Editoriaal: Over ‘Hiram’- een inwijding in de diepere geheimen van de Vrijmetselarij

De vooraanstaande figuur in de Vrijmetselarij is ongetwijfeld de zoon van de weduwnaar die onder de leden van het genootschap gekend is onder de wat duistere naam Hiram Abiff. Hij beheerst het rituaal waarin de leerling een derdegraads meester wordt. Uiterst merkwaardig is dat noch de leerling noch zijn medewerklieden iets van hem weten dat als basis dient voor het protocol. Het opmerkelijke is dat zelfs de meeste Vrijmetselaars van de hogere echelons nauwelijks de precieze betekenis van het rituaal kennen. Slechts wie in de loop der tijd de juiste gezindheid aan de dag heeft gelegd wordt vergund een glimp op te vangen, en wellicht meer, van de werkelijke betekenis van de verschillende handelingen. Die gaan wij hier voor u uitleggen om u kennis te laten maken met een van de grootste geheimen binnen de Vrijmetselarij. U dient te beseffen dat de Vrijmetselarij in strikte zin geen geheime organisatie is: van veel individuen is geweten dat zij daar lid van zijn en hun tempels zijn gewoon bekend. Het geheim ligt geborgen in hun ware doelstellingen en die zijn slechts bekend aan een exclusief gezelschap binnen de organisatie zelf – minder dan één op de honderd is daartoe ingewijd.

Hiram is een bekend Bijbels figuur. Volgens 1 Koningen 5:6 zendt Koning Salomon boodschappers naar Hiram, de koning van Tyrus, om deze potentaat te laten weten dat hij in Jeruzalem de Tempel wil bouwen die als enige tempel voor gans Israël zal dienen. Het moest dus iets groots worden. Hij vraagt Hiram materiaal en manschappen te leveren voor de uitvoering van het werk. In 1 Koningen 7:13-45 staat dat Hiram, de zoon van een weduwnaar van de stam Naftali, naar Jeruzalem ging om dat werk te doen. Zijn vader was een bronswerker die de vereiste wijsheid en het inzicht en vakmanschap bezat. Hij maakte allerlei bronzen voorwerpen voor de Tempel waaronder twee forse zuilen die Jachin en Boaz werden genoemd. Daarvan staan in iedere vrijmetselaarstempel replica’s, maar dat heeft nu niet onze aandacht. Tot zover het Bijbels relaas.

Op deze magere basis creëerde de Joodse mondelinge traditie een vreemde legende die werd ingebracht in het vrijmetselaarsritueel (de Joden waren op dat moment nog niet betrokken bij de vrijmetselaarsbeweging). In die legende staat dat Salomons belangrijkste verzoek was om een hoog getalenteerde vakman te sturen: “Stuur mij nu iemand die bedreven is in goudwerk, maar ook in de bewerking van zilver, brons en ijzer, in de toepassing van dieppaars en karmozijnrood en koningsblauw en die in staat is om met de vakmensen samen te werken die hier bij mij in Judeah en Jeruzalem zijn.” De Orde beweert dat Hiram Abiff de hoofdarchitect van het project was die op al het werk toezicht hield. Het is frappant dat ze God “de Grote Architect” plegen te noemen, maar een architect in tegenstelling tot God creëert niks maar werkt met het reeds aanwezige materiaal dat hij creatief aanwendt. A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. is een veel gebruikte vrijmetselaarsleus, wat staat voor: “A la Gloire Du Grand Architecte De l’Univers”, of “Breng hulde aan de Grote Architect van het universum”. De Orde associeert Hiram Abiff met twee andere figuren: Koning Hiram van Tyrus en Koning Salomon van Israël, als tegenbeeld op God de Zoon, God de Vader en God de Heilige Geest. Men zegt dat deze drie de meest verheven personen in de vrijmetselaarswereld zijn en dat de ultieme geheimen door een grootmeester aan hun waren geopenbaard of dat ze die zelf hadden ontdekt. Aan niemand mochten die zonder hun gezamenlijke toestemming worden doorverteld. Er waren meer dan genoeg meesterbouwers op de werf, maar blijkbaar werd niemand waardig bevonden om de geheimen en mysteries te kennen van de allerhoogste en sublieme graad. Deswege waren de drie nieuwsgierige gildegenoten, die de verborgen kennis wilden bemachtigen, wel genoodzaakt zich tot een van de drie grootmeesters te wenden. Ze kozen Hiram Abiff uit maar toen die weigerde zijn kennis mee te delen, vermoordden de drie schavuiten hem op de brute wijze zoals beschreven in de vrijmetselaarstraditie.

