Crisis

Gebed tegen nucleaire oorlog

Gebed tot God de Vader om bescherming tegen een nucleaire oorlog’ (dagelijks te bidden)

O Almachtige Vader, God de Allerhoogste
Ontferm U a.u.b. over alle zondaars.
Open hun hart om de redding te aanvaarden
en om een overvloed aan genaden te ontvangen.

Luister naar mijn smeekbeden voor mijn eigen familie
en zorg ervoor dat eenieder genade zal vinden in Uw liefhebbend Hart.

O Goddelijke Hemelse Vader,
vrijwaar al Uw kinderen op aarde van een eventuele nucleaire oorlog
of andere daden die gepland worden om Uw kinderen te vernietigen.

Behoed ons voor alle kwaad en bescherm ons.
Verlicht ons zodat we onze ogen kunnen openen
en de waarheid over onze zaligmaking kunnen horen en aanvaarden
zonder enige angst in onze ziel. Amen.

 
Uiteraard ook dagelijks de Rozenkrans voor de vrede bidden.
 

Categorieën:Crisis

10 antwoorden »

 1. ik ben de rozenkrans aan het bidden tegen een eventuele atoomoorlog! Laat ons hopen dat de wereldleiders nog enig gezond verstand hebben een oorlog is een avontuur zonder einde!!!

 2. Zit Kardinaal Burke nog in Guam? Aangezien de leider van Noord-Korea gedreigd heeft Guam aan te vallen,dan zou dat ook de dood van deze geliefde kardinaal kunnen betekenen. Ik hoop inderdaad dat de politieke leiders hun verstand gaan gebruiken en de vrede bewaren.

  • Nee, die was daar maar voor korte tijd, om een rechtszaak af te handelen. Hij is intussen alweer in de VS.

   • Dank u Crusader,voor de informatie..Maar desalniettemin is Guam nu ineens flink in het nieuws.

 3. Jmedine,

  Het zijn de bekende drie duistere dagen en de bekende Waarschuwing (op het einde van die 72 uur) die een einde maken aan de 3e wereldoorlog met zijn atoombommen, deze informatie is te vinden in talrijke profetieën en onthuld in verschijningen.

  Oorlog is een straf voor de zonden van de mensheid, uitgesproken in verschijningen.
  In Openb.13:11-17 zien we dat eerst de valse profeet moet komen, het 2e beest, zie vers 12 en het kenteken van het 1e beest, het beest in zijn algemeenheid (politieke machten, valse leringen enz. zoals bekend) .. het eerste beest is in bijzonder verpersoonlijkt in de antichrist, die pas ná het 6e zegel komt, na het messiaanse tijdperk van vrede, symbolisch het “1000”jarig Rijk…. vandaar het: heel de macht van het eerste beest oefent het uit onder dienst ogen.

  In Openb.13:5 is de duur van het optreden van de antichrist 3½ jaar en dat ten tijde van vóór (voorafgaande) het laatste oordeel (2Tess.2:8).
  Die 3½ jaar is de helft van de jaarweek in Daniël 9:27, dus is er nog een andere 3½ jaar en die is het die je moet plaatsen vóór het 6e zegel; ..de drie duistere dagen zijn de opening van het 6e zegel die ook de Dag van Jahweh is in het oude Testament en tegelijkertijd in het nieuwe Testament de Dag des Heren is.
  De Dag des Heren (of dus Jahweh) ..betreft dus NIET het laatste oordeel, dus ook niet in 2Tess.2:2, Paulus heeft het daar dan ook over het oordeel in het 6e zegel.

  Het slacht- en spijsoffer (Daniël 9:27..in 11:31 en 12:11 het dagelijks offer, zoals in de H.Mis) betreft het Heilig Misoffer, wat ook is begrepen bij Maleachi (Malakias) 1:11 als de reine offerande en dat in onderscheid met het wierookoffer dat anders te verstaan is en dat de Statenvertaling in haar kanttekening tot een maakt …wat een duidelijke misvatting, dwaling is.

