Zusters Sacramentinnen uit Halle verzetten zich tegen sluitingsdrang van Bergoglio

Foto: website zusters Sacramentinnen.

Het Vaticaan wil dat het klooster van de zusters Sacramentinnen in Halle de deuren sluit. Reden? Er zouden te weinig zusters zijn. Ze werden zelfs al onderworpen aan een apostolische visitatie. Maar ze zijn niet van plan te vertrekken en hun gemeenschap zomaar te laten ontmantelen.

De zusters Sacramentinnen in Halle tellen momenteel drie zusters, welke zich toeleggen op de altijddurende aanbidding van de Heer in het Heilig Sacrament. Ze doen dat “om te bidden voor hen die niet kunnen bidden en lief te hebben voor degenen die niet meer kunnen beminnen. Door ons gebed en onze dagdagelijkse bezigheden willen wij eerherstel brengen aan Jezus in zijn eucharistische aanwezigheid onder ons,” aldus de zusters op hun website.

De orde van de Zusters Sacramentinen gaat terug op de 17e eeuwse pater Dominicaan, Antoine Lequieu, die zich geroepen voelde om een nieuwe religieuze familie aan de Kerk te schenken. Het was de tijd van enerzijds het opkomend Calvinisme dat de werkelijke aanwezigheid van Jezus Christus in het Heilig Sacrament loochende, en anderzijds het Jansenisme, dat de gelovigen ver verwijderd hield van de Heilige Communie. De Voorzienigheid schonk een nieuwe orde die door altijddurende aanbidding van het Heilig Sacrament in het tabernakel eerherstel zou brengen voor zoveel lauwheid onder de gelovigen. De opdracht van de nieuwe orde werd aldus geformuleerd:

  • beminnen voor degenen die niet kunnen beminnen,
  • bidden voor degenen die geen tijd hebben voor gebed,
  • gehoorzamen voor diegenen die slechts hun eigen wil doen,
  • aanbiddend neerknielen voor degenen die lastertaal spreken.

Waar het om gaat zijn plaatsvervangende liefdeblijken tijdens de aanbidding, neergeknield voor het tabernakel, maar ook tijdens de dagdagelijkse bezigheden. Gans het leven van de orde is bezield door deze eerherstellende daden. De moniale orde en haar plechtige geloften werden op 6 november 1693 kerkrechtelijk goedgekeurd door Zijne Heiligheid Paus Innocentius XII. Een nieuwe goedkeuring volgde in 1935 door Zijne Heiligheid Paus Pius XI. De Zusters Sacramentinen bezitten verschillende kloosters in Frankrijk en Amerika. Ook in ons klooster in Halle probeert een kleine gemeenschap van zusters trouw de Constituties van de Orde te beleven in dankbare liefde voor de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het Heilig Sacrament.

Het Vaticaan zou het liefst de orde in Vlaanderen opdoeken, maar de drie overgebleven zusters (30, 60 en 90 jaar) zijn niet van plan te wijken. Desnoods worden ze begijn, zodat ze onafhankelijk van Rome hun eerherstellende daden kunnen verderzetten in een gemeenschap. Maar van ontmantelen en tot de lekenstaat teruggebracht worden: geen sprake van!

Bergoglio’s verwoestende werk in diverse kloosters is ons allang bekend. Het laatste klooster dat het moest ontgelden was dat van de Kleine Zusters van Maria, Moeder van de Verlosser in Frankrijk. Een orde waar ook de liefde voor het H. Sacrament centraal stond. Marco Tosatti schreef daar toen over: “Net zoals de Franciscanen van de Immaculata (en het Broederschap van de HH. Apostelen) delen ze de herontdekte liefde voor de traditie, een liefde die de ergste instincten wakker maakt in het huidige leiderschap van de H. Stoel.”

Bron: Website Zusters Sacramentinnen; Radio2