Schisma

Moeten we nu de Kerk de rug toekeren vanwege de vele schandalen?

Er zijn tegenwoordig heel wat mensen die met deze gedachte zitten. “Zou het niet beter zijn dat we weggaan uit de Kerk, dat we ons laten uitschrijven of “ontdopen”? Met al die seksschandalen, het is toch allemaal slecht, enz…”

Neen! De Kerk is de Kerk, hoe erg ze ook toegetakeld is, hoeveel ze ook wordt aangevallen. De Kerk bestaat niet uit kerkgebouwen, de Kerk is ook het Vaticaan niet, en de Kerk is al zeker de paus niet. De gebouwen zijn er om de gelovigen te huisvesten, het Vaticaan en de paus zijn er om de gelovigen te leiden. De hiërarchie is er met reden. Maar indien de top van de Kerk afvallig wordt, indien de gebouwen ons ontnomen worden, dan toch blijft de Katholieke Kerk bestaan. De Kerk, de Bruid van Christus, voortgebracht door Zijn dood op het Kruis, zal nooit vergaan. Indien er slechts één trouwe katholieke priester zou zijn met een handvol gelovigen, dan nog zou dít DE KERK zijn.

De Kerk wordt gekruisigd en is in een miserabele toestand. Ze is toegetakeld door de beulen van buiten de Kerk (de wereld) en door de beulen binnen in haar (de vrijmetselaars, de homoseksuele maffia, de pedofielen…).

Moeten we ons gedragen zoals Petrus die, toen Jezus gearresteerd was en praktisch in elkaar werd geslagen, zei “Ik ken Hem niet”. Of moeten we doen zoals de apostelen die allemaal wegvluchtten? Nee, we moeten doen zoals de Allerheiligste Maagd, en de Heilige Johannes: we blijven bij Jezus en we vergezellen Hem op zijn lijdensweg.

Jezus is met Zijn Kerk, en in Zijn Kerk. Ervan weglopen is het tegenovergestelde van wat de Heer wil. Wij mogen Zijn Kerk niet in de steek laten, want wie van de Katholieke Kerk wegloopt, riskeert maar al te vaak te “ontaarden.” Zo zijn er velen die beweren dat ze de Katholieke Kerk niet nodig hebben, dat ze kerkloos zijn en op zichzelf staan. Maar het eerste wat ze dan doen is alles en iedereen beschimpen en verketteren die niet overeenstemt met hoe zij denken: dan is ineens álles van de duivel. Een beetje zoals de Jehova’s getuigen denken.

Luther dacht ook dat hij zich van de Kerk moest afscheuren, en zie wat er gebeurde: nu bestaan er wel duizenden soorten protestantse en evangelische ‘kerken’. Welke is dan de ‘juiste’…?

De Heer zei in een boodschap in het Boek der Waarheid:

Verlaat nooit de waarheid van Mijn Leer! Laat Mij nooit in de steek! Verlaat Mijn Kerk nooit! Want Ik ben de Kerk. Verzaak nooit aan Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des Levens! Aanvaard nooit de leugens, die jullie weldra ingeprent worden om Mijn Kerk op aarde te verdringen. (10 juni 2012)

en:

“De Valse Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen en Mijn woord zal, net zoals het tijdens Mijn tijd op aarde was, als ketterij behandeld worden. Vergis je niet, want terwijl het bedrog de wereld voorgehouden wordt – alsof het nieuwe bewind de waarheid vertegenwoordigt – zul jij, Mijn dochter, in Mijn naam vreselijk lijden, net als de profeten die voor jou kwamen. Mijn volgelingen moeten rustig blijven en bidden om de redding van Mijn meest heilige dienaren, die in deze gruwel verwikkeld zullen raken. Ik roep hen op om als volgt te reageren: Blijf Mijn Leer navolgen! Laat het woord van God nooit varen! Blijf trouw aan jullie heilige plichten en dien de heilige sacramenten toe zoals jullie door Mij opgedragen werd! De Leer van de Katholieke Kerk, die gebaseerd is op haar oprichting door Mijn apostel Petrus, blijft onfeilbaar. (17 februari 2013)

Hij zei dat hij nooit zou vragen Zijn Kerk te verwerpen:

“Aan die gewijde dienaren van Mij, die Mijn stem nu herkennen: luister a.u.b. naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden. Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. Wat jullie niet mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn Leer is. Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit: Deze periode gaat bij jullie diepe pijn teweegbrengen, en het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn dood aan het kruis.” (8 maart 2013)

We moeten bidden voor diegenen die Bergoglio blijven navolgen:

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven. Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen. Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind ! Houd jullie vast aan elkaar ! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet ! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. (20 maart 2012)

 

 

Keren we Hem, te midden van Zijn vreselijk lijden, de rug toe, of blijven we dicht bij Hem en lijden en offeren we mee?

