Professor de Mattei roept de Duitse Katholieken op om hun kerkbelasting niet meer te betalen

Dr. Roberto de Mattei roept de Duitse Katholieken op om hun kerkbelasting niet langer te betalen. Want met die kerkbelasting financieren ze de valse Duits-Amazoniaanse Kerk.

Hij zei op de conferentie in München:

Ik doe een oproep aan de Duitse katholieken om de zogenaamde Kirchensteuer niet langer te betalen, de inhouding van een deel van hun inkomen op basis van hun geloofsovertuiging. Het is ontoelaatbaar dat de enige manier om zich van deze gedwongen kerkbelasting te ontdoen, is door een verplichte verklaring tot uittreden uit de Kerk (Kirchenaustritt), die automatisch wordt gevolgd door een feitelijke excommunicatie.

De Duitse bisschoppenconferentie heeft besloten dat degenen die de Kirchenaustritt onderschrijven niet meer mogen biechten, geen communie of vormsel mogen ontvangen en dat ze bij hun dood geen katholieke begrafenis mogen krijgen. Zonder het woord “excommunicatie” expliciet uit te spreken straft de Duitse Bisschoppenconferentie degenen die de kerk om financiële redenen verlaten door hen uit te sluiten van het sacramentele leven, wat de essentie is van de straf van de excommunicatie (can. 1331 § 1). Zij mogen pas weer tot de sacramenten worden toegelaten nadat zij hun verklaring hebben ingetrokken en zich ertoe hebben verbonden hun financiële verplichtingen na te komen.

Volgens de Synodaler Weg mogen gescheiden en hertrouwde katholieken die de Kirchensteuer betalen de sacramenten ontvangen, maar praktiserende katholieken die weigeren deze belasting te betalen, worden rigoureus uitgesloten van het sacramentele leven van de Kerk. Ketters en beruchte schismatici, met inbegrip van priesters en bisschoppen, worden niet gesanctioneerd, terwijl de straf van de excommunicatie wordt toegepast op een daad die, zelfs in het ergste geval, slechts kan worden aangemerkt als een daad van ongehoorzaamheid van leken, waartegen het canonieke recht geen enkele straf oplegt.

Het is waar dat de plicht om de Kerk materieel te ondersteunen deel uitmaakt van de katholieke traditie en in het nieuwe Wetboek van Canoniek Recht in can. 222, §1 en 1260 staat, maar de traditie van de Kerk heeft de schending van deze plicht nooit als een misdaad op zich beschouwd en het Wetboek noemt geen enkele straf tegen degenen die deze overtreden.

Tenzij wordt gesteld dat wat wordt bestraft niet de weigering om de belasting te betalen is, maar de daad van uittreding uit de katholieke kerk, gelijkgesteld met het misdrijf van schisma of afvalligheid, dat het Wetboek bestraft met excommunicatie latae sententiae (can. 1364 § 1). Maar de Kirchenaustritt moet, om canonieke relevantie te hebben, een vrije en bewuste keuze zijn, en niet een daad waartoe iemand gedwongen wordt die, om welke reden dan ook, een onrechtvaardige belasting wil ontduiken.

De Duitse staat van zijn kant handelt in strijd met zijn grondwet (Grundgesetz), die de non-discriminatie van burgers op grond van hun godsdienst garandeert. Een niet-confessionele staat heeft niet het recht om zich te bemoeien met de privésfeer van burgers, wetende dat het gevolg van het aangeven van hun geloof aan de kerkelijke autoriteiten het verlies van geld of anders ernstige canonieke sancties zal zijn.  In deze situatie treedt het burgerlijke gezag op als de wereldlijke arm van de kerk.

De Kerk van haar kant offert het fundamentele recht van de christen op om zich niet door de staat te laten bemoeien met kwesties die het geloof en de moraal betreffen en schendt de godsdienstvrijheid van de gelovigen door hen te dwingen een openbare verklaring af te leggen waarin zij afzien van hun lidmaatschap van de Kerk om louter economische redenen.

Het criterium van het behoren tot de katholieke kerk is gebaseerd op de gave van het geloof die elke katholiek ten tijde van het doopsel ontvangt en kan niet worden gereduceerd tot het betalen van een belasting. Alleen een diep geseculariseerde instelling kan het behoren tot de Kerk gelijkstellen met het betalen van een deel van het inkomen. De Duitse Kerk, economisch rijk maar geestelijk steeds armer, lijkt in de ogen van de christen een bureaucratisch en bedrijfsmatig apparaat dat onderworpen is aan de publieke opinie en de burgerlijke autoriteiten. Wie het sacramentele leven ondergeschikt maakt aan de betaling van een belasting, valt bovendien in de zonde van simonie (Handelingen 8: 5-24), de verkoop van geestelijke goederen die alle tijden van grote crises in de Kerk heeft gekenmerkt.

De naam Kulturkampf wordt in de geschiedenis herinnerd als de vervolging van katholieken door kanselier Bismarck in de laatste dertig jaar van de 19e eeuw. De communistische theoreticus Antonio Gramsci claimde op zijn beurt een nieuwe Kulturkampf tegen de katholieke Kerk, zonder zich te kunnen voorstellen dat degenen die zijn plan voor de secularisatie van de samenleving zouden realiseren, de bisschoppen zelf zouden zijn. De cruciale vraag die gesteld moet worden is deze: mag een katholiek medeplichtig zijn aan het proces van ontkatholicisering van zijn eigen land?

We begrijpen dat dit een pijnlijk gewetensprobleem is. Het betalen van de Kirchensteuer betekent echter direct meewerken aan het proces van secularisatie van de Kerk in Duitsland en in de wereld die de Duitse bisschoppen op ideologisch vlak en op financieel vlak bevorderen. Het betalen van de Kirchensteuer betekent op dit moment het ondersteunen van de Synodale Weg.

Daarom betekent de weigering om de Duitse bisschoppenconferentie financieel te steunen niet dat men de Kerk de rug toekeert en nog minder dat men afstand doet van het katholieke geloof, maar is het eigenlijk de manier om het  geloof te verdedigen. En het is het welzijn van de Kerk – niet alleen de Kerk in Duitsland, maar de universele Kerk – dat ons ertoe aanzet een beroep te doen op de Duitse katholieken: stop met het betalen van de Kirchensteuer! Wij leggen deze oproep aan de voeten van Maria, patrona Bavariae, zij die de onoverwinnelijke beschermvrouwe van Duitsland en de Moeder van de Kerk is.

Bron: Fortes In Fide