Q&A met Bergoglio tijdens slotvergadering USG

USG

140 hoofden van mannelijke religieuze ordes en gemeenschappen kwamen op 25 november 2016 in de synode-aula samen om de 88ste algemene bijeenkomst van de USG (Unie van Generale Oversten) te concluderen. Tijdens deze slotvergadering stelde Bergoglio zichzelf ter beschikking van de aanwezigen om spontaan de vragen die zij nog hadden te beantwoorden. Een Engelstalige transcriptie van de vergadering verscheen afgelopen donderdag op de website van het Italiaanse ‘Corriere della Sera’. Hieronder worden twee van de agendapunten uitgelicht. Het volledige Engelstalige verslag waarin Bergoglio onder andere toelicht waarom hij denkt dat God hem als paus heeft aangesteld en waarom hij religieuze gemeenschappen zou willen hervormen is hier te vinden.

Jongeren en roepingen

Naar aanleiding van de volgende synode over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van roepingen’, vroeg men zich af welke hoop Bergoglio koestert voor de jongeren, aangezien de keuze voor het religieuze leven in het Westen gestadig aan het dalen is. Bergoglio wist te vertellen dat de daling in roepingen “zeker gelinkt is aan het demografische probleem1. Maar het is ook waar dat de pastorale roeping soms niet beantwoord aan de verwachting van de jongeren2”.

Bergoglio merkt op dat de daling van het religieus leven in het Westen hem zorgen baart, maar voegt er meteen aan toe dat hij “ook bezorgd is over de opkomst van sommige nieuwe religieuze instituten die enkele bekommernissen wekken. … Sommige instituten lijken een nieuwe aanpak te vertonen, grote apostolische kracht uit te drukken, velen aan te trekken, enkel om dan bankroet te gaan. … Sommigen zijn, kan ik zeggen, restaurationistisch*: ze lijken zekerheid te bieden, maar geven enkel stijfheid. Wanneer men me vertelt dat er een congregatie is waar veel roepingen zijn, moet ik toegeven dat ik me zorgen maak.” Verder zegt hij af te wachten of jongeren die bereid zijn alles te doen, veel bidden en getrouw zijn ook werkelijk geleid worden door Onze Heer.

Diegenen die terug willen naar ascetisme en boetedoening noemt hij Pelagianen**. “Ze lijken op soldaten die klaar zijn om alles te doen voor de verdediging van geloof en moraal… en dan komt een of ander schandaal naar boven waarbij de stichter betrokken is. … We weten hier alles van, toch?” Verder stelt hij geestelijke vurigheid gelijk aan triomfalisme. Hij roept op om “geen hoop te stellen in het floreren van deze instituten, maar om in de plaats daarvan het nederige pad van Jezus, dat van evangelische getuigenis, te zoeken.”

Mariadevotie

Bedevaartsoord Medjugorje waar Maria sinds 1981 nog dagelijks aan twee van de zes zieners verschijnt en waar al vele bekeringen plaatsgevonden hebben.
Bedevaartsoord Medjugorje waar Maria sinds 1981 nog dagelijks aan twee van de zes zieners verschijnt en waar al vele bekeringen plaatsgevonden hebben.

Verder wordt aan Bergoglio gevraagd waarom hij drie Mariale thema’s gekozen heeft voor de volgende Wereldjongerendagen. Bergoglio beweert dat dit niet zijn keuze was maar die van de Latijns-Amerikaanse bevolking die erg toegewijd is aan de Maagd. “Ik had geen andere voorstellen en was hiermee tevreden. Maar de echte Madonna! Niet de Madonna aan het hoofd van een postkantoor die elke dag een nieuwe brief stuurt waarin staat: ‘Mijn kinderen, doe dit en doe dan de volgende dag dat.’ Nee, niet die Madonna. De echte Madonna is diegene die Jezus in onze harten verwekt, een Moeder. Deze belangstelling voor een superster Madonna, die de schijnwerpers opzoekt, is niet Katholiek.”3

 

1,2 [OPINIE: Wat Bergoglio met beide stellingen precies bedoeld is onduidelijk. 1. Ook Rome weet dat we niet te kampen hebben met een bevolkingstekort, anders zou de abortusvoostander Paul Erlich niet uitgenodigd worden om over populatiecontrole te komen spreken in het Vaticaan. Doelt Bergoglio misschien op de vluchtelingenproblematiek en de daar bijhorende opkomst van de Islam in het Westen? 2. Daarnaast is de roeping onafhankelijk van de persoonlijke verwachtingen van de geroepene. Je bent ofwel geroepen of je bent het niet…]

3 [Zoals onze trouwe lezer Willy in één van zijn vorige commentaren aanhaalde: In Medjugorje kunnen ze inderdaad fluiten naar hun erkenning. Gelukkig werden in het verleden wel al Mariale verschijningen erkend. Vandaag vieren we dan ook met veel vreugde de 159ste verjaardag van de verschijningen van Maria aan Bernadette Soubirous te Lourdes. Tevens vieren we dit jaar de honderdste verjaardag van de Mariaverschijningen aan de drie herderskindertjes te Fatima]

*Restaurationisten zijn overtuigd dat de afvalligheid van de oorspronkelijke christelijke leer zo rampzalig is dat een herstel op de huidige fundamenten onmogelijk is.

**Pelagianen geloven dat de zondeval de menselijke natuur niet heeft bedorven en dat de sterfelijke wil nog steeds in staat is tussen het goede en het kwade te kiezen zonder dat hier speciale goddelijke interventie voor nodig is.

Bron: Corriere della Sera