Orkaan Harvey – reeds de duurste en zwaarste natuurramp in de Amerikaanse geschiedenis – werd gevormd op de dag van de zonsverduistering

Op 21 augustus, de dag dat de zonsverduistering plaatsvond in de Verenigde Staten en iedereen uitbundig feestvierde, werd in de Atlantische Oceaan een tropische storm gevormd, die zou uitgroeien tot een orkaan van categorie 4. Deze ging aan land in de staat Texas in de nacht van 25 op 26 augustus en richtte zo’n vernieling aan dat men nu de schade al op ruim 190 miljard dollar raamt en het nu al de grootste natuurramp in de geschiedenis van de VS noemt. De vernieling is groter en duurder dan die aangericht door orkaan Katrina in 2005. Er wordt gesproken van een nog nooit geziene catastrofe.

Op 21 augustus – dag van de zonsverduistering – waren de mensen aan het feesten in plaats van bidden op hun knieën. Foto: ap.
Zonsverduisteringsfeestje op een cruise. Foto: ap.

De zonsverduistering was echter geen enkele reden om te feesten, maar om te bidden en te vasten. Want niemand dacht eraan dat God die zonsverduistering als een teken kon gebruiken om de Amerikanen te waarschuwen dat er een straf naderde.

Nadat Orkaan Harvey aan land ging, bewoog deze zo traag voort (ca 4 km/u) dat er gigantische neerslaghoeveelheden vielen op dezelfde plaats, voornamelijk de streek van Houston. In bepaalde gebieden viel op een paar dagen evenveel als hier in een heel jaar. De orkaan zorgde voor zo’n ongeziene neerslaghoeveelheden, zo erg dat men spreekt van een 1000-jarige vloed (een overstroming zo erg dat die maar eens in de 1000 jaar voorkomt, althans volgens de “wetenschap”). De orkaan keerde uiteindelijk terug naar de Golf van Mexico om een tweede keer aan land te gaan in de staat Louisiana. Tot op vandaag blijft het in die gebieden regenen en zijn er catastrofale overstromingen. Reeds 100.000 woningen zijn vernield, meer dan een miljoen voertuigen zijn verzopen. Houston is de 4de grootste stad van Amerika, waar o.a. een ruimtevaartbasis van de NASA gelegen is. Deze moest wegens watersnood geëvacueerd worden. Raffinaderijen zijn stilgelegd en er is al een chemische fabriek ontploft. Ook is er een grote Planned-Parenthood abortuskliniek gelegen in de stad, die reeds in opspraak was gekomen wegens de verkoop van lichaamsdelen van geaborteerde kinderen. Hele gebieden zullen onbewoonbaar zijn voor een afzienbare periode en de werkzaamheden om alles te herstellen zullen geen maanden, maar jaren in beslag nemen.

Uiteraard willen de mensen het niet geweten hebben dat dit een straf van God zou zijn. Neen, ze zullen het maar blijven steken op de “klimaatopwarming”. Volg de richtlijnen van Bergoglio’s Laudato Si zoveel je wil, God zal de wereld blijven straffen voor haar zonden.

En het is nog niet voorbij: er is reeds een nieuwe orkaan gevormd – Irma genaamd – die naar verwachting ook zal uitgroeien tot een categorie 4 of 5 orkaan en richting de Golf van Mexico beweegt. Intussen verklaarde de Gouverneur van de staat Texas, vergezeld van de evangelist Franklin Graham en de Vice-President Mike Pence, dat komende zondag (3 september) een dag van gebed is voor de staat.

 

Foto: Reuters
Een snelweg in Houston ziet er eerder uit gelijk een wilde zee.

Een paar uittreksels uit het Boek der Waarheid:

 

Ik zal een strenge straf zenden indien men zich niet afkeert van de zonden van moord en abortus. Mijn kinderen, jullie hebben Mijn toorn al gezien door aardbevingen, overstromingen, tsunamis en andere ecologische chaos. Kinderen, Ik moet jullie kastijden want jullie kunnen de straf niet meer vermijden voor jullie misdaden tegen jullie medemensen.

