Bergoglio: altijd anders

Het contrast tussen de Vaticanum-II-pausen en Bergoglio

Sommige sedevacantistische traditionele katholieken beschouwen Bergoglio als de zoveelste modernistische anti-paus in de rij van post-Vaticanum-II-pausen, omdat ook de vorige pausen soms woorden zeiden of daden stelden die niet 100% koosjer waren, zoals de bijeenkomst van alle wereldreligies in een kerk in Assisi in 1980, onder leiding van paus Johannes Paulus II.

Laten we ons echter even focussen op de basisprincipes van het geloof. Dan mag het contrast wel duidelijk worden:

De pausen
Bergoglio
-Geldig verkozen
-Allemaal tegen anticonceptie
-Allemaal Tegen abortus
-Knielden voor Jezus in het H. Sacrament
-Tegen Communie voor mensen in overspel
-Tegen homohuwelijk
-Eerden de Heer op Witte Donderdag
-Tegen het Communisme
-Waren helder in hun  geschriften
-Steunden katholieke congregaties
-Ongeldig verkozen
-Vergoelijkt anticonceptie
-Steekt de loftrompet over pro-abortus politici
-Knielt nooit voor het H. Sacrament

-Vergoelijkt Communie voor mensen in overspel

-Homolobby nog nooit zo sterk aanwezig
-Eert moslims door hen de voeten te wassen
-Heeft openlijk sympathie voor Communisme
-Is vaak dubbelzinnig
-Valt katholieke congregaties aan en wil ze opdoeken

In het Boek der Waarheid staat dat vele pausen gevangenen waren in het Vaticaan. Doordat ze trouw waren aan de leer, werden ze een gevangene gemaakt door de vrijmetselaars, die hen dwong om bepaalde ceremonies bij te wonen of dingen te doen en dit te doen lijken alsof het de paus zelf was die dit had bedacht. Het uiteindelijke doel was het krijgen van een “paus” helemaal naar hun beeld, en dat is Bergoglio geworden. Het is niet voor niets dat O.L. Vrouw in Garabandal zei dat er nog 4 pausen zouden komen vóór het einde der tijden zou ingeluid worden.

 

Toen Vaticanum II nieuwe bepalingen afkondigde, werden deze geïntroduceerd door de verdorven vrijmetselaarskrachten binnen jouw wandelgangen. Zij stelden listig nieuwe manieren voor, die beledigend zijn voor Mij, om Mijn Heilige Eucharistie toe te dienen. Je zogenaamde verdraagzame leer verkondigde een reeks van leugens, waaronder de weigering om de macht van de Heilige Aartsengel Michaël te erkennen. Hij is de beschermer van de Kerk tegen Satan. Deze krachten onder jullie, wisten dit. Dat is de reden waarom je een eind maakte aan al de gebeden die voor de Heilige Mis zijn hulp inroepen. Vervolgens maakte je je schuldig aan de grootste onwaarheid: dat de hel niet gevreesd moet worden. Dat dit gewoon een metafoor was. Want deze leugen, door veel van Gods kinderen als de waarheid aanvaard, heeft tot het verlies van miljarden zielen geleid. Hoe beledig je Mij! Ik vraag aan die nederige en gewijde dienaren van Mij om terug te keren naar Mijn Leer. Sta nooit toe dat, te midden van jullie, de rijkdommen zich opstapelen en denk nooit dat deze aanvaardbaar zijn in Mijn ogen. Rijkdom, goud en macht – vergaard in Mijn naam – zal je ondergang betekenen. Je kunt geen voordeel halen uit Mijn heilig woord. Je hebt geleden vanwege de manier waarop je Mij beledigd hebt. Denk nooit dat Ik de schuld geef aan de vele, heilige Pausen die op de Stoel van Petrus hebben gezeten. Hun missie is altijd beschermd geweest. Veel Pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omgeven door vrijmetselaarsgroeperingen die God niet vertegenwoordigen. Zij haten God en hebben 50 jaar besteed aan het verspreiden van onwaarheden over de barmhartigheid van God. Hun werken hebben geleid tot de ineenstorting van de Katholieke Kerk. Dat was geen toeval. Het was opzettelijk en listig beraamd om het geloof van de Kerk te vernietigen. Om het eerbetoon van gewone Katholieken aan de ene ware God te vernietigen. Daarvoor zal je nu afgevoerd worden naar de woestijn. Na Paus Benedictus zal je door Mij geleid worden vanuit de Hemel. (Boek der Waarheid, de Heer op 7 mei 2012)

