Profetie betreffende de excommunicatie van Dr. José Galat

Eind juli werd professor en tv-presentator Dr. José Galat door de Colombiaanse bisschoppen geëxcommuniceerd omdat hij op tv had verklaard dat Bergoglio ongeldig is verkozen en dus de paus niet is, en dat hij de Leer van de Kerk verdraait. Galat is de eerste persoon die geëxcommuniceerd werd omwille van zijn openlijke tegenstand tegen Bergoglio. Daarover gaat ook volgende profetie.

Wanneer jullie de Waarheid kennen, die vervat ligt in het Boek van Mijn Vader, zullen jullie de weg van de Heer kennen en moeten jullie tot jullie laatste snik dit pad volgen. Wijk er niet van af! Maar als Mijn Woord vervalst wordt, herschreven en afgebroken, zouden jullie dat zeker nooit aanvaarden. Dat is goed. Maar als er nieuwe leerstellingen, die van Mijn heilig Woord afwijken, aan jullie voorgesteld worden en in Mijn kerken van de daken geschreeuwd worden, wat zouden jullie dan doen?

Zullen jullie een leugen aannemen in plaats van de Waarheid? Zullen jullie een leerstelling aannemen die in Mijn ogen onheilig zal zijn?

Het antwoord moet neen zijn. Jullie mogen Mijn Woord niet verloochenen – voor wie dan ook. Voor niemand, zelfs niet als zij gekleed gaan in het linnen van de elite binnen de hiërarchie van Mijn Kerk, voor geen armoedzaaier, koning of prins – ieder die eist dat jullie een nieuwe leerstelling met betrekking tot Mijn Woord aanvaarden, komt niet van Mij.

Mijn Kerk wordt van binnenuit discreet gesloopt, en elk deel wordt ontmanteld. Naarmate de rangen verzwakt en getrouwe dienaren geweerd worden – en bovendien als niet meer nuttig geacht – zal de weg vrijgemaakt worden om de leerstellingen van de hel te kunnen uitbrengen.

‘Wee’ de priesters, bisschoppen en kardinalen die het wagen om het Woord van God te verdedigen, want zij zullen het meeste te lijden hebben. Terwijl sommigen geëxcommuniceerd zullen worden en beschuldigd van ketterij – hoewel ze het alleen maar zullen opnemen voor het ware Woord van God – zullen anderen te zwak zijn. Veel arme gewijde dienaren zullen zwichten voor de druk om de Wetten van God te hekelen. Als ze er niet mee instemmen de leer van leugens te omhelzen, zullen ze voor de leeuwen gegooid worden. Diegenen van wie het geloof al verzwakt zal zijn, die van wereldse dingen houden en die in hun ziel een felle eerzucht kennen, zullen de eersten in rij zijn om trouw te zweren aan de nieuwe ‘gelofte’.

Deze nieuwe en snel gecreëerde hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen. Zij zullen in de naam van God valsheden verkondigen en veel onschuldige zielen van de gelovigen voor zich innemen. Er zal de congregaties onwetend een gifbeker aangeboden worden, gevuld met niets – enkel brood. De Heilige Eucharistie zal hun ziel niet langer vervullen. Ze zullen weldra gevoed worden met homilieën die met het Woord van God de spot zullen drijven wanneer zij de mensenrechten tot de belangrijkste leerstelling zullen uitroepen. En vervolgens zullen zij de grootste ketterij verkondigen: dat de mens het eeuwig leven zal krijgen, of ze nu berouw hebben over hun zonden of niet. Dat is hoe zij de ziel van miljoenen zullen verderven.

Terwijl ze Mijn Kerk van binnenuit uit elkaar blijven rukken, zullen Mijn getrouwe priesters en trouwe volgelingen Mijn Kerk steen voor steen heropbouwen. Mijn Kerk, zie je, kan nooit vergaan want dat zal Ik niet toelaten.

Alle priesters, alle bisschoppen en alle kardinalen die afgezet zullen worden en die Mij trouw blijven, zullen de rechtvaardigen of die volgelingen van Mij die met de gave van wijsheid gezegend zijn, nooit in de steek laten. Terwijl de valse kennis het hart van de zwakke dienaren in Mijn Kerk zal vervullen, zal dan de gave van de Heilige Geest niet enkel de zielen van Mijn Restkerk verlichten, maar ook het Licht verstrekken aan al diegenen van wie de namen in het Boek der Levenden, aan Mijn deur, staan.

Nooit eerder zullen Mijn leerlingen beproefd zijn op de manier zoals ze dat in de toekomst zullen worden. Ze zullen goddelijke bijstand krijgen om hen in staat te stellen het Licht van God te laten blijven schijnen in een wereld die traag en pijnlijk in duisternis gestort zal worden, veroorzaakt door de komst van de vijand, de Antichrist.

(Profetie uit het Boek der Waarheid, Jezus Christus, 16 januari 2014)