Volgens een opmerkelijke uitleg verbeeldt Koning Salomon, Gods rijk op aarde via het koningschap bij de gratie Gods. Hij kent het geheim, maar wil de alleenheerschappij. In de Maçonnieke filosofie is Salomon een verachtelijk misgeboorte, net als de koning van Frankrijk, Lodewijk XVI, die tijdens de Franse Revolutie schandalig is omgebracht. Het is duidelijk dat Lucifer zijn heerschappij aan een betere kandidaat dan Salomon wil schenken, of om het even welke gezalfde vorst (de zalving van de H. Geest). Zonder Salomons jaloers gekonkel, zo gaat de legende, zou de moord nooit zijn gebeurd. En daarom krijsen ze: “WRAAK, WRAAK, WRAAK!”

De Bijbelse Hiram, die Koning Salomon bijstond met de bouw van de Tempel, was de eerste vorst van het glorieuze Tyrus. In het vrijmetselaarsritueel dient het woord ‘hiram’ als een code voor de gevallen engel Lucifer of voor zijn adjudant de Antichrist die in deze termen worden beschreven in de passage van Ezechiël 28:1-19:
«« Het woord van Jahweh werd tot de profeet Ezechiël gericht. Mensenkind, u moet tot de Prins van Tyrus zeggen (Hiram Abiff c.q. de Antichrist): Zo spreekt Jahweh, de Heer! Uw hart was hoogmoedig. U hebt gemeend: “Ik ben een god! Een godenwoning bezit ik in het midden der zee!” En hoewel u maar een mens zijt, geen god, verbeeldt u zich God te zijn en wijzer dan Daniël, zodat geen geheim voor u verborgen blijft. Door uw wijsheid en inzicht hebt u vermogen verworven en goud en zilver in uw schatkamers opgestapeld. Omdat u zoveel verstand had van handel hebt u uw bezit vergroot, maar door uw rijkdom bent u hoogmoedig geworden. Daarom zegt Jahweh de Heer: Omdat u zich inbeeldt een god te zijn laat Ik vreemden op u los, de meest barbaarse volken. Die zullen hun zwaarden uittrekken tegen uw heerlijke wijsheid en uw luister besmeuren. In de groeve werpen ze u neer. In volle zee zult u worden verslagen en sterven. Zult u als u voor uw beulen staat nog roepen: “Ik ben god!”, terwijl u slechts een mens zijt, geen god. Zult u dat nog roepen in de handen van uw moordenaars? De dood der onbesnedenen zul je sterven, geveld door de handen van vreemden! Waarachtig, Ik heb het gezegd, zo luidt de godsspraak van Jahweh!
Wederom werd het woord van Jahweh tot mij gericht. Mensenkind, u moet over de Koning van Tyrus (Koning Hiram c.q. Lucifer) een klaaglied aanheffen, en tot hem zeggen: Zo spreekt Jahweh, de Heer! U was de keur der schepping, van wijsheid vervuld en van een volmaakte schoonheid. U bevond zich in Eden, de godentuin. Uw gewaad was met allerlei kostbare stenen bezet: robijn, topaas, jaspis, chrysoliet, onyx, jaspis, saffier, karbonkel, in goud gevat en gekast. Die werden u opgezet op de dag van uw creatie. Een cherub met uitgespreide vleugels had Ik u tot schutse gegeven. U woonde op de heilige godenberg en wandelde tussen vurige stenen. U was onberispelijk sinds de dag van uw creatie totdat u zondigde en op onrecht werd betrapt, want u had zich door uw uitgebreide handel een vuile winst verworven. Daarom heb Ik u onteerd en van de heilige godenberg verdreven en heeft de beschermende cherub u uit het midden van de vurige stenen verjaagd. Uw hart was trots op uw pracht. Uw wijsheid hebt u vergooid om uw luister. Daarom heb Ik u ter aarde geworpen, u voor het gezicht van koningen te kijk gezet. Door uw grote schuld en slechte praktijken hebt u uw heiligdommen ontwijd. Daarom riep Ik een vuur uit u op dat u verteerde en legde Ik u in as op aarde voor de ogen van allen die u zagen. Allen die u kenden onder de volken zijn om u met stomheid geslagen. Een spookbeeld zijt ge geworden, verdwenen voor eeuwig! »»

© Stephane Lehr/Corbis

Hiram, Koning van Tyrus, is een typos van de koning der koningen. Wie anders dan Lucifer? Hiram Abiff, de zoon van de Koning van Tyrus, die door de schavuiten werd vermoord, is het typos van de geliefde zoon in dienst van Lucifer. Deze adjudant kreeg zo’n hoge status dat hij zichzelf de Grote Architect mocht noemen. In het rituaal vertegenwoordigt hij de Antichrist. Dat zal een politiek figuur zijn die door een geestelijk leider wordt gesteund, de antipaus, in het Boek Openbaring de Valse Profeet genoemd. Het hoofd van de wereldwijde Maçonnieke beweging noemt zichzelf pompeus de Soevereine Pontifex van de Orde van Hiram. Kan iemand noch dieper zinken?