De zonden van abortus zullen bestraft worden doordat Mijn hand met kracht neer zal komen op de landen, die deze gruwel door de vingers zien. Het zal jullie niet langer toegestaan worden Mijn hulpeloze schepseltjes te vermoorden en als jullie regeringen verder wetten opstellen om deze laffe praktijk te vergoelijken, zullen jullie Mijn toorn zien neerdalen met zo’n kracht dat jullie zullen smeken om genade voor jullie eigen leven. Toch stoppen jullie nooit te denken aan het moorden van de ongeborenen. (God de Vader op 29 augustus 2011)

“Liberty”… behalve voor diegenen in de moederschoot…

 

Weet dat de veranderingen al begonnen zijn, zoals voorzegd, waarbij de gewassen niet langer vruchten voortbrengen zoals voorheen en waarbij de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn. Deze veranderingen gebeuren door de hand van Mijn Eeuwige Vader naarmate Hij nieuwe wetten over de aarde brengt die geen mens zullen ontgaan. Niets van wat in de wereld door de natuurwetten geregeld wordt, zal blijven zoals het eens was.

De zeeën zullen stijgen, het water zal in stromen neerkomen, de aarde zal beven en de bodem zal onvruchtbaar worden. Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verbreiding van de zonde, die voor Hem een grote bron van smart is, te stoppen. Die naties, die Zijn Wetten trotseren, zullen veel lijden. Zij zullen weldra beseffen dat hun zonden niet langer getolereerd zullen worden en zij zullen gestraft worden.

Hun straf dient om hen te verhinderen andere zielen te teisteren en, indien zij hun goddeloze gedrag niet veranderen, zullen zij daartoe gedwongen worden door een goddelijk ingrijpen. Mijn dochter, jij moet Mijn woord nu snel verspreiden aangezien de Waarschuwing nadert. Het Boek der Waarheid moet aan veel naties gegeven worden zodat zij zich kunnen voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Het moment van Mijn Tweede Komst zal na de Waarschuwing plaatsvinden.

De kastijdingen, die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel overgebracht worden, zijn geleidelijk aan begonnen. Deze zullen blijven escaleren als de zonde blijft aanzwellen. De strijd heeft een aanvang genomen en de beginfase kan in veel landen gezien worden.  Jullie zullen allen getuigen over een klimaat van vernietiging, dat op de aarde neerdaalt omdat deze kreunt van pijn door de ontaarding van de zonde. Het beven zal toenemen en natie na natie zal lijden overeenkomstig de smet van zonde die hun hart bederft. (Jezus Christus op 6 juli 2012)

 

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

De snelheid waarmee de mensheid tot de diepste van de zonden zal vervallen, zal jullie schokken. Elke verwerpelijke zonde van het vlees zal zichtbaar worden en velen zullen deze zonden, die op openbare plaatsen bedreven worden, moeten aanzien. Er zal zeer weinig schaamte getoond worden door de boosdoeners die, als leeuwen op een dolle jacht, tot de diepste diepten van verdorvenheid zullen verzinken, niet meer gezien sinds de dagen van Sodom en Gomorra. De teistering van de mensheid, die door de Boze teweeggebracht wordt, zal van zodanige aard zijn dat er overal moorden gepleegd zullen worden en dat zelfmoord hand over hand zal toenemen. Terwijl Satan de zielen verslindt, zal hij ervoor zorgen dat elke wet die door Mijn Vader vastgelegd werd, overtreden zal worden. Koude harten, dorre zielen en een obsessie voor valse goden en boze geesten zullen in de plaats komen van de liefde, die momenteel nog in de wereld bestaat.

Mijn naam zal gebruikt worden om schunnigheden uit te kramen en ze zullen elkaar in hun hart vervloeken. Mijn dochter, de waarheid kan soms ondraaglijk zijn, maar er zal door Mijn Vader gerechtigheid gebracht worden over die landen die zijn Woord ontheiligen. Al die straffen die door Mijn Vader overgezonden worden, zullen plaatsgrijpen voor Mijn Tweede Komst.Steden zullen verdwijnen, landen zullen overspoeld worden met de stromen van Mijn Vaders toorn en aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn.

Mijn dochter, de informatie over die steden, die enorm te lijden zullen hebben, werd jou reeds gegeven. Jullie moeten Mij jullie tranen aanbieden, als zoenoffers voor de zonden van diegenen van wie het lot in duisternis ligt. Zonder jullie lijden kan Ik niet doen wat nodig is om deze zielen te redden. Wees dus a.u.b. vrijgevig met jullie pijn en Ik zal barmhartigheid aan de dag leggen voor diegenen die jullie voor Mij plaatsen.

Bergen zullen wegzinken, meren zullen opgaan in de zeeën en het land zal met een derde verminderd worden. De regenval, die overeenkomt met Mijn tranen van smart vanwege de haat in de harten van de mensen, zal blijven aanhouden, tot Mijn tranen door de verzoening van de zondaars die zich zullen bekeren, weggeveegd worden. (Jezus op 20 februari 2014)