 

Jullie moeten volharden en Mij trouw blijven, en jullie moeten Mij om leiding smeken in een tijd waarin de man die op de Stoel van Petrus zit, die weigert in zijn voetstappen te treden of zijn schoenen te dragen, jullie trouw aan God zal verwoesten. Terwijl jullie nu de kruisiging van Mijn Kerk op aarde aanschouwen, zal Ik jullie oproepen om de waarheid van God te verkondigen. Ik zal jullie blijven roepen, om jullie te beschermen. Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Kerk – diegenen die zich aan Mijn Leer, Mijn Sacramenten en het Woord van God houden – door deze overblijvenden, die Mij nooit zullen verlaten, voortleeft. (29 maart 2013)

Categorieën:Schisma

8 antwoorden »

 1. Ik denk we moeten ons afkeren van deze Anti-Paus. En een Restkerk vormen.

 2. Ik schrijf, neen!!!!! Alleen lafaards verlaten een zinkend schip, trouwens Jezus zal zijn kerk nooit overleveren aan het kwade, we moeten bidden en waken!!!

  • Beste Willy Je hebt gelijk, nu het instituut verlaten is laf. De echte Christenen verlaten het instituut van de Roomse Kerk niet, maar worden op een gegeven moment eruit gegooid als ze trouw blijven aan Christus’ leer. Zo ver is het nog niet. Pas als de sacramenten onherkenbaar veranderd zullen zijn (waaronder in de eerste plaats de Eucharistische liturgie) is dat moment gekomen. Dan worden degenen die hun stem verheffen aan kant gezet. Van schisma is dan geen sprake, want er zal geen nieuw instituut met een centraal bestuur komen, een tegenkerk. Het eind zal dan lijken op het begin van de christenvervolgingen onder de Romeinen, en zoals algemeen bekend bestond de Kerk toen nog niet als een duidelijk waarneembaar instituut, maar ook toen was er sprake, net als nu, van de geestelijke eenheid van de Kerk, dat de Apostel Paulus het lichaam van Christus noemt, met Christus als het hoofd en wij, simpel gezegd, als zijn handen.

 3. Dag Lunsius, de RKK zou gelijk staan aan de Heer verlaten. Ik zag een pastoor die op riep om boete te doen voor genezing van de slachtoffers en de bekering van de daders.

  Maar als we nu Mgr Barbarin zien die in januari 2019 voor de balie moet komen; vragen we ons doen af waarom hij e.e.a. onder de pet hield? Was dat uit angst voor berispingen vauit Rome?

  Slechte reclame is slecht oor het imago is slecht voor de geldstromen naar de RKK.

  Als men de RKK ziet als Jesus’ mystieke lichaam, ja dan moet men de RKK niet de rug toe keren.

  Maar het is wel een moeilijk pakket wat we meekrijgen in de RKK.

 4. Ik denk dat velen die de kerk verlaten geen benul hebben van wat er in het Vaticaan aan de hand is. Als ik niet wist van het bestaan van deze site en niets wist van de boodschappen van Maria in la Salette, Fatima vooral en Garabandal ,dan was ik misschien ook wel een van hen. De mensen zijn op een dwaalspoor en zien niet het echte verhaal. Laten we hen wijzen op deze site en bidden dat velen onderscheidingsvermogen mogen krijgen om stand te houden. Onze pastoor riep ook op tot boete en vasten en verwees daarbij ook naar Maria van Fatima.

 5. Journalist Greg Daly zocht iets uit. Dat is wat Paus Franciscus wil(de). [ wie je werk doet is je knechtje ] maar dan nog is daarmee niet uit de wereld dat zorg voor imago (eigen maandsalarissen bisschoppen / kardinalen) belangrijker lijkt dan de genezing van de slachtoffers van afschuwelijke wanstaltige praktijken.

  Die smet kan deze paus die ook jezuiet is niet wegnemen.