Een eerste stap in het ophelderen van de crisis is het erkennen dat Bergoglio de paus niet is, pas dan kan er voorwaarts gegaan worden. Momenteel horen we nog steeds niets van de kardinalen… geen formele correctie, zelfs niet de minste aanwijzing daartoe… Enkel doodse stilte.

Wij kunnen enkel bidden… veel bidden…

Categorieën:Bergoglio: altijd anders

Getagd als:,

25 antwoorden »

 1. Is men dan vergeten hoe Paulus VI ageerde tegen de SSPX van mgr. Lefebvre? Is men vergeten hoe

  • Beste Jan, dat is een netelige kwestie. U doet voorkomen alsof Kardinaal Lefebvre gelijk had. Zijn eerste impuls was correct, maar daarna is hij te ver doorgeschoten. Dat Lefebvre te ver is doorgeschoten blijkt uit de schisma’s die nadien in zijn beweging zijn onstaan – elk individu wilde Roomser zijn dan de paus, om een courante uitdrukking te gebruiken. Eenzelfde radicalisme en verstardheid kunnen we vaststellen bij veel Protestanten, die overigens heel andere ideeën hebben. Ook lopen de volgelingen van Lefebvre uit de pas omdat een geldig gekozen Paus sinds het dogma van de onfeilbaarheid (1870 uitgeroepen) gewoonweg niet ketters kan zijn volgens het decreet van Jezus: “Wat u op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn.” (Mt. 16:20) En dat blijkt ook wel want de Nieuwe Misorde gaat gepaard met eucharistische mirakels, niet dat de Hemel zo blij is met die misorde… Ergo, het was absoluut noodzakelijk dat Bergoglio oncanoniek (ongeldig) gekozen zou worden, want anders zou hij geen ketterse paus kunnen zijn.

   Nog het volgende: het is makkelijk om van je luie stoel in de huiskamer de bejegening van Lefebvre door de Kerk liefdeloos te vinden en ik neig zelf ook tot die opinie, maar gelijkertijd moeten we beseffen dat het op de wateren van het Vaticaan moeilijk laveren is. Het is altijd al een wespennest geweest waarin de pausen het leven flink zuur werd gemaakt.

 2. De paus is de hoogste religieuze leider van de wereld. Maar deze status is duidelijk niet bereikt op basis van de waarheid maar op basis van compromissen. Bovendien zijn de religieuze principes en leerstellingen van het pausdom een hernieuwing van heidense zonaanbidding en vertegenwoordigen dat wat de Bijbel het Babylon van de eindtijd noemt.

  Bondgenootschap met Rome en onderwerping aan haar autoriteit maakt mensen deel van Babylon. Door zijn leiderschap te erkennen, erkennen zij ook zijn leerstellingen:

