100 jaar Fatima

Paus Johannes XXIII weigerde het 3de Geheim van Fatima bekend te maken: “Kom daar bij mij niet mee op de proppen, alstublieft…”

Kardinaal Silvio Oddi, die in 2001 overleed, was één van de meest uitgesproken conservatieve prelaten van zijn tijd. Hij had ook een bijzondere plaats in de geschiedenis van het debat over de boodschap van Fatima, waarbij hij voortdurend probeerde om Paus Johannes XXIII ertoe te brengen het Derde Geheim van Fatima te publiceren. De Telegraph schreef in een artikel over zijn overlijden:

In nog een ander onbewaakt interview, dat in 1990 werd gepubliceerd, sprak Kardinaal Oddi over zijn relatie met Johannes XXIII. In de vroege jaren 1960, toen hij zijn secretaris was en hij de paus vertelde: “Meest Heilige Vader, er is één iets dat u niet kan vergeven.” De paus vroeg verbaasd wat het was. Oddi antwoordde dat hij niet het Derde Geheim van Fatima had geopenbaard, toevertrouwd aan de drie Portugese kinderen door de Maagd Maria in 1917, en die gepland was voor bekendmaking in 1960. “Laten we er niet over spreken“, antwoordde de paus. Oddi zei dat hij al honderd preken over het onderwerp had gegeven. “Ik vertelde je om het niet te vernoemen,” zei de paus.

OnePeterFive zocht in de archieven en vond een document over het Fatimadebat. Daarin stond een bekend interview met Kardinaal Oddi uit april 1990, aan het internationale maandelijkse blad 30 Days. Omdat het interview niet beschikbaar is op de website van het blad, worden hier nu citaten gegeven vanuit het archief.

Kardinaal Oddi, die de secretaris was van Aartsbisschop Angelo Guiseppe Roncalli – de latere Paus Johannes XXIII – zei in 1990, toen hij dienst deed als de Apostolische nuntius in Parijs, in het interview dat hij niet geloofde dat het toen ongepubliceerde Derde Geheim hoofdzakelijk ging over ontwikkelingen in Rusland, met Gorbatjov en zijn perestroika enzomeer. Hij antwoordt op de vraag of hij akkoord gaat met deze Russische thesis als volgt:

“Neen, integendeel, ik blijf zeer sceptisch. Ik geloof dat ik Johannes XXIII goed ken, omdat ik een aantal jaar aan zijn zijde doorbracht toen hij op het nunciatuur was in Parijs. Indien het Geheim realiteiten had betroffen die troostend waren voor de Kerk, zoals de bekering van Rusland of de religieuze hergeboorte van Oost-Europa, dan geloof ik dat hij druk zou uitgeoefend hebben om het Geheim publiek te maken.

In zijn temperament aarzelde hij niet om vreugdevolle dingen naar buiten te brengen (het werd geopenbaard dat Kardinaal Roncalli in een aantal brieven naar vrienden zo goed als zijn verkiezing tot het pausschap aankondigde). Maar wanneer ik hem tijdens een audiëntie vroeg waarom hij in 1960, toen de verplichting om het Geheim geheim te houden tot een einde was gekomen, hij het laatste deel van de boodschap van Fatima niet had publiek gemaakt, antwoordde hij met een vermoeide zucht. Toen zei hij: “Kom daar bij mij niet mee op de proppen, alstublieft…,””

Later legt Kardinaal Oddi in dat interview zijn eigen theorie betreffende de inhoud van het Derde Geheim van Fatima uit:

“Wat gebeurde in 1960 dat misschien in verband zou kunnen gebracht worden met het Derde Geheim van Fatima? De meest belangrijke gebeurtenis is zonder twijfel de lancering van de voorbereidende fase van het Tweede Vaticaans Concilie. Daarom zou ik niet verbaasd zijn indien het Geheim iets te maken had met de bijeenroeping van Vaticanum II…”

Toen men vroeg, “Waarom zegt u dat?”, antwoordde Oddi:

Vanuit de houding die Paus Johannes toonde tijdens onze conversatie, leidde ik af – maar dit is enkel een hypothese – dat het Geheim een deel zou kunnen bevatten dat er een eerder onaangename bijklank aan kan geven. Johannes XXIII had het Concilie bijeengeroepen met de precieze intentie van het geleiden van de krachten van de Kerk richting de oplossing van de problemen die de hele mensheid aan gingen, beginnend vanbinnen uit. Dat wil zeggen, hij had de bedoeling om het werk te laten beginnen met de evangelische perfectie die nagestreefd wordt door gewijde personen… Maar we weten allemaal dat ondanks de grote verdiensten van het Concilie, er ook vele bedroevende dingen zijn gebeurd. Deze droevige dingen zijn niet door het Concilie, maar vonden plaats in samenloop met het Concilie. Ik denk bijvoorbeeld aan het aantal priesters die het priesterschap heeft verlaten: het wordt gezegd dat het er 80.000 zijn geweest. Maar men hoeft slechts de benauwdheid in herinnering te brengen die de H. Vader, Paulus VI in 1968 uitriep tegen de “automatische vernietiging” die plaatsvond in de Kerk [en waar hij zijn bekende citaat gebruikte van de rook van Satan die de Kerk is binnengedrongen].

Kardinaal Oddi besloot zijn eigen reflecties over de mogelijke inhoud van het Derde Geheim van Fatima als volgt:

Ik zou niet verbaasd zijn indien het Derde Geheim duistere tijden voor de Kerk inluidde: ernstige verwarringen en zorgwekkende geloofsafval binnen het Katholicisme zelf… Indien we de erge crisis beschouwen waar we doorheen geleefd hebben sinds het Concilie, lijken de tekenen dat deze profetie vervuld is, niet afwezig.

En inderdaad, Kardinaal Oddi had gelijk.

Nadat het Vaticaan dan in 2000 zogezegd het Derde Geheim had vrijgegeven, gaf Kardinaal Ratzinger kort nadien openlijk toe aan Vader Ingo Dollinger, een bevriende Duitse priester, dat ze niet alles hadden gepubliceerd. Ingo Dollinger vertelde op 15 mei 2016:

“Niet lang nadat het Derde Geheim van Fatima in juni 2000 werd gepubliceerd door de Congregatie van de Geloofsleer, vertelde Kardinaal Joseph Ratzinger aan mij tijdens een persoonlijke conversatie dat er nog steeds een deel van het Derde Geheim is dat ze nog niet gepubliceerd hebben! “Er is meer dan wat we gepubliceerd hebben,” zei Ratzinger. Hij vertelde mij ook dat het gepubliceerde deel van het geheim authentiek is en dat het ongepubliceerde deel van het geheim sprak van een “slecht Concilie en een slechte Mis”, wat zich toen (toen het geheim in 1917 werd geopenbaard, nvdr) in de nabije toekomst zou gaan verwezenlijken.”

Dit komt exact overeen met wat de Franse priester Arnette in 1994 vernam van de Stem:

Er wordt een boosaardig Concilie gepland en voorbereid dat het aanschijn van de Kerk zal veranderen. Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen. De schapen zullen tevergeefs naar hun herders zoeken. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht. De gruwel der gruwelen zal z’n hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette. De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten voor z’n misdaden. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen.”

Het is dus duidelijk dat het Vaticaan nooit het volledige geheim heeft willen vrijgeven omdat ze in hun eigen voet zouden schieten, doordat het geheim spreekt van een slecht Concilie. De enige oplossing was het geheim te verdoezelen, om zo het veelbesproken en bejubelde 2de Vaticaans Concilie niet in diskrediet te brengen…Het geheim spreekt over het Concilie, maar ook over de tijden die we nu beleven: van een valse paus, de totale verwarring, een uiteindelijk schisma en de Kastijding.

Johannes XXIII had het geheim gelezen maar weigerde het in 1960 openbaar te maken omdat hij zijn geplande Concilie niet meer kon afblazen, want de voorbereidselen waren al van start gegaan… Hij was volledig op de hoogte van de problematische inhoud, en de richting waarin het Concilie zou gaan. Het Concilie startte in 1962. Hij had gehoopt dat het anders zou lopen, maar de profetie van O.L.Vrouw kwam uit: de Vrijmetselarij kaapte het Concilie. Naar verluidt zou hij in 1963 op zijn sterfbed hebben geroepen: “Stop het Concilie! Stop het Concilie!….”

