Profetie

Profetie betreffende de excommunicatie van Dr. José Galat

Eind juli werd professor en tv-presentator Dr. José Galat door de Colombiaanse bisschoppen geëxcommuniceerd omdat hij op tv had verklaard dat Bergoglio ongeldig is verkozen en dus de paus niet is, en dat hij de Leer van de Kerk verdraait. Galat is de eerste persoon die geëxcommuniceerd werd omwille van zijn openlijke tegenstand tegen Bergoglio. Daarover gaat ook volgende profetie.

Wanneer jullie de Waarheid kennen, die vervat ligt in het Boek van Mijn Vader, zullen jullie de weg van de Heer kennen en moeten jullie tot jullie laatste snik dit pad volgen. Wijk er niet van af! Maar als Mijn Woord vervalst wordt, herschreven en afgebroken, zouden jullie dat zeker nooit aanvaarden. Dat is goed. Maar als er nieuwe leerstellingen, die van Mijn heilig Woord afwijken, aan jullie voorgesteld worden en in Mijn kerken van de daken geschreeuwd worden, wat zouden jullie dan doen?

Zullen jullie een leugen aannemen in plaats van de Waarheid? Zullen jullie een leerstelling aannemen die in Mijn ogen onheilig zal zijn?

Het antwoord moet neen zijn. Jullie mogen Mijn Woord niet verloochenen – voor wie dan ook. Voor niemand, zelfs niet als zij gekleed gaan in het linnen van de elite binnen de hiërarchie van Mijn Kerk, voor geen armoedzaaier, koning of prins – ieder die eist dat jullie een nieuwe leerstelling met betrekking tot Mijn Woord aanvaarden, komt niet van Mij.

Mijn Kerk wordt van binnenuit discreet gesloopt, en elk deel wordt ontmanteld. Naarmate de rangen verzwakt en getrouwe dienaren geweerd worden – en bovendien als niet meer nuttig geacht – zal de weg vrijgemaakt worden om de leerstellingen van de hel te kunnen uitbrengen.

‘Wee’ de priesters, bisschoppen en kardinalen die het wagen om het Woord van God te verdedigen, want zij zullen het meeste te lijden hebben. Terwijl sommigen geëxcommuniceerd zullen worden en beschuldigd van ketterij – hoewel ze het alleen maar zullen opnemen voor het ware Woord van God – zullen anderen te zwak zijn. Veel arme gewijde dienaren zullen zwichten voor de druk om de Wetten van God te hekelen. Als ze er niet mee instemmen de leer van leugens te omhelzen, zullen ze voor de leeuwen gegooid worden. Diegenen van wie het geloof al verzwakt zal zijn, die van wereldse dingen houden en die in hun ziel een felle eerzucht kennen, zullen de eersten in rij zijn om trouw te zweren aan de nieuwe ‘gelofte’.

Deze nieuwe en snel gecreëerde hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen. Zij zullen in de naam van God valsheden verkondigen en veel onschuldige zielen van de gelovigen voor zich innemen. Er zal de congregaties onwetend een gifbeker aangeboden worden, gevuld met niets – enkel brood. De Heilige Eucharistie zal hun ziel niet langer vervullen. Ze zullen weldra gevoed worden met homilieën die met het Woord van God de spot zullen drijven wanneer zij de mensenrechten tot de belangrijkste leerstelling zullen uitroepen. En vervolgens zullen zij de grootste ketterij verkondigen: dat de mens het eeuwig leven zal krijgen, of ze nu berouw hebben over hun zonden of niet. Dat is hoe zij de ziel van miljoenen zullen verderven.

Terwijl ze Mijn Kerk van binnenuit uit elkaar blijven rukken, zullen Mijn getrouwe priesters en trouwe volgelingen Mijn Kerk steen voor steen heropbouwen. Mijn Kerk, zie je, kan nooit vergaan want dat zal Ik niet toelaten.

Alle priesters, alle bisschoppen en alle kardinalen die afgezet zullen worden en die Mij trouw blijven, zullen de rechtvaardigen of die volgelingen van Mij die met de gave van wijsheid gezegend zijn, nooit in de steek laten. Terwijl de valse kennis het hart van de zwakke dienaren in Mijn Kerk zal vervullen, zal dan de gave van de Heilige Geest niet enkel de zielen van Mijn Restkerk verlichten, maar ook het Licht verstrekken aan al diegenen van wie de namen in het Boek der Levenden, aan Mijn deur, staan.