  “Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid.” Romeinen 6:16

  • Edwin Visser en Lunsius, wat schrijven jullie toch voor een onzin. Echt alles belachelijk maken, is dat wat jullie voor hebben?
   Eerst en vooral is het Aartsbisschop Marcel Lefebvre en NIET Kardinaal. Dan is het niet Mgr. Lefebvre die gewild heeft dat een groep zich afgezonderd heeft van zijn Priesterbroederschap – namelijk de Priesterbroederschap Sint Petrus – die de geschriften van Vat. 2 hebben erkend. Dat was de oorzaak van de afscheiding. Mgr. Lefebvre heeft altijd de 2.000 jaar oude waarheid in de Kerk verdedigd en tot welzijn en redding van de zielen, waarvoor Jezus op het H. Kruis is geslachtofferd. Wat hebben wij toch gemeen met onbegrijpelijke Protestanten?
   Anderen hebben ook de FSSPX verlaten en zijn Sedevacantisten geworden. Mgr. Lefebvre heeft altijd het ambt van Petrus verdedigd.
   Wat een warreboel in jullie gedachten toch, gesproken van uit de luie zetel i.p.v. eens een inspanning te doen en het op te zoeken en niet naar Youtube filmpjes te kijken.
   Edwin, als ik dat lees: “Bovendien zijn de religieuze principes en leerstellingen van het pausdom een hernieuwing van heidense zonaanbidding en vertegenwoordigen dat wat de Bijbel het Babylon van de eindtijd noemt.” wat je schrijft, ja dan is het maar een triestige zaak uw geloof, hoor.
   Wat betreft de leerstellingen en religieuze principes betreft, zijn het de deze die de Plaatsvervanger van Christus op aarde waardig zijn en hebben helemaal niets met hernieuwing van heidense (lees satanische) zonaanbidding te maken.
   De Paus is inderdaad niet alleen de hoogste religieuze leider, maar ook de hoogste leider van de samenleving, die volgens de wetten van God moet functioneren, wil ze God behagen.
   Er is maar één waarheid en dat is Jezus Christus met Zijn ware Ene Heilige Roomse en Apostolische Katholieke Kerk met haar onveranderde leer, waardoor de zielen de Hemel kunnen bereiken.
   Dat is de leer die Mgr. (geen Kardinaal nogmaals) heeft geleerd en verdedigd.
   Als u eveneens schrijft: “Bondgenootschap met Rome en onderwerping aan haar autoriteit maakt mensen deel van Babylon. Door zijn leiderschap te erkennen, erkennen zij ook zijn leerstellingen:” is dat niet juist.
   Het was Mgr. Lefebvre die de waarheid naar voor bracht en eveneens waarschuwde voor de dwalingen in Rome. Dat maakt van hem niet dat hij “maakt van Babilon” (sic) zoals u dat verwarrend vermeld.
   Zonder zichtbaar hoofd van de K. Kerk is er eenvoudig geen Kerk meer. Dat is de leer van de Kerk.
   Beetje studeren zou jullie sieren!!!!!!

 3. Het is duidelijk wat blijkt uit het artikel dat deze zogenaamde paus helemaal de traditie van de vorige pauzen niet volgt, integendeel zelfs hij gaat er tegen in en vind zo een nieuw geloof uit, zijn geloof en opvattingen die in strijd zijn met de H. Schrift en de traditie!

 4. Waakt en bidt voortdurend om de gave van de heilige Geest ,die bij ons zal blijven tot het einde der tijden in deze voortdurende hevigste crisis en strijd in deze eindtijd in deze rusteloze verwarrende goddeloze wereld …
  Opdat verenigd in liefde-offerdienst deze Ware en Trouwe Strijdende Restkerk kan sterk en trouw blijven om Gods Heilig woord en Gods Heilige Sacramenten te kunnen handhaven tegen de zonde en tegen de boze tegen de antichrist en tegen de valse profeet en hun volgelingen.
  Om door te vertrouwen alleen op de Eucharistische Jezus Christus de gave van Gods Heilige Geest te kunnen ontvangen :het onderscheidingsvermogen om Gods Wil te kunnen onderscheiden en door de leiding van Gods Heilige Geest Gods Wil te kunnen volbrengen. verenigd met het Allerheiligste Hart van Jezus Christus en het Onbevlekt Hart van Onze Moeder van Jezus en al de kinderen van God ,die uiteindelijk over de boze zullen zegevieren…….
  In de zekerheid dat het onmogelijke,mogelijk is voor God,hoe en wanneer het God behaagt…

  Gods zegen aan allen die deze heilige missie beschermen om alle zielen te redden.
  “O Jezus,vergeef ons onze zonden,bewaar ons voor het vuur der hel ,breng alle zielen naar de hemel,vooral diegenen,die het meest Uw Goddelijke Barmhartigheid nodig hebben.”