Categorieën:100 jaar Fatima

Getagd als:

11 antwoorden »

 1. Had hij het concilie maar afgeblazen en geluisterd naar Maria. Natuurlijk had het gekund , het was nog niet te laat. Nou zitten vele katholieken of ex katholieken in de problemen, wat een verantwoordelijkheid heeft die paus op zijn hals gehaald . Maar hij was toch zelf ook vrijmetselaar ? Dus is het wel zo dat hij het wilde afblazen ? Of zei hij dat maar als excuus toen bleek dat de kerk langzaam op de helling werd gezet ?

 2. Pas na aankondiging van het concilie schijnt de Paus het geheim te hebben gelezen en schrok toen enorm. Hij dacht een oplossing te hebben gevonden in het uitroepen van een niet dogmatisch concilie, een unicum, want in het verleden werden de concilies uitsluitend bijeengeroepen om dogmatische misvattingen recht te zetten en de oude dogma’s zo nodig uit te breiden. Maar hij had buiten de waard gerekend. De tegenkrachten, vooral de Duitse, bleken alles naar hun hand te kunnen zetten. Zie Witgens boek “The Rhine flows in the Tiber”. Toen hij op zijn sterfbed lag heeft hij een aantal kardinalen bij zich geroepen en hen bezworen de volgende bijeenkomsten af te gelasten, maar men heeft dat niet au sérieux genomen. Nog dit: in de openingstoespraak zei hij dat de tijden niet aan een einde toe zijn – business as usual. Dat was een miskenning want we leven nu aan de drempel van het Vrederijk.

  • Utopia betekent niemandsland. De “olam haba” is het komende rijk, alias het Vrederijk waarvan Openbaring spreekt. En dat is iedereens land !!

 3. Welk gevolg heeft nog meer een niet dogmatisch concilie behalve van wat hierboven staat? Is het een niet bindend concilie?

  • Het doel van het Concilie werd samengevat met de term “aggiornamento” (ajournement) of het bij de dag brengen opdat het geloof op eigentijdse manier kon worden beleefd met een grotere betrokkenheid en vurigheid van het kerkvolk. Er was een slappigheid ontstaan in de geloofsbeleving, maar om dat op te schudden was geen concilie nodig. Het was de uitweg van de Paus om een ‘ongevaarlijk’ concilie te houden, uitweg die hij zocht wegens de omineuze boodschap van het derde geheim. Inderdaad zijn de besluiten niet bindend geweest, maar ze zijn door de progressieve fractie in de Kerk als een feestbanket genuttigd waarbij alle dubbelzinnige teksten (opzettelijk dubbelzinnig) in hun voordeel werd uitgelegd. Het onkruid is helaas nooit uitgewied. Een herbronning is heden ten dagen meer dan ooit nodig, maar helaas is het daar nu te laat voor onder het dictatoriale regiem van Bergoglio.

 4. Hij de toenmalige Paus durfde niet omdat hij vond dat de wereld nog niet rijp was voor de profetie van Fatima . Zr Lucia die toen nog leefde heeft er veel om geleden en zocht troost in de woorden van de H. maagd dat Haar onbevlekt hart zou overwinnen . Ondertussen weten we waarom de paus het nog niet vrijgaf !!!