De antichristelijke heerschappij van Koning Hiram en Hiram Abiff en hun achterban is gebaseerd op de drievoudige alliantie van ketterij, schisma en occultisme (satanisme), wat wordt verzinnebeeld door de vrijmetselaarstempel van Jeruzalem. Deze drie termen passen ook bij een eerdere constructie gekend als de Toren van Babel. De vrijmetselaarstempel, waar door alle tijden aan is gewerkt, staat voor de ijver en organisatie van velen in hun betrokkenheid bij de totstandkoming van het kwade rijk. Der¬halve is het werk aan de Tempel een soort herbouw van de Toren van Babel. Nog altijd reikt dit antimodel met zijn punt tot in de hemel waar het met alles de spot drijft dat van God is. Wie zich voor het ideaal van dat kwade rijk inzet schaart zich achter de opstand tegen God. Vreemd genoeg is het een opstand waar vele aanhangers met de allerbeste bedoelingen toe gedreven zijn. Mensen kunnen in naam van God de meest verschrikkelijke dingen doen. Slechts weinigen zijn bereid toe te geven wie ze werkelijk zijn…

In de ceremonie van de derdegraads verheffing, waarvan sprake was aan het begin van dit artikel, rijst Hiram Abiff, die door de schavuiten was vermoord, uit de dood op. Voordat de lijkkist wordt geopend, van waaruit de verrijzenis plaatsvindt, roept de zeer eerbiedwaardige ceremoniemeester: Mac Benac!, hetgeen betekent “het vlees verlaat de botten”, volgens het bejubelde principe dat via ontbinding reconstructie ontstaat; of, anders gesteld: dat een revolutie, zoals de Franse Revolutie, de noodzakelijk voorwaarden schept om tot vernieuwing te komen. M.·.A.·.C.·.B.·.E.·.N.·.A.·.C.·. staat als een acroniem voor: “Movebor Adversus Chris¬tum Bellum Eternum Nam Antichristus Consurrexit”, ofwel “Ik zal een eeuwige oorlog tegen Christus voeren omdat de Antichrist hier is opgestaan”. Dus als de postulant zich tijdens de initiatie in de lijkkist uitstrekt waar hij meester Hiram vertegenwoordigt, dan komt niet alleen de gedachte bij hem op dat de dood verkieselijk is boven verraad van het Maçonnieke ‘ideaal’, maar het doet ook de leden van het broederschap beseffen dat iemand die voor het rijk van Satan werkt erop hopen mag dat hij op zekere dag als een waardig broeder in de Grote Loge daarboven zal worden opgenomen, waar de Grote Architect van de wereld zich boven God de Schepper verheft en ook boven het aardse koningschap bij de gratie Gods. Dit is waarom H.·.I.·.R.·.A.·.M.·. betekent: “Hic Iacet Rex Adventurus Mundi”, of “In deze lijkkist slaapt de komende koning van deze wereld”.

Het plot is slechts een andere versie van de Osiris en Isis legende. De zoektocht naar Hirams lichaam; het onderzoek dat een passerend deskundige doet die daarmee bewijsmateriaal vergaart; het gaan zitten van een van de leden die zichzelf verfrist, en de aanwijzing van een twijgje dat op het graf ligt; het ontbindende stinkende lichaam van Hiram, dat voordat het gevonden werd veertien dagen in het graf lag, dat de moordenaars hadden gemaakt. Al deze elementen verwijzen naar de allegorie van Osiris die in veertien stukken werd gesneden. Zelfs hoe Hirams graf wordt ontdekt, waar groen mos en turf op ligt, komt overeen met hoe Isis de kist van Osiris ontdekte.

Veel van de uitgebreide ceremonie heeft een nauwe relatie met de oude zonneverering. In de legende van Osiris vonden de auteurs iets dat perfect bij hun schema paste. Hiram moest Osiris voorstellen, of de zon, het glorieuze lichtpunt van de dag. De drie gildebroeders worden als de initiatie vordert aan de ingangen geplaatst van het oosten, zuiden en westen, en dat komt overeen met de regio’s waar vandaan de zon schijnt. Twaalf personen spelen een belangrijke rol in deze tragedie, een aantal dat naar de twaalf tekens van de zodiac verwijst. De suggestie is gedaan dat de drie moordenaars de drie lagere tekens symboliseren van de winter: Libra, Scorpio, and Sagit¬tarius. De zon gaat in het westen onder en het is bij de westpoort dat Hiram wordt vermoord. De acacia, die de nieuwe vegetatie voorstelt die opkomt als gevolg van de herrijzenis van de zon, beantwoordt aan een symbolisme dat in veel oude zonne-allegorieën voorkomt, en dat heeft daarom makkelijk een plaats heeft verworven in het rituaal van de Vrijmetselarij. Volgens een beschrijving werd het vermoorde lichaam op de zevende dag ontdekt. Dit kan opnieuw verwijzen naar de herrijzenis van de zon, hetgeen metterdaad in de zevende maand plaatsvindt nadat zij door de lagere tekens is gegaan, een passage die eertijds de nederdaling ter helle heette.

Download dit artikel als PDF