 5. Hero de Jong { Profeet } ..25/01/2018 om 12:47,

  De volgende paus is een Fransman en hij is de grote paus.
  In Zacharia 6:11:12 zijn er 2 kronen en als de genoemde Spruit in vers 12 Jezus Christus zou zijn in de toekomst ..werd er niet van 2 kronen gesproken voor de ene persoon en voor de andere persoon, dus is daar de grote koning bedoeld ..de Zemach ..die groeit, zoals bij Nostradamus.

  De grote Monarch zal ook de mis opdragen, sommige vertalingen hebben het dan ook over: dat hij priester zal zijn op zijn troon en Jezus Christus was dus Hogepriester.

  Als het Vrede-rijk ten einde loopt dan geeft de Monarch de kroon over aan die andere grote Monarch uit Frankrijk.
  Met de Waarschuwing komt de Franse grote Paus die engelen glorie zal uitstralen zoals Mozes en de herder der volkeren is en na die pas komt de laatste paus Petrus Romanus in de tijd van de antichrist.

  • @Piet … wat jij noemt “VredeRijk”, is in werkelijkheid : UTOPIA — dat is een korte maar heftige periode, tussen WO_III (straks), en de Groote Verdrukking — tijdens UTOPIA, wat wordt beschreven in de TeNaCH, bouwt men de #3e Tempel te Jeruzalem, en doen mensen alles! wat God verboden heeft — men brengt dan bvb weer kinder`offers, enzo — ook, vecht men dan weer met ANTIEKE wapens, hetwelk “goed” zou zijn voor de wereld`vrede ?
   |
   maar bij Nostradamus, moet je NIET te rade gaan, want die kletst heus uit z’n nek !! — dus, lees liever de oude profeten, van : Jesaja tot & met Maleachi ….
   |
   PS : het boek Daniel, gaat NIET over de tijd der Makkabe’en (= pure nonsens), maar over de EindTijd — immers, pas voor de theologen, want die hebben allemaal nog *gestudeerd* bij Nostradamus !?

 6. Youtube filmpjes te kijken.
  ja dan kun je zien dat ze in Assisi een nieuwe wereld religie aan het creëren zijn ,vele wegen naar de Vader ,erg apostolisch .echt allemaal wedergeboren demonen .

 7. Ja natuurlijk, Gilbert, niet kardinaal maar aartsbisschop Levebvre. Natuurlijk heeft hij de schisma’s niet gewild! In mijn contacten met de verschillende loten van zijn beweging heb ik helaas een verstardheid van denken opgemerkt en daarin ligt de vergelijking met het Protestantisme waarin de ene het altijd beter weet dan de ander. Sorry Gilbert, Levebvre heeft niet altijd het ambt van Petrus verdedigd want dan had hij niet een hele reeks pausen voor ketters verklaard, hetgeen gewoon onwaar is (zie mijn argumenten hierboven).

  • Het ambt van Petrus is de zetel van Petrus. Wie erop zit is de opvolger van Petrus, dus de opeenvolging van de Pausen. Indien er nu een ketterij aan het licht komt, zoals al om in de V II documenten en uitingen, waar de Paus mee eens is, dan is dat Mgr Lefebvre dit aanklaagt, dan is dat de ketterij aanklagen en niet het ambt van Petrus.
   Laat dat eens en vooral duidelijk zijn.
   De koppigheid van de Protestanten om in te zien dat de ware schat van Gods leer zich in de Katholieke Kerk bevindt en waarvan zij zich afgescheurd hebben, is niet te vergelijken met de goede ijver van Mgr. Lefebvre, om uit liefde tot de zielen, de waarheid, die sinds eeuwen werd onderwezen in de leer van de K. Kerk,, te verdedigen en te behouden.
   Zegt Jezus niet: “Behoud wat ge hebt.”?
   Ik heb me dikwijls de vraag gesteld, waarom een Paus, die vanaf zijn priesterwijding Jezus zijn trouw heeft beloofd, nu opeens een onwaarheid of een godslastering (zoals b.v. het kussen van de koran) zou doen, zelfs als zou hij in gevangenschap in het Vaticaan verblijven en gemanipuleerd worden door de sekte van de vrijmetselarij.
   De martelaren van de K. Kerk hebben toch met hun bloed de trouw aan Jezus onderschreven, of niet soms?

