuze Goddelijke toestemming kunnen de toegewijden en pelgrims van Onze Lieve Vrouw van Fatima op 13 mei dit jaar niet naar het heiligdom van Cova da Iria gaan. Maar ze kunnen elkaar tegenwoordig geestelijk ontmoeten, waar ze ook zijn, en een leger vormen van de “kleine” toegewijden van Onze Lieve Vrouw van Fatima.

Ik smeek God dat er in Portugal en in andere landen zulke kleine “legers” van Onze Lieve Vrouw van Fatima zijn, dat op de gezegende dag van de eerste verschijning deze “legers” talrijker worden en er een groot leger over de hele wereld wordt gevormd. Met dit leger van Haar kleintjes zal Onze-Lieve-Vrouw de huidige aanvallen op het geloof en de vrijheid van aanbidding overwinnen.

Mogen alle katholieken die lijden vanwege de huidige religieuze onderdrukking en spirituele verlatenheid, hun bovennatuurlijke vertrouwen in de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria hernieuwen. Mogen zij Onze-Lieve-Vrouw van Fatima vragen om de engelen met de kristallen gieters, waarin ze het bloed van de martelaren hebben verzameld, te sturen om de zielen van allen die God naderen, die dorst hebben naar God en de heilige Eucharistie, water te geven.

De menselijke krachten van deze wereld, zowel burgerlijk als kerkelijk, verhinderen dat de toegewijden van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima op 13 mei bijeenkomen in Cova da Iria. Ze hebben echter niet de macht om hen te verbieden geestelijk te vergaderen op een heilig uur op lokaal, nationaal of wereldniveau ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Onze-Lieve-Vrouw zal zulke daden van liefde, verering en kinderlijk vertrouwen jegens Haar belonen met speciale genaden.

Laten we in deze tijd vaak bidden met de heilige Francisco en Jacinta, dit gebed van de engel: “O Jezus, het is voor Uw liefde, voor de bekering van zondaars en als eerherstel voor de zonden begaan tegen het Onbevlekt Hart van Maria. ”

Mogen deze woorden, die Onze-Lieve-Vrouw tot de Kleine Herders zei, alle toegewijden van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima troosten en spirituele aanmoediging en vreugde geven, vooral degenen die lijden en degenen die worden afgeslacht tijdens deze verdrukkingsdagen: “Mijn Onbevlekt Hart zal uw toevlucht zijn en het pad dat u naar God zal leiden. ‘

+ Mgr. Athanasius Schneider

Bron: Rorate Caeli