Laat uw hart niet verontrust worden

We zijn nog maar begin 2020 en de wereld is in beroering. Zware bosbranden gevolgd door overstromingen in Australië. Nooit geziene sneeuwstormen in Canada, Pakistan, Afghanistan en IJsland, andere zware stormen in o.a. Spanje. Ongeziene overstromingen in o.a. Brazilië. Sprinkhanenplagen in India en Oost-Afrika. Een hevige vulkaanuitbarsting op de Filipijnen waardoor een heel gebied in één klap onbewoonbaar werd, zware aardbevingen in o.a. Turkije en de uitbraak van een dodelijk coronavirus in China… En doe daarbij dan nog de spanningen in het Midden-Oosten en de almaar toenemende chaos in de Kerk… En toch mogen we ons niet laten verontrusten of angstig worden. We moeten niet wegkijken en doen alsof er niets aan de hand is, maar laten we onze innerlijke vrede bewaren – de vrede die de Heer ons geeft. Hoe doen we dat? Door veelvuldig gebruik te maken van de Sacramenten (Biecht – Communie), sacramentaliën, en veel te bidden. Met andere woorden: verenigd te blijven met de Heer en onze blik gericht houden op de Heer. 

Een katholiek bidt minstens dagelijks een rozenhoedje, maar het is goed om er meerdere trachten te bidden. Ook in de auto, tijdens het rijden, kan er gerust gebeden worden. Er bestaan daarvoor speciale ‘rozenkransringen’.

Ook het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid – gebeden om 15u. (of indien onmogelijk, een ander uur van de dag) – is een krachtig gebed.

Eerst: Credo, Onze Vader en Weesgegroet
Op de Grote kralen:
Eeuwige Vader, wij offeren U op: het Lichaam en het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
Kleine kralen:
Omwille van Zijn Smartelijk Lijden, wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
Op het einde:
Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige Eeuwige God, ontferm U over ons en over heel de wereld (3x).

Uiteraard heeft het gebed weinig waarde als we onze Rozenkrans of het Kroontje verstrooid rap aframmelen. Laten we ons verinnerlijken, ons concentreren op ons gebed en de mysteries overwegen. Bij het Kroontje kan men dan best zijn blik richten op een kruisbeeld of een beeltenis van de Barmhartige Jezus. Laten wij ons verenigen met Maria en Jezus en ons onderdompelen in hen. En een echt kind van Maria draagt steeds een rozenkrans bij zich. Pater Pio noemde het zijn “wapen.” Opvallend is dan ook dat de Paters Jezuïeten die op wonderbare wijze de atoombom op Hiroshima overleefden (op luttele afstand van ground zero), rozenkrans-biddende paters waren. Ze hadden geen angst, maar vertrouwden volkomen op God.

We mogen nooit denken dat we eigenlijk al genoeg doen, maar we moeten onszelf natuurlijk ook niet “kapot” bidden als we daar niet toe geroepen zijn. De H. Pater Pio bad dan wel 10 rozenkransen per dag, maar God hielp hem dan daar ook bij. Tijd voor een beetje (gezonde) ontspanning is ook nodig.

Het is in deze roerige tijden ook een aanbeveling om meer en meer nachtwaken te houden, dat wil zeggen: bvb. 1x per week ’s nachts een moment van gebed houden. Dat kan in een kapel, bij het H. Sacrament (indien mogelijk), maar ook thuis.

Wekelijks een Heilig Uur houden is een must voor de katholiek. Dat is een uur vertoeven in gebed bij Jezus in het H. Sacrament. Dat kan in een kerk, waar Jezus tegenwoordig is in het H.  Tabernakel, maar ook in kerken of kapellen waar de H. Hostie wordt uitgesteld in een monstrans. Aartsbisschop Fulton Sheen noemde het H. Uur een moment van zuurstoftoevoer in de verpeste lucht van deze verdorven wereld.

Ook goed is: ’s morgens aan het begin van de dag de dag (en al het werk) aan de Heer opdragen als een gebed.

