Getuigenis: ‘Als de paus zijn schouders ophaalt voor hekserij’

Getuigenis van Adrian Hau, een voormalige occultist:

Wat voor soort mensen moeten wij wel zijn, indien God deze man toelaat de Katholiciteit van de Kerk te vernielen, tot op de graad waarop het mogelijk is de Kerk te vernietigen?

De Poorten van de Hel zullen de Kerk niet overweldigen, maar dat betekent niet dat de vijand geen overweldigende schade kan toebrengen in zijn razernij tegen ons.

Ik heb er geen idee van of zij, mijn toenmalige kamergenote, mij de waarheid vertelde, omdat de Ordo Templi Orientis, de OTO, een gnostische geheime sociëteit is die geen kritiek toelaat. Dit gezegd zijnde, heb ik geen gegronde reden om te twijfelen aan het idee dat de laatste stap in de initiatie in die groep de bewustwording is dat men een godheid in z’n eigen recht is. Voor diegenen die nieuwsgierig kunnen zijn, de voorlaatste stap is, zoals mij verteld werd, rituele sodomie.

Ik geef er niet om om mijn levensomstandigheden in die tijd te bespreken, enkel dit wil ik meegeven: ik had verzaakt aan mijn Katholiek doopsel omdat, naar ik denk, ik niets zag dan dubbelzinnigheid in de institutionele Kerk, een probleem dat in mijn bisdom tot op vandaag blijft duren.

In de leegte die volgt op zo’n geloofsafval, zou ik mezelf gezien hebben als een occultist: ik las tarotkaarten, ik nam deel aan occulte rituelen, ik schreef er enkele, ik sprak toverspreuken, en af en toe was ik verontrustend effectief in het bereiken van natuurlijke dingen door beslist kwaadaardige en onnatuurlijke middelen. Misschien de grootste belediging in dit alles: ik noemde het religie.

De OTO is amper uniek te noemen onder de occulte groepen die experimenteren met variërende graden van seksuele vrijdenkerij en genotzucht als substituten voor authentieke religieuze vroomheid. De Heksenbijbel roept op tot rituele symbolische of echte, seksuele gemeenschap voor de derdegraads initiatie. Het kan zelfs amper nog een geheim genoemd worden.

Er zijn nog steeds plaatsen en tijden wanneer de gewillige blinden zich verzamelen in letterlijke orgieën, die aan iets meer gewijd dan hun genotzucht. Ik dank God dat dit iets is dat nooit is uitgekomen voor mij – niet dat ze niet enkele pogingen deden om mij erin te betrekken.

Ik keerde terug naar de Katholieke Kerk, voor een stuk omdat ze geroepen is om de enige schuilplaats te zijn in de wereld, de ene zekere rots tegen de genotzuchtige, zelfmisbruikende luciferiaanse religies die in de recente jaren zijn opgekomen zoals zoveel onkruid. Ik ontsnapte, en ik dankte God daarvoor – wat de reden is, naar ik denk, dat mij zo woedend heeft gemaakt over paus Franciscus’ recente goedkeuring van het document “Menselijke Broederlijkheid voor Wereldvrede en het Samenleven“.

Tijdens zijn recente trip naar de Verenigde Arabische Emiraten, tekende paus Franciscus een document dat, voor zover mogelijk, verlof geeft aan al het bovenstaande, op grond van dat ze gewild zijn door God – de orgieën, de tarotkaarten, de toverspreuken, de hekserij. Dit is direct tegengesteld aan en een tarting van het Eerste Gebod.

Erger nog misschien, is de dubbelhartigheid van diegenen die dit idee verdedigen als ‘perfect orthodox’, gebaseerd op het vijgenblad dat dit niets meer is dan Gods veroorlovende wil. Dat is totale en complete nonsens, en het ik heb de verdienste om dit van mijn kant volledig te weerleggen, omdat het hele ding diep beledigend is. Diegenen die zo’n bedriegerij hebben verspreid in de tekst [Jorge Mario Bergoglio], grijpen naar de strohalmen van orthodoxie die overblijven. Maar in werkelijkheid en in liefdadigheid: er is geen katholiciteit in dit document.

De lijn in kwestie:

“Vrijheid is een recht van ieder persoon: ieder individu geniet de vrijheid van geloof, gedachte, uiting en daden. Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt.

