Opmars naar de Eén-wereldreligie

Bergoglio zakt af naar ‘Globale conferentie voor Menselijke Broederlijkheid’ in Abu Dhabi, om document te ondertekenen dat stelt dat “alle religies door God gewild zijn”

Op 4 februari 2019 ondertekende Jorge Mario Bergoglio samen met de groot-imam van Al-Azhar, Ahmed el-Taye, het “Menselijke Broederlijkheidsdocument” dat stelt dat alle religies “gewild zijn door God, in Zijn wijsheid”, waardoor Bergoglio een publieke daad van apostasie stelde en een nieuwe stap maakte richting de “eenmaking” van alle religies.

Bergoglio zakte op 4 februari af naar de ‘Globale Conferentie voor Menselijke Broederlijkheid’ in Abu-Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Op de interreligieuze ‘Menselijke Broederlijkheidsbijeenkomst’ hield Bergoglio een toespraak, waarin hij heel vaak het woord “broederlijkheid” in de mond nam, maar niet één keer de naam “Jezus Christus.” Hij begon zijn spreekbeurt door naar de aanwezigen te verwijzen als “Moslimbroeders” en hij verwees naar zichzelf als “een gelovige die dorst naar vrede.” Opmerkelijk, want in de ogen van de Islam zijn christenen “ongelovigen.” Hij zei dat we samen de “ark van de broederlijkheid” moeten binnengaan, waarbij hij wellicht zinspeelde op een ‘ene-wereldkerk van broederlijkheid’. Hij benadrukte dat we allemaal behoren tot de “ene menselijke familie” en dat zonder religieuze vrijheid, we geen kinderen, maar slaven zijn van die menselijke familie. Bergoglio benadrukte de elementen die door de vrijmetselarij gepropageerd wordt: vrijheid, tolerantie, gelijkheid en broederlijkheid.

Op het einde ondertekende Bergoglio samen met el-Taye, de groot-Imam van de prestigieuze Al-Azhar universiteit in Caïro, het “Menselijke Broederlijkheidsdocument”, waarin, in het tweede punt, staat:

“Vrijheid is een recht van ieder persoon: ieder individu geniet de vrijheid van geloof, gedachte, uiting en daden. Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt. Daarom, het feit dat mensen gedwongen worden om een bepaalde religieuze cultuur aan te hangen moet verworpen worden, alsook de oplegging van een culturele manier van leven die anderen niet accepteren;”

Bergoglio pleegde, door dit te ondertekenen, een publieke daad van apostasie, of geloofsafval, waardoor hij onmiddellijk automatisch geëxcommuniceerd werd. Apostasie is apostasie. Bergoglio ontkende dat enkel het christelijk geloof dé weg is naar de Hemel.

Maar Ik behoud mij in Israël een rest voor: zevenduizend man die hun knie niet gebogen hebben voor Baäl en wier mond hem niet heeft gekust. (1 Kon. 19,18)

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.  (Joh. 14,6)

Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. (Matt. 28,18-20)

Later verscheen Hij aan de elf, terwijl zij aan tafel aanlagen. Hij maakte hun een verwijt van hun hardnekkig ongeloof, omdat zij geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem gezien hadden, nadat Hij verrezen was. Daarop sprak Hij tot hen: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. (Marc. 16,14-16)

Nu komt het aan op de volharding der heiligen, van hen die de geboden van God en het geloof in Jezus trouw bewaren. (Apoc. 14,12)

Apostasie is apostasie, als je nu afvalt van het geloof in je huiskamer, of op de pauselijke troon, als je het nu doet uit angst om te worden vermoord door een Jihadi, of om gewoon je vrijmetselaarsidealen te verwezenlijken… De reden, de oorzaak of het motief kan verschillend zijn, maar het resultaat is hetzelfde: je wijst het geloof in de Ene Ware God af. De God die bestaat uit drie goddelijke personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Indien je nu zegt dat God heeft gewild dat religies verschillend en vele zijn, dan ben je afgevallen van het geloof, omdat je zegt dat God onverschillig is tegenover religie: “het maakt niet uit welke religie je volgt.” De god die onverschillig is tegenover religie, is niet de Christelijke God. Door zo iets te zeggen, heb je als je god, de Vader van de Leugens, genomen.

Sommige van de meest fundamentele namen van God, die geen Christen kan ontkennen, is dat God Eén is, Goed, Waar, en dat Hij bestaat. Eén van deze ontkennen is apostasie.