Draag een gewijd bruin Scapulier. Onze Lieve Vrouw beloofde talrijke genaden aan diegenen die ze zouden dragen. Paus Pius X gaf toestemming om een medaille te dragen, maar indien niet noodzakelijk, is een echt scapulier beter. Het is dan ook het “kleed van Onze Lieve Vrouw.” En wist je dat telkens met het kust, men 500 dagen aflaat verdient? Andere sacramentaliën zijn o.a.: een Wonderdadige medaille,…

Diegenen die kunnen: breng offers. De kinderen van Fatima brachten voortdurend verstervingen, en droegen die aan de Heer op voor de “bekering van de zondaars” en de “redding van de zielen.” Niemand kan van zichzelf zeggen dat hij genoeg offers brengt. Maar ook opnieuw: het moet met liefde gedaan worden, niet als een soort krachttoer. God wil niet dat wij ons lichaam uitputten, zodanig dat wij verzwakken dat we niet meer kunnen bidden. Een gezond evenwicht is noodzakelijk.

Maar wat belangrijker is: akten van liefde tot de Heer doorheen de dag, waardoor men met Hem verenigd blijft. Een moment stilstaan bij een beeld van Jezus, of gewoon eens aan Hem denken, en zeggen: “Jezus, ik bemin U,” of “Jezus, ik vertrouw op U.”

Andere schietgebeden:

“Jezus, Maria, Jozef, ik bemin jullie, red de zielen, red de godgewijden.”

“O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.”  (Wonderdadige Medaille)

“Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.” (Groen scapulier)

“Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid.”

“Geloofd en gebenedijd zij ten allen tijde Jezus Christus in het Heilig Sacrament des Altaars.”

De Belgische Heilige Pater Pièrre Mutien-Marie beval het aan om tijdens het huishoudelijk werk voortdurend Weesgegroetjes te bidden.

Wie een katholiek gebedenboekje zoekt, waarin allerlei gebeden staan van de Kruisweg tot de Bron van Geluk, kan er één hier vinden.

En tot slot: laten we ook de gebeden bidden die voor deze tijden bedoeld zijn. De krachtige gebeden die de Heer via de Ierse zienster MDM heeft meegedeeld, waaronder Kruistochtgebed nr. 33, voor het Zegel van bescherming (zowel geestelijk als fysiek). De Heer vroeg er elke dag 15 min. uit te bidden, om onszelf sterk te houden in de tijden van beproeving.

We willen de lezers graag nog eens herinneren aan het getuigenis van een lezer die gespaard bleef van de aanslagen in Zaventem in maart 2016, door het bidden van Kruistochtgebed 33 (voor het zegel van bescherming).

We moeten ook onthouden dat al deze beproevingen (natuurrampen, de plagen en de chaos in de wereld) moeten komen, maar dat God de zijnen zal altijd zal beschermen.

Weet dat de veranderingen al begonnen zijn, zoals voorzegd, waarbij de gewassen niet langer vruchten voortbrengen zoals voorheen en waarbij de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn. Deze veranderingen gebeuren door de hand van Mijn Eeuwige Vader naarmate Hij nieuwe wetten over de aarde brengt die geen mens zullen ontgaan. Niets van wat in de wereld door de natuurwetten geregeld wordt, zal blijven zoals het eens was.

De zeeën zullen stijgen, het water zal in stromen neerkomen, de aarde zal beven en de bodem zal onvruchtbaar worden. Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verbreiding van de zonde, die voor Hem een grote bron van smart is, te stoppen.

Die naties, die Zijn Wetten trotseren, zullen veel lijden. Zij zullen weldra beseffen dat hun zonden niet langer getolereerd zullen worden en zij zullen gestraft worden.

Hun straf dient om hen te verhinderen andere zielen te teisteren en, indien zij hun goddeloze gedrag niet veranderen, zullen zij daartoe gedwongen worden door een goddelijk ingrijpen. Mijn dochter, jij moet Mijn woord nu snel verspreiden aangezien de Waarschuwing nadert. Het Boek der Waarheid moet aan veel naties gegeven worden zodat zij zich kunnen voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Het moment van Mijn Tweede Komst zal na de Waarschuwing plaatsvinden.

De kastijdingen, die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel overgebracht worden, zijn geleidelijk aan begonnen. Deze zullen blijven escaleren als de zonde blijft aanzwellen. De strijd heeft een aanvang genomen en de beginfase kan in veel landen gezien worden.  Jullie zullen allen getuigen over een klimaat van vernietiging, dat op de aarde neerdaalt omdat deze kreunt van pijn door de ontaarding van de zonde. Het beven zal toenemen en natie na natie zal lijden overeenkomstig de smet van zonde die hun hart bederft. (Uit het Boek der Waarheid Boodschap van de Heer, 6 juli 2012)