Nooit eerder zullen Mijn leerlingen beproefd zijn op de manier zoals ze dat in de toekomst zullen worden. Ze zullen goddelijke bijstand krijgen om hen in staat te stellen het Licht van God te laten blijven schijnen in een wereld die traag en pijnlijk in duisternis gestort zal worden, veroorzaakt door de komst van de vijand, de Antichrist.

(Profetie uit het Boek der Waarheid, Jezus Christus, 16 januari 2014)

Categorieën:Profetie

Getagd als:

5 antwoorden »

 1. We moeten het woord van God goed vasthouden zoals uit het artikel blijkt . Dat sommige beschuldigd zullen worden van ketterij opdat ze het opnemen voor de waarheid dan kunnen ze niets anders. We mogen de leer die Jezus bracht niet verloochenen !!!

 2. In het begin werden de gelovigen die in de boodschappen van MDM de stem van Jezus herkenden veroordeeld als mensen die op een schisma aansturen. En wat blijkt? Zij scheuren zich niet van de Kerk, maar worden door Bergoglio uit het instituut van de Kerk gegooid, en alleen maar omdat zij de Traditie verdedigen. Het restkerkleger komt niet met een nieuwe leer. Het is de zittende elite die alles verandert en afbreekt – de slopershamer hanteert.

 3. Een profetie over het 6e zegel van een Italiaanse priester in 1279 ..Werdin van Otranto, over de grote Franse Paus en de regent/koning, de grote Monarch uit Nederland, de boer/keizer uit het volk… de wegbereider van de Franse koning ten tijde van de antichrist.

  …Die Herder (de Franse Paus) zal de jongeman op bewonderenswaardige manier op de troon van Frankrijk plaatsen, die tot dan leeg was.
  Hij zal hem kronen en zelf diens hulp inroepen voor zijn eigen regering (Zacharia 6:13-14..zie verschillende vertalingen).

  Na enkele jaren zal deze ster (Paus) uitdoven en zal er algemene rouw heersen, want samen met haar zal, tegelijkertijd, de 70jarige Arend afgelegd worden, die zijn Adelaarsjong in de hoede zal laten van de eerste van de natie.

  De geheimnisvolle verklaring van het bovenstaande over de Arend en Adelaarsjong is dan het volgende …

  Het Adelaarsjong is de grote Monarch zelf als (tevens) de eerste van de natie.
  De Arend die afgelegd zal worden is de oude mens.. de oude natuur van de koning, zijnde als kroonprins.

  De zeventigjarige Arend wil zeggen dat hij met het openen van het 6e zegel ..70 jaar zal zijn …dus over 4 jaar.
  Dit bovenstaande gedeelte van die profetie wordt dus versluierd weergegeven en niet in volgorde in de tijd, ofschoon dit wel zo schijnt.
  Zoals bekend begint de 3e wereldoorlog 3 maanden voor het 6e zegel en de Waarschuwing ..en de andere 3 maanden gaan vóóraf aan de 3e wereldoorlog.

  Stel dus dat die laatste 6 maanden nu in september zouden ingaan ..dan zou in maart van het komende jaar de voltooiing van die laatste 6 maanden zijn en dat dus met de Waarschuwing als geboorte van de nieuwe Hemel en Nieuwe aarde in zijn eerste fase, Jesaja 65:20… zou dat zo gebeuren nu in september dan kun je de 70 jaar van de Arend als bij benadering beschouwen daar hij dit jaar 66 jaar is …de wettige erfgenaam van het adelaarsteken volgens D..

  …maar de kroonprins heeft waarschijnlijk nog wat tijd nodig…van 4 jaar..

 4. “Er zal de congregaties onwetend een gifbeker aangeboden worden, gevuld met niets – enkel brood. De Heilige Eucharistie zal hun ziel niet langer vervullen.”

  Hiervan is feitelijk al sprake sinds de Heilige Eucharistie met de ritus van de transsubstantiatie niet meer ‘ad orientum’ maar ‘ad populum’ wordt opgedragen, om nog maar te zwijgen over de implicaties dat die eigenlijk wordt opgedragen óver de hoofden van het kerkvolk heen ‘AD OCCIDENTUM’ = richting de ondergaande zon/de avondster/Lucifer.