In canon 1364 §1 staat dat apostaten, dus leden van de Kerk die afvallen van het geloof, een excommunicatie latae sententiae oplopen, zelfs al zou het een paus zijn. Dit is hoe de Paus van de Katholieke Kerk de Katholieken wilde beschermen tegen toekomstige pausen die zouden afvallen van het geloof. Als men nu gelooft dat het afreden van Benedictus geldig was of niet; als men nu gelooft dat Bergoglio de paus is of niet – nu kan men niet meer ontkennen dat Bergoglio een afvallige is.

Jorge Mario Bergoglio, beter bekend als “paus Franciscus” is zeer duidelijk een apostaat, een ongelovige, en niemand kan dat nu nog ontkennen. Het staat zwart op wit. 

En voor de mensen die altijd hebben geloofd dat hij de geldige paus was: dan is hij dat nu niet meer – door de daad van apostasie en de daaropvolgende excommunicatie verliest men zijn ambt.

Bergoglio is nu géén paus omwille van 4 redenen:

 1. Ongeldig aftreden van Benedictus: hij heeft de ‘munus’, of het ambt zelf nooit afgewezen, enkel het ministerie, of de actieve uitoefening ervan.
 2. Ongeldig conclaaf – er werd een conclaaf bijeengeroepen dat er nooit had mogen zijn, doordat het aftreden niet geldig was. Zelfs indien Bergoglio dan geldig was verkozen, was hij nog de paus niet.
 3. Ongeldige verkiezing van Bergoglio middels samenzwering van de Mafia van Sankt Gallen, waardoor, als het conclaaf geldig was, de verkiezing toch ongeldig zou geweest zijn.
 4. Publieke daad van apostasie, door te beweren dat God “alle religies heeft gewild”, waardoor, indien Bergoglio toch geldig tot Paus was verkozen in 2013, hij nu het ambt heeft verloren door automatische excommunicatie.

Moet er nog zand zijn?

Bron: From Rome


Uit de Catechismus van het Theologisch Modernisme, gebaseerd op de Encycliek Pascendi Dominici Gregis van de H. Paus Pius X:

Het (Eerste) Vaticaans Concilie verklaart in haar Dogmatische Constitutie van het Katholieke Geloof (2:1-3): „Indien iemand zegt dat het natuurlijk licht van de menselijke rede onbekwaam is het bestaan van de enige en ware God, onze schepper en meester, door middel van de geschapen dingen met zekerheid vast te stellen, hij zij anathema.” En voorts: „Indien iemand zegt dat het onmogelijk is of onnuttig dat de mens dankzij de goddelijke openbaring God en de aan Hem verplichte eredienst leert kennen, hij zij anathema.” En tenslotte: „Indien iemand zegt dat de mens niet door goddelijke macht verheven kan worden tot een kennis en volmaaktheid die de gewone natuur te boven gaan, maar alleen door een voortdurende ontwikkeling ‘vanuit zichzelf’ uiteindelijk kan en moet komen tot het bezit van al wat waar en goed is, hij zij anathema.”

V. — Hoe ontstaat volgens hen (de Modernisten) een openbaring en in welke betekenis?
A. — „Wat zou je, zeggen ze, anders kunnen verwachten voor iets dat voor openbaring doorgaat? Is het religieus gevoelen, zoals zich dat aan het bewustzijn toont geen openbaring zo niet het begin van een openbaring? Waarlijk, kan ‘God’ zoals het zich zij het uiterst vaag aan de ziel meedeelt, niet dezelfde religieuze betekenis hebben als de openbaringsgave?” En gaan ze verder: „Aangezien God zowel het doel als het begin van het geloof is, houdt deze openbaring in dat het geopenbaarde en de openbaarder die wij God plegen te noemen identiek zijn.”
V. — Welke bizarre conclusie volgt uit deze filosofie, of liever gezegd, uit deze Modernistische absurditeit?
A. — „Uit deze voorstelling van zaken volgt dat iedere godsdienst vanuit het voor deze godsdienst geldende perspectief dient te worden bekeken voor zowel het natuurlijke als bovennatuurlijke aspect. Dus iedere godsdienst, om het even welke, verdient ons aller respect!”

14 antwoorden »

 1. Beste Zielen, Judas verraden Jezus met een kus, dat heeft Bergoglio nu ook gedaan! Lees de volgende boodschap, geloofsafval. Geloofsafval is het ontkennen van God, in welke vorm dan ook. Deze boodschap past daar goed bij.
  368 – Het eerste zegel is de geloofsafval
  Woensdag 7 maart 2012, 15.40 u.

  Mijn allerliefste dochter, zeg aan Mijn kinderen dat niemand de kennis noch het recht heeft om de waarheid, vervat in het Boek Openbaring, te onthullen.

