Katholieke traditie

Wat er ook gebeurt, laten we dit niet uit het oog verliezen

Over het Paradijs lezen we het volgende (Openbaring 21):

“Toen zag ik een nieuwe  hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: ‘Dit is de tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.’

En Hij die op de troon zetelt, zei: ‘Zie, Ik maak alles nieuw.’ Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar en waar.’ Toen zei Hij tegen mij: ‘Ze zijn vervuld! Ik ben de alfa en de omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Wie overwint zal dit allemaal krijgen, en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon.  Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoerenlopers, de tovenaars, de afgodendienaren en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.”

God heeft alles in de hand.

Het Paradijs is waar we ons uiteindelijk op moeten focussen in deze tijd. God heeft uiteindelijk alles in handen, wat er ook gebeurt. De heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, de vervolging, de rampen, en het toenemende kwaad… het zal in een oogwenk vergeten zijn van zodra Jezus ons heeft binnengeleid door de poorten van Zijn Koninkrijk. Daarom dat we ons op moeilijke momenten steeds daarop moeten focussen, om de moed niet te verliezen. En onze uiteindelijke missie is het redden van zoveel mogelijk zielen voordat de Grote Dag aanbreekt.

In Christus’ Koninkrijk zal de Paradijselijke toestand in ere hersteld zijn. Geen zonde en geen dood meer.

Categorieën:Katholieke traditie

5 antwoorden »

 1. Het aardse Paradijs c.q. het Duizendjarig Vrederijk is niet slechts een toestand om ons heen maar zal ook een transfiguratie in onszelf zijn wat het herstel van de paradijselijke staat heet. Een transfiguratie is een eclatante transformatie. Die twee gaan samen en moeiteloos zullen we dan de weg des Heeren bewandelen. De zeven kapitale zonden zullen hebben afgedaan. Een utopie? Nee, een belofte van God en daarom zal het verwezenlijkt worden, niet dankzij ons maar ondanks ons.

 2. Wat is geluk ?

  Op gevaar af van weer on-katholieke meningen te verkondigen neem ik het risiko even-in-de-vlucht te beschrijven wat het hemels geluk inhoudt.

  Kan ik voor deze beschrijving terecht bij katholieke schrijvers, profeten of apostelen, of zelfs bij Maria en Jezus binnen de streng afgebakende kerkmuren ?
  Indien ik iets over het hoofd zie of onwetend ben dan hoop ik dat men mij onderricht!

  Ik wil niemand op de kerkelijke tenen trappen, dat is niet mijn bedoeling. Noch wil ik mensen verwijzen naar buitenkerkelijke dingen om hen af te leiden van de ware leer. Neen, dat is niet mijn bedoeling.

  Alle Geluk,
  – en bestaat er een ander ?
  – dat men mij onderrichtte !
  ligt daarin dat men zich volledig
  en zonder de minste eigenzinnigheid
  en zonder het minste eigenbelang
  – dat is nu juist wat het Geluk zo onbereikbaar maakt!
  zich ten dienste stelt van
  het heil van de ziel van de naaste,
  hoe klein en ziekelijk en misleid en angstig en onzeker en misvormd en verbitterd deze ook mag zijn.

  Wat heeft dat werelds(?) geluk dan eigenlijk nog met de hemel te maken vermits daar alles ‘volmaakt’ is ?

  Wel, juist in die hemel ondergaat men een groei in vervolmaking!

  Het hemelse geluk bestaat in wezen uit niets anders dan… hetgeen hierboven al beschreven staat!

  Het verschil is dat men zelf boven de aardse biterheid verheven werd
  maaaarrrr enkel en alleen om de aardse zieltjes bij te staan
  VANUIT EEN VOLKOMEN EIGEN VRIJE WIL
  en met regelmatige korte momenten van onderricht
  vanwege Jezus en Maria en hogere engelen
  die ons nog steeds klein zieltje dan tevens even oneindig teder omhelzen
  en dat uiterst belangrijke werk is dan ook werkelijk het enige waarmee men God de Vader echt kan eren!
  (((en dat is tevens de enige reden dat ik me zelfs tijdens de allermooiste en best verzorgde Tridentijnse H.Mis toch nog altijd lichtjes stoor aan koperen en gouden vaten en beelden))) maar lees a.u.b. snel even over die opmerking heen want ze is niet echt terzake.

  Het kan aan mijn traagheid en domheid liggen,
  maar de beschrijving van het hemels werk vond ik totnogtoe alleen maar bij Jakob Lorber, Jozef Rulof en ja, zeer spijtig maar waar Emanuel Swedenborg. Vooral Jakob Lorber put zich uit om op alle mogelijke manieren het Allerheiligste Mysterie van de Menswording van Christus te verduidelijken. Er zijn nog tal van ‘geheimen’ aan verbonden maar het is niet belangrijk om hele stapels boeken te lezen want de bijbel geeft de essentie weer en dat kan inderdaad volstaan!

  Even 1 klein geheimpje: hemelse muziek kan weliswaar afkomstig zijn van hemelse instrumenten, echter deze dienen alleen maar om te begeleiden de muziek van de allerfijnste tederheid die voortdurend vanuit alle hemelse harten trilt!

  Nog 1 klein geheimpje: slechts in de hemel kan er een volkomen perfect functionerend Vaticaan met bijhorend priesterschap bestaan!

  Wijs mij a.u.b. een gestrenge katholiek die over de hemelse werkzaamheden verduidelijkend verkondigde, want, dwaze mens die ik ben, ik ken er (nog) geen.

 3. Inderdaad de toekomst is aan God en het beste moet nog komen wanneer alles tot voltooiing komt zal ook de mens de ware vrede en geluk vinden !!!

 4. Men kan het hemelse geluk niet omschrijven in taal maar doe toch een poging. Het is een ervaring die alle begrip en logica te boven gaat, het is een onbeschrijfelijke intense vreugde omgord met een gevoel van bemind te zijn door en met een onbeschrijfelijke liefde. Dit is een geestestoestand waarvan sommigen hier op aarde een glimp van opvangen maar eens na het aardse bestaan in een eeuwigdurende toestand overgaat