 8. ik moet 1 ding wel zeggen op vlak van de pausen en deze zogezegd paus
  toen monseigneur lefebre geweigerd heeft om de teksten van het tweede Vaticaans concilie te tekenen is dat omdat hij inzag dat dat de katholiek kerk gaat breken en dat satan achter deze concilie zat met dank aan zijn vijanden.
  nu zien we de vruchten van deze concilie en niet vergeten wat Jezus zeg in het evangilie
  de goede bomen erken men aan zijn vruchten. En het 2 vaticaans concilie heeft meer mensen de rug doen keren van de kerk dan wat ze gehoop hadden. en nu krijgen we een zogeheten paus die nog erger is dan de vorige heeft geen respect van het heilig sacrament, steunt blijkbaar abortus (door pro-abortus activisten te ontvangen) minacht de gelovige die zijn beleid openlijk bekritiseren) . Moet er nog zand komen?

 9. edwin vissers ..25/01/2018 om 06:18

  Als ik het goed begrijp ben je dus geen katholiek, uitgaande van jouw reactie.

 10. Ik heb de St.Pius X priester broederschap gevraagd of ze ook kloosters hadden ,want dan wil ik graag monnik worden ,hadden ze niet ,ze hebben me doorgestuurd naar een katholiek klooster ,maar daar ben ik uitgetreden ,zo raar daar met hun oecumene gedachte zelfs Imans kwamen hun blasfemische verhaal vertellen ,ze knipperen nog niet ineens met hun ogen ,nu doe ik zo goed als kwaad mijn eigen ding thuis ,fijn he bah

 11. synagoge van satan

  Het Illuminatie kaartspel 2007.

  studeren en je weet wat komt ,ze spelen voor God .

  • Alleen Jezus Christus is de Enige Redder en de Enige Verlosser en alleen Jezus Christus is het Enige Criterium om over de hele mensheid over heel de wereld te oordelen……
   dringende oproep om te beantwoorden aan deze heilige missie om te bidden om ontvankelijk te zijn voor Heilige Geest voor de gave van het onderscheidingsvermogen van Gods wil om sterk en moedig en trouw Gods Heilige Wil te kunnen volbrengen …De Waarheid van Gods Woord en Gods Sacramenten sterk,moedig en trouw te handhaven.
   Door verenigd te waken en te bidden en te strijden en te werken en te lijden in heilige liefde-offerdienst in innerlijke vrijheid en in innerlijke vreugde verenigd met de Eucharistische Jezus en het Onbevlekt Hart van onze Heilige Moeder van Jezus met het Mystiek Lichaam van Jezus:de Trouwe Ware Strijdende Restkerk om alle zielen geestelijk te redden ,te steunen en te beschermen tegen de gevaren van de boze en de antichrist en de valse profeet en hun volgelingen heidenen,atheïsten,vrijmetselaars en satanisten om alle zielen te bekeren en te redden door het Mysterie van de Scheppende Liefde en Verlossende Liefde ,die Gods Zoon is in de Mens geworden en de gekruisigde en Verrezen Jezus Christus ,die ons zondaars verlost heeft van de zonde van de hel en van de boze..
   Aan allen die Jezus Christus,aanvaarden, werkelijk tegenwoordig in het Mysterie van de Eucharistie :het voortdurende kruisoffer van Jezus,die voor alle zondaars Zijn Leven gegeven heeft door Zijn Kruisdood en door Zijn Verrijzenis om alle zondaars te verlossen van de zonden en van de hel
   Allen die Jezus Christus aanvaarden heeft God het vermogen gegeven om geestelijk herboren te worden als een kind van God…

 12. Dus Bergoglio is meervoudig geexcommuniceerd. Hij staat dus buiten de Kerk. Heeft nog niet de autoriteit van een leek. Klaar, maar helaas de slappe/lauwe katholieken blijven hem steunen. Het Kerkvolk krijgt de valse profeet die het verdient.