 5. Oproep,wat er ook gebeurt, om verenigd ,moedig en trouw te blijven bidden om de gave van onderscheidinsvermogen van de Heilige Geest om Gods wil te kunnen onderscheiden en te kunnen volbrengen in onze zwakheid en in ons onvermogen door te vertrouwen op Gods genade….
  Om de Waarheid ,die de Liefde van God Zelf is door Gods woord en door het Mysterie van Gods sacramenten trouw en sterk te kunnen blijven handhaven en trouw te kunnen blijven beleven door sterk,moedig en trouw te zijn en te blijven aan de leiding van Gods Heilige Geest,die bij ons blijft tot het einde der tijden …
  Voortdurend verenigd met het Allerheiligste Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus en heel het Mystiek Lichaam van Jezus: de Zegevierende Kerk,de Lijdende Kerk en de Strijdende Ware Restkerk om te kunnen moedig te blijven door waakzaam te bidden te lijden en te strijden en te werken in liefde -offerdienst om al deze gevaarlijke ,bedreigende bezorgdheden over de Kerk door deze voortdurende hevigste eindstrijd tegen de boze in deze verwarrende God -afvallige en goddeloze ,rusteloze wereld in deze eindtijd, wat er ook gebeurt,alles te kunnen verenigd te brengen door onze overgave in vertrouwen aan God Zelf…
  “God onze vader…..
  Uw wil geschiede op aarde als in de hemel…..”
  Opdat wij allen in ons geloof,in onze hoop en in onze liefde en telkens in onze nederige berouwvolle liefde telkens ,wat er ook gebeurt ,ons kunnen overgeven met onze persoonlijke vrije wil aan de Eucharistische Jezus:”Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”
  Deze eeuwige-nu eenheid met -door-en in -God kunnen blijven beleven en opdat wij in het uur van onze dood geestelijk herboren kunnen worden als een kind van God en opdat wij uiteindelijk allen eeuwig verlost kunnen worden van de boze opdat onze vreugde volkomen kan zijn in de eenheid in het Liefde-mysterie van de Drie-ene-God…
  God,die de Scheppende en Verlossende Liefde Zelf is en de Vreugde zelf is en alleen God ,die de oorsprong,zin en doel is van al ons menselijk verlangen …
  En in ons voortdurend onvoldaan verlangen en in ons voortdurend zoeken naar bevestigende liefde want :”onrustig is ons hart tot het rust vindt in God”(Heilige Augustinus),die liefde kan alleen God ons geven en noch de vorst van de goddeloze wereld:de boze ons kan ontnemen door ons voortdurend blijven zoeken om God te kunnen ontmoeten en door al onze verlangens te laten overeenkomen met Gods verlangens.God,die alleen ons kan bevrijden,vergeven,helen en heiligen ,opdat onze vreugde uiteindeljk volkomen kan worden verlost te worden van de boze en totdat uiteindelijk God volkomen alles kan zijn in allen. en in ieder van ons..
  Alleen God kan ons het vermogen geven om geestelijk herboren te worden als een kind van God….
  In de zekerheid dat het onmogelijke,mogelijk is voor God ….Hoe en wanneer het God behaagt…
  “Zalig de zuiveren van hart want zij zullen God zien.”
  Dank aan allen om het beantwoorden aan deze oproep.

 6. Lunsius !?… het bijbelse Utopia, wordt beschreven door de oude profeten der TeNaCH, als een soort van *humanistisch paradijs* – zegmaar : een *tuin der lusten*, alwaar men alles doet wat God verboden heeft ….

 7. Wat men van de Liturgie in een kinderviering met de Advent in een Woord- en Communieviering met een pastoraal werkster vanmorgen weer gebrouwd heeft, het was weer zeer bedroevend!!

  En men heeft het kennelijk na al die jaren nog niet door, dat het niets van doen heeft met de Liturgie van de Kerk. En de wijsjes van Sinterklaasliedjes waren niet van de lucht, Een schuldbelijdenis, die geen schuldbelijdenis is. Een Geloofsbelijdenis die allesbehalve een Geloofsbelijdenis is.

  Inmiddels hebben we in onze regio al ruim jaar lang een nieuwe priester, maar niet in onze eigen parochie, een nieuwe diaken, wel voor onze eigen parochie en nog gaat het niet goed met de liturgie. En dat ook nog in de Eerste Zondag van de Advent.

  Ik ben met de 1e lezing al de Kerk uitgelopen, om mij niet langer te hoeven ergeren. Het was geen lezing uit de Bijbel en een zeer horizontaal verhaal, hoe goed bedoeld ook en het Evangelie klopte niet helemaal, wel de strekking, maar met extra toevoegingen.

  Soms lijkt het alsof ik de enige, inmiddels buitenkerkelijke, parochiaan ben, die zich hierom druk maakt.

  Maar als er hier geen R.K. priester is, dan is feitelijk onze parochie geen parochie meer, heb ik mij eens laten vertellen door een Poolse priester. Maar er is wel een diaken aangesteld, maat ik weet niet of dat telt.

  Misschien dat het daarom nog steeds niet goed gaat. Het wordt tijd voor een priester die dag en nacht aanwezig op de pastorie en dat de Kerk weer open gaat. Dan is er meteen ook elke dag een aanspreekpunt. Je moet maar in hoge geestelijke nood verkeren. Katholieken hier lijken de urgentie niet aan te voelen.

  Gods molens draaien langzaam. Heel langzaam kan ik wel stellen.