  Hoe goed zij zichzelf ook op de hoogte achten, alleen Ik, Jezus Christus, Verlosser en Redder van de mensheid heb de autoriteit om aan te wereld te onthullen wat in het Boek van de Waarheid staat.

  Alleen IK, het Lam van God, heb het recht om aan de wereld van vandaag de waarheid over te brengen die gegeven werd aan Mijn leerling, Johannes de Evangelist, het instrument van de waarheid.

  Het eerste zegel is de geloofsafval (apostasie), die men niet enkel ziet onder ongelovigen, maar onder hen die beweren Mij te kennen en diegenen die openlijk hun liefde voor Mij verkondigen.

  Dit is de tijd waarin het ware geloof zal verdraaid worden, waarin jullie, Mijn kinderen, een verwaterde doctrine aangeboden wordt die een belediging is voor Mijn leer.

  Ik zeg jullie, kinderen, dat wanneer jullie nieuwe valse geloofsovertuigingen en religieuze leerstellingen zien opkomen, jullie zullen weten dat het dan de tijd is om het eerste zegel te openbaren.

  Kijk rondom en wat zien jullie? Religies die eer brengen aan nieuwe goden waarvan jullie nog nooit gehoord hebben. Religies die gebaseerd zijn op sciencefiction, die uitdraaien op flauwe kul en die zonder inhoud zijn. Geestelijke wezens die niet van deze wereld zijn maar waarvan velen geloven dat zij het Hemelse Rijk van Mijn Vader vertegenwoordigen.

  Let op, want jullie leven in illusies.

  Geen enkele van deze metafysische (bovennatuurlijke) overtuigingen vertegenwoordigt de waarheid. Elke geloofsleer die jullie leert hoe belangrijk het is jezelf boven al het andere te stellen is een doctrine die van Satan komt.

  Luister niet. Keer jullie af van deze wrede misleiding.

  Zij die valse goden zoeken en hun leven toewijden aan de verafgoding van valse goden zijn voor Mij verloren. Tenzij jullie daarmee ophouden en tot Mij bidden om leiding, kan Ik jullie niet redden.

  Aan jullie en aan al diegenen die zich nu bewust afkeren van de koning van de duisternis, zal de gave van onderscheiding geschonken worden als jullie Mij in dit Kruistochtgebed (36) vragen: Help mij om de ware God te eren.

  Jezus, help mij want ik ben verloren en verward.

  Ik ken de waarheid van het leven na de dood niet.

  Vergeef mij als Ik U beledig door valse goden te vereren die niet de ware God zijn.

  Red mij en help mij om de waarheid met klaarheid te zien

  en red mij uit de duisternis van mijn ziel.

  Help mij om in het licht van Uw barmhartigheid te komen.

  Amen.

  Er is slechts één God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één, de Heilige Drie-Eenheid. Elke andere god komt van Satan, ongeacht hoe aantrekkelijk de schijn.

  Alstublieft, verspeel jullie eeuwig leven niet door jullie trouw te verpanden aan geloofsovertuigingen die praktijken eren van de new age waaronder, Reiki, Yoga, new age meditatie, tarotkaarten, helderziendheid, paranormale lectuur en engelenverering verbonden met verheven lichtmeesters (ascended masters).

  Langzaam maar zeker worden deze occulte praktijken aanvaard niet alleen in jullie maatschappij, maar ook door katholieke en christelijke Kerken.

  Deze valse religieuze doctrines verspreiden zich zo snel dat zij reeds miljarden van Gods kinderen verteerd hebben die daarin zoveel valse troost gevonden hebben dat zij niet langer het bestaan van de ene ware God erkennen.

  Jullie Jezus

 2. Islam is een religie van horror.
  Islam is tegen mensenrechten. Alle Islamitische landen tekenden de zgn. Cairo Treaty, dat zegt in Art. 24 ‘Alle rechten zijn ondergeschikt aan Sharia Law’
  Liegen tegen infidels is een deugd in Islam.
  Islam leert ook dat overeenkomsten met infidels ‘in het belang van Islam’ altijd eenzijdig veranderd, opgezegd en anders geintepreteerd kunnen worden.
  Elke overeenkomst met Islam/moslims is daarom van nul en generlei waarde.
  Daarom tekende bv Arafat ook vredesverdrag met Joden. Een leugen ih belang van Islam.
  Maar katholieke christenen zullen ‘tuurlijk’ weer juichen om deze naieve en gevaarlijke knieval voor Islam.

  • HALT !!! Er is niks mis met het vredesverdrag dat Arafat indertijd ondertekende ! Niet overdrijven hé !

