Bergoglio: “Het is Satan die de zonde van de bisschoppen wil blootleggen om de mensen te ergeren”

Ongelofelijke woorden weer van Jorge Mario Bergoglio. Hij zei tijdens zijn homilie in de Mis in Casa Santa Marta van 11 september dat het Satan is die de zonden van de bisschoppen tracht bloot te leggen, om de mensen te “ergeren.”

“In deze tijden lijkt het erop dat de Grote Beschuldiger losgelaten werd, en de bisschoppen aanvalt. Het is waar, we zijn allemaal zondaars, we zijn bisschoppen. Hij tracht de zonden bloot te leggen, zodat ze zichtbaar zijn om de mensen te ergeren.”

Er kwam al gauw reactie op zijn woorden, waarbij velen zeiden dat het was alsof Bergoglio suggereerde dat het blootleggen van de zonden van een bisschop, zoals seksueel misbruik, op één of andere manier het werk van de duivel is.

Michael Davis, redacteur bij Catholic Herald: “Satan tracht ‘de zonden bloot te leggen’ van McCarrick enz. om de mensen te ergeren, zegt Franciscus. Denk eraan dat dit exact dezelfde redenering is die Kardinaal Law gebruikte om het beschermen van pedofiele priesters te rechtvaardigen.”

Patrick Coffin, een katholieke auteur en commentator, merkte op: “‘De Grote Beschuldiger tracht de zonden bloot te leggen, zodat ze zichtbaar zijn om de mensen te ergeren.’- woorden deze morgen daadwerkelijk uitgesproken door @Pontifex. Logische conclusie: de zonden zouden verborgen moeten blijven, zodat de duivel geen ergernis kan veroorzaken.” En hij voegde eraan toe dat hij “sprakeloos” is.

Bergoglio voelt zich in het nauw gedreven, en tracht nu op allerlei manieren uit te halen naar Viganò en diegenen die naast hem staan. Bergoglio gaat tot het uiterste om zijn ergerniswekkend gedrag te rechtvaardigen. Nog niet zo lang geleden zei hij dat al wie medeplichtig is aan seksueel misbruik, of het in de doofpot steken ervan, “caca” is. En nu zijn diegenen die het ontmaskeren ineens van de duivel?

In de H. Schrift lezen we

1 Tim. 1,8-10:

“De wet is voortreffelijk, daarover zijn wij het eens, maar men moet haar op de juiste wijze hanteren en bedenken dat zij er niet is voor de rechtvaardigen, maar voor mensen die zich aan God noch gebod storen, voor weerspannigen en zondaars, voor verachters en bespotters van al wat heilig is, vadermoordenaars, moedermoordenaars, doodslagers, hoerenlopers, knapenschenders [pedofielen en efebofielen (mannen die seks hebben met tienerjongens) ronselaars, leugenaars, meinedigen en al het andere dat strijdt met de gezonde leer.”

1 Tim. 5,17-25:

“Aanvaard geen beschuldiging tegen een presbyter (een priester, dus ook bisschop)tenzij op het woord van twee of drie getuigen. Berisp openlijk die zich misdragen, opdat de overigen worden afgeschrikt. Ik bezweer u voor God en voor Christus Jezus en zijn uitverkoren engelen: onderhoud deze regels zonder vooroordeel en zonder enige partijdigheid. Leg niemand overijld de handen op en maak u niet medeplichtig aan andermans zonden; houd u rein. […] Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk dat ze hen voorgaan naar het gerecht; bij anderen komen ze achteraan.”

Viganò heeft reeds meerdere bisschoppen en priesters die zich achter hem scharen. Er is ook een brief uit 2006 die elementen uit zijn getuigenis bevestigen.

De Heilige Basilius schreef in de 4de eeuw hoe men toen omging met geestelijken die zich schuldig gemaakt hadden aan seksueel misbruik:

“Een priester of monnik die jongeren of knapen verleidt, en al kussend of in een andere compromitterende houding wordt betrapt, zal in het openbaar gegeseld worden en van zijn klerikale tonsuur ontdaan worden.Na zijn scheerbeurt, zal men hem in het gezicht spuwen, ketenen en 6 maanden eenzaam opsluiten. 3 maal wekelijks zal hij er vasten op water en gerstebrood, dat hij zal krijgen bij valavond. De volgende 6 maanden zal hij in een aparte binnenplaats onder het toezicht van een oudere medebroeder bezig gehouden worden met handenarbeid en gebed. Hij zal regelmatig moeten deelnemen aan nachtelijke gebedswaken. Zijn wandelingen zullen verplicht gebeuren in het gezelschap van twee medebroeders en het zal hem nooit meer toegestaan worden om in contact te komen met jongeren.”

Dat was een zware straf, overeenstemmend met de zwaarwichtigheid van de zonde. Nu worden de zonden liever stilletjes toegedekt met de “mantel der liefde en barmhartigheid” en worden diegenen die de zonden van seksueel misbruik en het toedekken ervan naar boven brengen “duivels” genoemd.

Schönborn: “Het is oorlog”

De Weense kardinaal Christoph Schönborn zei in een preek afgelopen zondag dat er bijna “een oorlog in de kerk” is, omdat bisschoppen en kardinalen zich “voor of tegen paus Franciscus opstellen.” Schönborn sprak vervolgens zijn “bewondering” uit voor Bergoglio, die in dit alles “zijn innerlijke vrede bewaart”.

Raad van kardinalen uit opnieuw hun volle steun

De raad van 9 kardinalen die zich rond Bergoglio scharen en hem helpen om zijn “hervormingen” door te voeren, hebben opnieuw hun volle steun betuigd. De Raad van Kardinalen “uitte z’n volle solidariteit met paus Franciscus, betreffende de gebeurtenissen van de afgelopen weken, bewust dat in het huidige debat de heilige stoel de uiteindelijke en noodzakelijk verklaringen zal afleggen.”

Die verklaringen kregen we al: “Ik zwijg” en “het is de duivel die de zonden wil blootleggen.”

Bron: LifeSiteNews.