  De helft van die week (7 jaar) het slacht- en spijsoffer doen ophouden (Daniël 9:27) ..wil zeggen: in de eerste helft van die 7 jaarweek, dus in die eerste 3½ jaar, dewelke dus voorafgaan aan het 6e zegel en dat verband houdt met de bekende Waarschuwing “van” ..in Garabandal, aannemend dat je daar.. misschien of wellicht van op de hoogte bent.
  Vooral in de St.Pieter zal het Misoffer ophouden en zullen er ontwijdingen zijn…is meermaals geprofeteerd.
  In de onthullingen aan de Griekse Vassula Ryden zie je dat de Waarschuwing het oordeel in het 6e zegel is, het een en ander heb ik al eerder toegelicht.

  In een andere topic had ik je gezegd dat ik nog zou reageren naar aanleiding van Gladys Taylor en die PDF over die wijdingen, dat doe ik hier maar, want volgens mij kon je op die topic ook niet meer verder reageren..
  Op blz. 42 ontvangt de broer van de Apostel Barnabas als ouderling inzegeningen en wijdingen, dat zijn wijdingen tot priester en bisschop en dat heeft dus alles te maken met offeren; dominees worden niet gewijd, de kerk kan niet uit zichzelf de wijding instellen, want dat komt van buiten haar zelf, dus van Christus, wat dit aantoont.

  Er zijn dan ook verschillende buiten Bijbelse bronnen die in deze het juiste getuigenis van de RKK aanvullen.. een getuigenis gegrond op de bijbel en onderbouwd in haar leer.

 4. @ Piet
  Volgens u komt de Waarschuwing pas na ww3.
  Lijkt me niet logisch dat Jezus zou waarschuwen na ww3!

  Volgens mij gaat het als volgt:
  1. Zeer binnenkort de Waarschuwing, onmiddellijk gevolgd door ww3.
  2. kortstondige ww3 (duurt hooguit twee weken, waarschijnlijk slechts een week)
  3. De drie en een half jaar durende dictatuur van de antichrist, waarna deze sterft.
  4. De nu niet meer te ontkennen planeet X is dan pas zodanig dicht de aarde genaderd dat zij de drie duistere dagen teweeg brengt tijdens dewelke de laatste reeks vernietigingen plaatsvinden en de aarde volledig gezuiverd wordt. Dan zullen slechts zeer weinig mensen nog in leven zijn.
  5. De nieuwe lange periode van vrede waarin de RKK zegevierend bloeit als nooit voorheen.

 5. Beste Piet,
  Het is duidelijk dat je er zeer veel werk van maakt. Het is inderdaad ook van groot belang bijbel en profeten te onderzoeken. Je geeft zeer sterk de indruk dat je een en ander nogal letterlijk leest, maar graag wil ik je speelruimte verlenen daarover.

  In 1976 werd ik ‘gered’ door Amerikaanse protestantse religieuze hippies en kreeg in Amsterdam voor de eerste maal in mijn leven bijbelles. Dat ging grotendeels over Daniël en Apokalyps. Na meer dan een jaar verliet ik hen en begon rustig een en ander te onderzoeken en dus stapels geestelijke boeken te lezen. Dat resulteerde in de ontdekking dat er meer dan honderd interpretaties bestaan over de bijbelse eindtijdteksten. De allermooiste is de beknopte eindtijdbespreking van Jakob Lorber dat in de allereerste plaats mystiek van aard is en zeer bepaald niet aan tijdschema’s gebonden. Dit laatste vind ik ook terug bij Vassula, Valtorta, J.Rulof en E.Swedenborg.

  Ook heb ik ontdekt dat overal in de ontzettend wijdverspreide Christelijke wereld mensen op zeer veel verschillende manieren visioenen, dromen, inspraken en subtiele tekens krijgen. Dit is blijkbaar niet beperkt tot de naar Traditie neigende Katholieken ook al gaat de RKK voor de anderen uit als in een zeer lange Sacramentspocessie waar het Allerheiligste vooraan gaat in de vorm van een geestelijk schitterende H.Hostie gevat in een werelds schitterende monstrans. (ik heb een beetje moeite met al die koperen en gouden vaten)

  Daarom heb ik jaren geleden definitief afstand van genomen van letterlijke interpretatie van bijbel en mystici want ze staan volgens mij uitsluitend ten dienste van de opvoeding van de zielen op zuiver geestelijk niveau.