Het algemeen taalgebruik laat niet toe dat de betekenis van iets in dezelfde zin wordt veranderd. Echter, de klare betekenis van de woorden zoals die geschreven staan, is dat de veelheid aan religies een werking is van Gods actieve wil. We weten, omdat zelfs de heidenen en de heksen geneigd zijn om te vieren naar de vorm van de diversiteit van de seksen: ze plaatsen en houden in hun liturgische riten de huwelijkse omarming [lees: seks] centraal, die een essentiële component is van de viering van man en vrouw. Daaruit volgt op natuurlijke wijze dat God ook moet gewild hebben dat ze heksen, heidenen en tovenaars zijn.

De enige alternatieve interpretatie die consistent is met dit taalgebruik is dat God toestaat dat mannelijke en vrouwelijke personen bestaan, maar dat ze niet intrinsiek goed zijn. Zoiets is absoluut vreemd aan alle traditionele religies. Indien dit begrip zou waar zijn, zou dit een vreselijke en beangstigende ironie zijn, dat in het beloven van tolerantie voor alle menselijke personen, paus Franciscus de meest fundamentele en intrinsieke identiteit heeft ondermijnd waarrond de meeste mensen zichzelf organiseren: man en vrouw.

Gegeven het overweldigende bewijs dat we redelijkerwijs gezien geen verklaring of correctie kunnen verwachten van de mond van Franciscus, ben ik geroepen om mijn lange stilte te doorbreken en te spreken: hekserij is uit den boze. “Quoniam omneis dii gentium daemonia”- al de goden van de heidenen zijn duivels (Psalm 95:5). Het is een gnostische luciferiaanse cultus die, wanneer het geen persoonlijke verheerlijking en macht nastreeft, betrokken is in de aanbidding van demonen. Hoewel ik het zo niet zou genoemd hebben in die tijd, heb ik hen opgeroepen. Hekserij heeft niets dan een amper bedekte verachting voor onze Gezegende Heer Jezus Christus, en in het bijzonder Zijn Kerk. Ik leefde het, voor ongeveer vijftien jaar. Ik ging eruit voor een aantal redenen; één was dat de Kerk het zekerste bolwerk is tegen dit soort kwaad.

Ik dacht dat ik weggeraakt was van de heidenen, Godzijdank. Ik geraakte weg van de heksen, Godzijdank. Ik dacht niet dat de luciferianen mij opwachtten ín de Katholieke Kerk. Maar ze zijn binnen de muren. Ze zijn aanwezig op ieder niveau van de Kerk, en dat omvat het hoogste ambt.

Ik geloof dat God op één of andere manier een zuivering van de Kerk zal bewerkstelligen. Indien dit getuigenis de vox populi kan aanmoedigen om deze boosdoeners van binnenin te verwerpen, moge God dan voordeel trekken uit al mijn slechte werken.

Vergis je niet: ze zijn bedrijvers van ongerechtigheid. Hoewel ze het ontkennen in een veelheid aan verstandelijke verklaringen, zijn modernisten en luciferianen allemaal tegen de verering en aanbidding van Onze Heer Jezus Christus. Wanneer ze gedwongen worden, antwoorden ze: “Non serviam Ik zal niet dienen. Ik zal mezelf dienen.

Wat soort volk moeten wij zijn dat God dit toelaat? Het ergste. Een generatie die er niet geweest is sinds de Vloed. Ik weet niet wat ik zal doen als boete en wroeging over mijn zonden, maar het zal zeker zo drastisch moeten zijn als het bouwen van een ark.

Ik kan niet zeggen als, maar wanneer God de wereld opnieuw zal vernietigen. Ik kan zeggen dat totdat deze bedriegers en boosdoeners gezuiverd zijn geweest uit de Kerk van de top tot de bodem, de onverbiddelijke afval onverminderd door zal gaan, en alles behalve ongebreideld.

Moge God mij barmhartig zijn. Moge God barmhartig zijn voor ons.

“Het meest duidelijke teken van Gods woede, en de meest vreselijke kastijding die Hij naar de wereld kan zenden wordt verwezenlijkt wanneer Hij toestaat dat Zijn volk in de handen valt van geestelijken die meer in naam priester zijn, dan in daad; priesters die de wreedheid van verscheurende wolven hebben, in plaats van de liefdadigheid en affectie van toegewijde herders.” – St. Jean Eudes.”

 

Bron: OnePeterFive