  Ik ga zo naar de Kerk, maar ik erger me nu al als straks ketter Bergoglio voor de zoveelste keer wordt aangehaald als ‘paus’. Koude rillingen. De waanzin slaat toe. Massapsychose, net als in de dertiger jaren.

 13. gilbert

  Paus Johannes Paulus II is in dat spoor van Franciscus verder gegaan. Tot drie maal toe heeft hij reeds de leiders van de grote wereldgodsdiensten -waaronder de Islam- uitgenodigd, om in Assisi te komen om samen te bidden.
  Door samen iets te doen, leren wij elkaar kennen. Dit zal dan hopelijk tot wederzijds begrip en waardering leiden. En samen bidden is meer dan zomaar samen iets doen. Zo kan een goede voedingsbodem ontstaan voor vruchtbare verdere dialogen, onder andere met de Islam. Dit zal dan een bijdrage leveren tot een vreedzame samenleving met minder negatieve vooroordelen en een oprechte liefde en “overgave aan Allah”, die Liefde is.
  Liefde overwint alles. Insja’Allah.

  == Een vriend, Een minderbroeder kapucijn ==
  ga toch weg met je adviezen !!!!!!!!!

  • @Edwin … de bijbelse liefde, geldt evenzeer voor DE waarheid — en DE waarheid zegt, dat je niet : DE islam kan uitnodigen, want daartoe mist_! daar bij hun, de EENheid ….

  • Edwin, Wat is dat allemaal voor een duivelse onzin?
   Je zin: ” Dit zal dan een bijdrage leveren tot een vreedzame samenleving met minder negatieve vooroordelen en een oprechte liefde en “overgave aan Allah”, die Liefde is.
   Liefde overwint alles. Insja’Allah.”
   Dit doet mij huiveren. Ofwel ben je Katholiek en dan spreek je niet over die clown allah, en spreek je over Onze Verlosser Jezus Christus.
   Wat zal het zijn voor u?

 14. Alleen Jezus Christus is de Redder en de Verlosser voor alle zondaars :Jezus heeft ons allen tot het uiterste lief gehad door Zijn leven te geven door het Mysterie van Zijn Menswording, Zijn heilig Kruisoffer en Zijn kruisdood en zijn Verrijzenis…
  Het” Mysterium Fideï”(encycliek Paus Paulus VI)
  Sacramenteel is Jezus Christus in de Eucharistie voortdurend werkelijk aanwezig door het Mysterie van Gods Scheppende Verlossende Liefde Gods Woord en Gods Sacrament door de consecratie :Mystieke Mysterie van het voortdurend Kruisoffer van de werkelijke blijvende tegenwoordigheid van Jezus Christus in Zijn Zelfgave aan ons in het Mysterie van de Eucharistie
  De consecratie:”Dit is Mijn Lichaam dit is Mijn Bloed.”
  de communie: “Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”
  Om ons zondaars en alle zondaars te kunnen verlossen van de persoonlijke zonden,van de erfzonde ,van de hel,van de boze
  Opdat allen kunnen geestelijk herboren worden als een kind van God, aan iedereen,die Jezus Christus in vertrouwen in geloof,in hoop en in liefde en in berouw erkennen en aanvaarden..
  In de zekerheid dat het onmogelijke,mogelijk is voor God…
  Hoe en wanneer het God behaagt…
  AMEN

 15. Bedankt Hero

  de ‘misleiders’, die niet erkennen dat Christus in het vlees gekomen is. De uitverkoren vrouw en haar kinderen mogen mensen die niet de leer van de oudste brengen niet ‘welkom heten’, omdat zij anders deel hebben aan hun boze werken.
  De samenkomstlocatie
  De vroege kerken kwamen vaak samen in het huis van een welvarend lid. Daardoor kan de opdracht om mensen niet in huis te ontvangen geïnterpreteerd worden als een opdracht om hen niet in de samenkomstlocatie van de kerk te laten komen.

  Smalley en Kruse interpreteren de opdracht op deze manier en gaan ervan uit dat het doel van de opdracht was dat de misleiders geen ruimte kregen om hun valse leer te verkondigen.