  Dat neemt niet weg dat ik nu beschik over een kleine telescoop met speciaal zonnefilter (gevaar voor de ogen!!!) om planeet x te kunnen volgen en het wordt me dus duidelijk dat deze nog enkele jaren van ons verwijderd is terwijl de ww3-ontketenende bankcrash direct voor de deur staat: daaruit mijn conclusie dat de Waarschuwing ‘morgenvroeg’ al kan plaatsvinden gevolgd door ww3 en de antichrist en veel later planeet x met de drie duistere dagen. Gewoon nuchtere pragmatische waarneming.

  Gelieve a.u.b. ook eens een kijkje te nemen op diverse websites aangaande de Hopi-indianen. Zeer nuchter en praktisch!!!
  Zij hebben Jezus in hun midden mogen begroeten nog voordat Columbus Amerika openstelde deels voor ‘beschaving’ maar vooral voor uitbreiding van het Christendom, en dat hij dit deed onder leiding van Maria daar ben ik rotsvast van overtuigd. Wereldse ‘beschaving’ is uiteraard totaal ondergeschikt aan geestelijke lering.

  Jij spreekt van informatie uit de eerste hand en ik kan je verzekeren dat je niet de enige bent. Daarom verlang ik van je dat je me op de een of andere wijze tracht te verduidelijken dat je de bijbel in de allereerste plaats vanuit het hart leest en overweegt als zuiver geestelijk onderricht en dat je tevens de bedoeling kunt huldigen om anomaliën (kleine afwijkingen) te sublimeren want als je een hele reeks verschillende bijbels naast elkaar legt dan kan het je onmogelijk ontgaan dat dit boek niet bedoeld is om (wereldse) rekensommetjes uit te distilleren, en dat je de bereidheid kunt opbrengen om bij diverse profeten over eventuele datums heen te lezen en deze datums hoogstens als mogelijke mystieke ‘code’ te interpreteren.

  Met de meest hartelijke groeten,
  Eric

 6. Ach, je zou bijna hierdoor al je geloof verliezen door alleen die dreigende taal die soms van nieuwe profeten. Het is onmogelijk het alles te lezen.

  Door de bomen zie je het bos niet meer. Ofwel door de vele Profetieën zie je het Ware van de Ware God niet meer.

  Het is niet goed dat de mens alleen zij. Misschien ga je dan ook wel schreeuwen, als …. bidden niet meer lijkt te helpen. Als men je alleen laat gaar koken in je eigen sop. Is dat dan Liefde?

 7. Geachte Eric,

  In Bayside zijn verschillende mededelingen geweest over een hemellichaam dat de aarde zal treffen, dat zal dan waarschijnlijk de bekende planeet X zijn, de site Niburu.co is een van de vele sites inzake.

  Wat Bayside betreft kun je bv. Googlen.. profetieën in Bayside.
  Ook interessant is de site.. pentahof.nl …maar daar staan ook visies op die vanuit het christelijk gedachtegoed verwerpelijk zijn, ook een nadeel aan die site is dat je elk onderwerp moet downloaden.

  God kan op verschillende wijzen iets duidelijk maken, maar dan toch binnen bepaalde kaders en binnen de grenzen van
  ieders uniekheid, dit is algemeen gezegd, maar refereer dan maar aan je eigen innerlijk en van daaruit het vermogen tot inzicht door inleving bij anderen met overeenkomstige belevende ervaringen.

  En wat het letterlijk lezen in de Bijbel betreft heb ik een goed voorbeeld met de versie van de RK lezing van Lukas 1:34 tegenover die van de Statenvertaling en hun exegese (te googlen: Statenvertaling met kanttekening) ..hoe kan dit (dat) geschieden, daar ik geen man beken. Letterlijk lezen is dan taalkundig lezen en analyseren van de zin en dat in zijn context.

  Het -dit- in vers 34 impliceert -datgene- van vers 31 tot en met vers 33.
  Het >dit te bekennen, om de verwezenlijking daartoe van wat die Engel aankondigt in die 3 verzen, Maria wijst dus naar de natuurlijke mogelijkheid daartoe, opdat >dit< dan kan geschieden, maar dan stelt Zij het NIET bekennen van een man, tegenover het.. hoe het dan kan geschieden, het ..dit.. hetgeen van die 3 verzen.
  Zo maakt Maria duidelijk dat ze niet alleen maagd is maar ook WIL blijven.

  De Statenvertaling in zijn kanttekening fundeert zich alleen op de natuurlijke maagdelijke staat en dat maakt dat ze theologische de Menswording van de Mensenzoon ontkennen…