   • Arafat heeft zelf toegegeven aan zijn achterban, die vroegen waarom hij een verdrag met joden had afgesloten, dat het verdrag van nul en generlei waarde was en diende om de Joden te bedriegen en dat was ‘in het belang van Islam’.

   • Even een overzichtje uit de Koran over hoe Islam denkt over ‘ongehoorzamen’.

    eten als beesten 47-12 verachte apen 7-166,5:60,2:65 Varkens 5:60 Ezels 74:50 zijn de slechtste schepselen 8:55 zijn verliezers 2:121,2:27,3:85 hebben een ziekte in hun hart
    2:10.5:52,24:50 Harteloos 39:22,57:16 zijn onzuiver van hart 5:41 Doof 2:171 Blind
    13:19 Dom 11:29,6;35,2:171 zijn gierig 3:180,70:18,4:37 hun arbeid zal zinloos zijn
    47,33,14:18,14:55 onrein 9:28,9:95 hoogmoedig 13:13,46:20,29:39 opstandig
    5:64,6:146 in overtreding 4:34,5:75,10:15 zijn een onrechtvaardig volk 71:24,3:7,23:27
    onheil stichters 16:88,3:63,2:12 de slechtste schepselen 98:6 zijn de laagste van het laagste 95:5 zijn schuldig 30:12,55:41,70:11 zijn zondige leugenaars 45:7,76:24,83:12
    volgen enkel leugens 47-3,45:27,5:42 boosdoeners 18:29,28:40,60:9 hun daden zijn als luchtspiegeling 24:39 Allah houdt niet van hen 3:32,22:38 Allah verstoot hen 32:14,45:34
    zij moeten worden vernietigt 47-10 Zijn verdwaald 54:24 Allah vervloekt hen 48:6,2:88,47:24 Allah veracht hen 17:18 Allah vernedert hen 22:18 honden 7:176 dwazen
    2:13,72.4 brandstof voor het hellevuur 66:6,2:24,72:15 hebben de duivel als vriend
    7:27 Zijn in een staat van verwarring 50:5 huichelaars 66:9,9:64,4:61

 3. Trouwens, satanisme (mensenoffers) is ook een religie. Ook okay?

  • |
   @fatima,
   hier in NL ken ik persoonlijk *gereformeerde” predikanten, welke deelnemen aan de heksen`eucharistie, met brood wat gebakken is op basis van mensenvlees — wij mogen ons niet langer verbazen, over wat kerkvorsten & hun religieuze elite, allemaal voor apenkool uithalen -(( dus laten wij maar ons eigen leven heiligen …!?

 4. Trouwens Islam (kijk naar wat moslims doen, niet naar wat ze zeggen) is schuldig aan aanslagen, ontwrichting van moderne samenlevingen, oorlogen (80 miljoen indiers zijn gedood bij de verovering van een deel van India, nu Pakistan), dood en honger. Al 1500 jaar!!!!!
  Twee ontluisterende links over de ‘Religion of Peace’:
  https://www.jihadwatch.org/
  http://www.jihadwatch.org/2019/02/it-is-as-if-all-of-the-popes-efforts-have-been-directed-to-exonerating-islam-from-any-of-its-responsibilities

 5. Onze globalistische Heilige Vader vindt dat alle religies gelijk zijn en allemaal dezelfde God hebben. Zoals het Onze Vader van de een op de andere dag werd veranderd zo wordt binnenkort ook de naam van Jezus en God door onze Heilige Vader veranderd in Mohamed. Deze gedachte is terug te vinden in de besluiten van het Tweede Vaticaanse Concillie toen de politiek zich meester maakte van de Rooms Katholieke kerk en onze mooie Tridentijnse Heilige Mis werd verboden omdat dat de Tridentijnse Heilige Mis het ware en universele katholieke geloof verkondigde. Gelukkig verliezen de globalistische linkse politieke partijen die abortus invoerden tot op de dag van de geboorte hun macht, daarom zullen de globalistische linkse staatsgrepen in 1958 en 2013 in het Vaticaan vroeg of laat worden opgevolgd door een contrarevolutie in het Vaticaan. Als we dagelijks de rozenkrans bidden voor een zuivere en universele Rooms Katholieke kerk zal onze Heilige Maagd Maria voor een wonder zorgen.

 6. Dit is een beledeging tegenover Franciscus van Assisi en heiligschennis tegenover God. Immers Satanisme is ook een religie en eten van mensen kan dit ook zijn, om maar een paar voorbeelden te noemen. Ik denk dat God dat echt niet wilde.
  Maar ik denk dat velen Katholieken en Christenen deze “paus” blijven steunen en geloven.