Protest tegen Bergoglio’s heiligschennende daden in het Vaticaan

Naar aanleiding van Bergoglio’s publieke heiligschennende en afgodische daden in het Vaticaan hebben katholieken een initiatief genomen om Bergoglio te wijzen op zijn zonde en hem op te roepen om zich publiek te bekeren en eerherstel te brengen. Dat zal uiteraard niet gebeuren, maar dit initiatief doet twee dingen goed: ze legt de nadruk op de zonde van afgoderij die tijdens de Amazonesynode in het Vaticaan gepleegd werd door niemand minder dan Bergoglio – “paus” Franciscus – zelf, wat door niemand kan ontkend worden, en bij de ondertekenaars kunnen we zien wie in deze aangelegenheid de zijde van Christus kiest, en zich tégen de heidense Bergoglio opstelt.

Dit is de verklaring:

Wij, de ondergetekende katholieke geestelijken en geleerden protesteren tegen en veroordelen de heiligschennende en bijgelovige daden gepleegd door paus Franciscus, de opvolger van Petrus [uiteraard is dit in werkelijkheid niet het geval – Bergoglio is nooit de geldige paus geweest, dus geen opvolger van Petrus, maar de opvolger van Judas, nvdr], in verband met de recente Amazonesynode die in Rome werd gehouden. De heiligschennende daden zijn de volgende:

  • Op 4 oktober woonde paus Franciscus een daad van afgodische aanbidding van de heidense godin Pachamama bij.
  • Hij liet toe dat deze aanbidding plaatsvond in de Vaticaanse tuinen, en aldus de nabijheid van de graven van de martelaren en de kerk van de Apostel Petrus werd ontheiligd.
  • Hij nam deel in deze daad van afgodische aanbidding door een houten beeld van Pachamama te zegenen.
  • Op 7 oktober werd het idool van Pachamama vóór het hoofdaltaar in de Sint-Pietersbasiliek geplaatst, en dan in een processie naar de Synodehal gedragen. Paus Franciscus las gebeden in een ceremonie waarin deze beeltenis betrokken was, en vervoegde vervolgens de processie.
  • Toen houten afbeeldingen van deze heidense afgod werden verwijderd uit de Kerk van Santa Maria in Traspontina, waar ze op een heiligschennende wijze werden geplaatst, en door Katholieken die woedend waren over deze profanatie van de kerk, in de Tiber werden gegooid, verontschuldigde paus Franciscus zich op 25 oktober voor hun verwijdering, en een ander houten beeld van Pachamama werd terug in de kerk gezet. Bijgevolg werd een nieuwe heiligschennis gepleegd.
  • Op 27 oktober, tijdens de Mis voor de afsluiting van de Synode, aanvaardde hij een kom die gebruikt wordt in de afgodische verering van Pachamama, en plaatste dit op het altaar.

Paus Franciscus zelf bevestigde dat deze houten afbeeldingen heidense idolen waren. In zijn verontschuldiging voor de verwijdering van deze idolen uit een Katholieke kerk, noemde hij hen specifiek Pachamama, een naam voor een valse godin van moeder aarde, volgens het heidense religieuze geloof in Zuid-Amerika.

Verschillende aspecten van deze gebeurtenissen werden veroordeeld als afgodische en heiligschennend door Kardinaal Walter Brandmüller, Kardinaal Gerhard Müller, Kardinaal Jorge Urosa Savino, Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, Bisschop Athanasius Schneider, Bisschop José Luis Azcona Hermoso, Bisschop Rudolf Voderholzer en Bisschop Marian Eleganti. Tenslotte heeft Kardinaal Raymond Burke dezelfde beoordeling van deze cultus gegeven in een interview.

Deze deelname aan afgoderij werd voorzien door de verklaring met als titel “Document over Menselijke Broederlijkheid”, ondertekend door Paus Franciscus en Ahmad Al-Tayyeb, de Groot-Imam van de Al-Azhar Moskee, op 4 februari 2019. Deze verklaring stelde dat:

“Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt.”

Paus Franciscus’ betrokkenheid in afgodische ceremonies is een indicatie dat hij deze verklaring in een heterodoxe zin bedoelde, die de heidense aanbidding van idolen als een goed beschouwt, positief gewild door God.

Meer nog, ondanks het in privaat adviseren van Bisschop Athanasius Schneider dat “U kunt zeggen dat de zin in kwestie over de diversiteit van religies de permissieve [gedogende, nvdr] wil van God betekent…”, heeft Franciscus nooit de Abu Dhabi-verklaring overeenkomstig gecorrigeerd. In zijn daaropvolgende audiëntietoespraak van 3 april 2019, toen hij de vraag “Waarom laat God zoveel religies toe?” beantwoordde, verwees hij naar de “permissieve wil van God”, [dus: God laat het toe, nvdr] zoals uitgelegd in de Scholastische theologie, maar hij gaf het concept een positieve betekenis, en verklaarde hij dat “God dit wilde toelaten,” omdat “er zoveel religies zijn”, “ze kijken altijd naar de hemel, ze kijken naar God.” Er is niet de minste suggestie dat God het bestaan van valse religies op dezelfde manier toestaat zoals hij het bestaan van kwaad in het algemeen toelaat. De duidelijke implicatie is eerder dat God het bestaan van “zoveel religies” toestaat, omdat ze goed zijn in het feit dat ze “altijd naar de hemel kijken, ze kijken naar God.”

De azteken die naar de ‘hemel keken.’

Erger nog, paus Franciscus heeft sindsdien de niet gecorrigeerde Abu Dhabi-verklaring bevestigd door een ‘intergeloofscomité’ op te richten, die later de officiële naam van “Hoger Comité” kreeg, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten, om de “doelen” van het document te promoten; en een richtlijn te promoten die door de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog aan de hoofden van alle Romeinse Katholieke Instituten van hogere studies werd gegeven, waarbij hen gevraagd wordt dat ze de “wijst mogelijke verspreiding geven aan het document”, inclusief diens niet gecorrigeerde bewering dat God de “diversiteit van religies” wil, net zoals hij de diversiteit van kleur, geslacht, ras en taal wil.

Het geven van aanbidding aan gelijk wie of gelijk wat anders dan de ene ware God, de Heilige Drievuldigheid, is een overtreding van het Eerste Gebod. Alle deelname in gelijk welke vorm van de verering van idolen wordt absoluut veroordeeld door dit Gebod en is een objectieve zware zonde, onafhankelijk van de subjectieve laakbaarheid, waarover enkel God kan oordelen.

Sint Paulus leerde de vroege Kerk dat het offer aangeboden aan heidense idolen niet aan God werd geofferd, maar eerder aan de demonen, toen hij in zijn eerste brief aan de Korinthiërs zei: ”

Ik beweer niet, dat het aan de afgoden geofferde vlees als zodanig iets bijzonders is of dat er afgoden bestaan.Maar wat de heidenen offeren, offeren zij aan boze geesten en niet aan God, en ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten.Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der demonen; gij kunt niet deel hebben aan de tafel des Heren en aan de tafel der demonen. (1 Cor. 10:19-21)

Door deze daden heeft paus Franciscus het verwijt dat geuit werd door het Tweede Concilie van Nicea over zich afgeroepen:

“Vele herders hebben mijn wijngaard vernield, ze hebben mijn deel verontreinigd. Want ze volgden onheilige mannen en vertrouwend op hun eigen waanzin belasterden ze de heilige Kerk, die Christus onze God tot zijn Bruid heeft gemaakt, en ze slaagden er niet in het heilige van het profane te onderscheiden, bewerend dat de iconen van onze Heer en zijn heiligen niet verschillend waren van de houten afbeeldingen van satanische idolen.”

Met immense droefheid en diepe liefde voor de Stoel van Petrus, smeken we de Almachtige God om de schuldige leden van Zijn Kerk op aarde de straf te sparen die ze verdienen voor deze vreselijke zonden.

We vragen Paus Franciscus respectvol om zich publiek en ondubbelzinnig te bekeren van deze objectief zware zonden, en van alle publieke misdaden die hij tegen God en de ware religie heeft bedreven, en om eerherstel te brengen voor deze misdaden.

We vragen op respectvolle wijze alle bisschoppen van de Katholieke kerk om voor deze schandalen een broederlijke correctie te bieden aan paus Franciscus, en hun kudde te waarschuwen dat volgens de goddelijk geopenbaarde leer van het Katholiek Geloof, ze eeuwige verdoemenis riskeren indien ze zijn voorbeeld volgen van het overtreden van het Eerste Gebod.

9 november 2019

In Festo dedicationis Basilicae Lateranensis
“Terribilis est locus iste: hic domus Dei est et porta cæli; et vocabitur aula Dei”

Er zijn momenteel slechts twee bisschoppen die deze verklaring hebben ondertekend: Mgr. Carlo Maria Viganò en Mgr. Robert Mutsaerts.

Bron: Contra Recentia Sacrilegia


Advertentie